پایان نامه تاثیر شبکه های ماهواره ای برسبک زندگی جوانان

دانلود پایان نامه
 موضوع:

 تاثیر شبکه های ماهواره ای برسبک زندگی جوانان (مطالعه موردی: جوانان شهر کوهدشت)

 استاد مشاور:

 دکتر: علی رحمانی فیروزجاه 

 استاد مدعو:     

  دکتر: محمود شارع پور 

مهر ماه ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

 

        پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر شبکه های ماهواره بر سبک زندگی جوانان مورد بررسی قرار گرفته است. سبک زندگی الگوی جمعی است که با توجه به گسترش استفاده از وسایل ارتباط جمعی و نقش قابل توجهی که در انتقال اطلاعات و پیام ها دارند روز به روز شاهد کاهش ارتباطات میانفردی و افزایش قدرت این وسایل بر زندگی جوانان تغییر الگوهای زندگی آنان هستیم. و همچنین تاثیرات بسزای بر فرهنگ و ارزش های مخاطبان دارند. در میان انواع وسایل تاثیر گذار بر مقوله سبک زندگی، نقش تلویزیون فراملی (ماهواره) در ایجاد این تغییر و تحولات بسیار حائض اهمیت است. در این پژوهش به مطالعه بر روی یکی از پر مخاطب ترین شبکه های فارسی زبان یعنی شبکه من وتو۱ پرداخته ایم. و به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی هستیم که چه رابطه ای بین تماشای شبکه های ماهواره ای وسبک زندگی جوانان شهر کوهدشت وجود دارد؟

    در پژوهش حاضر جهت حصول اهداف تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است. در طراحی پرسشنامه از طیف لیکرت برای مقیاس سازی استفاده شده است. و از بین  98932 نفر جوان (  15 -34   ) تعداد ۳۸۳ نفر به روش  نمونه گیری طبقه ای تصادفی به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. پس از اجرای پرسشنامه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss یافته های نشان می دهد که؛ میزان تماشا ماهواره ، نوع تماشا، طبقه اجتماعی ، تحصیلات و مد رفتاری بر سبک زندگی جوانان که ماهواره تماشا می کنند موثر است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که هرچه میزان تماشا ماهواره بیشتر باشد شاخص های گرایش سبک زندگی بیشتر می شود. و همچنین بیشترین استفاده جوانان ار شبکه من وتو۱ جهت تماشای موسیقی می باشد. و طبقه اجتماعی و مولفه های آن(شغل، و میزان درآمد) و سبک زندگی جوانان رابطه معنادرای وجو دارد. در بخش دیگری پژوهش نتایج آزمون تاثیر تحصیلات بر سبک زندگی مورد محاسبه قرار گرفت که نتایج حاکی از وجود رابطه منفی است یعنی هرچه تحصیلات مخاطبان بیشتر باشد کمتر سبک زندگی انها تحت تاثیر رسانه های تصویری(به خصوص ماهواره) قرار می گیرند. و همچنین بین شاخص مد رفتاری و سبک زندگی جوانان نیز، هر چه مخاطبان بیشتر در معرض تماشای ماهواره قرار بگیرند به همان اندازه شاهد حس تقلید در الگوهای رفتاری آنها خواهیم شد.

  واژه های کلیدی:

 شبکه های ماهوار ای, سبک زندگی, جوانان , شهر کوهدشت.  

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

فصل اول- کلیات تحقیق                                                                                                                  1

مقدمه      ………………………………………………………………………………………………………………. ………………….. …………. 2

  • بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴
  • اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. ۶
  • اهداف تحقق ………………………………………………………………………………………………………………… …………..۸
  • سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

 

فصل دوم- ادبیات و چهارچوب تحقیق                                                                                              .            10

۱-۲- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۲-۲- ادبیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۲-۱- مفهوم سبک زندگی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۲-۲- ابعاد سبک زندگی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۲-۲-۱- سبک زندگی سنتی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳ 

۲-۲-۲-۲- سبک زندگی مدرن …………………………………………………………………………………………..  ………………… 15 

۲-۳- رسانه و سبک زندگی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۴- رویکردهای نظری سبک زندگی ………………………………………………………………………………………………………۲۰

۲-۴-۱- ماکس وبر ……………………………………………………………………………………………………………. ……………….  20   

۲-۴-۲- پیر بوردیو ……………………………………………………………………………………………………………  ………………… 21 

۲-۴-۳- آنتونی گیدنز ……………………………………………………………………………………………………….. ………………….۲۳  

۲-۵- سبک زندگی در تعامل با ماهواره ……………………………………………………………………………………………………  25

۲-۶- مروری بر پژوهش های انجام انجام شده …………………………………………………………………………………………    27

۲-۶-۱- پژوهش های داخلی …………………………………………………………………………………………………………………  27

۲-۶-۲- پژوهش های خارجی ……………………………………………………………………………………………………………….  30    

۲-۷- چهارچوب نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………..  …………………..  32

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  32  

۲-۷-۱- نظریه کاشت …………………………………………………………………………………………………………………………   32

۲-۷-۲- نظریه استفاده و خشنودی ………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۷-۳- نظریه یادگیری اجتماعی ……………………………………………………………………………………. . ………………….. ۳۷

 

فصل سوم-روش تحقیق                                                                                                                41

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

۳-۱- روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۳-۲- روش گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………….. ………………………. ۴۲

۳-۳- تهیه پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………… ………………………..۴۳

۳-۴- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۳-۴-۱- سبک زندگی ………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۳-۴-۲- میزان تماشای ماهواره …………………………………………………………………………………………………………..   44

۳-۴-۳- نوع تماشای شبکه های ماهواره ای ………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۳-۴-۴- طبقه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………. ………………………. ۴۵

۳-۴-۵- گروههای تحصیلی ……………………………………………………………………………………………………………..   45

۳-۴-۶- مد رفتاری ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۳-۵- روایی و پایایی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..   47

۳-۶- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۳-۷- تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………….  49

 

فصل چهارم-یافته های تحقیق                                                                                                  50

۴-۱- توصیف متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………۵۳

۴-۲- آزمون فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..۶۲

 

فصل پنجم- نتیجه گیری تحقیق                                                                                               67

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  72

۵-۱- خلاصه  فرآیند تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

۵-۲- تبیین یافته ها ……………………………………………………………………………………………………. …………………….۷۴

۵-۳-نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………..   77

۵-۴- پیشنهادهای پژوهش ………………………………………………………………………………………. . ………………………۸۰

۵-۵- منابع ………………………………………………………………………………………………………….. ……………………….. ۸۱

ضمائم.

مقدمه:

     آنچه در این پژوهش مد نظر است نقش رسانه در شکل دهی به دیدگاهها و رفتارها در سبک زندگی است.

    خانواده یکی از نهادهای اولیه اجتماعی است. شکل گیری خانواده که از دستاوردهای نوع انسان است، در تکوین اجتماعات بشری و پاسخ به نیازهای اساسی او نقش مهمی داشته است. خانواده با خویشاوندی سازمان می یابد. از طریق خویشاوندی و تشکیل خانوده، نهادهای اجتماعی گوناگون چون اقتصاد، حکومت، مذهب و آموزش و پرورش بنیان گذارده شد(سیف الهی،۱۵۲:۱۳۸۶).

   رسانه های جمعی به خصوص ماهواره تاثیرات انکار ناپذیری در رفتارها و نگرش بینندگان دارند که این تاثیرات از طریق برنامه های آموزشی تفریحی و سرگرمی و سریال ها صورت می پذیرد. سبک زندگی به مطالعه گسترده متغیرهای وضعیت اجتماعی،گرایش ها و رفتار سلایق است.افراد متعلق به نژاد و اقوام گوناگون که از امکان ابراز اشکال فرهنگی اقلیمی برخوردارند به رسانه های غالب جذب می شوند.

   از نظر کوش طبقه اجتماعی به بخشی از اعضای جامعه اطلاق می شود که از نظر ارزش های مشترک، حیثیت، فعالیت های اجتماعی، میزان ثروت و متعلقات شخصی دیگر و نیز آداب معاشرت از بخش های دیگر جامعه تفاوت داشته باشند. در جوامع نوین سه شاخص بنیادی برای طبقه اجتماعی وجود دارند که عبارتند از درآمد، شغل، تحصیلات، علاوه بر این شاخص های بنیادی، متغیرهای مهم دیگر طبقات اجتماعی عبارتند از مذهب ملیت، جنسیت، محل سکونت زمینه خانوادگی.

    روابط اجتماعی بوجود آمده بین افراد و گروهها، براساس اصل وفاق و کارکرد مناسب برای همه افراد جامعه و گروههای اجتماعی بنیان نگرفته است. پیامد شکل گیری روابطی اجتماعی بر اساس نابرابری، تبعیض و یا فشار گروهی، بروز و تبلور نقطه نظرها دیدگاهها و ارزش های متفاوت و گاه مخالف است(همان:۱۱۱).

    فوکویاما اصلی ترین راه شکست دادن یک کشور را تغییر سلایق و تمایلات مردمان آن سرزمین می داند. به نظر می رسد طی سالهای اخیر دولت های غربی با بهره گیری از این تفکر تخریب ارزش ها و اصول اسلامی را در دستور کار خود قرار داده و بدین ترتیب جنگ نرم را به جهت دلخواه خود هدایت می کنند. در نظام های سنتی فرد ارزش ها و آداب و رسومی که با هنجارهای فرهنگی خود در ارتباط است را درونی می کند. در حالیکه با گسترش روز افزون رسانه های جمعی به خصوص ماهواره فرد اطلاعات مختلف از منابع گوناگون دریافت می کند که با فرهنگ وی در تضاد است.

   ماهواره با توجه به تازگی، تنوع و تعداد اخباری که رد و بدل می سازند به نوعی رسانه های ملی جوامع در حال توسعه را با مشکل روبرو می کند و به نوعی منجر به انزجار مردم از رسانه ملی میشود.

  • بیان مسأله:

    جوانان یکی از سرمایه های عظیم هر جامعه به حساب می آیند. و همچنین یکی از پر جمعیت ترین قشر سنی در جامعه ایران به شمار می روند. به گونه ای که توجه به سبک زندگی و تحولات و تاثیراتی که تکنولوژی های نوین خصوصا ماهواره برشیوه زندگی کردن افراد می گذارد حائض اهمیت است.

   ماهواره های ارتباطی به افراد سراسر جهان این امکان را می دهند تا به طور همزمان اطلاعات و اخبار جدید را دریافت کنند ولی در این میان باید به تاثیرات این جریان اطلاعات بر فرهنگ های مختلف توجه کرد(ساموار و همکاران،۴:۲۰۰۷).

   مک لوهان[۱] به نقل از ارشمیدس می گوید یک نقطه اتکا در جهان به من نشان بدهید تا من توسط آن دنیا را تکان بدهم. مک لوهان معتقد است اگر امروز ارشمیدس[۲] زنده بود حتما رسانه های ما را با انگشت نشان می داد و می گفت: من چشم ها،گوشها و اعضا و مغزهای شما را به عنوان نقطه اتکا به کار می گیریم و دنیا را آن گونه که مایلم به حرکت در می آورم (دادگران،۹۱:۱۳۷۴). در عصر حاضر که می توان آنرا عصر انقلاب فناوری رسانه ای نام نهاد پدیده ای به نام ماهواره توانسته است به طوری جدی و همه  جانبه در تمامی ابعاد و عرصه های سیاسی،اقتصادی ،ایدئولوژیکی به ویژه در عرصه فرهنگی بسیاری از جوامع تاثیر گذار است. این مسئله بیانگر این واقعیت است که فرهنگ ها تنها از طریق عوامل درونی خود دچار تغییر و دگرگونی نمی شوند بلکه مجموعه ای از عوامل خارجی نیز در ایجاد این گونه تغییر و تحولات دخیل می باشند. (آزاد ارمکی،۱۳۸۳) تماشای شبکه های ماهواره ای عرصه جدیدی برای تسهیل و اغنا کردن تعاملات و اطلاعات و الگو گرفتن از سبک زندگی ارائه شده در این شبکه ها بوده است. بوردیو با نگاهی به هویت اجتماعی فرد در جامعه غربی سبک زندگی را فعالیت های نظام مندی تعریف می کند که از ذوق و سلیقه فرد سرچشمه می گیرد  و بیشتر جنبه عینی و خارجی داشته و در عین حال به نمادین به فرد هویت می بخشد و بدین ترتیب میان قشرهای مختلف اجتماعی تمایز پدید می آورد (بوردیو،۳۳۷:۱۳۹۰-۲۸۶).

    همچنین با ورود رسانه ها به عرصه سیاست به تدریج تغیراتی را در مولفه های قدرت ایجاد کرده است. امروزه ما شاهد قرار گرفتن رسانه ها در فهرست عناصر قدرت و در کنار عواملی نظیر اقتصاد تسلیحات، نیروی انسانی و… هستیم و به دلیل ماهیت و نوع اثرگذاری قدرت رسانه ها(قدرت نرم و پیشرفت فناورانه در دو دهه گذشته شاهد حضور همه جایی مجازی رسانه هستیم(ضیایی پرور،۲۶:۱۳۸۶)

   با این تعاریف سبک زندگی که نمایانگر الگوی مصرف است و بر مجموعه ای از نگرش های اجتماعی و فرهنگی تکیه دارد و شامل موضوعات مهمی از قبیل نوع پوشش، رفتار اجتماعی، الگوی مصرف و… می شود که دچار تغییرات اساسی شده است. ما ادعای مدرن بودن را داریم اما نه مدرن هستیم و نه به سنت ها پایبند هستیم . در اغلب رسانه های غربی تلاش معناداری برای جهت دهی هدفمند برنامه ها صورت می گیرد. در این میان شبکه من وتو۱ که  یکی از شبکه های پر طرفدار در ایران است در تاریخ ۲۸ اکتبر ۲۰۱۰ راه اندازی شد و دفتر آن در شهر لندن است  این شبکه با اجرای برنامه های با سبک وسیاق جدید و متفاوت در مقایسه با دیگر شبکه های ماهواره ای فارسی زبان تلاش می کند تا حد زیادی از برچسب وابستگی به غرب و یکسونگری رهایی یابد. ما در این پژوهش به بیان مصادیقی و تاثیراتی که این شبکه بر سبک زندگی جوانان  میگذارد می پردازیم.

  • اهمیت و ضرورت تحقیق:

    عصری که در آن زندگی می کنیم عصر ارتباطات نامیده اند, عصری که وجه مشخصه آن چیرگی وسایل ارتباط جمعی بر زندگی اجتماعی, سیاسی و فرهنگی انسانهاست. وسایل ارتباط جمعی در پیدایش عادت های تازه تکوین فرهنگ جهانی, تغییر در رفتار, نگرش ها و خلق و خوی انسانها و کوتاه کردن فاصله ها و همسایگی ملل دوردست نقش مهم و شگرفی بر عهده داشته ودارند. یکی از شاخص های توسعه یافتگی هر جامعه ای در عصر جدید میزان اطلاعاتی است که آن جامعه تولید می کند, بدون شک رسانه ها نیز در تولید آن اطلاعات می توانند نقش مهمی ایفا کنند.(سمواتی،۳:۱۳۸۳)در این رهگذر رسانه ها به عنوان عاملان تغییر و تحول در ارزش ها و هنجار ها مطرح هستند.نسل فعلی هر آنچه را که از رسانه می خواند و می شنود و می بیند ملاک نگرش و عمل و رفتار خود قرار می دهد. در دوران کنونی نقش نهاد های اجتماعی مثل خانواده, همسالان و مدرسه در اجتماعی کردن نسل ها تضغیف . در مقابل روز به روز بر اهمیت و نقش رسانه ها افزوده می شود.(احمد زاده کرمانی،۲۲۴:۱۳۹۰)  این وسایل هم اکنون به قدری در ایران نفوذ کرده اند که صرفا یک مورد از اثرات فرهنگی آنها در پیروی شهروندان ایرانی از مدهای مختلف لباس و موی ورزشکاران غربی و هنرپیشه های هالیوود می توان مشاهده کرد. موسیقی در این خصوص نیز جای خود دارد. رواج فرهنگ غربی در ایران به گونه ای است که به نظر می رسد در آینده نه چندان دور تبدیل به فرهنگ برتر شود.(اینگلهارت،۳۶۹:۱۳۷)

    بحران علم مدرن سبب شده است. جوامع جهان سوم جایگاه خود را در از دست بدهند, فرهنگ های سنتی تخریب شوند و زیست بوم ملت های جهان سوم دچار خسارت های همه جانبه شود افزون بر این شیوه چند بعدی و ترکیبی اش در جهان سوم به واسطه علم تکنولوژی های مدرن, با تفکر خیلی بی روح و غیر انسانی عقلانیت مدرن, جایگزین شده است. تکنولوژیها و علم غربی جوامع جهان سوم را به نام عقلانیت علمی به نحو سازمان یافته چپاول کرده است. نظام علم و تکنولوژی مدرن در جهان سوم به قیمت از میان رفتن فرهنگ های رشد کرده است که پیش از سلطه فرهنگ اروپای در آن مناطق خوش درخشیده بودند. پیش از سلطه قدرت های استعماری اروپایی تمدن های جهان سوم, نظام های معرفتی و صنعتگری پیچیده و گسترده خود را داشتند.(رجبی نیا:۴۷,۱۳۸۹) امروزه جوامعی که کاملا از تاثیر رسانه های همگانی برکنار مانده باشند حتی در میان فرهنگ های سنتی تر, بسیار محدود اند. ارتباطات الکترونیکی حتی در دسترس کسانی که کاملا بی سواد قرار دارد. در دور افتاده ترین نواحی کشورهای جهان سوم یافتن مردمی که رادیو یا تلویزیون دارند امری عادی است.(گیدنز:۱۰۶,۱۳۸۵)   هرگاه یک تکنولوژی راه خود را برای نفوذ باز کرد و خود نیز در مسیر تکامل و رشد قرار گرفت, این تاثیرات آنقدر دور از انتظار صورت می گیرد که هیچ کس را یارای آن نیست که آگاهانه و با وقوف کامل به پایان کار, خود را فقط برنده و بهره مند از کاربرد این تکنیک از آب در آورد.(پستمن:۳۷,۱۳۸۸) ما در این پژوهش با روش پیمایشی و مطالعه موردی بر روی یکی از مهمترین و پر مخاطب ترین شبکه های ماهواره ای فارسی زبان یعنی شبکه من وتو۱[۳] می پردازیم.از این رو پاسخگوی به سوالات پژوهش کمک می کند تا برای رفع معضل های گفته شده  وبه منظور مقابله با رواج سبک زندگی غربی اقداماتی انجام گیرد.زیرا در صورت عدم توجه به این مقوله بسیاری از ارزش های دینی و رفتاری جامعه ایرانی زیر سوال رفته و مشکلات فراوانی به بار می آورد. با توجه به مطالب مطرح شده به بررسی تاثیر شبکه های ماهواره ای بر سبک زندگی جوانان شهر کوهدشت ضرورت انجام این پژوهش را روشن می سازد که طی مراحل تحقیق به این مسئله مهم پرداحته می شود.

  • اهداف پژوهش:

   پژوهش حاضر تلاش بر این دارد که با توجه به اهداف ذیل پاسخگوی پرسش های پژوهش باشد.

 

هدف اصلی تحقیق:

   بررسی رابطه بین تماشای شبکه های ماهواره ای وسبک زندگی جوانان شهر کوهدشت.

 

اهداف فرعی تحقیق:

  بررسی رابطه بین میزان مشاهده  شبکه های ماهواره ای و سبک زندگی جوانان شهر کوهدشت.

  بررسی تفاوت بین نوع مشاهده  شبکه های ماهواره ای و سبک زندگی جوانان شهر کوهدشت.

  شناخت رابطه بین طبقه اجتماعی بینندگان شبکه های ماهواره ای و سبک زندگی جوانان شهر کوهدشت.

  بررسی تفاوت بین تحصیلات بینندگان شبکه های ماهواره ای و سبک زندگی جوانان شهر کوهدشت.

  بررسی رابطه بین مد رفتاری بینندگان شبکه های ماهواره ای و سبک زندگی جوانان شهر کوهدشت.

 

  • سوال پژوهش:

سوال کلی:

    چه رابطه ای بین تماشای شبکه های ماهواره ای وسبک زندگی جوانان شهر کوهدشت وجود دارد؟

 

سوالات جزئی:

   آیا بین میزان مشاهده  شبکه های ماهواره ای و سبک زندگی جوانان شهر کوهدشت رابطه وجود دارد؟

  آیا بین نوع مشاهده  شبکه های ماهواره ای و سبک زندگی جوانان شهر کوهدشت تفاوت معناداری وجود دارد؟

  آیا  بین طبقه اجتماعی بینندگان شبکه های ماهواره ای و سبک زندگی جوانان شهر کوهدشت رابطه وجود دارد؟

  آیا بین تحصیلات بینندگان شبکه های ماهواره ای و سبک زندگی جوانان شهر کوهدشت تفاوت معناداری وجود دارد؟

  آیا بین مد رفتاری بینندگان شبکه های ماهواره ای و سبک زندگی جوانان شهر کوهدشت رابطه وجود دارد؟

[۱] McLuhan   

[۲] Archimedes

[۳] www.manoto1.com

تعداد صفحه :۱۰۰

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com