پایان نامه تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

ارسال شده در سایت پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم زمین

گروه آموزشی جغرافیای انسانی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M. SC

رشته/ گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری- محیط زیست شهری

عنوان:

تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

استاد راهنما:

خانم دکتر ژیلا سجادی

استاد مشاور:

آقای مهندس حمید قربانی

خانم دکتر جمیله توکلی نیا

 

فهرست مطالب:

1 فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………..3

1-1 مقدمه…………………………………………………………… 3

1-2 طرح مسئله…………………………………………………….. 5

1-3 سوالات تحقیق………………………………………………… 7

1-4 فرضیات تحقیق……………………………………………….. 7

1-5 اهداف تحقیق…………………………………………………. 7

1-6 روش تحقیق…………………………………………………. 8

1-7 روش برآورد حجم نمونه…………………………………………. 9

1-8 روایی و پایای ابزار اندازه گیری…………………………………. 9

1-9 محدودیت های تحقیق……………………………………….. 10

1-10 مراحل تدوین پایان نامه………………………………………. 11

1-11 پیشینه تحقیق……………………………………………….. 12

1-11-1 پایان نامه های داخلی…………………………………….. 12

1-11-2 مقالات داخلی……………………………………………… 13

1-11-3 مقالات و پایان نامه های خارجی………………………… 15

1-12 تعاریفی از کلمات کلیدی تحقیق……………………………. 16

1-12-1 توسعه پایدار Sustainable Development))……………….

1-12-2 پایداری اجتماعی (Social Sustainability)………………. 16

1-12-3 مجتمع مسکونی (Residential Complexes)……………. 17

2 فصل دوم: تعاریف و مبانی و چهارچوب نظری تحقیق………….. 19

2-1 مقدمه……………………………………………………………. 19

2-2 بیان مفاهیم و تعاریف تحقیق………………………………….. 19

2-2-1 توسعه (Development)……………………………………… 19

2-2-2 تعریف پایداری (sustainability)……………………………… 19

2-2-3 توسعه پایدار (Sustainable Development)………………. 20

2-2-4 شهر پایدار (sustainability City )………………………….. 20

2-2-5 پایداری اجتماعی (Social sustainability)…………………. 20

2-2-6 سرمایه اجتماعی (Social capital)…………………………. 20

2-2-7 مسکن (Housing)……………………………………………..21

2-2-8 مسکن پایدار (Housing sustainability)……………………. 22

2-2-9 آپارتمان (apartement)………………………………………… 22

2-2-10 مجتمع های مسکونی (Residential Complexes)………… 22

3- مبانی نظری تحقیق………………………………………………… 22

2-3-1 مفهوم توسعه پایدار (Sustainable Dvelopment)…………… 22

2-3-2 اصول توسعه پایدار (Principles of sustainable development)…..25

2-3-3 دیدگاه های مختلف درباره توسعه پایدار………………………. 26

2-3-3-1 دیدگاه اقتصاد نئو کلاسیک…………………………………….26

2-3-3-2 دیدگاه اکولوژی………………………………………………… 26

2-3-3-3 دیدگاه عدالت بین نسلی……………………………………. 27

2-3-3-4 دیدگاه توازن مواد……………………………………………… 27

2-3-4 شاخص های توسعه پایدار……………………………………… 29

2-3-5 الگوی گسترش فضایی شهرها………………………………….. 30

2-3-5-1 پراکنش افقی شهری………………………………………….. 30

2-3-5-2 پراکنش شهری (Urban distribution)…………………………. 33

2-3-5-2-1 پیامدهای الگوی پراکنش شهری……………………………. 33

2-3-5-3 رشد فشرده (Compact City)…………………………………… 34

2-3-5-4 گسترش عمودی شهر ((Vertical expansion of the city……..

2-3-6 مفهوم فضا (Space)……………………………………………….. 37

2-3-6-1 فضای شهری (CitySpace)………………………………………. 37

2-3-6-2 انواع فضای شهری……………………………………………….. 39

2-3-6-2-1 فضای خصوصی………………………………………………… 39

2-3-6-2-2 فضایی نیمه خصوصی/ نیمه عمومی………………………..39

2-3-6-2-3 فضای عمومی………………………………………………… 39

2-3-6-3 فضاهای اجتماعی (Social Spaces) …………………………..40

2-3-7 ناپایداری اجتماعی (Social Unsustainability)…………………. 41

2-3-8 پایداری اجتماعی (Social Sustainability)………………………. 42

2-3-9 دیدگاه ها و نظریات  در حوزه پایداری اجتماعی در سطح جهان….. 45

2-3-9-1 جان اورتون و همکاران………………………………………….. 45

2-3-9-2 دیویدسون و ویلسون………………………………………….. 46

2-3-9-3 نظریه کنش پارسونز…………………………………………46

2-3-9-4 برملی و همکاران………………………………………….. 47

2-3-9-5 بارون و گانلت…………………………………………… 47

2-3-9-6 براملی و همکاران………………………………………….. 48

2-3-9-7 جان و لی………………………………………………….. 48

2-3-9-8 تین و همکاران………………………………………….. 48

2-3-9-9 ریک گیت ماریو……………………………………………..49

2-3-10 شاخص های کلیدی در پایداری اجتماعی………………. 50

2-3-11ابعاد مختلف پایداری اجتماعی……………………………… 56

2-3-11-1 حس تعلق و و ابستگی (Sense of belonging and affiliation)….56

2-3-11-2 شاخصه های حس تعلق و وابستگی………………….. 57

2-3-11-2-1 حس رضایت (Sense of Satisfaction)………………. 57

2-3-11-2-2 حس مالکیت (Sense of Ownership)………………..58

2-3-11-2-3 مدت اقامت (Length of stay) …………………………58

2-3-11-3  مشارکت (partnership)………………………………… 58

2-3-11-4 امنیت (Security)………………………………………… 60

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه ادبیات زنانه در آثار میرزاده عشقی و ایرج میرزا و عارف قزوینی
پایان نامه بررسی تحلیل کلام
پایان نامه سقط جنین های ارادی و تجربه زیسته زنان
پایان نامه بررسی بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی
پایان نامه تاثیر استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر کیفیت زندگی مردم منطقه عسلویه