پایان نامه جایگاه موسیقی در همگرایی فرهنگی کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی -اکو

ارسال شده در سایت پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                شماره صفحه

فصل 1: کلیات

1-1. ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

2-1. اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

3-1. بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

4-1. مقدمه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

5-1. سؤالات اصلی و فرعی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 3

الف. سؤال اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

ب. سؤالات فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

ج. فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

د.تعاریف عملیاتی متغییرها و واژه­ها……………………………………………………………………………………………………… 3

6-1. تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

الف. تعریف موسیقی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 3

ب. جایگاه موسیقی در آسیای میانه……………..3

ج. تعریف همگرایی فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………….. 4

د. تعریف سازمان همکاری­های اقتصادی ECO …………………………………………………………………………………. 4

7-1. پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

8-1. بیان روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

9-1. سازماندهی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

 

فصل دوم: مبانی نظری همگرایی و واگرایی

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-2. مفهوم و ماهیت همگرایی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2. دیدگاه­ها و مکاتب فکری در مورد همگرای …………………………………………………………………………………………… 15

الف. بررسی همگرایی براساس دیدگاه کارکردگرای ……………………………………………………………………………. 15

ب. بررسی همگرایی براساس دیدگاه نو­کارکردگرایی ………………………………………………………………………….. 15

ج. همگرایی و رویکرد فدرالیسم …………………………………………………………………………………………………………… 16

د. همگرایی و کنفدرالیسم ……………………………………………………………………………………………………………………. 17

3-2.تحلیل همگرایی در چارچوب منطقه‌گرایی …………………………………………………………………………………………….. 17

4-2. مفهوم و ماهیت واگرایی …………………………………………………………………………………………………………………………. 19

5-2. همگرایی و واگرایی در عصر جهانی‌شدن ………………………………………………………………………………………………. 21

6-2. بررسی رویکرد همگرایانه به جهانی‌شدن………………………………………………………………………………………………… 22

7-2. بررسی رویکرد واگرایانه به جهانی شدن ……………………………………………………………………………………………….. 24

8-2. مفهوم همگرایی فرهنگی و ارتباط آن با هنر موسیقی  ……………………………………………………………………….. 28

9-2. اهداف همگرایی فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………………………… 28

10-2. پدیده­های فرهنگی فرا ملی؛ کاربرد همگرایی به ویژه در موسیقی…………………………………………………….. 29

11-2. سیاست گذاری فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………………………. 29

12-2. مسئله چند فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

جمع­بندی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

 

فصل سوم: بررسی همگرایی فرهنگی کشورهای عضو سازمان

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

 

بخش اول: بررسی جایگاه همبستگی در همگرایی کشورهای عضو سازمان اکو……………………… 35

1 ـ 1 ـ 3. قومیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35

2 ـ 1 ـ 3. زبان و خط …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

3 ـ 1 ـ 3. دین و مذهب …………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

4 ـ 1 ـ 3. فرهنگ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

5 ـ 1 ـ 3. تاریخ و میراث مشترک ………………………………………………………………………………………………………………… 42

6 ـ 1 ـ 3. آسیای مرکزی و مسئله هویت ملی ……………………………………………………………………………………………… 42

7 ـ 1 ـ 3. تأثیر ادبیات ایران بر جمهوری آذربایجان و تاجیکستان …………………………………………………………….. 44

8 ـ 1 ـ 3. جایگاه زبان فارسی در تعمیق روابط بین المللی فرهنگی منطقه اکو ………………………………………. 46

9 ـ 1 ـ 3. جایگاه اسلام در همگرایی فرهنگی منطقه …………………………………………………………………………………. 48

10 ـ 1 ـ 3. احیای راه ابریشم و شکوفایی مجدد ارتباط بین ملت­ها …………………………………………………………. 48

11 ـ 1 ـ 3. افغانستان، چالش ها، فرصت­ها و تهدیدها ………………………………………………………………………………… 49

 

بخش دوم: نزدیکی جغرافیایی و پیوندهای فرهنگی در زمینه موسیقی میان اعضای سازمان اکو…… 51

الف. جغرافیای سیاسی اعضای اکو ………………………………………………………………………………………………………………….. 51

1 ـ 2 ـ 3. جمهوری اسلامی ایران …………………………………………………………………………………………………………………. 51

2 ـ 2 ـ 3. جمهوری اسلامی پاکستان …………………………………………………………………………………………………………… 52

3 ـ 2 ـ 3. جمهوری ترکیه………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

4 ـ 2 ـ 3. جمهوری اسلامی افغانستان …………………………………………………………………………………………………………. 53

5 ـ 2 ـ 3. جمهوری آذربایجان ……………………………………………………………………………………………………………………….. 54

6 ـ 2 ـ 3. جمهوری ازبکستان ………………………………………………………………………………………………………………………… 54

7 ـ 2 ـ 3. جمهوری تاجیکستان ……………………………………………………………………………………………………………………. 55

8 ـ 2 ـ 3. جمهوری ترکمنستان ……………………………………………………………………………………………………………………. 55

9 ـ 2 ـ 3. جمهوری قزاقستان ……………………………………………………………………………………………………………………….. 56

10ـ 2 ـ 3. جمهوری قرقیزستان ……………………………………………………………………………………………………………………. 57

ب. تاثیر موسیقی در­ایجاد پیوندهای فرهنگی………………………………………………………………………………………………….. 57

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی با مطالعه موردی شهرستان آستارا
پایان نامه حیطه شناسی فلسفی در حقوق بین الملل
پایان نامه کارشناسی ارشد: نقش تعهد و وفاداری مشتریان در هتل¬های منتخب
پایان نامه کاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتاد با روش ماتریکس
دانلود پایان نامه ارشد سیستم فعال سازی بازداری – رفتاری در معتادان