پایان نامه رایگان حقوق : تنظیم خانواده

داخل مباحث فرعى فقهى باشد، هر چند تکلیفى بودن پـذیرش ولایت فقیه، براى همه مومنان، آن را از احکام تکلیفى و داخل مباحث فقهى نـیـز قـرار مـى دهـد و مى تواند در فقه نیز، به این اعتبار مورد گفت وگو قرار گیرد.
بـه دیـگـر سـخن، ولایت فقیه به لحاظ جنبه فعل الهى بودن، یک بحث کلامى است و به لحاظ جنبه فعل تکلیفى بودن، یک بحث فقهى شمرده مى شود.
امام مستقیم به سراغ دیدگاه کلامى و فقهى شیعه در زمینه حکومت رفت و از توجیه شـرعى نظامهاى موجود پرهیز کرد.
امام خمینى در تاریخ پرفراز و نشیب اسلام، تنها کـسـى اسـت که با واقع گرایى حیرت انگیز و حلم و حکمت بى مانندش، توانست هزاران بـازدارنـده را بـا استمداد از امدادهاى غیبى، از جلوى راه حرکت بردارد و پایه هـاى حـرکت و حکومت و حکم اسلامى را براساس آنچه در کتاب و سنت تبیین شده است و نـیازهاى تاریخى و اجتماعى، ایجاب مى کند، بریزد.
امام، تنها عالم دینى بود که تـوانست حق بودن اصول پایه نظام را اثبات کرده و در عرصه ظهور مدینه ها، آرمان شـهـر اسـلام را با بنیان گذاردن دولت اسلامى، عینیت بخشد و حکومت عملى اسلام را در عمل مجسم کند.
حـکـومت اسلامى در عینیت جامعه
پس از پیروزى انقلاب اسلامى در پرتو آموزه هاى اسـلام، تـوجهات حضرت حق و پشتیبانى بى دریغ مردم و رهبرى خردمندانه امام خمینى در ۲۲ بـهـمن ۱۳۵۷، زمان آن رسیده بود که اندیشه حکومت اسلامى جامه عمل بپوشد و بـاورهـا و انـدیـشـه هـاى مربوط به حکومت اسلامى و ولایت فقیه که در طول قرنهاى گذشته، مورد گفت وگو قرار گرفته بود، در قالب یک نظام سیاسى تبلور یابد.
امـام خـمـیـنى، بر اساس خواست عمومى ملت ایران و برابر اصول قانون اساسى نظام اسـلامى، در نقش رهبر انقلاب، ولایت و هدایت جامعه را بر عهده گرفت.
او مشى سیاسى را دنـبـال کـرد، تا چشم از جهان فرو بست.
در طول این مدت، زوایاى ناپیدایى از سیستم حکومت اسلامى روشن شد که خود به پژوهش مستقلى نیاز دارد.
بـى گـمان یکى از مواردى که در طول انقلاب، امام به گونه روشن نظرخود را درباره مـشـروعـیـت وحوزه اختیار حکومت اسلامى اظهار داشت، درباره حوزه اختیار و قلمرو کارى حکومت اسلامى بود:
حـکومت که شعبه اى از ولایت مطلقه رسول اکرم (ص) است، یـکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمامى احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حـج اسـت.
حـاکم مى تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پـول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مى تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مـسـجدى که ضرار باشد، در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند.
حکومت مى تـواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، هر موقع آن قرارداد مخالف مـصـالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و مى تواند هر امرى را چه عبادى و یـاغـیـر عـبـادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى که چنین اسـت، جـلـوگـیـرى کـنـد.
حکومت مى تواند از حج، که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست، موقتا جلوگیرى کند.
بـیان و بنان امام و سیره عملى ایشان در برخورد با قدرتهاى شرق و غرب و اهتمام به استقلال و آزادى و احیاى ارزشهاى اسلامى، مسیر حکومت را نشان مى داد و راههاى نارفته آینده را پرتو افشانى مى کرد.
امام در عمل نشان داد که جهت گیرى اقتصاد اسلامى در راستاى حفظ منابع محرومان و گـسـتـرش مشارکت عمومى آنان است و مبارزه اسلام با زراندوزان، بزرگ ترین هدیه و بشارت آزادى انسان از اسارت فقر و تهیدستى به شمار مى رود:
صـاحـبـان مال و منال در حکومت اسلام، هیچ امتیاز و برتریى از این جهت بر فقرا ندارند و ابدا اولویتى به آنان تعلق نمى گیرد، لذا یادآور می شود:
ثـروتـمـنـدان هرگز به خاطر تمکن مالى خود نباید در حکومت و حکمرانان و اداره کـنـندگان کشور اسلامى، نفوذ کنند و مال و ثروت خود را بهانه فخرفروشى و مباهات قـرار دهند و به فقرا و مستمندان و زحمتکشان، افکار و خواسته هاى خود را تحمیل کنند.

امـام بـهاى بیش تر را در حکومت اسلامى از آن کسانى دانست که از تقواى فزون ترى بـرخـوردار بـاشند اجرا و برنامه ریزى این مهم را از وظیفه ها و کارهاى مهم همه مدیران و کارگزاران و رهبران و روحانیان به شمار مى آورد.
بخش اول
شکل حکومت در آثار و مطبوعات دینی سالهای۱۳۵۶ الی ۱۳۵۸

در خصوص نوع و شکل حکومت، نظرات و نظام هایی در برخی از آثار و کتب مطرح شده است که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود:
فصل اول : جمهوری اسلامی
گفتار اول : سابقه طرح اندیشه جمهوری اسلامی
نظریه جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن
پخش کتاب حکومت اسلامی به صورت پلی کپی به وسیله یک فروشنده و دکاندار میان مشتریان خود، ‌به همراه یادداشتی روی آن که « لطفا”پس از مطالعه کامل و دقیق، به دوستان خود بدهید بخوانند » دست به دست شدن این کتاب به وسیله نقاش ساختمان، مطالعه این کتاب از سوی یک کارگر در روستای ورعلیا، فروش آن به وسیله یک دانش آموز، ‌سفارش یک دانشجو به دیگران که «هرکس بخواهد راجع به حکومت چیزی بداند، باید کتاب حکومت اسلامی خمینی را بخواند»، ‌پخش آن در یکی از روستاهای لنگرود میان جوانان، نشست های مردم کوچه و بازار زابل در باره حکومت اسلامی و بحث در محور آن و حکومت کمونیستی، ‌کشف ۱۲۶۹ جلد از این کتاب تنها در یک منزل، اظهار طلبه ای در قم که از کتاب یاد شده هرچه بخواهی می توانم تهیه کنم، تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی به وسیله دانشمندان اسلامی ایران در سال ۱۳۵۴ و… که نمونه ای از آن به وسیله ساواک کشف شد، نمایانگر ریشه ای بودن اندیشه حکومت اسلامی در میان مردم سراسر ایران است.
این گونه نیست که این اندیشه به شماری از افراد جامعه محدود بوده و یا در برهه ای و به مناسبتی مطرح شده یاشد.
چنانکه پیشتر یادآوری شد،‌اندیشه ولایت فقیه و حکومت اسلامی در میان ملت ایران ریشه ای دیرینه دارد و همیشه از گذشته های دور در میان مردم دین باور ایران مطرح بوده است.
از این رو، آنگاه که موضوع آن در سال ۱۳۴۸ از سوی امام طرح شد، ملت ایران یک دست به یاری آن شتافت و از آن روز تا روز پیروزی انقلاب اسلامی از جوش و خروش در این راه باز نه ایستاد.
اندیشه حکومت اسلامی در سراسر ایران میان شهری و روستایی، روحانی و دانشگاهی، کاسب،‌ کارگر و بازاری، زن و مرد جا باز کرد و اندیشه ها را هر روز بیش از پیش به سوی خود کشید.
هواداران حکومت اسلامی و پیروان راستین ولایت فقیه در راه برآورده ساختن این آرمان دیرینه خویش تنها به پخش کتاب حکومت اسلامی و مطرح کردن آن به شکل اشاره و کنایه و یا با صراحت در منابر، مساجد، نشست های زیرزمینی و گفتگوهای پنهانی، سری و محرمانه بسنده نکردند، بلکه در کنار این فعالیت ها و جنب و جوش های ریشه ای و دامنه دار، جوانان به شکل دهی گروه ها و پدید آوردن حرکت های قهرآمیز در راه برپائی حکومت اسلامی روی آوردند، اندیشمندان و صاحب نظران اسلامی نیز در محور طرح حکومت اسلامی به پژوهش های علمی و بررسی های ریشه ای دست زدند و دیدگاه های نوینی را مطرح کردند که نمونه آن، تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۴ است در این طرح نوین نخست می بینیم که عنوان حکومت اسلامی به جمهوری اسلامی تغییر یافته و دوم اینکه قانون اساسی برای آن نوشته شده و متن آن برای بسیاری از اندیشمندان وآگاهان سیاسی و مسئولان کشور و لشکری فرستاده شده است.
ساواک در گزارش روز ۲۷/۳/۵۴ آورده است:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اخیرا”یک طغری پاکت حاوی یک برگ اعلامیه ماشین شده تحت عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی به آدرس هاشم آباد، فرمانده گروهان ژاندارمری ارسال گردیده است.
در اعلامیه پیوست چنین آمده است:
برادر ارجمند،
قانون اساسی جمهوری اسلام ایران منتشر شد، قانون مذکور را می توانید از دوستان خود بگیرید و مطالعه کنید.
با استقرار جمهوری اسلامی ایران، فقر و فساد از کشور ما رخت برخواهد بست…
ساواک در گزارش دیگری به تیمسار ریاست ساواک در تاریخ ۱۷/۴/۵۴، انتشار متن کامل قانون اساسی را خبر داده است و متن آن را برای ریاست ساواک فرستاده است:
… بدین وسیله یک نسخه ( در هفت برگ ) اعلامیه، تحت عنوان به اصطلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی به همراه یک طغری پاکت مربوط که توسط پست به دست گیرنده رسیده، جهت استحضار به پیوست تقدیم می گردد…
نوشتن قانون اساسی برای جمهوری اسلامی در سال ۵۴، نشان از یک سلسله پژوهش های علمی و ژرفی دارد که در آن دوران خفقان بار انجام گرفته است و این نکته را نیز نمایان می کند که مردم ایران در پی طرح حکومت اسلامی از سوی امام در راه برپائی نظام اسلامی و واژگونی رژیم شاهنشاهی عزم را جزم کرده و با همه نیرو، ‌توان و اراده ای آهنین به صحنه آمده بودند.
بی تردید این طرح و اندیشه و متن قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۴ در نجف از نظر امام گذشت و با او مطرح شد.
نمی توان باور کرد آنهایی که متن قانون اساسی جمهوری اسلامی را برای عناصر و چهره های گوناگون در ایران،حتی مقامات ژاندارمری و ساواک،پست کرده اند، این طرح را با امام در میان نگذاشته و از نظر او نگذرانده اند.
افزون بر این، آنچه در ایران می گذشت، اعلامیه ها، نامه ها و شب نامه هایی که پخش می شد، ‌حتی شعاری اگر در گوشه ای نوشته می شد، کسانی در ایران، بی درنگ آن را برای امام گزارش می کردند و امام را در جریان می گذاشتند؛ بنابراین بی تردید امام از طرح جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن در سال ۱۳۵۴ در ایران آگاهی داشته است.
از این رو، می توان گفت مطرح شدن عنوان جمهوری اسلامی از سوی امام در نوفل لوشاتو در سال ۱۳۵۷ بدون پیش زمینه نبوده است.
متن قانون اساسی ۱۳۵۴
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل اول – جمهوری اسلامی ایران که اساس آن مبتنی بر اراده ملت است برای حفظ و نگاهبانی حقوق ملت و نظارت در انجام تکالیف ملی و پیشبرد مادی و معنوی ملت ایران بنیاد می گردد.
(حقوق ملت ایران)
اصل دوم – اهالی مملکت ایران در مقابل قوانین کشوری دارای حقوق برابر می باشند.
اصل سوم – افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند.
اصل چهارم – خانه هر کس در حفظ و امان او است. به خانه کسی نمی توان وارد شد، مگر به موجب قانون و آن هم با حکم رسمی دادستان محل.
اصل پنجم – هرکس حق دارد هر آیین و مذهبی را که صلاح خویشتن می داند برگزیند و هیچ کس را نمی توان الزام به پذیرفتن آیین و طریقه خاصی نمود.
اصل ششم – تنظیم خانواده حق خصوصی و انحصاری فرد و خانواده بوده و هیچ یک از سازمان های دولتی حق مداخله در این امر را نخواهد داشت.
اصل هفتم – سقط جنین بدون مجوز پزشکی مستدل، جرم محسوب و عاملین آن مورد پیگرد و مجازات واقع خواهند شد.
اصل هشتم – آموزش شش ساله ابتدایی برای کلیه افراد مجانی و الزامی است و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حق دریافت هیچ گونه حق الزحمه ای را از این بابت ندارد.
اصل نهم – آموزش دانش و فرهنگ و پیشه ها و صنایع آزاد است، مگر آنچه که مخالف شرع مقدس اسلام باشد.
اصل دهم – هر یک از افراد ملت ایران اعم از مرد و زن که قدرت انجام کاری را داشته باشد حق دارد در رشته ای اعم از مشاغل آزاد یا دولتی با شرایط برابر با افراد دیگر مشغول باشد و دستمزد عادلانه ای دریافت دارد.
اصل یازدهم – تصرفات اشخاص در املاک و اموال خود مادام که موجب آزار و اذیت و سلب یا تهدید آسایش و حقوق دیگران را فراهم ننماید، مطلقا” آزاد است.

اصل دوازدهم – هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان خارج نمود، مگر با مجوز قانونی آن هم پس از تادیه قیمت عادلانه روز.
اصل سیزدهم – ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است، مگر به موجب رای

ارسال شده در