پایان نامه عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان

دانلود پایان نامه
استادمشاور

دکترستارپروین

استاد داور

دکترمحمد زاهدی اصل

آذر۱۳۹

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

بزهکاری سلامت خانواده و جامعه را تهدید می­کند و سبب فروپاشی و نابسامانی خانواده و جامعه می­گردد.بنابراین هدف اصلی  این پژوهش مشخص نمودن عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان مورد مطالعه می­باشد. چارچوب نظری با استفاده از نظریات فشاراجتماعی­، کنترل اجتماعی و هم نشینی تدوین شده. متغیرهای مورد بررسی بین دو گروه بزهکار و غیربزهکار عبارت بودند از: میزان فشار اجتماعی، میزان کنترل اجتماعی، میزان هم­نشینی با افراد بزهکار و پایگاه اقتصادی –اجتماعی . روش تحقیق پژوهش روش پیمایش و از نوع علی مقایسه­ای بوده و تکنیک مورد استفاده تکنیک پرسشنامه می­باشد. نمونه گروه بزهکار، به دلیل محدود بودن جمعیت آماری به صورت تمام شماری و شامل کلیه نوجوانان پسر ۱۸-۱۲ سالی است که در زمان انجام تحقیق در کانون اصلاح وتربیت شهر سنندج ساکن بودند که مجموعا ۴۸ نفر بود. نمونه غیربزهکار نیز بعد از همسان کردن با نمونه بزهکار به روش نمونه گیری خوشه­ای دو مرحله­ای انتخاب شده که شامل دانش­آموزان پسر مدارس راهنمایی و دبیرستان شهر سنندج و با حجم ۴۸ نفر بود.

تجزیه و تحلیل داده­ها با برنامه­های آماری spss و با استفاده از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد و آمار استنباطی t  دونمونه مستقل انجام شد. یافته­های تحقیق نشان داد که بین دو گروه بزهکار و غیربزهکار به لحاظ متغیرهای مستقل کنترل اجتماعی، هم نشینی افتراقی باافراد بزهکار و پایگاه اقتصادی اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد ولی بین متغیر فشار اجتماعی تفاوتی معناداری  بین دو نمونه مشاهده نشد.

واژگان کلیدی: بزهکاری نوجوانان، فشاراجتماعی، کنترل اجتماعی، هم­نشینی افتراقی، سنندج

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                               صفحه

فصل یکم ـ کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه                                                                                                                             2

۱-۲بیان مساله                                                                                                                         3

۱-۳ضرورت واهمیت پژوهش                                                                                                           6

۱-۴ اهداف پژوهش                                                                                                             8

فصل دوم ادبیات پژوهش

۲-۱مقدمه                                                                                                                                10  

۲-۲ تاریخچه بزهکاری در جهان                                                                                              10

۲-۳   تاریخچه بزهکاری در ایران                                                                                                         12

۲-۴  مروری بر پژوهش­های انجام شده                                                                                        14

۲-۴-۱ پیشینه تجربی خارجی                                                                                                 14

۲-۴-۲ پیشینه تجربی داخلی                                                                                                   18

۲-۵ مبانی نظری                                                                                                                       21

۲-۵-۱ مفاهیم اصلی پژوهش                                                                                                   21

۲-۶ نظریه­های جامعه شناختی انحرافات                                                                                        23

۲-۶-۱ نظریه­های ساختاراجتماعی                                                                                                     24

۲-۶-۱-۱ نظریه­های نابسامانی اجتماعی                                                                                     25

۲-۶-۱-۲ نظریه­های فشار ساختاری                                                                                                 26

۲-۶-۱-۳ انتقادات وارده به نظریه فشار                                                                                        32

۲-۶-۱-۴ نظریه­های انحراف فرهنگی/ خرده­فرهنگی                                                                           32

۲-۶-۲ نظریه­های فرایند اجتماعی                                                                                                      37

۲-۶-۲-۱نظریه­یادگیری اجتماعی                                                                                                      39

۲-۶-۲-۲ انتقادات وارد بر نظریه یادگیری اجتماعی                                                                            42

۲-۶-۲-۳ نظریه­های کنترل اجتماعی                                                                                                42

۲-۶-۲-۴ انتقادات وارد بر نظریه کنترل                                                                                        46

۲-۶-۲-۵ نظریه­های چند عملی / ترکیبی                                                                                      48   

۲-۶-۲-۶ نظریه تعاملی                                                                                                              48

۲-۶-۳ نظریه­های واکنش اجتماعی                                                                                             48

۲-۶-۳-۱ نظریه تضاد اجتماعی                                                                                                   50

۲-۶-۳-۲ نظریه واقعیت اجتماعی                                                                                                   52

۲-۶-۳-۳ انتقادات وارد بر نظریه تضاد                                                                                          53

۲-۷ چارچوب نظری                                                                                                                     55

۲-۸ مدل نظری پژوهش                                                                                                          58

۲-۹ سوالات و فرضیه­های پژوهش                                                                                                 59

۲-۹-۱ سوالات پژوهش                                                                                                                              59

۲-۹-۲ فرضیه­های پژوهش                                                                                                       59

فصل سوم

روش­شناسی پژوهش

 3-1 مقدمه                                                                                                                                  60

۳-۲ روش­ پژوهش                                                                                                                   61

۳-۳ جمعیت­آماری                                                                                                                      62

۳-۴ شیوه ­نمونه­گیری                                                                                                                 62

۳-۵ واحد پژوهش                                                                                                                       64

۳-۶ ابزار جمع­آوری اطلاعات(روایی و پایایی آن)                                                                                64

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده­ها                                                                                                           67

۳-۸ تعریف نظری و عملیاتی متغیرها                                                                                                 67

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱ مقدمه                                                                                                                            82

۴-۲ توصیف داده­ها                                                                                                                  83

۴-۳ تبیین داده­ها و آزمون فرضیات                                                                                             97

فصل پنجم

بحث و نتیجه­گیری

۵-۱ مقدمه                                                                                                                                 109

 5-2 نتایج توصیفی                                                                                                          109

۵-۳ نتایج تبیینی                                                                                                                      112

۵-۴ پیشنهادهای پژوهش                                                                                                               116

۵-۴-۱ پیشنهادهای کاربردی                                                                                                       116

۵-۴-۲ پیشنهادهای پژوهشی                                                                                                          118

۶-۵ نقش مددکاران اجتماعی در کار با نوجوانان بزهکار                                                                  118

۵-۵ مشکلات و محدودیتهای پژوهش                                                                                                121

فهرست منابع                                                                                                                  122

پیوست : پرسشنامه      

مقدمه

انسانها در فراز و نشیب تاریخ همیشه از دردها و آسیب­هائی اجتماعی بسیاری رنج برده­اند و همواره در جستجوی یافتن علل و انگیزه­های آنها بوده­اند تا راهها و شیوه­های را برای رهایی از آنها بیابند. در این بین گروهی که بیش از سایر قشرها در جامعه گرفتار انواع آسیب­ها و بزهکاریها می­گردند نوجوانان می­باشند. از آنجا که نوجوانان حامل ارزش­های نو هستند، آنها را می­توان دماسنج­هایی تلقی کرد که تغییرات اجتماعی را می­توان با آنها اندازه گیری کرد. (محمدی اصل ، ۱۳۸۵: ۱۸).

بزهکاری کودکان و نوجوانان نه تنها مشکلاتی برای این گروه سنی فراهم می­آورد بلکه گاه خطرات و خسارات جدی هم برای بزه­دیدگان و هم جامعه ایجاد می­کند. نوجوانان به دلیل ارتکاب تخلفاتی دستگیر می­شوند که میزان خطرناکی آن ممکن است از ولگردی تا قتل در نوسان باشد، با توجه به اینکه کودکان امروز آینده سازان جامعه فردا هستند، اندیشمندان با مطالعه مشکلات نوجوانان بزهکار و علل بزهکاری آنان در پی یافتن شیوه­های نوین پیشگیری و کنترل بزهکاری هستند. و به همین دلیل موضوع بزهکاری نوجوانان یک حوزه مطالعاتی مهم و گسترده است و مطالعه این موضوع هنگامی اهمیت می­­یابد که به ماهیت پویایی نوجوانی و فشارهای موجود در جامعه بر نوجوانان توجه کنیم. گسستگی خانواده، فشاراجتماعی، مهاجرت، فقر و غیره همگی از جمعیت نوجوان قربانی می­گیرند ، و مطالعات اجتماعی نشان می­دهد که بیشتر بزهکاران، آسیب دیدگان بهنجار یک جامعه نابهنجارند، یعنی افرادی که از نظر روانی، طبیعی و بهنجارند، ولی به علت شرایط جامعه نابهنجار دست به بزهکاری می­زنند. عوامل اجتماعی هم به صورت مستقیم در نوجوانان اثر می­گذارد و هم از راه یک عامل روانی نوجوانان را به سوی بزهکاری می­کشاند، یعنی انگیزش­هائی را در نوجوان ایجاد می­کند که وی به ناچار مرتکب اعمال ضد اجتماعی می­شود.

عده بسیاری از علما بزهکاری را زاییده اجتماع و عوامل اجتماعی می­دانند و معتقدند که چون انطباق نوجوان با محیط به صورت مثبت انجام نمی­پذیرد، از راه منفی یعنی خلافکاری و بزهکاری می­خواهد با جامعه هماهنگ گردد. برای مثال، نوجوانانی که نتوانند به اهداف خود برسند و از دست دادن محرک­های ارزشمند مثبت مانند مرگ یکی از والدین یا وجود محرک­های منفی مانند تنبیه بدنی یا شکست تحصیلی را در زندگی تجربه کرده باشند، با احتمال زیاد با احساس فشار مواجه هستند در نتیجه دچار ناراحتی شده، انگیزه انتقام جویی در آنان بارور می­گردد که نتیجه­اش بزهکاری است. اگر عامل بزهکاری صرفا تغییرات و تحولات بلوغ دوره نوجوانی باشد می­توان آن را به کمک روان­پزشک و یا روان­شناس برطرف ساخت و فردی سالم و مفید به جامعه برگرداند، زیرا وقتی به علت اصلی پی برده شود به خوبی می­توان موقعیت و محیط مناسبی را به وجود آورد . به طور کلی تحول طبیعی نوجوان زمانی امکان پذیر است که آنها در شرایط اجتماعی سالم و مناسبی قرار گرفته باشند و اگر این شرایط در جامعه­ای وجود نداشته باشد بی­شبهه نوجوانانی را شاهد خواهیم بود که از هنجارها دور هستند و به اعمال غیر اجتماعی و غیر اخلاقی دست خواهند زد. در این پژوهش سعی بر آن خواهد بود مسئله­ی بزهکاری نوجوانان به عنوان یک پدیده اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و عوامل اجتماعی موثر بر آن مورد کاوش قرار گیرد بر این اساس پژوهش حاظر شامل ۵ فصل است در این فصل که کلیات تحقیق نام دارد محقق به بیان مساله پرداخته است و پس از آن ضرورت و اهمیت پژوهش را عنوان نموده و در پایان فصل نیز اهداف پژوهش را بیان کرده است.

۲-۱بیان مسئله:

روابط افراد در جامعه بر نظم و قواعد خاصی استوار است . در حقیقت، زندگی اجتماعی از طریق این قواعد یا هنجارهای اجتماعی تداوم می یابد . چنانچه افراد از قواعدی که بعضی از انواع رفتار را در وضعیتهایی به عنوان رفتار مناسب و برخی دیگررا به عنوان رفتار نامناسب تعریف می­کنند، تبعیت نکنند، فعالیتهای آن ها دستخوش هرج ومرج می شود. برعکس، پیروی آدمیان از هنجارهای اجتماعی به زندگی اجتماعی خصلتی منظم و قابل پیش­بینی میبخشد، البته همیشه و همه کس با انتظارات اجتماعی هم نوایی[۱] نمیکنند. وقتی که اعمال و رفتار افراد بر خلاف هنجارها و انتظارات عمومی باشد، از آن تحت عنوان انحراف اجتماعی  یاد میشود. البته انحراف اجتماعی به لحاظ زمان، مکان، مقام و… امری نسبی است. با وجود این، چنانچه رفتار فرد بر خلاف ارزش ها و هنجارهای مورد قبول اکثریت اعضای یک جامعه باشد، رفتاری انحرافی است،  بدون این که چنین رفتاری الزاماً به قانونشکنی بینجامد .

امروزه توسعه زندگی شهری، مهاجرت ازنقاط مختلف به کلان شهرها و مراکزاستانها، افزایش حاشیه نشینی، بیکاری، فقر، جوان بودن جمعیت کشور و … بستر مناسبی را برای ابتلا به انواع آسیب و انحراف اجتماعی، به ویژه برای نسل جوان و نوجوان جامعه، فراهم کرده است. که از جمله این آسیب­ها می­توان به پدیده بزهکاری نوجوانان اشاره کرد، بزهکاری مفهومی است که غالبا در مورد کودکان و نوجوانان به کار می­رود، زیرا بسیاری از رفتارهای که برای کودکان و نوجوانان به اقتضای سن و ماهیت رفتار، تخلف محسوب می­گردد، در صورت ارتکاب از سوی بزرگسالان تخلف شناخته نمی­شود. مثل فرار ازخانه و مدرسه و یا ولگردی که نوجوان را در معرض خطر قرار می­دهد بنحوی که در صورت غفلت و بی­توجهی منجر به مجرمیت آنان می­گردد. این پدیده­ همپایی تاریخ جامعه انسانی بوده و این مبین آن است که بزه محصول جامعه بوده و این روابط، مناسبات، تعاملات، و ساخت­های اجتماعی هستند که فرد را به بزهکاری سوق می­دهند. ((در این میان کارگزاران جامعه­پذیری نخستین یعنی خانواده، مدرسه، و گروه­همسالان به واسطه ایجاد زمینه هویت­یابی [۲]و نظارت اجتماعی[۳] نقشی قاطع در شکل گیری پدیده جرم و علل وانگیزه­های بزهکاری خصوصا درمیان نوجوانان ایفا می­کنند و وقوع بزه تنها با عوامل جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی قابل تبیین نیست بلکه  شرایط جامعه و عوامل اجتماعی ـ فرهنگی نیز در این مسئله دخیل است ، تا جایی­که امروزه علیرغم بهبود وضع زندگی ـ معیشتی و گسترش سریع نهادها و موسسات خدمات اجتماعی اکثر کشورهای جهان، جرائم ارتکابی به وسیله اطفال و نوجوانان با سرعت و آهنگ بیشتری افزایش یافته است.

طبق گزارش سازمان ملل در طی سال­های ۱۹۸۰تا ۱۹۸۶ سالیانه به طور متوسط ۵ درصد به میزان جرایم در سطح جهان افزوده شده که بیش ازمیزان رشد جمعیت است. علاوه بر این میزان وقوع خلاف و بزه در میان نوجوانان در مقایسه با بروز خلاف و جرم در میان عامه مردم رشد چشمگیری داشته و به دو برابر نرخ بزهکاری در جمعیت متعارف رسیده است))(conger ,1997: 33).

داده­های آماری نیز نشان می­دهند که تقریبا در تمام دنیا نرخ بزهکاری اطفال در دهه­ی ۱۹۹۰ افزایش یافته است . در اروپای غربی دستگیری نوجوانان بزهکار از نیمه­ی دهه ۱۹۸۰ تا اواخر دهه ۱۹۹۰ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است و کشورهای در حال گذر نیز شاهد افزایش عجیب در نرخ بزهکاری هستند. از سال ۱۹۹۵ میزان بزهکاری کودکان در بسیاری از کشورهای اروپای شرقی از ۳۰ درصد افزایش یافته است( معظی، ۱۳۸۸: ۳۴).

و با توجه به آمار سال ۲۰۰۵ میزان جرم و جنایت های نوجوانان امریکا ۲/۲ درصد زیادتر شده است که این افزایش از سال ۲۰۰۱ بی سابقه بوده است.  و در انگلیس از سال ۲۰۰۶ دختران جوانی که در میان آنها حتی دختران ۱۰ ساله هم وجود داشته اند ، حدود ۶۰ هزار جرم از قبیل دزدی، به بار آوردن خسارت، انجام حملات خشونت آمیز، دزدی از مغازه ها و ایجاد بی نظمی های عمومی را مرتکب شده اند و این آمار به معنای افزایش ۲۵ درصدی جرایم در میان دختران در انگلیس و ولز به شمار می رود.( بولتون نیوز).

جوانی ساخت جمعیت و تاخر فرایند جامعه پذیری نسبت به نظم نوین جهانی در جامعه در حال گذر ایران نیز به رشد مسئله بزهکاری نوجوانان انجامیده است. نوجوانانی که نمی توانند بر مبنای ضعف عملکرد نهادهای جامعه پذیری و نابسامانی فضای ساختی در نظام اجتماعی، تمایلات خود را به سوی رفتارهای همنوا سوق دهند ممکن است به سوی رفتارهای انحرافی کشیده شوند و در صورت دریافت برچسب منحرف از سوی نهادهای کنترل اجتماعی[۴] به عنوان بزهکار شناخته شوند (محمدی اصل ، ۱۳۸۵: ۱۱). در طرح مسئله بزهکاری نوجوانان در ایران و روند افزایش آن در سال­های اخیر، مراجعه به آمار رفتارهایی که در جامعه بازنمودی از واقعیت اجتماعی بزهکاری است، می­تواند مسئله مورد پژوهش را مورد توجه جدی قرار دهد ((بر اساس گزارش­های موجود از سال ۱۳۴۷تا ۱۳۷۶قریب ۲۸ هزار نفر از کودکان و نوجوانان فقط به کانون اصلاح وتربیت تهران هدایت شده اند. اضافه بر این در سال ۱۳۷۹ پرونده های رسیدگی شده در دادگاه اطفال طبق آمار و ارقام جمعا حدود ۱۰۱۵۳پرونده بوده است که از این تعداد ۱۲۰۶پرونده مربوط به دختران و ۸۹۵۱ پرونده مربوط به پسران بوده است. به همین لحاظ هم پیش بینی شده بود که دهه ۱۳۸۰دهه چالش­های ناشی از بزهکاری است. و بر پایه همین پیش بینی نیز درسال ۱۳۸۲اعلام گردیده جرایم اطفال زیر۱۸ سال نسبت به سال قبلش ۱۰ درصد افزایش یافته است،همچنین بر اساس آمار منتشر شده سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور آمار زندانیان تازه وارد کمتراز۱۸سال درشهریور ماه سال ۱۳۸۰به ترتیب ۸۱۶۷ نفر محکوم و  3436نفر متهم بوده است همچنین بر اساس همین آمار و در همین بازده زمانی استان کردستان ۵۳نفر زندانی پسر زیر ۱۸سال داشته است))(همان،۱۳۸۵ :۷۸-۸۱).  علاوه بر آمار مذکور که روند افزایشی داشته، نوجوانی چرخه­ای از زندگی آدمی است که بزهکاری در طول سال­های اخیر آن به اوج می­رسد. این دوره، زمانی است که با ضعیف شدن نظارت والدین و گسترش روابط با گروه­های مختلف از همالان، فشارهای اجتماعی ایجاد می­شود. بسیاری از نوجوانان با ضربه عاطفی ناشی از گسیختگی خانواده و تغییرات مکرر در ساختار خانواده ، خود را تحت فشار می­بیند و بارفتارهای بزهکارانه از خود واکنش نشان می­دهند(Sigel, 2001).  با توجه به این آمارها بزهکاری نوجوانان یکی از مهمترین مسائل اجتماعی که جامعه ما را به طور جدی تهدید می­کند. و شهر سنندج نیز از این مساله مصون نیست. شهری که دارای مسائل و شرایط اجتماعی مانند، مهاجرپذیری، درحال گذاربودن، فقر اقتصادی_اجتماعی و غیره است. همین امر موجب شده که پژوهشگران مختلف از زوایایی گوناگون مسائل این شهر را را مورد کنکاش و بررسی قرار دهند. برخی ازمنظر روان­شناسی، عده ای از بعد حقوقی وجرم شناسی و گروهی هم از دید جامعه شناسی به بررسی مسائل پرداختند. پژوهش حاضر درصدد است که از جنبه جامعه شناختی به بررسی مسئله بزهکاری در این شهربپردازد. به عبارت دیگر به دنبال شناخت عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان این شهراست. و با توجه به بالا بودن نرخ بزهکاری نوجوانان پسر نسبت به نوجوانان دختر،تبیین علل بزهکاری بر روی نوجوانان پسر متمرکز خواهد بود، بطوریکه جامعه آماری این  پژوهش را نوجوانان پسر تشکیل خواهد داد.

 مسئله­ی که در تحقیق حاضر دنبال می­شود عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان است.بنابراین سوال اصلی پژوهش حاضراین است که چه عوامل اجتماعی بر روی بزهکاری نوجوانان شهرسنندج موثر است؟

۳-۱ضرورت واهمیت موضوع:

تعریف، شناخت و کنترل کجرویهای اجتماعی یکی از وظایف اساسی مددکاران اجتماعی است (زاهدی اصل، ۱۳۹۳: ۱۸۰). اما این حوزه تحلیل بسیار پیچیده است چرا که به همان اندازه ارزش­ها و هنجارهای اجتماعی، انواع تخلف از قانون نیز وجود دارد. ازنظر دورکیم در هر جامعه انسانی جرم بروز می­کند و جرم یک پدیده طبیعی_اجتماعی است ولی وقتی ازیک حدی تجاوز کرد می­توان آن را بیماری اجتماعی نامید. از آنجا که بین ناهنجاریهای اجتماعی همبستگی متقابلی وجود دارد یک نابهنجاری موجب رشد سایر آسیب­ها می­شود، ضرورت دارد آسیب های اجتماعی و ارتباط بین آنها مورد بررسی قرار گرفته و ریشه یابی شوند تا بتوان با توجه به علل بوجود آورنده وتشدید کننده، این آسیب­ها را مهار نمود(محمدی اصل، ۱۳۸۵: ۱۹).

امروزه در بین اکثر جوامع، بزهکاری نوجوانان به صورت یک معضل اجتماعی درآمده است و در کشور ما نیز با توجه به جوان بودن جامعه، این پدیده نابهنجار اجتماعی ظهور کرده و در حال رشد است و چنانچه متفکران، محققان و مسئولان جامعه در پی بررسی و شناخت عوامل ایجاد کننده آن نباشند و در جهت رفع آن اقدام موثری انجام ندهند، قطعا این مسئله در بین نوجوانان شیوع بیشتری یافته و باعث سست شدن کیان خانواده­ها و رشد سریع بزهکاری و جرم در جامعه می­گردد و علاوه بر این  بزهکاران با تمایل خاصی که به سرکشی دارند چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی آسیب و زیان­های شخصی وارد می­آورند و هم بر ضد اموال و دارایی­های افراد و جامعه فعالیت می­کنند و همین باعث تباهی بسیاری از فرزندان و آینده­سازان جامعه می­شود؛ هزینه­های کلان و گزافی را بر جامعه تحمیل می­کند؛ جامعه را از داشتن نیروی ­انسانی کارآمد، متخصص و متعهد محروم می­سازد؛ امنیت جامعه را به مخاطره می­سازد و بالاخره مشروعیت نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را زیر سوال می­برد. بنابراین، بزهکاری نوجوانان و جوانان یکی از مهم­ترین مسائل اجتماعی است که جامعه ما را به طور جدی تهدید می­کند. هر یک از موارد مذکور انگیزه­ای برای اقبال و اهتمام اهل قلم و اندیشه به مسئله گرایش نسل جوان به بزهکاری شده و ضرورت بررسی علمی آن را دو چندان ساخته است.

از طرفی پژوهشهای متعدد در دنیا نیز موارد مذکور را تایید کرده و نشان می­دهند که بزهکاری کودکان و نوجوانان از چند جهت ضرورت داشته و حایز اهمیت است. نوجوانانی که گرفتار این مساله اجتماعی می­شوند، در اکثر موارد فرصت­های جبران­ناپذیری را از حیث تحصیل و کار از دست می­دهند. وجود چنین سابقه­ای  نامطلوبی در زندگی آینده آنها تاثیر فراوان می گذارد. و با توجه به پذیرفته نشدن آنها در حلقه­های درسی و کاری آبرومند و آینده ساز، قشری مطرود از اینگونه افراد بوجود می­آید که به نوبه خود مساله را برای نسلهای آینده تشدید می­کند و باعث تباهی کودکان و نوجوانان بیشتری می­شود. رنج و ناراحتی خانواده­های کودکان و نوجوانان بزهکار نیز از لحاظ سلامت اجتماع قابل توجه است و ممکن است موجب تنش­های بین خانواده­ها، همسایگان و دیگران گردد و علاوه بر این موارد هزینه و وقت و نیرویی که دولت­ها صرف حل آن می­کنند نیز اهمیت زیادی دارد. اداره کانون­های اصلاح وتربیت، کانون­های کارآموزی، نیروی انتظامی، دادگاههای مخصوص کودکان و نوجوانان و هزینه­های مربوط به آنها باری بر دوش بودجه هر کشوری است.(شامبیاتی، ۱۳۷۹ : ۲۵۴).

در صورتیکه راههای پیشگیری این معضل شناخته و از کثرت کودکان ونوجوانان بزهکار کاسته شود، قسمت اعظم این بودجه را می­توان صرف آموزش و پرورش و تربیت علمی و عملی این قبیل افراد کرد که سرمایه گذاری بسیار خوبی برای آینده آنان خواهد بود . از طرفی با توجه به اینکه سازندگی فردای جامعه بستگی به نیروی فعال، پرشور و سلامت جسمی و روحی نسل جوان و نوجوان دارد، بررسی مساله بزهکاری نوجوانان برای یافتن علل و دستیابی به راههای پیش­گیری از آن بسیار ضروری و مهم است تا بدین وسیله سازندگی آتی جامعه را نیز تضمین کنیم . از دیدگاه انسان دوستانه برای جلوگیری از تباهی بسیاری از فرزندان هر مملکت؛ از دیدگاه جامعه شناسانه برای تبیین علل بزهکاری و تمهید وسایلی جهت جلوگیری از آن؛ از دیدگاه اقتصادی برای صرف هزینه­های مربوط به دستگیری، محاکمه، اصلاح و تهذیب بزهکاران در جاهای دیگر که اثرات مثبت بیشتری داشته باشد، ضرورت و اهمیت مساله بزهکاری نوجوانان و عوامل موثر بر آن آشکارتر می­گردد. و شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان تا حدودی می­تواند در برنامه ریزی برای پیش گیری و درمان این معضل اجتماعی راهگشا باشد، و نتایج علمی و عملی این پژوهش به برنامه ریزان فرهنگی در جلوگیری از بزهکاری نوجوانان و سیاست گذاری برای رشد نوجوانان و پرورش قوای آنها مفید خواهد بود. و با توجه به فقدان بررسی های علمی کافی در زمینه بزهکاری نوجوانان، در شهر مورد مطالعه و نیاز برنامه ریزان فرهنگی واجتماعی به تحقیقات بومی نیاز به چنین پژوهشی کاملا محسوس بوده است . این پژوهش از دو بعد نظری و عملی دارای اهمیت می­باشد. مراکز مختلف تحقیقاتی، خدماتی و حمایتی، سیاست گذاری و برنامه ریزی از جمله مراکز ملی جوانان، وزارت آموزش و پرورش، صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، و سایر نهادهای رسمی وغیر رسمی تربیتی و فرهنگی می­توانند از یافته های نظری و تجربی این پژوهش بهره گیرند. علاوه بر این نتایج پژوهش حاضر به مراکز سیاست گذاری و برنامه ریزی منطقه ای شهر سنندج در برنامه ریزی بومی و منطقه­ای برای نوجوانان و سیاست گذاری در جهت آسیب­های اجتماعی و جلوگیری از بروز آن یاری رسان ومفید خواهد بود.

 

۴-۱اهداف پژوهش:

هدف اصلی از این پژوهش بررسی و شناخت عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان پسر شهرستان سنندج می­باشد. به عبارتی هدف از این بررسی آن است که با تکیه بر نظریه­های جامعه شناسی و به کارگیری تحلیل­های آماری، مساله بزهکاری نوجوانان را مورد مطالعه، و عوامل اجتماعی موثر را شناسایی کنیم.

اهداف فرعی:

۱- شناخت نوع بزهکاری افراد مورد مطالعه۲-ارایه راهکارهای مناسب در جهت اصلاح و تعدیل و کاهش بزهکاری با توجه به متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش.

تعداد صفحه :۱۵۰

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com