پایان نامه سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه پیام نور

مرکز تحصیلات تکمیلی

رساله برای دریافت مدرک دکتری تخصصی(PH.D)

رشته: جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

گروه: جغرافیا

عنوان:

سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

اساتید راهنما:

دکتر اسدالله دیوسالار

دکتر زهره فنی

استاد مشاور:

دکتر رحمت الله فرهودی

 

فهرست مطالب:

کلیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………..1

1-1- بیان مساله……………………………………………………………………5

2-1- فرضیه ها……………………………………………………………………….12

3-1- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………12

4-1- ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………13

1-4-1-  ضرورت شناختی…………………………………………………………..13

2-4-1- ضرورت کاربردی……………………………………………………………..14

5-1- اهداف تحقیق…………………………………………………………………15

6-1- پیشینه و ادبیات تحقیق………………………………………………………15

7-1- فرایند انجام تحقیق……………………………………………………………27

8-1- قلمرو تحقیق (مکانی، زمانی، موضوعی) ……………………………….28

9-1- مراجع استفاده کننده از رساله……………………………………………..24

10-1- موانع و محدودیت های تحقیق …………………………………………….28

11-1- تعریف مفاهیم…………………………………………………………….29

12-1- جمع بندی…………………………………………………………………..31

فصل دوم: مبانی نظری

مقدمه………………………………………………………………………………34

2-1-   شهر کوچک، تعاریف، مفاهیم، کارکردها………………………………35

2-1-1- تعریف شهر کوچک………………………………………………………..35

2-1- 2-نقش جایگاه شهرهای کوچک در تعادل بخشی به نظام اسکان جمعیت……38

2-1-3- نقش و کارکردهای شهرهای کوچک در فرآیند توسعه………………..39

2-1-4- شهرهای کوچک وتوسعه پایدار…………………………………………..40

2-1-5- ضرورت های توجه به شهرهای کوچک در فرآیند پایداری……………..41

2-1-6- نقش شهرهای کوچک در تعادل منطقه‌ای……………………………..42

2-1-7- جایگاه شهرهای کوچک درنظام شهری کشور و ضرورت توجه به پایداری توسعه آنها……40

2-2- توسعه پایدار و پایداری شهری……………………………………………..46

2-2-1- توسعه پایدار: تبیین مفاهیم و مبانی اندیشه ای………………………47

2-2-2-  دیدگاههای موجود درباره توسعه پایدار…………………………………..49

2-2-2-1- دیدگاه مدرن………………………………………………………………50

2-2-2-1-1- محیط گرایی با محوریت بازار………………………………………50

2-2-2-1-2- نوگرایی اکولوژیک…………………………………………………….51

2-2-2-2- دیدگاههای میانه رو……………………………………………………53

2-2-2-2-1- محیط گرایی مردم نوین……………………………………………….53

2-2-2-2-2- توسعه مردمی…………………………………………………………..54

2-2-2-3-  دیدگاههای ساختارگرا…………………………………………………..57

2-2-2-3-1-  نگرش نئومالتوسین ها………………………………………………..57

2-2-2-3- 2- توسعه سبز انتقادی………………………………………………….58

2-2-2-3-3-  دیدگاه رادیکال…………………………………………………………..60

2-2-3- رویکردهای پایداری………………………………………………………..61

2-2-4-  سطوح پایداری……………………………………………………………..62

2-2-5- پایداری شهری و ضرورت آن………………………………………….64

2-2-6-  نظریه های مرتبط با توسعه پایدار شهری………………………………68

2-2-6-1-  نظریه مدیریت شهری…………………………………………………..69

2-2-6-2- نظریه شهر سالم……………………………………………………….69

2-2-6-3- توسعه پایدار انسانی…………………………………………………..69

2-2-6-4- نظریه نیاز سنجی شهری………………………………………………….70

2-2-6-5-  نظریه توسعه پایدار شهری ………………………………………….71

2-2-6-6- نظریه تقویت و توسعه شهرهای کوچک(مبتنی برتوسعه فضایی پایدار)……71

2-2-7-مقایسه بین دیدگاههای توسعه پایدار و انتخاب دیدگاه غالب…………….72

2-2-8- جمع بندی مبانی نظریه ای و ارایه چارچوب مفهومی……………………75

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………80

3-1-   روش انجام تحقیق…………………………………………………………..80

3-2- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات………………………………………………80

3-3- روایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………..81

3-4- پایایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………..81

3-4-1- ضریب آلفای کرونباخ…………………………………………………………..82

3-5-   محدوده مکانی تحقیق……………………………………………………….83

3-6-   جامعه آماری تحقیق……………………………………………………………..83

3-7- جامعه نمونه و واحد تحلیل تحقیق…………………………………………….83

3-8-  روش تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق……………………………………….85

3-9-  تعریف عملیاتی مفاهیم: …………………………………………………….85

3-9-1- پایداری…………………………………………………………………………..85

3-9-2- تعریف عملیاتی پایداری شهری……………………………………………86

3-10-  ارزیابی پایداری………………………………………………………………..91

3-11-  ارزیابی و کاربرد آن در تدوین استراتژیهای توسعه پایدار……………………….92

3-12-  مدل های ارزیابی و ارتباط آنها با نظریه های توسعه ای……………………94

3-13-  سنجش پایداری ……………………………………………………………….97

3-14-  روش ها و ابزارهای سنجش پایداری…………………………………………98

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل
دانلود پایان نامه عناصر و مولفه های اصلی قدرت یک کشور
پایان نامه بررسی رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد...
پایان نامه تاثیر ایمنی بوجود آمده بوسیله اتوماسیون اداری در سازمان
پایان نامه رابطه طرحواره ی رهاشدگی-بی ثباتی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان