پایان نامه تاملی فقهی در برون رفت تحدید جمعیت

دانلود پایان نامه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته الهیات و معارف اسلامی

گرایش فقه ومبانی حقوق

عنوان:

تاملی فقهی در برون رفت تحدید جمعیت

تابستان۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)                                                              

  فهرست مطالب… أ

چکیده ۱۰

فصل اول: ۱۱

کلیات تحقیق.. ۱۱

مقدمه: ۱۲

بیان مسئله. ۱۳

سؤالات تحقیق: ۱۵

فرضیات تحقیق: ۱۵

اهداف و ضرورتهای انجام تحقیق: ۱۵

پیشینۀ تحقیق: ۱۵

همچنین از مقالات زیر: ۱۶

ساختار تحقیق.. ۱۷

این تحقیق شامل چهار فصل است: ۱۷

تعریف مفاهیم و اصطلاحات: ۱۸

فصل دوم: ۲۰

تاریخچه و احکام فقهی کنترل جمعیت… ۲۰

۲-۱ تاریخچه کنترل جمعیت در ایران: ۲۱

بخش اول: ۲۵

۲-۲ مبانی تنظیم خانواده ۲۵

۲-۲-۱ تعریف جمعیت شناسی و تنظیم خانواده ۲۵

۲-۲-۲ نظریات جمعیت شناسی.. ۲۶

الف. موافقان افزایش جمعیت… ۲۶

ب. مخالفین افزایش جمعیت… ۲۷

ج. جمعیت ثابت… ۲۸

د. جمعیت متناسب… ۲۹

۲-۲-۳ حکم ثانوی در مساله تنظیم خانواده ۳۰

وظیفه حکومت اسلامی در مسأله تنظیم خانواده ۳۳

۲-۳ بررسی فقهی ادله مخالفان کنترل جمعیت… ۳۳

۲-۳-۱ بررسی روایات مخالفان کنترل جمعیت… ۳۴

بخش سوم: بررسی ادله فقهی مخالفان کنترل جمعیت از منظر آیات قرآن. ۳۶

بخش چهارم: بررسی ادله فقهی طرفداران کاهش جمعیت… ۴۴

۲-۴ ادله طرفداران کاهش جمعیت… ۴۴

۲-۴-۱روایات موافقان کنترل جمعیت… ۴۷

نتیجه گیری: ۴۸

تأملی درسیاست کنترل جمعیت؛ آثار و پدیدههای آن. ۵۰

پیش در آمد. ۵۰

مفهوم شناسی بحث… ۵۳

پیشینه بحث… ۵۴

کنترل جمعیت؛سیاستی استعماری.. ۵۶

جمعیت؛ توسعه یا فقر. ۵۸

پیامد های کاهش جمعیت… ۶۰

۱- عدم رشد و توسعه اقتصادی.. ۶۰

۲- پیری و بینشاطی جمعیت… ۶۰

۳- آسیبهای اخلاقی و تربیتی.. ۶۱

۴- انقطاع نسل بشر. ۶۲

پیامدهای افزایش جمعیت… ۶۳

۱- فقر و مصرف زدگی.. ۶۳

۲- افزایش بزهکاری و جرائم اجتماعی.. ۶۴

۳- مهاجرت،شهرنشینی و کمبود مسکن.. ۶۴

۴- پایین بودن سطح بهداشت، عوارض زیستمحیطی و سوء تغذیه. ۶۵

فصل سوم: ۶۶

۱-۴-۳- تجزیه و تحلیل نظریات موافقان و مخالفان کنترل جمعیت… ۶۶

۲-۴-۳- ضرورت توجه به اصالت مکتب… ۶۷

۳-۴-۳- جایگاه فرزندآوری در آموزههای اسلامی.. ۶۸

۴-۴-۳- دسته بندی روایات… ۶۸

۵-۴-۳- بررسی حدیث… ۷۰

۶-۴-۳- شرایط کثرت فرزند. ۷۱

۷-۴