پایان نامه طراحی موزه هنر هخامنشی

دانلود پایان نامه
عنوان:

طراحی موزه هنر هخامنشی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست                                                                                                                                                                                     ص

بخش اول مبانی نظری

فصل اول.. ۱

۱- بیان مساله. ۹

۲- سوابق مربوط به تحقیق.. ۱۱

۱-۲ سوابق تئوری.. ۱۱

۳- فرضیه های تحقیق.. ۱۳

۴-  اهداف تحقیق.. ۱۳

۵- ضرورت های خاص انجام تحقیق.. ۱۴

۶- بهره وران. ۱۴

۷- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق.. ۱۴

۸- روش تحقیق.. ۱۵

۹- روش گردآوری اطلاعات.. ۱۵

۱۰-  ابزار گردآوری اطلاعات.. ۱۵

۱۱- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۱۵

فصل دوم.. ۱۶

۲- تعریف واژه ها ۱۶

۲-۱ تعریف واژه موزه در دایره المعارف ها ۱۶

۲-۲ تعریف واژه معماری در دایره المعارف ها ۱۶

۲-۳ تعریف واژه هنر در دایره المعارف ها ۱۷

۲-۴ تعریف واژه هزاره در دایره المعارف ها ۱۸

۲-۵ تعریف واژه هخامنشیان در دایره المعارف ها ۱۸

فصل سوم.. ۱۹

۳- دیدگاه ها ۱۹

۳-۱پیشینه پیدایش موزه ها: ۱۹

۳-۲ تاریخچه پیدایش موزه در ایران. ۲۳

۳-۳ علم موزه شناسی. ۲۴

۳-۴ طبقه بندی و تیپولوژی موزه ها ۲۵

۳-۴ طبقه بندی موزه ها بر اساس فرم. ۲۶

۳-۴-۱ موزه های مسقف.. ۲۶

۳-۴-۲ موزه های باز ۲۶

۳-۴-۳ اکوموزه ۲۶

۳-۴-۴ موزه های سیار ۲۶

۳-۴-۵ موزه های خیابانی. ۲۷

۳-۵ طبقه بندی بر اساس محتوا و موضوع. ۲۷

۳-۵-۱ موزه های هنری.. ۲۷

۳-۵-۲ موزه های تاریخی. ۲۸

۳-۵-۳ موزه های اماکن باستانی. ۲۹

۳-۵-۴موزه های علم و فناوری.. ۲۹

۳-۵-۵ موزه های انسان شناسی (مردم شناسی) ۳۰

۳-۵-۶ خانه های تاریخی و مسکن شخصیت های معروف فرهنگی، هنری، سیاسی. ۳۰

۳-۵-۷ موزه های تخصصی. ۳۰

۳-۵-۸ موزه های کودکان. ۳۱

۳-۵-۹موزه های علوم. ۳۲

۳-۵-۱۰ موزه های فنی و تخصصی. ۳۲

۳-۶ طبقه بندی موزه های بر اساس مقیاس.. ۳۳

۳-۶-۱موزه های محلی. ۳۴

۳-۶-۲ موزه های استانی. ۳۴

۳-۶-۳ موزه های منطقه ای.. ۳۴

۳-۶-۴ موزه های ملی. ۳۵

۳-۶-۵ موزه های فراملی. ۳۵

۳-۷ سایت موزه ۳۵

۳-۷-۱اساس اندیشه سایت موزه ۳۵

۳-۷-۲زمان معرفی یک اثر ۳۶

۳-۷-۳ ضرورت ایجاد سایت موزه ها در کشور ۳۶

۳-۷-۴سایت موزه ها، مناظر فرهنگی – تاریخی. ۳۷

۳-۸ دسته بندی سایت های تاریخی(تیپولوژی) ۳۷

۳-۹ نکات لازم جهت ایجاد سایت موزه در سایت های تاریخی. ۳۸

۳-۱۰ اولویت های لازم برای انتخاب سایت موزه ۳۸

۳-۱۱ هخامنشیان. ۳۹

۳-۱۱-۱هنرمندان و بناهاب دوره هخامنشی. ۳۹

۳-۱۱-۲ معماری پارسی. ۴۰

۳-۱۱-۳ پاسارگاد ۴۰

۳-۱۱-۴ تخت جمشید. ۴۲

۳-۱۱-۵ ویژگی های معماری هخامنشی. ۴۳

۳-۱۱-۶ سکو، تخت گاه، صفه. ۴۴

۳-۱۱-۷ پلکان. ۴۴

۳-۱۱-۸  معماری.. ۴۶

۳-۱۱-۹ نیارش.. ۴۶

۳-۱۱-۱۰ آرایه. ۴۶

۳-۱۲ استراتژی های هزاره سوم. ۴۷

۳-۱۳ مبانی نظری معماری هزاره سوم. ۴۸

۳-۱۴ ویژگی های معماری در آستانه هزاره سوم. ۴۹

۳-۱۵ ظهور و پیدایش فضا سایبر ۵۰

۳-۱۶ تعریف فضای سایبر ۵۱

۳-۱۷ تاثیر فضای مجازی بر فضاهای معماری.. ۵۱

۳-۱۸ ساختمان هوشمند. ۵۳

۳-۱۹ درجه هوشمندی مورد نیاز در معماری.. ۵۴

۳-۱۹-۱ ویژگی مکانی ساختمان. ۵۵

۳-۱۹-۲ ایمنی و سلامت ساختمان. ۵۵

۳-۱۹-۳ هویت ساختمان. ۵۵

۳-۱۹-۴ راحتی در ساختمان. ۵۵

۳-۱۹-۵ امنیت ساختمان. ۵۵

۳-۱۹-۶ سیستم های ارتباطی ساختمان. ۵۵

۳-۱۹-۷ مدیریت سیستم ها ۵۶

۳-۱۹-۸ خدمات و پشتیبانی سیستم های هوشمند مورد استفاده ۵۶

۳-۲۰ اهمیت فناوری طلاعات در معماری موزه ۵۶

فصل چهارم.. ۵۸

۴- مصادیق.. ۵۸

۴-۱. موزه هنر ایران باستان. ۵۸

۴-۲. موزه بریتیش… ۵۹

۴-۳. موزه متروپولیتن. ۶۰

۴-۴. موزه بیلبائو ۶۱

۴-۵. موزه واتیکان. ۶۲

۴-۶ . موزه ب. ام. و ۶۳

۴-۷. موزه هنری کیمبل. ۶۴

۴-۸ . موزه گتی سنتر ۶۵

۴-۹. موزه هنر میلواکی. ۶۶

۴-۱۰. موزه هنرهای معاصر ۶۷

۴-۱۱. موزه گوگنهایم. ۶۸

۴-۱۲. موزه لوور ۶۹

فصل  پنجم.. ۷۰

۵- شناخت سرزمین طرح. ۷۰

۵-۱ میانگین های اقلیمی تخت جمشید شیراز: ۷۱

فصل  ششم.. ۷۵

۶- تجزیه و تحلیل آنالیز سایت.. ۷۵

۶-۱ راه های دسترسی اصلی به سایت مورد نظر ۷۵

۶-۲. دسترسی های سایت.. ۷۶

۶-۳. دسترسی های سایت.. ۷۷

۶-۴. تجزیه و تحلیل سایت.. ۷۸

۶-۵. همجواری سایت با تخت جمشید. ۷۹

۶-۶ . دید و منظر از تخت جمشید به سایت مورد نظر ۸۰

فصل  هفتم.. ۸۱

۷- استاندارد ها و برنامه فیزیکی. ۸۱

۷- ضوابط  و رهنمودهای برنامه ریزی فیزیکی و عملکرد آن ها ۸۱

۷-۱ فضاهای عملیاتی موزه ۸۱

۷-۱-۱ گروه مدیریت.. ۸۱

۷-۱-۲ کارکنان اداری.. ۸۲

۷-۱-۳ فضاهای اداری، فضاهای فنی وکارگاهی. ۸۲

۷-۱-۴ فضای کار مدیران  و سرپرستان. ۸۳

۷-۱-۵  فضای کار کارشناسان ارشد. ۸۳

۷-۱-۶  فضای کار سایر کارمندان وکارکنان. ۸۳

۷-۱-۷ اتاق تکثیر ۸۳

۷-۱-۸  انبار لوازم مصرفی  و تدارکات عمومی. ۸۴

۷-۱- ۹ فضاهای فنی و کارگاهی. ۸۴

۷-۱-۱۰ آزمایشگاه ۸۴

۷-۱-۱۱ کارگاه بازسازی.. ۸۴

۷-۱-۱۲  کارگاه طراحی. ۸۵

۷-۱- ۱۳ کارگاه برپائی نمایشگاه و نگهداری از آن. ۸۵

۷-۱-۱۴ تاریکخانه. ۸۵

۷-۲ فضاهای عمومی. ۸۵

۷-۲-۱ فضای نمایشگاه ۸۶

۷-۲-۲  فضای اطلاع رسانی، آموزشی. ۸۶

۷-۲-۳  پذیرش.. ۸۶

۷-۲-۴  فضاهای آموزشی. ۸۷

۷-۲-۵  سالن اجتماعات.. ۸۷

۷-۲-۶  کتابخانه. ۸۸

۷-۲-۷  فضای نمایش فیلمهای ویدئوئی. ۸۹

۷-۳ فضاهای پشتیبانی  و خدماتی. ۸۹

۷-۳-۱رستوران. ۸۹

۷-۳-۲  بوفه. ۸۹

۷-۳-۳  غرفه فروش.. ۹۰

۷-۳-۴  فضای استراحت کارمندان. ۹۰

۷-۳-۵  نمازخانه. ۹۰

۷-۳-۶  رختکنها ۹۰

۷-۳-۷  سرویسهای بهداشتی. ۹۱

۷-۳-۸  فضاهای خدماتی و تدارکاتی. ۹۲

۷-۳-۹ فضاهای ذخیره  و نگهداری (انبار) ۹۲

۷-۳-۱۰ فضای باز و بسته شدن جعبه ها ۹۳

۷-۳-۱۱ محوطه بارگیری.. ۹۳

۷-۳-۱۲ پارکینگ وسایل حمل و نقل اشیاء ۹۳

۷-۳-۱۳ پارکینگ عمومی. ۹۳

۷-۳-۱۴ تأسیسات مرکزی.. ۹۴

۷-۳-۱۵ تاسیسات.. ۹۴

۷-۴ خصوصیات فیزیکی ساختمان موزه با عملکرد صحیح. ۹۴

۷-۵ ماتریس روابط فضایی. ۹۵

۷-۶ ماتریس معیارها: ۹۶

۷-۷ نمودار سازمانی. ۹۷

۷-۸ طبقه بندی فضاهای موزه ۹۷

۷-۹ نمودار فیزیکی. ۹۸

۷-۱۰ریز فضاهای موزه ۹۹

۷-۱۱محاسبه زیر بنای گروه اصلی. ۱۰۵

۷-۱۲محاسبه زیر بنای گروه وابسته اصلی. ۱۰۶

۷-۱۳محاسبه زیر بنای گروه  رفاهی. ۱۰۸

۷-۱۴محاسبه زیر بنای گروه پشتیبانی. ۱۰۹

۷-۱۵ محاسبه زیر بنای گروه گردش.. ۱۱۰

فصل  هشتم.. ۱۱۱

  1. آلترناتیو ۱۱۱

۸-۱ آلترناتیو شماره یک، الگوی چهارباغ ایرانی. ۱۱۲

۸-۲آلترناتیو شماره دو، سکو، صفه، عناصر معماری هخامنشی. ۱۱۳

۸-۳آلترناتیو شماره سه، حرکت، رشد، تحول، سادگی، تزینات و عناصر هخامنشی. ۱۱۴

۸-۴  بررسی آلترناتیو شماره یک.. ۱۱۵

۸-۵  بررسی آلترناتیو شماره دو ۱۱۶

۸-۶  بررسی آلترناتیو شماره سه. ۱۱۷

۸-۷ معیارهای لازم برای انتخاب آلترناتیو بهتر ۱۱۸

فصل  نهم.. ۱۱۹

۹- سازه و تاسیسات.. ۱۱۹

۹-۱ سقف کوبیاکس… ۱۱۹

۹-۱-۱ روش اجرای سقف کوبیاکس… ۱۱۹

۹-۱-۲ مزایای فنی سیستم کوبیاکس… ۱۲۰

۹-۱-۳ مزایای معماری سیستم کوبیاکس… ۱۲۰

۹-۱-۴ مزایای اقتصادی سیستم کوبیاکس… ۱۲۱

۹-۲ تاسیسات.. ۱۲۱

۹-۲-۱ تأسیسات فنی. ۱۲۱

۹-۲-۲ تاسیسات مکانیکی. ۱۲۲

۹-۲-۳ تاسیسات برقی. ۱۲۳

بخش دوم طراحی معماری

فصل دهم.. ۱۲۵

۱۰طرح نهایی……………………………………………………………………………………………………………………… ………. ۱۲۵

منابع. ۱۲۶

 

 1- بیان مساله

هنر ایران در عهد هخامنشیان عمدتا بر پایه ی بزرگداشت مقام پادشاهان این سلسله استوار بوده است (قاسمیان رحیم، ۱۳۸۹، ص ۸۶). هنر این عصر ترکیبی است از هنر اقوام گوناگونی که تابع پارسیان بوده اند و هخامنشیان با بهره گیری مناسب از این هنرهای مختلف و ریختن کلیه جلوه های هنری اقوام و ملل مختلف در یک قالب به هنر خود اعتلا بخشیده اند. علاوه بر بزرگداشت شاهان، اجرای مناسک و آیین زرتشتی نیز از مظاهر اصلی هنر در این دوره است که سبب ایجاد نوعی سمبولیسم هنری در آثار هنری هخامنشیان شده است. از دیگر جلوه های هنری این دوره رواج هنر کنده کاری، حجاری، پیکر تراشی، فلزکاری، کاشی سازی و قالی بافی است . نقش برجسته های تخت جمشید نیز در زمره ی گنجینه ی هنر دوره هخامنشی به شمار می روند که هر یک مجموعه ای از تصاویر غنی و نقوش دوران هخامنشی را به نمایش می گذارند و علاوه بر آن گویای بسیاری از آداب و رسوم رایج در دربار هخامنشی اند (همان،  1389: ص ۸۸). در نقش برجسته های تخت جمشید صحنه هایی از مراسم و مناسک رایج در پایتخت شاهان هخامنشی وجود دارد که عموما پیکره ی پادشاه، کانون اصلی هر صحنه است. در این کنده کاری های زیبا که بر دل کوه نقش بسته دسته های آورندگان هدایا، صحنه بار عام پادشاه و دیگر نقوش برجسته ی مربوط به آرامگاه به نمایش گذارده شده است . این کنده کاری ها درعین حال که همگی حکایت از تبحر و مهارت سنگ تراشان دارند هر یک گوشه ای از مراسم و وقایع سیاسی مذهبی آن دوران را به نیز نمایش می گذارند. (مرزبان پرویز، ۱۳۵۷ : ص ۱۳۵). آثار فلزکاری نیز در این دوره ، برجسته و چشمگیر است. اشیاء فلزی هخامنشیان بیشتر از طلا، نقره و برنز ساخته می شده است. فرش بافی از دیگر جلوه های بارز هنر ایرانی در زمان هخامنشیان است. این هنر به سبب از بین رفتن اکثر فرش های ایران در عهده باستان چندان مورد مطالعه ی دانشمندان قرار نگرفته بود (همان، ۱۳۵۷ : ص ۱۳۸).پیکرتراشی ، دیگر جلوه ی هنری دوره هخامنشی است. این شاخه از هنر ایران باستان که به نوعی وارث رموز تزئینی آشور ، بوده امروزه به صورت پیکره های زیبایی ازپادشاهان جانورانی نظیر اسب ، گاو، سگ ، شیر برجای مانده است. سنگ تراشان، افراد و جانوران را معمولا به صورت نیم رخ نقش می کردند و در نمایش صحنه ها و اتفاقات تاریخی و سیاسی همواره بر بزرگ جلوه دادن شاهان خود تأکید زیادی داشته اند. در آثار باقیمانده از پیکرتراشی های هخامنشی قدرت تجسم بخشی ، خلاقیت هنری و دقت در انتخاب موضوع به خوبی به چشم می خورد (مرزبان پرویز، ۱۳۵۷ : ص ۱۳۹). در نتیجه گیری کلی می توان گفت هنر ایران در عصر هخامنشی به پیشرفت قابل ملاحظه ای نایل آمده است  سهم هخامنشیان دراین دوره ترکیب، ظرافت بخشیدن، تناسب دادن و عظمت بخشیدن به شاخه های مختلف هنری بود به گونه ای که آن را به اوج عظمت و شکوه خود رساند. مجموعه سازی در آدمی فطری است و ذوق و سلیقه در گرد آوری بی شک همواره همراه او خواهد بود (رحیمی الناز،۱۳۸۸ : ص۷۶). در دوران نوسنگی انسان مجموعه ای از صدف، گوش ماهی، سنگریزه و استخوان جانوران را گردآوری و از آن برای تزینات استفاده می نمود. در عهد باستان اشیای گران بها و نفیس برای آوردن نیازها در درون زیارتگاه ها و معابد گرد آوری شد. در جامعه امروزی ما، موزه نمایانگر نهادینه شدن گرایش های همگانی به گردآوری است. موزه به شکل امروزی خود در اواخر قرن سوم پیش از میلاد توسط بطلمیوس در اسکندریه تاسیس شد. اما در قرون وسطی به دلیل حاکمیت کلیسا و تفتیش عقاید، نقش آموزشی موزه ها کمرنگ شد. با آغاز رنسانس و شکوفایی علوم، موزه ها هم به موازات رشد و توسعه علوم مختلف فعالیت خود را آغاز کردند. طی سده های نوزدهم و بیستم، گسترش موزه ها سبب شد که آموزش دیگربار به عنوان یکی از عملکردهای موزه شناخته شود و فعالیت در زمینه های مختلف هنری، فرهنگی و آموزشی در موزه بیشتر و پر بارتر گردد (همان،۱۳۸۸ : ص۷۶). در اساسنامه شورای بین المللی موزه ها  به این ترتیب تعریف شده اند: موزه موسسه ای دایمی به منظور حفظ میراث فرهنگی وهنری و ارتقاء فرهنگی جامعه است که به شکلهای مختلف وخصوصا از طریق نمایش آموزشی وتفریحی مجموعه های هنری ، تاریخی ، علمی ، تکنولوژیکی و غیره برای عموم مردم  فعالیت می کند (زاهدی محمد،۱۳۹۰ : ص ۳۲). از جمله ویژگی فعالیت هر موزه ای، نگرش جمعی آن چه در مورد بازدید کنندگان و چه در مورد اشیا  نمایشی است  انسانها و اشیاء  نمایشی که براساس سنت  در محیط مشابه ای  سر پناه  یافته اند  اکنون باید راه خود را در رابطه ای جدید و دایما در حال تغییر با یکدیگر بیابند ( رحیمی الناز، ۱۳۸۸ : ص ۷۶ ). ویژگی دیگر کار موزه شیوه پویای آن است . اشیاء نمایشی به این منظور گرد هم جمع نشده اند که در مابقی عمر خود طاقچه ای را در یک موزه  اشغال کنند ، بلکه باید زندگی جدیدی را در میان مصاحبین ، چه بازدید کنندگان و چه سایر اشیاء نمایشیء آغاز کنند . معماری موزه باید شرایطی را ایجاد کند که بر جدایی تاسف بار گذشته از آینده  و”زنده” از “مرده”  فایـــق آید ویا به صورت دقیق تر آنرا از میان بر دارد (صارمی علی اکبر، ۱۳۸۸، ص۶۸ ). از مهمترین کارهایی که یک موزه می تواند انجام دهد  ء ترسیم جالبترین داستانی است که حکایت از پیروزی انسان بر جهان دارد و نشان می دهد که او چگونه دانش خود را در دنیایی بر پا ساخته است که در آن زندگی می کند و اینکه او چگونه زندگی خانوادگی ، هنر ها وصنایع دستی فرهنگ ها و تمدنهای خویش را توسعه داد. چنین مطالعاتی نشان می دهد که با وجود آنکه جمع آوری مجموعه ها و حفظ میراث فرهنگی از مفات اولیه انسانی بوده ولی او در خلال این تاریخ چقدر دیر به ایجاد موزه ها اقدام نمود. ارتقاء فعالیت افراد به افق های وسیعتر و گشایش حوزه های اکتشافی جدید و جالب ، امروزه از مهمترین وظایف موزه ها است. در این شرایط تحقق اهداف موزه ها مستلزم توجه کافی به اهمیت نقش آموزش و تحقیق در موزه ها و تجهیز و سازماندهی مناسب آنهاست (همان، ۱۳۸۸، ص۴۵ ). اگر بخواهیم زندگی بشر را در سه تغییری که در طول تاریخ در معماری داشته تقسیم بندی کنیم ، این چنین است که موج اول را می توان عصر کشاورزی خواند که با شروع این دوران اولین مسئله اقامت بشر در یک منطقه مطرح شد و معماری به معنای کلمه به وقوع پیوست . موج دوم را می توان عصر صنعت و دوران پس از انقلاب صنعتی در اروپا خواند که با آغاز مدرنیته نیز مواجه می شود . اما موج سوم را عصر الکترونیک می نامیم ، این دوران تقریباً با حضور کامپیوتر و ابداع آپارنت [۱]تعریف می شود (جورابچی کیوان، ۱۳۸۴ : ص ۲۳). با پیشرفت سریع فناوری اطلاعات (IT) و رخنه کردن آن در تمامی ابعاد زندگی بشر پیش بینی می شود که در ۲۰ سال آینده جهان در آستانه تحول موج چهارم قرار گیرد. موج چهارم را که در عصر مجازی نامیده اند بی تردید معماری را نیز متحول خواهد کرد. در عصر مجازی بیشتر امور بشر بصورت غیر فیزیکی قابل انجام است. پیش بینی می شود در آینده نزدیک، فروشگاه و مراکز خرید و شرکت ها به مفهوم امروزی وجود نخواهد داشت و هر فرد برای خرید مایحتاج زندگی از طریق کامپیوتر پول آن را پرداخت خواهد کرد و یا یک شرکت خرید خود را انجام خواهد داد و سپس از طریق کامپیوتر پول آن را پرداخت خواهد کرد. لذا سایبر[۲] که امروزه در زبان عامه اصطلاح آشنایی است به تمام و کمال همه ابعاد زندگی را در بر خواهد گرفت و فضای معماری نیز پسوند سایبر را خواهد پذیرفت (محمودی مهناز، ۱۳۸۳ : ص ۳۸).  در این تحقیق که طراحی معماری موزه هنر هخامنشی در تخت جمشید شیراز با بهره گیری از قابلیتهای هزاره سوم است سعی بر آن است فضایی طراحی شود که آثار و هنر هخامنشی در آن نگهداری شود و این طراحی به گونه ای صورت پذیرد که کالبد بنا علاوه بر هماهنگی با هنر هخامنشی قابلیت های عصر جدید را داشته باشد و نوآوری این عصر در کالبد و عملکرد آن لحاظ گردد.

۳- فرضیه های تحقیق

۱-۲-۱قابلیت های هزاره سوم چه تاثیری در طرح معماری خواهد داشت؟

۱-۲-۲ بهره گیری سمبولیک از نمادهای هنر هخامنشی در طرح معماری چگونه است؟

۴-  اهداف تحقیق

۱-۴-۱ اهداف علمی: در طراحی موزه هنر هخامنشی سعی بر این است که آثار و هنر این دوره در مکانی نمایش داده شود و هدف اصلی طراحی قابلیت های عصر جدید باشد که موج سوم و چهارم در طراحی لحاظ گردد.

۱-۴-۲ اهداف کاربردی: در صورت وجود موزه در این مکان می تواند شناخت بهتر از فرهنگ و هنر هخامنشی باشد و با جذب توریست به این مکان از لحاظ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موثر باشد.

۵- ضرورت های خاص انجام تحقیق

تحقیق صورت گرفته می تواند در شناخت بهتر طرح، اهمیت مساله، تداوم طرح، ارتباط موضوع با اجتماع و کاربرد آن را روشن سازد و معیارهایی که در این پروژه وجود دارد برای طراح مورد بررسی قرار می دهد.

۶- بهره وران

۱-۶-۱ سازمان میراث فرهنگی استان فارس

۱-۶-۲ اداره مسکن و شهرسازی استان فارس

۱-۶-۳ مجتمع های توریستی تفریحی و گردشگری شیراز

۱-۶-۴ مجتمع فرهنگی و آموزشی استان فارس

۱-۶-۵ دانشگاه شیراز

۱-۶-۶ مراکز آموزشی و غیر انتفاعی استان فارس

۱-۶-۷ اداره میراث فرهنگی کل کشور

۱-۶-۸ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

۱-۶-۹ خانه فرهنگ استان فارس

۷- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

در این تحقیق که طراحی موزه هنر هخامنشی در تخت جمشید می باشد سعی بر آن است که قابلیت های هزاره سوم در آن لحاظ گردد. و طراحی آن بر اساس موج چهارم و عصر دیجیتال باشد.

 

۸- روش تحقیق

روش انجام تحیق به دو صورت انجام گردیده است که این تحقیق شامل دو بخش تئوری و عملی می باشد. در بخش تئوری که مطالعات و ضوابط مربوط به طرح است تحقیق به صورت توصیفی و تاریخی می باشد. در بخش دوم تحقیق که شامل طراحی موزه است تحقیق به روش پیمایشی می باشد.

۹- روش گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق به دو بخش تقسیم گردیده است. در بخش نخست اطلاعات و ضوابط طراحی که به صورت یک رساله گردآوری شده است با استفاده از ابزار تحقیق کتابخانه ای و پرسش صورت پذیرفته است و در بخش دوم که شامل برداشت سایت، عکس گرفتن از سایت و استفاده ازنقشه می باشد تحقیق به صورت پیمایشی انجام گردیده است.

۱۰-  ابزار گردآوری اطلاعات

در این تحیق ابزار گردآوری شده که شامل دو بخش می باشد در بخش نخست برای ضوابط و اطلاعات مربوط به طرح با استفاده از روش میدانی و کتابخانه ای می باشد که برای انجام آن به بانک های اطلاعاتی، اینترنت و … استناد گردیده است. در بخش دوم که شامل طراحی موزه است برای طراحی موزه به طریق مشاهده، مصاحبه و نمونه برداری استفاده شده است.

۱۱- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق به دو صورت انجام گردیده است که بخش اول مطالعات پایان نامه است و به صورت یک رساله گردآوری شده است. که در این رساله با استفاده از ابزارهای کامپیوتری که شامل (PowerPoint، word و … ) می باشد صورت پذیرفته است و در بخش دیگر که مربوط به طراحی و ترسیم و ارائه می باشد با استفاده از نرم افزارهای AutoCAD)، ۳d max، Microsoft Office، google earth، archicad، rhino و ….) انجام گردیده است.   

[۱]  پدر اینترنت کنونی

[۲] Cyber

تعداد صفحه :۱۳۰

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com

ارسال شده در