پایان نامه طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداری

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده فنی مهندسی 

رساله دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی معماری

عنوان پایان نامه:

طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداری

استاد راهنما:

دکتر رضا تیمور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده

 1. شناخت
  • مسئله
   • بیان مسئله …………………………………………………………………………………………….2
   • سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………3
   • اهداف و فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………3
   • ضرورت طرح ………………………………………………………………………………………….3
   • مروری بر تحقیقات انجام شده …………………………………………………………………6
   • روند تحقیق …………………………………………………………………………………………..7
 • تعاریف، ریشه ها، سوابق

1-2-1- گردهم آیی ……………………………………………………………………………………………….8

1-2-2-گفتگو ………………………………………………………………………………………………………11

1-2-3- فرهنگ ………………………………………………………………………………………………….14

1-2-4- هویت …………………………………………………………………………………………………….22

1-2-5- محیط ……………………………………………………………………………………………………23

1-2-6- فضا ……………………………………………………………………………………………………….25

1-2-7- فرم ……………………………………………………………………………………………………….27

1-2-8- زمان ………………………………………………………………………………………………………30

1-2-9- معماری ایران ………………………………………………………………………………………….31

 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………33

 مبانی نظری

2-1- مبانی فرهنگ ایران و تاثیر آن بر معماری……………………………………………………..35

2-1-1- مفهوم سیر از ظاهر به باطن در معماری ایران…………………………………………….37

 2-2- نحوه ابراز افکار و اندیشه ها با هندسه…………………………………………………………38

2-2-1- هندسه …………………………………………………………………………………………..38

2-2-2- هندسه مقدس: استعاره نظم جهانی………………………………………………………40

2-2-3- هندسه در معماری ایرانی …………………………………………………………………..40

2-2-4- تناسب زرّین (طلایی) …………………………………………………………………………42

2-2-5- رشد فراگستر و آفرینش مارپیچها ……………………………………………………..45

 2-3- امر قدسی و تجلی آن در تقدس بخشی به فضای معماری …………………………….49

2-3-1- مفهوم امر قدسی ……………………………………………………………………………..50

2-3-2- الوهیت ………………………………………………………………………………………….51

2-3-3- شیوه های تجلی امر قدسی در هنر معماری …………………………………………52

 2-4- کاربرد رنگ ، اعداد و اسطوره ها در معماری ………………………………………………..53

2-4-1- رنگ در معماری ……………………………………………………………………………….53

2-4-2- اسطوره و صورتهای سمبولیک …………………………………………………………..54

2-4-3- متافیزیک صورت های سمبولیک ……………………………………………………….55

2-4-4- رنگ و نور ………………………………………………………………………………………55

 2-5- زمان و رابطه آن با پویایی در فضای معماری …………………………………………………56

2-5-1- حرکت از نگاه فلسفه ………………………………………………………………………..56

2-5-2- حرکت از دیدگاه معماری …………………………………………………………………..56

2-5-3- عناصر القا کننده حرکت در معماری ……………………………………………………57

 2-6- گفتگوی میان فرهنگها ……………………………………………………………………………….59

2-6-1- شاخصهای ارتباطات میان فرهنگی ……………………………………………………..59

2-6-2- ویژگیهای عمومی لازم جهت گفتگو مداری ………………………………………………60

 2-7- محیط و تاثیر مولفه های آن بر معماری…………………………………………………………60

 2-7-1- ویژگیهای عمومی پاسخ دهی محیط جمعی ………………………………………………61

2-7-2- استنتاج نتایج پاسخ دهی محیط بر حسب ویژگیهای گفتگومداری…………….62

 تحلیل نمونه ها

3-1- پیشینه مراکز فرهنگی در برخی از کشورهای جهان ……………………………………..64

 3-2- پیشینه ی مراکز فرهنگی در ایران ……………………………………………………………. 67

3-3- بررسی نمونه های موردی فرهنگسرا( ایرانی ) ……………………………………………..68

 3-3-1- فرهنگسرای نیاوران …………………………………………………………………………68

3-3-2- مرکز بین المللی فرهنگی اصفهان ………………………………………………………75

3-3-3- مرکز فرهنگی دزفول ………………………………………………………………………..76

 3-4- بررسی نمونه فرهنگسرای خارجی ………………………………………………………………77

3-4-1- مرکز فرهنگی تی جی بائو …………………………………………………………………..77

 3-5- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………81

 مطالعات جغرافیایی، جمعیتی، اقلیمی شهر قم

4-1- حدود طبیعی استان …………………………………………………………………………………..83

 4-2- جغرافیای طبیعی استان …………………………………………………………………………….83

 4-3- اقلیم استان و تاثیر آن بر ساختمان ……………………………………………………………84

4-3-1- بارش ………………………………………………………………………………………………..84

4-3-2- دما …………………………………………………………………………………………………..85

4-3-3- باد …………………………………………………………………………………………………..87

4-3-4 – انتخاب جهت مناسب ساختمانها ……………………………………………………….87

 4-4- نتایج و پیشنهادات کلی …………………………………………………………………………….88

4-4-1- جدول نتیجه گیری ……………………………………………………………………………89

4-4-2- راهکارهای طراحی اقلیمی استفاده شده در طرح …………………………………..90

 نتایج حاصل از پژوهش

5-1- راهکارهای طراحی ……………………………………………………………………………………..92

5-1-1- معیارهای طراحی …………………………………………………………………………………….92

 5-2- نظام طراحی ………………………………………………………………………………………………92

 5-3-معنای معمارانه مفاهیم گفتگوی فرهنگی در قالب طراحی مرکز همایش و گفتگوی فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………………..93

 5-4- فضاهای مورد نیاز ………………………………………………………………………………………94

5-4-1- گفتگو …………………………………………………………………………………………….95

5-4-2- فضای اداری ………………………………………………………………………………………….96

5-4-3- فضاهای تاسیساتی ………………………………………………………………………………..96

5-4-4- فضای عرضه محصولات فرهنگی …………………………………………………………….96

5-4-5- فضای آموزشی ………………………………………………………………………………………96

5-4-6- فضای خدمات عمومی …………………………………………………………………………….96

 5-5- طراحی فضاها

5-5-1- فضای گفتگو ………………………………………………………………………………………….96

5-5-2- فضای اداری ………………………………………………………………………………………….101

5-5-3- فضاهای تاسیساتی ……………………………………………………………………………….102

5-5-4- فضای عرضه محصولات فرهنگی ……………………………………………………………102

5-5-5- فضای آموزشی ……………………………………………………………………………………..102

5-5-6- فضای خدمات عمومی …………………………………………………………………………..102

 تحلیل سایت

6-1- مطالعات میدانی …………………………………………………………………………………………104

6-1-1- موقعیت کلی سایت در شهر …………………………………………………………………….104

6-1-2- کاربری اراضی ……………………………………………………………………………………….105

6-1-3- دید و منظر سایت …………………………………………………………………………………105

6-1-4- همسایگی سایت ……………………………………………………………………………………106

6-1-5- وضعیت ترافیک و خیابانهای اطراف ………………………………………………………..106

6-1-6- دسترسیها به و از سایت …………………………………………………………………………107

 6-2- تحلیل اقلیم سایت ……………………………………………………………………………………108

 6-3-  مکانیابی طرح ………………………………………………………………………………………….108

 روند طراحی و توجیه طرح

7-1- روند طراحی ………………………………………………………………………………………………110

7-1-1-آلترناتیوها ………………………………………………………………………………………………110

7-1-2- حجم اولیه ……………………………………………………………………………………………..110

7-1-3- رسیدن به هندسه کار …………………………………………………………………………….111

 7-2- مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………112

 7-3- معرفی طرح ……………………………………………………………………………………………..114

7-3-1- سازه …………………………………………………………………………………………………….114

7-3-2- تاسیسات …………………………………………………………………………………………….115

7-3-3- تمهیدات زلزله …………………………………………………………………………………….115

7-3-4- تمهیدات ویژه سالمندان و معلولین ……………………………………………………….115

7-3-5- تمهیدات آکوستیکی …………………………………………………………………………….116

7-3-6-تمهیدات اقلیمی ……………………………………………………………………………………117

 منابع و ماخذ

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه معرفت شناسی دینی از دیدگاه صدرا
پایان نامه رشته مهندسی مواد کاشتنیهای فلزی، بررسی خواص مکانیکی
پایان نامه طراحی الگوی مؤلفه‌های فطری مشتری‌ مداری از دیدگاه اسلام
پایان نامه رابطه بین عدالت رویه ای و رضایت شغلی
پایان نامه ارشد سرسختی در دانشجویان متاهل