پایان نامه تاثیر رنگ بر حافظه کودکان

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه پیام نور مرکز تهران

پایان نامه:

برای دریافت درجه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی

موضوع:

تاثیر رنگ بر حافظه کودکان

استاد راهنما:

جناب استاد دکتر احمد علی پور

فصل اول: مقدمه

مقدمه                                                                                                  1

بیان مسئله                                                                                           4

هدف پژوهش                                                                                         4

اهمیت موضوع                                                                                        4

فرضیات پژوهش                                                                                      5

متغیرهای اساسی پژوهش                                                                       5

تعاریف عملیاتی                                                                                      6

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مفهوم رنگ                                                                                            8

پیدایش رنگها                                                                                        11

دسته بندی رنگها                                                                                   14

رنگ شناسی کودکان                                                                              21

رویت رنگ                                                                                             25

طبیعت رنگها                                                                                         26

آمیزش رنگها                                                                                         27

اختلالات رویت رنگ                                                                                 30

فیزیولوژی رنگ                                                                                       32

تقویت درک رنگ                                                                                     33

حافظه                                                                                                 34

رشد حافظه در نوباوگی                                                                           40

حافظه چیست ؟                                                                                    42

انواع حافظه                                                                                          46

حافظه کوتاه مدت                                                                                  47

حافظه بلند مدت                                                                                    49

اندازه گیری حافظه (یادآوری با فرایندشناسی بازآموزی)                                  53

حافظه سازنده                                                                                      56

عوامل موثر بر یادگیری وتقویت حافظه                                                         57

تداعی اندیشه ها                                                                                  59

درباره فرایند به خاطر سپردن                                                                    61

حافظه و فراگیری                                                                                   63

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

جامعه آماری                                                                                         69

روش تحقیق                                                                                         69

نمونه                                                                                                  69

حجم نمونه                                                                                           69

روش نمونه گیری                                                                                   70

ابزار تحقیق                                                                                           70

روش و چگونگی اجرا                                                                               70

روش آماری                                                                                           71

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

جدول شماره 1 و 2 برای گروه رنگی و بازشناسی همراه با نمودار                       73

جدول شماره 3 برای گروه سیاه و سفید همراه با نمودار                                   74

جدول شماره 4 برای بازشناسی گروه سیاه و سفید همراه با نمودار                    75

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه مطالب                                                                                         82

محدودیتهای پژوهش و پیشنهادات

منابع

ضمایم

چکیده:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه مقایسه خود پنداره تحصیلی، خود کارآمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان
پایان نامه بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری
پایان نامه مقدمه و تصحیح نسخه خطّی دیوان نجیب­الدین اصفهانی
پایان نامه جایگاه چین در سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران
دانلود پایان نامه الگوی تجدید حیات بافت