پایان نامه مقایسه ی مؤلفه های ذهن آگاهی و صبر در افراد افسرده، مضطرب و بهنجار

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش بالینی

عنوان:

مقایسه ­ی مؤلفه­ های ذهن ­آگاهی و صبر در افراد افسرده، مضطرب و بهنجار

استاد راهنما:

جناب دکتر فرهاد خرمایی

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات

1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….2

1-2-بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………….4

1-3-اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………….6

1-4-ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………..6

1-5-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………………………………………………………..8

1-5-1-افسردگی……………………………………………………………………………………………………..8

1-5-1-1-تعریف مفهومی……………………………………………………………………………………….8

1-5-1-2-تعریف عملیاتی……………………………………………………………………………………….8

1-5-2-اضطراب……………………………………………………………………………………………………….8

1-5-2-1-تعریف مفهومی……………………………………………………………………………………….8

1-5-2-2-تعریف عملیاتی……………………………………………………………………………………….9

1-5-3-مؤلفه­های ذهن­آگاهی………………………………………………………………………………….9

1-5-3-1-تعریف مفهومی……………………………………………………………………………………….9

1-5-3-2-تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………………….10

1-5-4-مؤلفه­های صبر…………………………………………………………………………………………..10

1-5-4-1-تعریف مفهومی……………………………………………………………………………………..10

1-5-4-2-تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………………….11

فصل دوم: چهارچوب نظری و پیشینه پژوهش

2-1-مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………..13

2-1-1-افسردگی……………………………………………………………………………………………………13

2-1-2-اضطراب منتشر…………………………………………………………………………………………14

2-1-3-تفاوتهای بین افسردگی و اضطراب…………………………………………………………..15

2-1-4-ذهن­آگاهی…………………………………………………………………………………………………16

2-1-4-1-ریشه­های تاریخی ذهن­آگاهی………………………………………………………………16

2-1-4-2-انتقال ذهن­آگاهی به روانشناسی………………………………………………………….18

2-1-4-3-ذهن­آگاهی در روانشناسی بالینی:موج سوم رفتاردرمانی…………………….21

2-1-4-3-1-موج اول رفتاردرمانی……………………………………………………………………….21

2-1-4-3-2-موج دوم رفتاردرمانی……………………………………………………………………….22

2-1-4-3-3-موج سوم رفتاردرمانی……………………………………………………………………..23

2-1-4-3-3-1-مداخلات مبتنی بر آموزش ذهن­آگاهی……………………………………..24

2-1-4-3-3-2-مداخلاتی که ذهن­آگاهی مؤلفه کلیدی آنهاست………………………..26

2-1-4-4-تعاریف ذهن­آگاهی……………………………………………………………………………….29

2-1-4-5-مفهوم­سازی ذهن­آگاهی در روانشناسی بالینی…………………………………….31

2-1-4-6-رابطه ذهن­آگاهی با مراقبه……………………………………………………………………36

2-1-4-7-سازه­های مرتبط با ذهن­آگاهی…………………………………………………………….38

2-1-4-7-1-شیوه­های پردازشگری ذهنی……………………………………………………………38

2-1-4-7-2-اشکال هشیاری رفلکسی………………………………………………………………….40

2-1-4-8-رابطه بین ذهن­آگاهی، شناخت ضمنی و آشکار………………………………….43

2-1-5-مبانی نظری صبر………………………………………………………………………………………46

2-1-5-1-مفهوم صبر……………………………………………………………………………………………46

2-1-5-2-انواع صبر………………………………………………………………………………………………49

2-1-5-3-رابطه صبر با مفاهیم مشابه………………………………………………………………….50

2-1-5-4-صبر در عرفان اسلامی………………………………………………………………………….51

2-1-5-5-مفهوم صبر در قرآن……………………………………………………………………………..53

2-1-5-6-زمینه­های صبر در قرآن……………………………………………………………………….55

2-1-5-7-صبر و سایر مفاهیم در قرآن………………………………………………………………..59

2-1-5-8-نشانگان صبر…………………………………………………………………………………………60

2-1-5-9-پیامدهای صبر………………………………………………………………………………………63

2-1-5-10-صبر در روانشناسی…………………………………………………………………………….65

2-1-5-11-کارکردهای صبر…………………………………………………………………………………66

2-1-5-12-پایه­های روانشناختی صبر………………………………………………………………….69

2-2-پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………..75

2-2-1-ذهن­آگاهی………………………………………………………………………………………………..75

2-2-2-صبر……………………………………………………………………………………………………………78

2-3-سؤالات پژوهش……………………………………………………………………………………………..79

فصل سوم: روش و ابزارهای پژوهش

3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….81

3-2-جامعه آماری، نمونه و روش نمونه­گیری……………………………………………………….81

3-2-1-داده­های توصیفی نمونه…………………………………………………………………………….82

3-3-ابزارهای پژوهش……………………………………………………………………………………………84

3-3-1-آزمون افسردگی بک…………………………………………………………………………………84

3-3-2-آزمون اضطراب پنهان و آشکار اشپیلبرگر………………………………………………..84

3-3-3-پرسشنامه صبر………………………………………………………………………………………….85

3-3-3-1-روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………..85

3-3-3-2-پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………..86

3-3-4-پرسشنامه پنج مؤلفه ذهن­آگاهی……………………………………………………………..87

3-3-4-1-روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………..87

3-3-4-2-پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………..91

3-4-روش اجرا……………………………………………………………………………………………………….92

3-5-روش آماری……………………………………………………………………………………………………92

فصل چهارم: یافته­ها

4-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….94

4-2-یافته­های توصیفی………………………………………………………………………………………….95

4-2-1-یافته­های توصیفی مربوط به مؤلفه­های ذهن­آگاهی…………………………………95

4-2-2-یافته­های توصیفی مربوط به مؤلفه­های صبر……………………………………………96

4-3-آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………….97

4-3-1-یافته­های مربوط به سؤال اول…………………………………………………………………..97

4-3-2-یافته­های مربوط به سؤال دوم……………………………………………………………….102

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه بررسی رابطه هوش عاطفی و هوش اخلاقی با کیفیت زندگی: نقش واسطه ای همدلی
پایان نامه تبیین مبانی انسان¬شناختی مفهوم مسئولیت پذیری در مکتب اگزیستانسیالیسم و نقد دلالت¬های آن د...
پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد فازی
پایان نامه مدلسازی و شبیه سازی توربین بادی مجهز به DFIG و STATCOM به منظور بررسی عملکرد سیستم در شرا...
پایان نامه بررسی مولفه شخصی بر وضعیت جانشین ­پروری در شرکت نفت