پایان نامه سازوکارهای دیوان بین­ المللی کیفری برای مبارزه با بی­کیفری

دانلود پایان نامه
پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش حقوق بین الملل

موضوع:

سازوکارهای دیوان بین­المللی کیفری برای مبارزه با بی­کیفری

استاد مشاور:

دکتر علی­رضا آرش پور

خرداد۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱

۱.بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………..۲

  1. سابقه­ی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..۳

۳.ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….۵

  1. سؤال­های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..۵
  2. فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۵
  3. هدف­ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق ……………………………………………………………………..۶
  4. روش انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..۶
  5. ساماندهی طرح تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..۶

فصل اول: مبارزه با بی­کیفری از آرمان تا عمل……………………………………………………………………………۸

بخش اول:مبارزه با بی­کیفری به مثابه­ی یک آرمان………………………………………………………………………..۱۰

گفتار اول:مفهوم بی­کیفری ………………………………………………………………………………………………………..۱۰

گفتار دوم:اهمیت مبارزه با بی­کیفری و اعمال کیفر……………………………………………………………………….۱۷

۱.مجازات نمودن جنایت­کاران ………………………………………………………………………………………………….۲۰

۲.پیشگیری از ارتکاب جنایت ………………………………………………………………………………………………….۲۱

۳.حاکمیت قانون …………………………………………………………………………………………………………………….۲۲

۴.حفظ صلح و امنیت ……………………………………………………………………………………………………………..۲۴

گفتار سوم:مبانی حقوقی مبارزه با بی­کیفری ………………………………………………………………………………..۲۵

۱.معاهدات بین­المللی ………………………………………………………………………………………………………………۲۶

الف.کنوانسیون­های چهارگانه­ی ژنو۱۲آگوست ۱۹۴۹ …………………………………………………………………..۲۶

ب.کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل­کشی۹دسامبر ۱۹۴۸ ………………………………………………………۲۷

ج.کنوانسیون بین­المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید۳۰نوامبر۱۹۷۳ …………………………………………….۲۸

د.اساسنامه­ی رم ………………………………………………………………………………………………………………………۲۸

۲.قطعنامه­های سازمان ملل متحد ……………………………………………………………………………………………….۲۹

بخش دوم:مبارزه با بی­کیفری: تحقق یک آرمان …………………………………………………………………………..۳۲

گفتار اول:پیشینه­ی مبارزه با بی­کیفری ………………………………………………………………………………………..۳۲

۱.محاکم بین­المللی نسل اول …………………………………………………………………………………………………….۳۵

۲.محاکم بین­المللی نسل دوم ……………………………………………………………………………………………………۳۶

الف.دادگاه بین­المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق …………………………………………………………………….۳۶

ب.دادگاه بین­المللی کیفری برای روآندا ……………………………………………………………………………………..۴۰

۳.محاکم بین­المللی نسل سوم …………………………………………………………………………………………………..۴۱

الف.شعبات فوق­العاده در محاکم کامبوج ……………………………………………………………………………………۴۱

ب.دادگاه ویژه­ی سیرالئون ………………………………………………………………………………………………………..۴۳

ج.دادگاه ویژه­ی لبنان ………………………………………………………………………………………………………………۴۶

گفتار دوم:موانع مبارزه با بی­کیفری ……………………………………………………………………………………………۴۸

۱.موانع حقوقی ………………………………………………………………………………………………………………………۵۰

الف.فقدان قانون­گذاری یا قانون­گذاری نامناسب کشورها برای تعقیب و محاکمه­ی جنایت کاران بین­المللی ……………………………………………………………………………………………………………………………………۵۰

ب. مصونیت متهمان ……………………………………………………………………………………………………………….۵۱

ج.عفو …………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

د.عدم اقدام دولت­ها در انجام تعهد به محاکمه یا استرداد ……………………………………………………………..۵۶

۲.موانع غیر حقوقی یا سیاسی …………………………………………………………………………………………………..۵۸

الف.فقدان اراده­ی سیاسی کشورها در مبارزه با بی­کیفری ……………………………………………………………..۵۸

ب. برخوردهای سیاسی و گزینشی نسبت به جنایات بین­المللی……………………………………………………..۵۹

گفتار سوم:ابزارهای مبارزه با بی­کیفری ………………………………………………………………………………………۶۰

۱.ابزارهای حقوقی مبارزه با بی­کیفری ………………………………………………………………………………………..۶۰

الف.تشکیل محاکم بین­المللی …………………………………………………………………………………………………..۶۱

ب.اعمال اصل صلاحیت جهانی ……………………………………………………………………………………………….۶۲

۲.ابزارهای غیر حقوقی مبارزه با بی­کیفری ………………………………………………………………………………….۶۵

فصل دوم:نقش دیوان بین­المللی کیفری در مبارزه با بی­کیفری …………………………………………………..۶۸

بخش اول:فلسفه­ی وجودی دیوان بین­المللی کیفری …………………………………………………………………….۷۰

گفتار اول:سیر تاریخی تشکیل دیوان بین­المللی کیفری …………………………………………………………………۷۰

گفتار دوم:اهداف دیوان بین­المللی کیفری …………………………………………………………………………………..۷۴

۱.پایان دادن به بی­کیفری ………………………………………………………………………………………………………….۷۷

۲.ایجاد اثر بازدارندگی …………………………………………………………………………………………………………….۷۸

۳.کمک به برقراری صلح ،عدالت و امنیت ………………………………………………………………………………….۷۹

بخش دوم:ارزیابی شیوه­های مبارزه با بی­کیفری به وسیله­ی دیوان بین­المللی کیفری …………………………۸۰

گفتار اول:اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بین­المللی کیفری ……………………………………………………………۸۰

۱:اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین­المللی کیفری ……………………………………………………………….۸۱

۲:اصل صلاحیت تکمیلی دیوان به عنوان سازوکاری جهت مبارزه با بی­کیفری ………………………………..۸۳

۳.دولت غیرمایل …………………………………………………………………………………………………………………….۸۶

الف.مصون نگه داشتن از مسؤولیت کیفری ………………………………………………………………………………..۸۶

ب.تأخیر غیرقابل توجیه در رسیدگی …………………………………………………………………………………………۸۶

ج.بی­طرفانه یا مستقل نبودن رسیدگی­ها ……………………………………………………………………………………..۸۷

۴.عدم توانایی یک دولت در رسیدگی ……………………………………………………………………………………….۸۷

گفتار دوم:ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت سازمان ملل به دیوان بین­المللی کیفری در چارچوب اساسنامه­ی رم …………………………………………………………………………………………………………………………۸۹

۱.صلاحیت ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت به دیوان بین­المللی کیفری …………………………….۹۰

۲.اهمیت ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت به دادستان دیوان در مبارزه با بی­کیفری ………………۹۶

گفتار سوم:تسری صلاحیت ذاتی دیوان­بین­المللی­کیفری با تصویب یک قطعنامه توسط شورای امنیت ۱۰۰

گفتار چهارم:نادیده گرفتن مصونیت سران و مقامات ………………………………………………………………….۱۰۵

۱.مبانی حقوقی نادیده گرفتن مصونیت سران و مقامات ……………………………………………………………..۱۰۷

۲.اهمیت نادیده گرفته شدن مصونیت سران و مقامات دولتی در مبارزه با بی­کیفری ……………………….۱۱۳

گفتار پنجم:عدم پذیرش عفو عمومی ……………………………………………………………………………………….۱۱۹

۱.مبانی تعهد دولت­ها در عدم اعطای عفو نسبت به مرتکبان جنایات بین­المللی …………………………….۱۲۰

۲.دیدگاه اساسنامه­ی رم نسبت به اعطای عفو به مرتکبان جنایات بین­المللی ………………………………..۱۲۲

گفتار ششم:عدم پذیرش و پیش­بینی مرور زمان ………………………………………………………………………..۱۲۷

نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۲

پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۶

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۷

«انسان­ها فاقد هرگونه روحیه­ی حقوقی خالص و ناب هستند و فقط

 در مقابل قواعد حقوقی الزام آور سر تسلیم فرود می­آورند.» «ژرژ سل»

مقدمه

جوامع همواره در پی نظم و ترتیب دادن به امور خود بوده­اند. در این مسیر بزهکاران همواره دشمنانی علیه نظم و امنیت تلقی شده­اند که بایستی مورد مجازات قرار می­گرفتند. بعد از تشکیل دولت­های مختلف در عرصه­ی بین­المللی ، روابط میان کشورها وارد مرحله­ی جدیدی شد. در روابط بین دولت­ها و در عرصه­ی بین­المللی نیز برقراری نظم و امنیت و رسیدن به صلح و عدالت به همان اندازه­ی روابط بین افراد در یک کشور دارای اهمیت است. بنابراین دولت­ها به منظور برقراری نظم وامنیت در عرصه­ی بین­المللی و داخلی ناگزیر از همکاری با یکدیگر جهت مبارزه با جنایت­کاران بوده­اند. از اواخر سده­ی نوزدهم میلادی، دولت­ها به منظور دست­یابی به بزهکارانی که با روش­های گوناگون از چنگال عدالت می­گریختند و به سرزمین کشورهای دیگر پناه می­بردند، به تدریج سازوکارهایی فراهم آوردند تا با مساعدت یکدیگر راه­های فرار از کیفر را به روی بزهکاران ببندند. دولت­ها در نخستین گام با انعقاد معاهدات دوجانبه و گذر از فراز و نشیب­هایی که حمایت از حقوق فردی و ملاحظات حاکمیت ملی ایجاب می­کرد، به تدریج پذیرفتند که عبور بزهکاران از سرزمین دیگر کشورها نباید به منزله­ی گذرنامه­ی بی­کیفری آنان قلمداد گردد.(اردبیلی، ۱۳۸۶، ۱۳)

در قرن بیستم ارتباطات مردمی و پدیده­ی جهانی شدن شتاب بیشتری گرفت ، در نتیجه­ی گسترش این روابط ، جرایم و جنایاتی که در این دوران به وقوع می­پیوست ،اثرات ویران­گر بیشتری نسبت جرایم سده­های قبل داشت. در نتیجه با همان سازوکارهای پیشین مقدور نبود که به مبارزه با بی­کیفری مرتکبان جنایات جدید اقدام نمود و سازوکارهای نوینی برای مبارزه با بی­کیفری لازم بود.

۱.بیان مسأله

فکر تأسیس یک دادگاه دایمی کیفری بین­المللی که صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی را داشته باشد، از آغاز قرن بیستم و به ویژه بعد از پایان جنگ جهانی دوم وجود داشته است. در این راستا تلاش­های متعددی در زمان­های مختلف توسط اعضای اجتماع بین­المللی به عمل آمده است. برای نمونه می توان به تشکیل دادگاه­های نورنبرگ و توکیو، دادگاه­های بین­المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا و همچنین دادگاههای کیفری مختلط اشاره کرد. در نهایت اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری در ۱۷ ژوئیه­ی ۱۹۹۸ از سوی نشست نمایندگان تام الاختیار ملل متحد در شهر رم مورد پذیرش قرار گرفت و در سال ۲۰۰۲ لازم الاجرا شد.

یکی از مهم ترین اهداف دیوان بین­المللی کیفری محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی و محو بی کیفری است. در واقع هدف و شعار اصلی دیوان بین­المللی کیفری مبارزه با بی­کیفری است.بی­کیفری به معنی داشتن مصونیت در مقابل مجازات است. در بند۳ دیباچه­ی اساسنامه­ی دیوان بین­المللی کیفری مقررشده است که«با تأکید براینکه فجیع­ترین جنایاتی که موجب نگرانی جامعه­ی بین­المللی می­شوند، بی مجازات نمانند.» این امر حاکی از اهمیت مبارزه با بی­کیفری برای دیوان است. در واقع دادگاه نماد این خواست بین­المللی است که دیگر شدیدترین جنایاتی که موجب نگرانی اجتماع بین­المللی می­شوند، بی کیفر باقی نماند و تعقیب این جرایم به شیوه ای منصفانه ومستقل مورد رسیدگی قرار گیرد.

به علاوه دیوان می­تواند از تجربه­های نظام­های حقوقی کیفری داخلی نیز بهره­مند شود. در حقوق کیفری داخلی هدف از اعمال مجازات از یک طرف پیشگیری از ارتکاب جرم است و از طرف دیگر جامعه با اجرای مجازات سعی در تحقق عدالت دارد.(نوربها،۱۳۸۵، ۳۵۴).بنابر این می توان گفت که در حقوق بین­المللی کیفری- همانند حقوق کیفری داخلی- تعیین کیفر و اعمال مجازات با هدف بازداندگی صورت می گیرد. در حقیقت دیوان نیز با توسل به این سازوکار از یک جهت مرتکبان جنایات فعلی را محاکمه و مجازات می نماید و از جهت دیگر به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می کند.(Seibrt-fobr, 2002, 303) این مطلب در مورد دیگر دادگاههای بین المللی کیفری نیز صادق می باشد.

حال سوال اساسی این است که دیوان بین­المللی کیفری چگونه و با توسل به چه ابزار یا سازوکارهایی می­تواند به این هدف مهم- خاتمه دادن به بی­کیفری- نایل شود؟ در این نوشتار نگارنده به بررسی نقش دیوان در مبارزه با بی­کیفری و همچنین سازوکارهای مطلوب دیوان در این خصوص می پردازد.

ضرورت انجام تحقیق

درک این واقعیت که دیوان بین­المللی کیفری ،که نهادی دایمی برای رسیدگی به جرایم مندرج در اساسنامه­ی رم است،چگونه می تواند اهداف خود را تحقق بخشد.از آنجا که مجازات جرایم ارتکابی در پیشگیری از ارتکاب جرایم در آینده مؤثر است،دیوان با پیش بینی سازوکارهایی در اساسنامه­ی خود سعی در محو جرایم موجب نگرانی بین­المللی دارد.

 4.سؤال­های تحقیق

۱ – آیا مجازات جنایات پیش­بینی شده در ماده­ی ۵ اساسنامه­ی دیوان بین­المللی کیفری می­تواند در مبارزه با بی­کیفری مؤثر باشد؟

۲ – آیا دیوان بین­المللی کیفری برای مبارزه با بی­کیفری سازوکارهای لازم را در اختیار دارد؟

۳ – آیا مفاد ماده­ی ۹۸ اساسنامه­ی دیوان می­تواند به عنوان مانعی در مبارزه با بی­کیفری توسط دیوان قلمداد شود؟

 5.فرضیه­های تحقیق

۱ – مجازات مرتکبان جنایات تحت صلاحیت دیوان می­تواند در مبارزه با بی­کیفری موثر باشد.

۲ – اساسنامه­ی دیوان بین­المللی کیفری سازوکارهای لازم برای مبارزه با بی­کیفری را مقرر نموده است.

۳ – مفاد ماده ۹۸ اساسنامه­ی دیوان می­تواند به عنوان مانعی برای مبارزه با بی­کیفری توسط دیوان قلمداد شود.

۶.هدف ها وکاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق

شناخت اهداف دیوان بین­المللی کیفری و سازوکارهایی که این نهاد بین­المللی در محو بی­کیفری دارد، تا از این راه بتوان به اهمیت تأسیس چنین نهادی،تأثیر آن بر نظام حقوقی داخلی ونقش آن در توسعه­ی حقوق بین­الملل کیفری به عنوان شاخه­ای از حقوق بین­الملل پی برد. این تحقیق می تواند برای دستگاه قضایی، پژوهشگران رشته حقوق و همچنین وزارت امورخارجه مفید باشد.

 7.روش انجام تحقیق:

در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات مربوطه از منابع کتابخانه­ای،اسناد بین­المللی و سایت­های اینترنتی مرتبط استفاده شده است.

 8.ساماندهی طرح تحقیق:

جنایات بین­المللی شامل ارتکاب اعمالی چون جنایت نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی ،دزدی دریایی، قاچاق مواد مخدر و… می­باشد. مبارزه با بی­کیفر ماندن این جنایت­کاران دولت­ها را به سوی همکاری با یکدیگر سوق داده است. در واقع مرتکبان این جنایات بایستی در محاکم داخلی یا بین­المللی مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند.

در این نوشتار ابتدا سعی می­شود در فصل اول از اهمیت مبارزه با بی­کیفری و چگونگی تأمین این هدف بحث شود. در بخش اول از این فصل سعی بر معرفی نمودن ، مبارزه با بی­کیفری به عنوان یک آرمان جامعه­ی جهانی است. یکی از ابزارهای در دسترس جامعه­ی بین­المللی برای رسیدن به این آرمان خود و جامه­ی عمل پوشانیدن به آن تشکیل محاکم بین­المللی کیفری است. بدین منظور در بخش دوم پیشینه­ای از تشکیل و اقدامات محاکم تشکیل شده از بریساخ تا رم مورد بررسی قرار می­گیرد. جامعه­ی بین­المللی برای رسیدن به اهداف خود در مبارزه با بی­کیفری بدون شک با موانعی مواجه است که بدون شناخت این موانع رسیدن به منظور چندان آسان نخواهد بود.

دیوان دایمی بین­المللی کیفری یکی از نهادهای ایجاد شده توسط جامعه­ی کشورها جهت مبارزه با بی­کیفری است، بدین منظور در فصل دوم ابتدا از چگونگی ایجاد و اهداف دیوان بحث می­شود و سپس در چند بخش سازوکارهای پیش­بینی شده در اساسنامه­ی رم مورد بحث قرار می­گیرد که از طریق آنها دیوان در صدد محو بی­کیفری است.

تعداد صفحه :۲۵۱

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com