پایان نامه رایگان حقوق : انحرافات اجتماعی

دانلود پایان نامه

ی ۱۳۹۲، ۱۵).

۱-۴- اهداف تحقیق
۱- شناخت تأثیر رسانه های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان به ویژه:
– میزان تأثیرخانواده، جامعه و دوستان در افزایش یا کاهش گرایش کودکان به رسانههای دیداری در جهت سازنده یا مخرب بودن.
– نقش رسانه ها در تحریک به بزهکاری و بزهدیدگی کودکان.
– نقش رسانه ها در تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی کودکان.
۲- راهکارهای کنترل یا کاستن تأثیر مخرب رسانه های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان.

۱-۵- تعاریف واژه‏ها
الف- رسانه
رسانه در لغت مشتق شده از فعل رسیدن به معنی وسیله رساندن آمده است. رسانه بیشتر با قید گروهی میآید و رایج میان مردم همان رسانههای جمعی یا گروهی است (دهخدا ۱۳۷۷، ۱۶۴۳:۲).
انواع آن به صورت رسانههای صوتی، تصویری، گروهی و همگانی بیان شده است که همگی منسوب به رسانه است (دهخدا ۱۳۷۷، ۱۶۴۳: ۲).
اما در اصطلاح رسانه اساساً وسیلهای فنی و فیزیکی برای تبدیل پیام به علایم قابل انتقال در مجرا است. خصوصیات فنی و فیزیکی یک رسانه بواسطه ماهیت مجرا و یا مجاری موجود برای استفاده تعیین میگردد (فیکس ۱۳۸۴، ۳۲).
به عبارتی رساتر، رسانهها تأسیسات و سیستمهای فنیای هستتند که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط، دریافت یا کنترل علائم الکترومغناطیسی یا تصویری یا نوشتاری را که اطلاعات نامیده میشوند، میسر میسازند (اسپیس و وید ۱۳۹۷، ۴).
ب- رسانه دیداری
رسانه ای است که هم به حس بینایی و هم شنوایی وابسته است و استفاده از آنها به ابزارهای دیگری وابسته است مثلاً برای استفاده از آن باید از تلویزیون، ویدیو، سینما یا رایانه استفاده کرد. مهم ترین منابع دیداری عبارتاند از فیلمهای سینمایی، فیلمهای ویدیویی، فیلمهای بر روی دیسک های نوری و منابع چند رسانهای. همچنین این رسانهها زبان طبیعی را که شامل کلمات اصطلاحات محاوره ای و کلمات دست و صورت و غیره است به کار میبرند. رسانه های دیداری محدود به زمان حال، مکان حاضر و مولد اعمال ارتباطات هستند (فیکس ۱۳۸۴، ۳۲).
ج- کودکان
از نظر عرف دوره کودکی پس از نوزادی شروع و تا رسیدن به سن بلوغ ادامه دارد. حد فاصل میان نوزادی تا بلوغ را عرف، دوره کودکی مینامد. همچنین بلوغ با پیدایش یکی از ۵ وضعیت برای طفل حاصل میشود که عبارت است از روئیدن موی در بعضی قسمتهای بدن، (درصورت، زیر بغل و اطراف آلت) احتلام در پسران و حیض در دختران، رسیدن به سن ۹ سال تمام قمری در دختران و ۱۵ سال تمام قمری در پسران و استعداد با رور شدن دختران خواهد بود. اگر این ویژگیها در کسی مشاهده نشود کودک است والا نوجوان یا جوان خواهد بود.
البته کنوانسیون حقوق کودک نیز کلیه افراد کمتر از ۱۸سال را کودک نامیده است و همچنین لایحه قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان کودک را شامل افراد زیر ۱۸سال میداند (امیری ۱۳۸۸، ۱).
د- بزهکاری
بزهکاری در لغت به معنای عصیان و گناهکاری آمده است (دهخدا ۱۳۷۷، ۹۴: ۲)
البته در فرهنگ سخن بار معنایی این لغت افزایش یافته و به آن کس که، عملی خلاف قانون انجام داده است را بزهکار میگویند. بزهکاری به معنای ارتکاب عملی غیرقانونی که از نظر دادگاه ثابت و گناهش مسلم است به کار میرود. اما بزهکاری از نظر اصطلاحی را نباید مترادف با مجرمیت بدانیم، چرا که جامعه با همه قانون شکنیها، برخورد یکسانی ندارد و برخی از آنها را کمتر از دیگر رفتارها خطرناک میپندارد. به همین شکل قوانین جزایی، سوء نیتی را که در رفتارهای مجرمانه بزرگسالان میبینند، در کودکان و نوجوانان مشاهده نمی کنند و این رفتارها را ذیل عنوان خاص بزهکاری از نوع جرم های ناشی از غفلت یا قصور در انجام وظیفه بر می شمرند (نجفی ابرندآبادی ۱۳۷۴، ۸۳).
با این حال در مطالعات تجربی جرم و کجروی، را مطلقاً برای اشاره به بزهکاری به کار میگیرند (نجفی ابرندآبادی ۱۳۷۴، ۸۳.)
ذ- بزهدیدگی
در مورد بزه دیده تعاریف مختلفی ارائه شده است. بزه دیده ‌شناسی را دکتر کی‌نیا چنین تعریف می‌کند: بزه دیده ‌شناسی یا مجنی‌علیه شناسی شاخه جدیدی از جرم‌شناسی است که به بررسی قربانی مستقیم جرم می‌پردازد. بنابراین شناخت بزه دیده و آنچه به او مربوط می‌شود موضوع این دانش‌ نوین است. در این دانش شخصیت، صفات زیستی، روانی، اخلاقی، خصوصیات اجتماعی و فرهنگی بزه دیده و سهم او در تکوین جرم و رابطه‌اش با مجرم مورد بررسی قرار میگیرد. با این حال عمل قربانی کردن مجرمانه را بزه دیدگی میگویند. عمل مجرمانه‌ای که شخص قربانی آن می‌گردد می‌تواند قتل، سرقت، تجاوز به عنف و بسیاری از جرایم دیگر باشد، فردی هم که قربانی چنین عمل مجرمانه‌ای قرار می‌گیرد ممکن است زن، مرد، پیر یا جوان باشد به عبارتی همان ‌گونه که جرایم متنوع هستند بزهدیدگان هم متنوع و گوناگون اند (مرتضوی ۱۳۷۶، ۱۳).
بزه دیدگی یا بزه دیده واقع شدن معادل اصطلاح victimization میباشد به معنای قربانی، کسی که طرف جرم یا شبه جرم واقع شده است مثل قربانی سرقت. البته بزهدیدگی اصطلاحی عام بوده، در محدوده علوم اجتماعی، تکنولوژیکی، حقوق جزا و جرم شناسی قابل بررسی است. زیرا افراد ممکن است به واسطه خطرهای اجتماعی، صنعتی و زیست محیطی بزه دیده واقع شوند که کلیه این موارد در بحث بزه دیده شناسی مورد توجه قرار نمی گیرند. بدین ترتیت لازم است حدود و ثغور بزه دیدگی یا بزه دیده واقع شدن را مشخص نماییم؛ بزه دیدگی مستلزم عدم تعادل در وضعیت فیزیکی و قدرت است، در این رویارویی بزهکار و قربانی کننده قوی و بزه دیده و قربانی شونده ضعیف است و به قول دکتر عزت عبدالفتاح بزهدیدگی نوعی رویارویی است که در آن یک طرف بر طرف دیگر غلبه و بر وی صدمه وارد میکند (بیگی ۱۳۸۸، ۴۴).

۱-۶- کاربردتحقیق
– آموزش و پرورش برای استفاده در مدارس و دیگر مکانهای آموزشی
– دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در شناخت جنبههای آموزشی و پژوهشی
– بهزیستی برای جلوگیری از انحراف در کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست

۱-۷- سؤالات تحقیق
۱-آیا رسانههای دیداری اصولاً توان ایجاد زمینه های بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان را دارند ؟
۲-رسانههای دیداری با چه شیوه هایی در تحریک یا تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان، ایفای نقش میکنند ؟

۱-۸- فرضیات تحقیق
۱-رسانه های دیداری عمداً یا سهواً برنامههای مختلفی را که زمینه ایجاد بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان است تدارک میبینند و کودکان نیز بخش زیادی از رفتارهای خود را با تأثیرپذیری از این رسانهها مرتکب میشوند.
۲- با فرض مثبت بودن پاسخ فرضیه اول رسانههای دیداری با شیوههای مختلفی خواسته یا ناخواسته کودکان را به سوی بزهکاری یا بزهدیدگی تحریک میکنند. اگر چه این فرض خلاف رسالت یک رسانه تلقی می شود ولی با گشایش دست دولت مردان و ضرورت تحمیل سیاستهای فرهنگی امروزه به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل شده است. همچنین این رسانه ها با به تصویر کشیدن مکرر جلوه هایی از بزهکاری و بزهدیدگی کودکان تماشاگر خود را به سویی سوق می دهند تا به این باور برسند که در اصطلاح با انجام یا ترک این باید و نباید شرعی یا قانونی توسط افراد هیچ خللی در نظم طبیعت وارد نمیشود بلکه گاهی اوقات بارنگ و لعاب دادن آن یا توجیه های سینماگرایانه وقوع چنین فعالیتی را ضروری نیز میانگارند.

۱-۹- قلمرو تحقیق

۱-۹-۱ قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این پژوهش ۱۳۹۲-۱۳۹۰ می ‏باشد.

۱-۹-۲ قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این پژوهش شناخت عوامل مؤثر بر تأثیر رسانههای دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان میباشد.

۱-۱۰- روش انجام تحقیق
نوع روش تحقیق ، توصیفی- تحلیلی میباشد. گام اول در تحقیق آگاهی از کمیت و کیفیت منابع و مأخذی است که در خصوص آن موضوع وجود دارد. قبل از ارائه و تصویب ، مدت زمان قابل توجهی به این امر اختصاص یافته و پس از اطمینان از وجود منابع لازم و تصویب موضوع اقدام به فیشبرداری و جمع آوری مطالب میکنیم.
در بخش توصیفی به بیان مفاهیم و تعاریف پرداخته که در آن از روش کتابخانهای