پایان نامه سنتز نانو ذرات مغناطیسی با پوشش طلا مزدوج شده با سیستامین به عنوان عامل انتقال دارو

ارسال شده در سایت پایان نامه

فهرست مطالب                                                                                   صفحه

فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………….1

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2 نانو فناوری………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-3 نانو ذرات………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-4 طبقه بندی نانو ذرات………………………………………………………………………………………………………..11

1-4-1 سوپر پارامغناطیس………………………………………………………………………………………………………..11

1-4-2 نانو ذرات فلزی…………………………………………………………………………………………………………..12

1-4-3 نانو مواد سه بعدی………………………………………………………………………………………………………..15

1-4-4 نانو مواد دو بعدی………………………………………………………………………………………………………..15

1-4-5 نانو مواد تک بعدی……………………………………………………………………………………………………….16

1-4-6 نانو لوله ها…………………………………………………………………………………………………………………..16

1-4-7 نانو میله های طلا ………………………………………………………………………………………………………..16

1-4-8 نانو سیم ها………………………………………………………………………………………………………………….18

1-4-9 نانو مواد صفر بعدی……………………………………………………………………………………………………..18

1-4-10 نقاط کوانتومی…………………………………………………………………………………………………………..18

1-4-11 نانو ذرات لپیدی……………………………………………………………………………………………………….19

1-4-12 نانو ذرات پلیمری……………………………………………………………………………………………………..20

1-5 نانو ذرات طلا………………………………………………………………………………………………………………..21

1-6 خواص نوری نانو ذرات طلا…………………………………………………………………………………………….23

1-7 انواع پلاسمون سطحی……………………………………………………………………………………………………..24

1-8 محاسبات کمی خواص نوری نانو ذرات طلا……………………………………………………………………….28

1-9 پارامترهای موثر در طراحی نانو ذرات مغناطیسی………………………………………………………………….32

1-9-1 موانع فیزیولوژیکی……………………………………………………………………………………………………….32

1-9-2 پارامترهای فیزیکی……………………………………………………………………………………………………….34

1-9-3  اندازه هیدرودینامیک……………………………………………………………………………………………………34

1-10 مزایایی پوشش دار کردن سطح نانو ذرات………………………………………………………………………….36

1-11 موانع در کاربردهای پزشکی…………………………………………………………………………………………….37

1-12 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………38

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………….40

2-1 سیستامین…………………………………………………………………………………………………………………………41

2-2 فاموتیدین………………………………………………………………………………………………………………………..42

2-3 مروری بر کارهای انجام گرفته……………………………………………………………………………………………42

2-3-1 توموگرافی محاسبه شده اشعه ایکس……………………………………………………………………………….48

2-3-2 حسی زیستی……………………………………………………………………………………………………………….50

2-4 مطالعه سمیت نانو ذرات مغناطیسی…………………………………………………………………………………….52

فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………………55

3-1 واکنشگر ها……………………………………………………………………………………………………………………..56

3-2 تهییه محول ها………………………………………………………………………………………………………………….57

3-3 دستگاه ها………………………………………………………………………………………………………………………..57

3-4 روش تولید نانو ذره آهن…………………………………………………………………………………………………..58

3-5 روش پوشش دهی نانو ذره آهن با طلا………………………………………………………………………………..60

3-6 در مجاورت قرار دادن سیستامین و نانو ذره…………………………………………………………………………61

3-7 روش محاسبه غلظت تقریبی نانو ذرات طلا…………………………………………………………………………61

فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………62

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….63

4-2 طیف FT-IR از نانو ذره آهن……………………………………………………………………………………………64

4-3 تائید پوشش دهی نانو ذره آهن با طلا…………………………………………………………………………………65

4-4 قرار دادن نانو ذره آهن پوشش داده شده با طلا در مجاورت سیستامین……………………………………66

4-5 تعیین زمان بهینه جذب……………………………………………………………………………………………………..66

4-5-1 تعیین زمان بهینه جذب 0.1 مولار سیستامین……………………………………………………………………66

4-5-2 تعیین زمان بهینه جذب 0.5 مولار سیستامین…………………………………………………………………..67

4-5-3 تعیین زمان بهینه جذب 0.05 مولار سیستامین………………………………………………………………….68

4-6 تعیین غلظت بهینه جذب …………………………………………………………………………………………………69

4-7 تعیین  pH بهینه جذب…………………………………………………………………………………………………….70

4-8 بررسی نتایج زمان بهینه جذب……………………………………………………………………………………………71

4-9 بررسی نتایج غلظت بهینه جذب…………………………………………………………………………………………75

4-10 بررسی نتایج pH بهینه جذب…………………………………………………………………………………………..76

فهرست شکلها                                                                                    صفحه

شکل 1-1 استفاده ار ذرات مغناطیسی………………………………………………………………………………………….4

شکل 1-2 نانو سیم ها در استیل داماسکوس……………………………………………………………………………….6

شکل 1-3 وجود رنگ قرمز و سبز در جام لیکورگوس………………………………………………………………..7

شکل 1-4 اندازه نسبی نانو ذرات در مقیاس نانو…………………………………………………………………………9

شکل 1-5 شکلهای مختلف نانو ذرات……………………………………………………………………………………….10

شکل 1-6 ساختار مواد سوپر پارامغناطیس………………………………………………………………………………….12

شکل 1-7 اثر میدان خارجی بر ذرات مغناطیسی………………………………………………………………………..13

شکل 1-8 نمونه های از نانو ذرات فلزی…………………………………………………………………………………..14

شکل 1-9 نوسان طولی و عرضی الکترونها در نانو میله های فلزی………………………………………………..17

شکل 1-10 پیک جذبی مرئی فرابنفش نانو میله های طلا با نسبت ابعادی مختلف……………………………………….17

شکل 1-11 نانو ذرات کوانتومی بر پایه ی مواد نیمه رسانا…………………………………………………………..19

شکل 1-12 نانو ذرات لپیدی…………………………………………………………………………………………………..19

شکل 1-13 نانو ذرات پلیمری………………………………………………………………………………………………..21

شکل 1-14 نانو ذرات طلا سنتز شده با سیترات……………………………………………………………………….23

شکل 1-15 شمایی از پلاسمون سطحی انتشار…………………………………………………………………………….25

شکل 1-16 طیف جذبی  نانو ذرات کروی طلا………………………………………………………………………….26

شکل 1-17 بر همکنش میدان الکتریکی اشعه الکترومغناطیس……………………………………………………..27

شکل 1-18 اثرات پراکندگی و جذب در مجموعه ای از نانو ذرات………………………………………………28

شکل 1-19 طیف خاموشی محاسبه شده بوسلیه تئوری می…………………………………………………………30

شکل 1-20 پیک های جذب برای نانو ذرات کروی طلا……………………………………………………………..31

شکل 2-1 ساختار شیمیایی اولتراویست…………………………………………………………………………………..49

شکل2-2 میزان مقاله های منتشر شده در مباحث سمیت نانو ساختارها……………………………………….54

شکل3-1 سنتز نانو ذره آهن……………………………………………………………………………………………………..59

شکل 3-2 نانو ذره آهن پوشش داده شده با طلا………………………………………………………………………….60

شکل 4-1 طیف جذبی مربوط به سیستامین 0.1 مولار………………………………………………………………….67

شکل4-2 طیف جذبی مربوط به سیستامین0.5 مولار…………………………………………………………………..68

شکل 4-3 طیف جذبی مربوط به سیستامین0.05 مولار………………………………………………………………..69

شکل 4-4 مقایسه pH های بهینه جذب…………………………………………………………………………………..71

شکل 4-5 pH بهینه……………………………………………………………………………………………………………..71

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان
دانلود پایان نامه تحلیل و پیش ­بینی رفتار مصرف برق مشترکین با استفاده از تکنیک­ های داده­ کاوی(مطالع...
پایان نامه سازماندهی مکانی – فضایی مراکز استقرار آتش نشانی در سطح اردبیل
پایان نامه ارشد ارائه جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در فرآیند م...
پایان نامه شناسایی عوامل تاثیر گذار بر میزان فروش بیمه نامه عمر