پایان نامه رایگان حقوق : جمهورى

قدرتشان ناشی از اراده عموم باشد، که آنها را انتخاب کنند و حکومت را به آنها بسپارند و چون ماهیت حکومت اسلامی در عصر غیبت برطبق آنچه از ادله مربوطه استفاده می شود توافق با مفاد اصطلاحی این لفظ داشت، بدین مناسبت استعمال و اطلاق این کلمه بر موضوع مورد بحث انتخاب گردیده و فی الحقیقه آنچه مقصود اهم ولازم به تذکر است، ‌روشن کردن حقیقت این حکومت و ارائه قیافه واقعی و چهره بی پرده آن است و مسئله نامگذاری آن حائز اهمیت چندانی نیست.
گفتار سوم: کتاب طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی (سید باقر صدر)
شکل حکومت
حکومت اسلام حکومت قانون است و به بهترین شکل بر قانون متکی می باشد، زیرا قانون اسلام بر
حاکم و محکوم به نحو مساوی سیطره دارد و بنابراین رژیم های پادشاهی و همه سیستم های حکومت فرد بر مردم و نظام اشرافی از نظر اسلام نادرست است.
حکومت اسلامی دارای تمام امتیازات یک دموکراسی است، بدون آنکه نواقص آنرا دارا باشد و به آن امتیازاتی اضافه می کند که از انحراف مصون باشد.

در نظام دموکراسی، مردم سرچشمه سیادت می باشند، ولی در اسلام مردم مرکز جانشینی از ناحیه خدا و پایگاه مسئولیت در برابر او هستند.
در دموکراسی قانون پدیده ای کاملا” انسانی است و در بهترین شکل آن که بندرت واقع می شود، همیشه اکثریت بر اقلیت تحکم نموده و حق آنها را نابود می نمایند، ولی در اسلام بخش ثابت قانون اساسی احکام الهی است و این دسته از احکام الهی ضامن واقع بینی قانون اساسی می باشد و نمی گذارد هیچ گونه تبعیضی بوجود بیاید.
فصل دوم: نظام امت و امامت

گفتار اول: کتاب امت و امامت (علی شریعتی)
مبحث اول: شکل امامت
اینک با شناخت “امت” و “امامت” و اعتقاد به رهبری سالم و انقلابی و متکامل، باید شکل رهبری را بیابیم و خصوصیات رهبر و تفاوتی را که میان رهبر اعتقادی (امام) هست با دیگر شخصیتها که، ‌زعیم انسان هایند.
بنابراین در این طرز تفکر که در امت و امامت هست، تنها مسئله، اداره و حفظ و نگهبانی امت مطرح نیست، بلکه تکامل و پیشرفت انسان و فرد و جامعه مطرح است.
پس در این جا مسئله رهبری یا سیاست انسان مطرح است، نه سیادت بر انسان ! نه آقایی، نه نگهبانی و نه نگهداری، بلکه تربیت و تکامل و در یک کلمه رهبری مردم به مقصود نهایی و غائی یی که انسان و جامعه برای آن مقصود ساخته و آفریده شده است.
مبحث دوم : رهبری در امامت
برای روشن شدن مسئله رهبری در امت باید امام را شناخت، ‌همانطور که اسلام برای جامعه اصطلاح خاصی دارد، در برابر اصطلاحات مشابهش، یعنی جامعه، ناسیون، قبیله، ملت، شعب، طایفه،… امثال آن برای رهبری این جامعه، یعنی امت هم اصطلاح خاصی دارد، ‌در برابر حاکم، زمامدار، پیشوا، سید، زعیم، رئیس، عظیم، پادشاه، ‌قیصر، رئیس جمهور و یا، فرمانده،… اصطلاح “امام” را دارد.
بنابراین، امام شناسی ضروری ترین و فوری ترین مسئله ایست که برای انسان مسلمان در جامعه اسلامی یعنی “امت” مطرح است.
خوشبختانه از نخستین ایام که تاریخ اسلام تکوین می یابد متفکرین و رهبران و دانشمندان و حتی در صدر اسلام، یعنی میان اصحاب، کاملا” به عظمت و حساسیت نقش امام پی برده اند، امام صادق (ع) در این باب حجت که دوسوم متن اصول کافی را تشکیل می دهد و مهمترین و قابل دقت ترین فصل این کتاب بزرگ بشمار می آید، خطاب به یکی از اصحابش در باره امامت و اهمیت و ارزش اصل بزرگ رهبری در اسلام مثال می زند:
انسانی که امام خود را نمی شناسد، هر چند که خداپرست باشد و موحد و مسلمان و رعایت تمام اصول اسلامی را هم بکند، مانند گوسفندی است که شبان خود را گم کرده، لذا آواره است و مکرر در مکرر، ‌اگر او را نشناسد، شبانها و گله های دیگر را وارد می شود و در نهایت به دام گرگ خواهد افتاد و به تعبیر صحیح و دقیق ماکیاولی:
کام شیر ما، دام روباه.
چهره حر، ‌چهره تاریخی است که نقشش در کربلا زشت ترین و جنایتکارترین و نیز زیباترین و عظیم ترین نقش ها است، این مرد در صبح عاشورا، یکی از افسران ارتش یزید است و بعد از چند ساعت، یکی از قربانیان بزرگ و بنام صف امام حسین (ع) است و یکی از عزیزترین یاران او، فاصله ای چنین عظیم را ظرف یک یا دو ساعت طی کرد، در طی این مسیر، نه عقایدش، ‌نه مطالعاتش، و نه هیچکدام، بلکه رهبرش تغییر کرد.
داستان حر، داستان تمام انسانها و جوامعی است که، با تغییر امامشان می توانند، متعالی گردند.
در اینجا کلمه و اصطلاح امامت کاملا” روشن کننده است و همچنین اصطلاح امت، که از میان دو شق ودر اصل ثبوت و تحرک ( ثبوت، در آن بینش اداره مردم به شکلی آسوده و راحت و حفظشان از خطر و بیماری و ضرر و تحرک، اصل پیشرفت و تغییر دادن روابط فکری و اجتماعی و اعتقادی و کشاندن و راندن جامعه و روح ها و مغزهای مردم بطرف کمال )، شکل دوم را می پذیرد.
پس امت، جامعه ای نیست که افراد در آن احساس راحتی و سیادت راکد بکنند و بی مسئولیتی، بی قیدی، رهایی و آسایش، مصرف پرستی و رفاه پوچ بی هدف و زیستن خوش بی هدف را ملک زندگی قرار دهند.
و رهبر، امام اصل امامت یا پیشوایی، هدفش تنها نگاهداری مردم و دادن احساس راحتی و آزادی به مردم نیست، بلکه فرد در امت وقتی وارد می شود، به این معناست که به گروهی همسفر پیوسته است.
تحرک در متن و جان، این اصطلاح است.
دوم: اینکه زندگی در او در امت، زندگی آزاد و رها، نیست، یک زندگی متعهد و مسئول است.
سوم: فرد به مجردیکه خودش را جزء این امت بداند، باید امامت این امت را بپذیرد.
امت جامعه ای است از افراد انسانی، که همفکر، هم عقیده، هم مذهب و همراهند، نه تنها در اندیشه مشترکند، که در عمل نیز اشتراک دارند.
رهبری امت ( امامت )، متعهد نیست که، همچون رئیس جمهور آمریکا، یا مسئول برنامه شما و رادیو، مطابق ذوق و پسند و سلیقه مشتریان عمل کند و تعهد ندارد که تنها خوشی و شادی و برخورداری، در حد اعلا، به افراد جامعه اش به بخشد.
بلکه می خواهد و متعهد است که در مستقیم ترین راهها، با بیشترین سرعت و صحیح ترین حرکت، جامعه را بسوی تکامل رهبری کند، ‌حتی اگر این تکامل به قیمت رنج افراد باشد، البته رنجی که اکثریت، آگاهانه پذیرفته اند، نه که، به آنها تحمیل کرده باشند، بدین ترتیب:
امامت عبارت است از رسالت سنگین رهبری و راندن جامعه و فرد از “آنچه هست” به سوی” آنچه باید باشد “به هر قیمت ممکن، اما نه به “خواست شخص امام”، بلکه براساس ایدئولوژی ثابتی که امام نیز بیشتر از هر فردی، تابع آن است و در برابرش مسئول و از همین جاست که امام از دیکتاتوری جدا می شود و رهبری فکری انقلابی، با رهبری فردی استبدادی، تضاد می یابد.
گفتار دوم: مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی
بحث رهبری در اصل پنجم قانون اساسی
در اینجا به گوشه ای از مذاکرات مجلس خبرگان ق.ا در خصوص اصل پنجم آن که در باره رهبری آمده اشاره ای کوتاه لازم است:
و به دلیل اهمیت موضوع عینا” نظرات مخالف و موافق آن جلسه درزیر بیان می گردد:
ابتدا نایب رئیس جناب دکتر بهشتی اصل پنجم را قرائت نمودند:
اصل پنجم:
در زمان غیبت حضرت ولى عصر عجل الله تعالى فرجه، در جمهورى اسلامى ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبرى شناخته و پذیرفته باشند، و در صورتى که یک فرد چنین اکثریتى نداشته باشد شورایى مرکب از فقهاى واجد شرایط بالا، عهده دار آن مى‏گردند. طرز تشکیل این شورا و تعیین افراد آن را قانون معین مى‏کند.
سپس جهت رای گیری و جلوگیری از اطاله وقت، تصمیم به دعوت از مخالف و موافق گردید:
الف: مخالف اصل پنجم
آقای مقدم مراغه ای به عنوان مخالف اظهار داشت:
بله، من به عنوان مخالف مى‏خواهم صحبت کنم.
نایب رئیس- بفرمایید.
مقدم مراغه‏اى- به نام خدا، ما آذربایجانى‏ها یک ضرب المثلى داریم که وقتى به ترکى مى‏گوییم خیلى دل‏نشین است، ولى نمى‏دانم وقتى ترجمه مى‏شود چه اندازه اثر دارد. مى‏گوییم دوست آن است که وقتى پیشامدى مى‏شود بگوید «گفته بود» اما دشمن مى‏گوید «مى‏خواستم‏ بگویم» حالا من هم اگر مطلبى را عرض مى‏کنم به عنوان یک دوست و یک همسنگر و به عنوان کسى که در این مبارزه شرکت داشته است، عرایضى را مى‏گویم. امروز با احساس مسؤولیت در مقابل تاریخ، مطلبى را که بالاخره باید کسى در مجلس عنوان مى‏کرد به عرض مى‏رسانم.
در این مجلس به قرآن مجید سوگند یاد کرده‏ام که طبق آن‏چه وظیفه نمایندگى ایجاب مى‏کند عمل کنم. به انقلاب اسلامى ایران علاقه دارم، رهبرى امام را پذیرفته‏ام، به روحانیت ارج مى‏گذارم و آمادگى شهادت دارم و در هدف هیچ‏گونه اختلافى نیست ولى در عمل نظراتى دارم که عرض مى‏کنم.
مطالبى که مى‏گویم براى امروز نیست براى فرداهاست. قانون اساسى براى یک نسل تنظیم نمى‏شود، باید داراى ابعاد زمانى و مکانى باشد، باید پیش بینى آینده و نسل‏هاى جدید را بکند. اگر امروز اسلام به این درجه از قدرت و نفوذ رسیده است که مردمى بى سلاح توانسته‏اند رژیم پلیسى و نظامى آنچنانى را سرنگون کنند، براى آن است که اسلام ازلى و ابدى و متحرک است.
آنها که در متن مبارزات بر علیه رژیم بودند مى‏دانند که وقتى مخالفت‏ها با رژیم گذشته آغاز شد، در همان زمانى‏که جنگ‏هاى چریکى درگرفت و روشن‏فکران و دانشگاهى‏ها درگیر مبارزه شدند، مردمان آگاه چشم به روحانیت دوخته بودند و مى‏دانستند تنها عاملى که مى‏تواند آن قدرت شیطانى را منکوب کند، ایمان دینى و نفوذ روحانیت است. به همین جهت بود که همه گروه‏ها رهبرى امام خمینى را پذیرفتند و امام با اتکاء به نیروى معنوى اسلامى، پیروزى ملت را تأمین نمود و همه جهان متوجه نیروى عظیم اسلام و قدرت ایمان مردم مسلمان ایران شدند و فصل جدیدى در مبارزات ملى مردمى باز شد.
مردم ایران با اتکاء به ایمان و معتقدات اسلامى خود یکپارچه رهبرى امام خمینى را پذیرفته‏اند. امام خمینى براى احراز رهبرى، استناد به قانون اساسى نکرده است و هنوز هم نفوذ و قدرتى که امام دارد منبعث از قانون اساسى مدون نیست، بلکه سرچشمه نیروى رهبرى امام، اسلام است که به ذات داراى نیرو است.
این مطلب را به عنوان مقدمه عرض کردم تا برسم به مطلبى که در قانون اساسى جدید عنوان شده است و مى‏گویند باید اسلام را مستحکم کرد. در کمال خضوع عرض مى‏کنم آقایان سعى کنید قانون اساسى را مبانى اسلام تحکیم کند. اسلام با قدرتى که دارد و آیات آن را در انقلاب اخیر دیده‏ایم نیازى به قانون اساسى ندارد. اکثریت ملت ایران مسلمانند، با اتکاء به اسلام قیام کرده‏ایم و از طریق همه‏پرسى، ملت به جمهورى اسلامى رأى داده است.
جمهورى اسلامى از دو کلمه اسلام و جمهورى تشکیل مى‏شود که اسلام محتوا است و جمهورى قالب آن. ما اگر اصول دین اسلام را در قانون اساسى بیاوریم، خدمتى نکرده‏ایم چون اصول اسلام پشتوانه‏هاى مستحکم‏ترى از قانون اساسى دارند و نباید کارى کنیم که نیروى اسلام را که اکنون در اوج است و امید در دل‏ها آورده است به صورت قوانینى که ممکن است هر روز تغییر کند درآوریم. به این جهت است که بنده معتقدم اسلام را با پشتوانه هزار و چهار صد ساله‏اش که هنوز چنین جوان است، در مافوق قانون قرار دهیم.
آقایان و خانم محترم اطلاع دارند که قانون اساسى چند ماه است در جامعه مطرح است. افراد و گروه‏هاى بسیارى در کمال آزادى درباره‏این اظهار نظر کرده‏اند. قانون تنظیمى براساس‏ مبانى اسلامى و جمهورى بوده است. درباره اسلامى توضیح بیشتر عرض نمى‏کنم چون بر حاضرین نکته‏اى از آن پوشیده نیست ولى جمهوریت با قید اسلامى آن یعنى حکومت مردم.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصل سوم پیش نویس قانون اساسى مى‏گوید «آراء عمومى مبناى حکومت است و بر طبق دستور قرآن که: «وشاورهم فى الامر» و «امرهم شورى بینهم» امور کشور باید از طریق شوراهاى منتخب مردم در

ارسال شده در