پایان نامه عوامل موثر بر خشونت خانگی علیه زنان در شهرستان تفت استان یزد

دانلود پایان نامه
عنوان

عوامل موثر بر خشونت خانگی علیه زنان در شهرستان تفت استان یزد

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر محمد زاهدی اصل

تابستان ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 خشونت علیه زنان یکی از مسائل عمده­ ی جوامع بشری است که به هر گونه اقدام خشونت­آمیز نسبت به زنان گفته می­شود اعم از جنسی، فیزیکی، روانی، مالی و یا محدود و محروم کردن زن از آزادی فردی یا اجتماعی که باعث شود زن متحمل آسیب­های جسمانی یا روحی و جنسی … شود. خشونت علیه زنان،  زمینه­ساز بسیاری از آسیبهای اجتماعی است زیرا کانون خانواده را به عنوان مهم­ترین نهاد به مخاطره می­اندازد. از این رو، هدف پژوهش حاضرشناخت عوامل موثر بر خشونت خانگی علیه زنان است.

 روش پژوهش از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن زنان متاهل شهرستان تفت است که ۵۰۶۵ خانوار می باشد. در روش نمونه­گیری، از روش نمونه گیری نمونه در دسترس استفاده شده است به این صورت که از بین درمانگاه های شهرستان تفت،۳ درمانگاه به صورت تصادفی انتخاب گردید و تمام زنان متاهلی که به مدت یک ماه به این ۳ درمانگاه مراجعه کردند وتعداد آنان ۲۰۰ نفر بود ، به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.  ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن از طریق اعتبار صوری و پایایی گویه­ها از طریق محاسبه آلفای کرونباخ سنجیده شد. سپس پرسشنامه­ها  از طریق مصاحبه با پاسخگویان تکمیل گردید.در چهارچوب نظری از نظریه های مددکاری اجتماعی(رویکرد فمینیستی)،جامعه پذیری،یادگیری اجتماعی،ناهماهنگی در سازمان اجتماعی استفاده شد.

یافته­ها نشان داد که متغیرهای اجبار در ازدواج ، مردسالاری، اعتیاد همسر به مواد مخدر،اشتغال مرد و تجربه خشونت در دوران کودکی مرد، رابطه معناداری با خشونت خانگی علیه زنان دارند. ولی اشتغال زنان با خشونت علیه آنان رابطه­ معناداری ندارد. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که اثر سه متغیر مستقل تجربه خشونت در دوران کودکی مرد، اجبار در ازدواج، و اعتیاد همسر به مواد مخدر، در رابطه با متغیر وابسته میزان خشونت خانگی مردان علیه زنان معنی دار شده است. اثر بقیه متغیرهای مستقل در معادله رگرسیون معنی­دار نشده است.

واژگان کلیدی:زنان ،خشونت خانگی، مردسالاری، تجربه خشونت، اجبار در ازدواج

 فهرست مطالب

صفحه          عنوان                                                                                                   

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………… ۱

۲-۱- بیان مسئله ……………………………………………………………………………………. ۲

۳-۱- انگیزه پژوهشگر……………………………………………………………………………… ۴

۴-۱- اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………….. ۴

۵-۱- اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………… ۴

۶-۱- فایده پژوهش …………………………………………………………………………………. ۵

فصل دوم : ادبیات موضوع

۱-۲-  مقدمه …………………………………………………………………………………………۷

۲-۲- تاریخچه موضوع ………………………………………………………………………………۷

۱-۲-۲- وضعیت زنان در جهان ……………………………………………………………………..۷

۲-۲-۲-تاریخچه موضوع در ایران …………………………………………………………………..۸

۲-۲-۲-۲- تارخچه موضوع در ایران قبل و بعد از انقلاب …………………………………………..۸

۳-۲- مروری بر پژوهش های انجام شده …………………………………………………………….۹

۱-۳-۲- تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………۹

۲-۳-۲- تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………..۱۲

۴-۲- مبانی نظری ………………………………………………………………………………….۱۵

۱-۴-۲ رویکرد مددکاری اجتماعی …………………………………………………………………۱۶

۲-۴-۲ رویکرد زیست­شناختی ……………………………………………………………………..۱۷

۱-۲-۴-۲- ریخت شناسی …………………………………………………………………………..۱۸

۲-۲-۴-۲- نشانگانxxy ……………………………………………………………………………19

۳-۴-۲- رویکرد روان­شناسی ………………………………………………………………………۲۰

۳-۴-۲- رویکرد روان­شناسی اجتماعی …………………………………………………………….۲۱

۴-۴-۲- رویکرد جامعه­شناسی ……………………………………………………………………..۲۲

۱-۴-۴-۲- نظریه تضاد …………………………………………………………………………….۲۳

۲-۴-۴-۲- نظریه­ کارکردگرایی ……………………………………………………………………۲۵

۳-۴-۴-۲- نظریه جامعه­پذیری ……………………………………………………………………..۲۶

۴-۴-۴-۲- نظریه یادگیری اجتماعی ………………………………………………………………..۲۸

۶-۴-۴-۲- نظریه منابع …………………………………………………………………………….۲۹

۷-۴-۴-۲- تئوریهای ناهماهنگی در سازمان اجتماعی ……………………………………………..۳۰

۵-۲- بیان چارچوب نظری …………………………………………………………………………۳۴

۶-۲- فرضیات پژوهش ……………………………………………………………….۳۶

۷-۲- الگوی نظری پژوهش ………………………………………………………………………..۳۷

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

۱-۳- مقدمه …………………………………………………………………………………………۳۹

۲-۳- روش پژوهش ………………………………………………………………………………..۳۹

۳-۳- جمعیت آماری ………………………………………………………………………………..۳۹

۴-۳-  حجم نمونه …………………………………………………………………………………..۴۰

۵-۳- روش نمونه­گیری …………………………………………………………………………….۴۰

۶-۳- ابزار گرد آوری داده ها ……………………………………………………………………..۴۰

۷-۳- روش های تجزیه و تحلیل داده­ها ……………………………………………………………..۴۰

۸-۳- اعتبار (روایی) ابزار تحقیق ………………………………………………………………….۴۱

۹-۳-اعتماد(پایایی)ابزار تحقیق …………………………………………………………………….۴۱

۱۰-۳- تعریف مفاهیم ………………………………………………………………………………۴۳

۱-۱۰-۳- خشونت خانگی علیه زنان ……………………………………………………………….۴۳

۴-۱۰-۳- اجبار در ازدواج ………………………………………………………………………..۴۷

۵-۱۰-۳- وضعیت اشتغال ………………………………………………………………………….۴۸

۶-۱۰-۳- سن زوجین ………………………………………………………………………………۴۸

۷-۱۰-۳- اعتیاد به مواد مخدر یا مصرف سیگار …………………………………………………. ۴۹

۸-۱۰-۳- تجربه خشونت در دوران کودکی ………………………………………………………..۵۰

۹-۱۰-۳- مرد سالاری ……………………………………………………………………………..۵۱

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۴- مقدمه ………………………………………………………………………………………..۵۴

۲-۴-  توصیف آماری متغیرهای پژوهش ………………………………………………………….۵۴

۳-۴- آمار استنباطی ………………………………………………………………………………..۸۶

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد

۱-۵- مقدمه ……………………………………………………………………………………….. ۹۵

۲-۵- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………. ۹۵

۱-۲-۵- نتیج توصیفی …………………………………………………………………………….. ۹۵

۲-۲-۵- نتایج استنباطی …………………………………………………………………………… ۹۶

۳-۲-۵ نتیج تحلیل رگرسیون ……………………………………………………………………… ۹۹

۳-۵- نقش مددکار اجتماعی ………………………………………………………………………. ۹۹

۴-۵- پیشنهادات ………………………………………………………………………………….. ۹۹

۵-۵- موضوعات پیشنهادی برای پژوهش های آتی ……………………………………………… ۱۰۰

۶-۵- محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………. ۱۰۰

 

 

منابع

منابع فارسی …………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

منابع لاتین ………………………………………………………………………………………. ۱۰۴

پیوست ( نمونه پرسشنامه ) ……………………………………………………………………… ۱۰۷

مقدمه

نهاد خانواده از اساسی ترین و بنیادی ترین پایه های هر جامعه به حساب می آید.خانواده از سنت ها و ارزش های والا حمایت و نگهبانی می کند.خانواده محل بروز عواطف انسانی و کانون صمیمانه ترین روابط میان افراد و مهد پرورش فکر و اندیشه و اخلاق و تعالی روح انسانی است.کانون خانواده می تواند کارکرد مثبت خود را بنا به دلایلی از دست بدهد و در معرض آسیب ها و انحرافات قرار بگیرد.

خشونت علیه زنان هم در تمامی مناطق جغرافیایی و هم در اعصار مختلف تاریخی وجود داشته و مرزهای فرهنگی و طبقه اجتماعی و اقتصادی تحصیلات و قومیت و سن را درنوردیده است ولی شیوع، نوع، شدت، عواقب و عواملی مانند سطح سواد پایین، درآمد کم، فقر، منابع اندک و مشکلات ناشی از فرزندآوری در افرادی که به خشونت دست می زنند یا قربانی خشونت می شوند قابل توجه است که ماحصل آن در برخی از کشورها متفاوت است. از دیدگاهی دیگر شدت خشونت علیه زنان تابع هنجارها و ارزشهای اجتماعی هرجامعه است و نوع برداشت آن بستگی به نوع فرهنگ جامعه دارد. توجه جدی به این شکل از خشونت به عنوان یک معضل حقوقی و اجتماعی در چند دهه گذشته مطرح شده است. با این وجود خشونت پدیده­ای است بسیار پیچیده که می­تواند در زمینه خانواده اشکال مختلفی به خود گیرد. از قبیل خشونت علیه کودکان، خشونت علیه مردان، خشونت علیه زنان و خشونت علیه افراد مسن اما یکی از انواع متداول خشونت خانوادگی، خشونت بین همسران و به ویژه خشونت علیه زنان می­باشد.. در واقع خشونت علیه زن در خانواده متداول­ترین شکل خشونت علیه زنان است که غالبا توسط نزدیکترین افراد خانواده مانند همسر به وقوع می­پیوندد. از طرفی وضعیت اجتماعی- اقتصادی پایین، اعتیاد شریک جنسی، ویژگی­های شخصیتی شریک جنسی، وضعیت اجتماعی- اقتصادی بالاتر زن نسبت به مرد از عوامل موثر در خشونت علیه زنان هستند.بررسی خشونت و عوامل موثر بر آن مسئولیتی است که بررسی های علمی در خصوص آن می تواند یاری کننده سیاستگذاران و برنامه ریزان این حوزه جهت اتخاذ تدابیر اساسی و اقدامات هوشمندانه در ابعاد مختلف اعم از پیشگیری و درمان باشد.از آنجایی که زن به عنوان مدیر داخلی منزل تاثیر به سزایی در فرایند جامعه پذیری فرزندان دارد،لذا پدیده خشونت علیه زنان در اشکال مختلف آن از اهمیت مضاعفی برخوردار است و بررسی این موضوع و شناخت عوامل اثرگذار بر آن می تواد زمینه ساز استحکام و انسجام این نهاد مهم اجتماعی گردد.در این تحقیق سعی بر این است  که پدیده خشونت خانگی علیه زنان و عوامل موثر بر آن را در شهرستان تفت مورد پژوهش قرار دهم.

۲-۱- بیان مسأله

خشونت خانگی عبارت است از هر نوع رفتار خشن وابسته به جنسیت منجر به آسیب جسمی و جنسی و روانی است که زن از آن رنج می برد. انواع خشونت خانگی علیه زنان: ۱- خشونت فیزیکی یا بدنی، آسیبهای جسمانی نظیر ضرب وجرح با سلاح سرد و گرم، سیلی و لگدزدن و بعضا کشتن قربانی را شامل می­شود.۲- خشونت روانی، که انواع تحقیرهای روانی و بدرفتاری­های کلامی نظیر تمسخر و دشنام ناسزاگفتن را شامل می­شود. ۳- خشونت اقتصادی، ایجاد محدودیت­های اقتصادی نظیر ندادن­خرجی، سوءظن نسبت به زن در سوء­استفاده از منابع مالی خانواده و کنترل شدید و دایمی مخارج زن و پنهان­کردن درآمد توسط شوهران.۴- خشونت جنسی، انواع بدرفتاری در ایجاد روابط جنسی توسط شوهران، خشونت جنسی خانگی علیه زنان شناخته شده که زنان به ندرت این نوع خشونت را گزارش می­کنند(احمدی،۱۳۸۴: ۲۲۷). دبیرکل سابق سازمان ملل متحد کوفی عنان، خشونت بر زنان را شرم­آورترین شکل نقص حقوق بشر می­داند که هیچ مرز جغرافیای و فرهنگی را  نمی­شناسد و تا زمانی که این شکل خشونت وجود دارد هرگز نمی­توان ادعای پیشرفت واقعی در راستای برابری توسعه و صلح را داشت(برنامه عمران سازمان ملل ،۱۳۷۹: ۶). خشونت علیه زنان حتی قبل از تولدشان شروع می­شود و نوزادی، کودکی، نوجوانی، جوانی و بزرگسالی آنان را در برمی­گیرد و تا دوران کهنسالی نیز ادامه می­یابد. تمایل به داشتن فرزند پسر از دیرباز تاکنون در میان اکثر ملل به ویژه در شرق و جنوب شرق آسیا وجود داشته است. و نخستین خشونت بر زن و جنسیت­گزینی پسر حتی پیش از انعقاد نطفه و سقط جنین دختر نیز نمایان است. بی­توجهی و کم­ عاطفی نسبت به دختران در خانواده­های مردسالار و متعاقبا خشونت خانگی و اجتماعی برایشان چرخه­ی مذکور را ادامه می­دهد تا آنجا که همین دختران در دوران بارداری­شان نگران دختر­ بودن جنین خود هستند(قلی پور وهمکاران، ۱۳۷۷: ۳۸). طبق آمار سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی، جراحت ناشی از خشونت در کشورهای توسعه­یافته دنیا ۵/۱۴ درصد و در کشورهای در حال توسعه ۲/۱۵ درصد ازکل بیماریها را تشکیل می­دهند خشونت عمدی در کشورهای توسعه­یافته دنیا ۲/۴ درصد و در کشورهای در حال توسعه ۱/۴ درصد از کل را شامل می­شود(به نقل از آسیه کامرانی; شجاعی، ۱۳۸۳: ۴۰). بر اساس پژوهشهای انجام گرفته در کشورهای مختلف و بدون توجه به وضعیت توسعه­یافتگی آنها شاهد خشونت علیه زنان هستیم براساس آمار۳۰ تا ۳۵ درصد زنان آمریکایی مورد آزار جسمی شوهران خود قرار می­گیرند. ۲۱ تا ۳۰ درصد زنان آمریکا، حداقل یک­بار در طول زندگی مشترک خود مورد هجوم و آزار جسمی قرار می­گیرند. طبق گزارش اف.بی.آی درسال۱۹۹۲م در آمریکا از هر ده قربانی­ زن سه نفر توسط شوهر خود کشته شده­اند. در کلمبیا بیش از ۲۰ درصد زنان مورد آزار جسمی همسران خود دست به خودکشی می­زنند. ۴۲ درصد از زنان در کنیا به طور مرتب مورد آزار فیزیکی همسران خود هستند. در گینه­نو ۶۷ درصد از زنان روستایی و ۵۶ درصد از زنان شهری مورد خشونت جسمی قرار گرفته­اند. ۶۲ درصد از مقتولان زن در سال ۱۹۸۷م در کانادا توسط شوهران خود کشته شده­اند. در بنگلادش بیش از ۵۰ درصد قتل­ها ناشی از خشونت مردان است(کار، ۱۳۷۹: ۱۳).

 

   طبق گزارش سازمان ملل متحد(۱۹۹۵) در بلژیک ۲۵ درصد، ایالات متحده آمریکا ۲۸درصد، نروژ ۲۵ درصد، زلاندنو۱۷ درصد، کره ۳۸ درصد، کلمبیا۲۰ درصد و در گینه­نو۶۷ درصد زنان از سوی شوهرانشان مورد آزار جسمی قرارگرفته­اند. بر پایه این گزارش، فوت بیش از نیمی از مقتولان زن آمریکا در کانادا و بنگلادش ناشی از خشونت همسرانشان بوده است. شیوع بدرفتاری نسبت به همسر در انگلستان۶۰-۳۹ درصد، در نیجریه ۸۱ درصد و در افریقای جنوبی ۶۹ درصد برآورد شده است. در شیلی نیز از هر چهار زن، یک زن خشونت جسمانی و از هر سه زن، یک زن خشونت عاطفی را تجربه کرده است(مک ویرتر،۱۹۹۹). در ایران نیز روزنامه ایران در یک نظرسنجی با عنوان همسرآزاری، به نتایجی دست­یافته که برخی از آنها به شرح زیر است ۴۶ درصد از پاسخگویان ادعا کرده­اند که توسط شوهرانشان مورد آزار و اذیت قرار گرفته­اند ۲۴ درصد آزار روحی، ۱۵درصد آزار جسمی و روحی، ۵ درصد فقط آزار جسمی، ۲ درصد از زنان پاسخگو اظهار داشتن که به یاد ندارند چند بار مورد آزار قرار گرفته­اند. ۹ درصد بیش از ۱۰ بار، ۳ درصد بین ۹ تا ۱۰ بار، ۳ درصد بین ۷ تا ۸ بار، ۳ درصد بین ۵ تا ۶ بار، ۳ درصد بین ۳ تا ۴ بار، ۳ درصد بین ۱ تا ۲ بار را گزارش کردند. ۹ درصد با ضربه، ۹ درصد با نیش زبان به کنایه و آزارهای روحی، ۳ درصد با کمربند، ۱درصد با ناسزا و ۷۰ درصد نیز به وسیله­ای که با آن مورد آزار و اذیت قرار می­گیرند اشاره نکردند(مرکز امور مشارکت زنان: ۱۳۸۳). در استان لرستان نیز بر اساس پژوهشی که در سال۱۳۸۹ انجام شد از بین ابعاد خشونت علیه زنان، خشونت روانی با میانگین ۸۳/۲۴ درصد بالاترین میزان خشونت خانگی و خشونت اقتصادی با میانگین ۷۸/۲ درصد پایین­ترین میزان خشونت را به خود اختصاص داده­اند. خشونت جسمانی با میانگین ۸۷/۱۴ درصد و خشونت جنسی با میانگین ۳۶/۴ درصد گزارش شده است… . هم­چنین بالاترین میزان خشونت در زنان بیسواد با میانگین ۹۳/۵۲ درصد و کمترین میزان در زنان دارای مدرک تحصیلی متوسطه با میانگین ۴۱/۳۶ درصد دیده شد(غضنفری،۱۳۸۹: ۹-۷).

با بهره گیری از مبانی نظری می توان عواملی را در بروز خشونت خانگی علیه زنان موثر دانست :

حاکمیت فرهنگ مردسالاری است که حق انتخاب را از زنان چه در انتخاب همسر و چه در دفاع از حق خود در مواقعی که مرد نسبت به آنها خشونت می­کند گرفته­است. دوم اینکه ضعف در جامعه­پذیری افراد، به طوری که در جوامع کودکان با انواع خشونت­ها از طریق خانواده و گروه همسالان و رسانه­های جمعی و مدرسه آشنا می­شوند. سوم، با توجه به نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا کودکانی که شاهد خشونت پدر نسبت به مادرشان یا نسبت به خودشان بوده­اند از آنها الگوپذیری می­کنند و در آینده همان اعمال را بر روی همسر و فرزندان خود تکرار می­کنند. چون با توجه به نظریه مبادله که اظهارمی دارد فرد در موقعیت­های که پاداش می­گیرد آن عمل را در آینده تکرار می­کند پس کودک نیز با مشاهد خشونت پدر بر سر مادر و وادارشدن مادر به سکوت پاسخ مثبتی گرفته است و به نوعی این عمل در او نیز تقویت شده است. چهارم، با توجه به نظریه منابع که معتقد است کسانی که به منابع قدرت بیشتری دسترسی دارند اگر از بین مردان باشند کمتر دست به خشونت علیه زن می­زنند و اگر زنان نیز به این منابع دسترسی داشته باشند کمتر مورد خشونت خانگی قرار می­گیرند چون از نظر مالی کمتر به مردان وابسته­اند و به نوعی پشتوانه برای خود دارند. ولی این در صورتی است که مرد پایگاه­اش از زن پایین­تر نباشد زیرا در غیر اینصورت مرد برای تحکیم مردانگی خود در خانه نسبت به زنش از زور و خشونت استفاده می­کند.

با توجه به مطالب فوق سوال اصلی پژوهش این است که میزان خشونت خانگی علیه زنان در شهرستان تفت چقدر است و چه عواملی در بروز خشونت خانگی علیه زنان موثر می باشد.

۳-۱- انگیزه پژوهشگر :

خشونت خانگی به دلایلی چون ناپسند دانستن طرح مساله خشونت در خانه توسط اعضا آن ، عدم وجود قوانین محکم در جلوگیری از این مساله و عدم آگاهی اعضا خانواده به خصوص زنان از حقوق خود ، ترس از اعمال کننده خشونت و …. تقربا پنهان می ماند . تا زمانی که این مساله به خوبی شناخته نشود به حل این مساله نمی توان امیدی داشت .

۴-۱- اهداف پژوهش :

۱-۴-۱- هدف کلی

شناخت عوامل موثر برخشونت خانگی علیه زنان در شهرستان تفت

۲-۴-۱- اهداف جزئی

۱) شناخت میزان خشونت علیه زنان در شهرستان تفت

۲) شناخت میزان خشونت علیه زنان به تفکیک نوع خشونت در شهرستان تفت

۳) ارائه راهکارهایی برای کاهش خشونت خانگی علیه زنان در شهرستان تفت

۵-۱- اهمیت و ضرورت پژوهش

  خشونت علیه زنان پدیده جدیدی نبوده  و از پیشینه­ی تاریخی برخوردار است اما می­توان گفت توجه به آن به عنوان مساله­ای اجتماعی مقوله­ای جدیدی است به طوریکه طی دهه­های اخیر در کشورهای در حال توسعه از سطح مساله­ای کم­اهمیت به مساله­ای قابل توجه برای بسیاری از محققین ، برنامه­ریزان و سیاستگذاران و سازمان­های حامی سلامت بهداشت و توانمندسازی زنان تبدیل شده است. این مسئله از آن جهت حائز اهمیت است که می تواند زمینه­ساز بسیاری از آسیبهای اجتماعی گشته و کانون خانواده را به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی به مخاطره اندازد. خشونت علیه زنان قبل از اینکه یک مسئله خانگی،  محلی، کشوری یا منطقه­ای باشد یک مسأله جهانی است و به هیچ وجه به جوامع خاصی اختصاص ندارد به عبارت بهتر در پیشرفته­ترین کشورهای جهان نیز زنان و کودکان از تبعات و عواقب ناشی از خشونت به خصوص در زندگی خانوادگی بی­بهره نیستند. این نوع خشونت بیش از هر چیز پدیده­ای است فرهنگی- اجتماعی و به تناسب ویژگی­های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی جوامع دارای علل و عوامل و مصادیق  متفاوتی است. لذا هیچ الگو و نسخه واحدی نمی­تواند منجر به حذف خشونت علیه زنان در همه جوامع شود .

بنابراین اهمیت و ضرورت بررسی این موضوع این است که با انجام این پژوهش از میزان شیوع خشونت خانگی علیه زنان در جامعه آگاه می­شویم و نسبت به مسئله شناخت پیدا می­کنیم و می­توانیم با روش علمی به کنترل عوامل خشونت­آمیز در خانواده­ها بپردازیم و نرخ خشونت را کاهش دهیم. و با ارائه راهکارهای مفید خانه را به مکان امنی برای اعضای خانواده و به ویژه زن تبدیل کنیم.

۶-۱- فایده پژوهش :

شناخت عوامل اثرگذار بر خشونت خانکی علیه زنان حاقل دارای سه فایده و اهمیت زیر است :

۱- خانواده های درگیر خشونت را یاری می کند که چگونه با مشکل ایجاد شده مقابله نمایند.

۲- سازمان ها و نهادهای مسئول را در تهیه خط مشی های مناسب برای کمک به خانواده های درگیر خشونت یاری می کند.

۳- پیشگیری از بروز خشونت در جامعه را باعث خواهد شد.

تعداد صفحه :۱۲۶

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com