پایان نامه بررسی و مقایسه کیفیت زندگی دانش‌آموزان عادی و استثنایی شهر کرمانشاه

دانلود پایان نامه
جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

(پردیس نیمه حضوری)

 موضوع:

بررسی و مقایسه کیفیت زندگی دانش آموزان عادی و استثنایی شهر کرمانشاه

استاد مشاور:

دکتر سوسن کباری

تابستان ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
صفحه عنوان
ب عنوان پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ج فهرست مطالب………………………………………………………………………………………………………………………………………….
و فهرست جداول…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ز سپاسگزاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ح تقدیم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ط چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ی پیشگفتار………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………………………….
۱ فصل اول: کلیات پژوهش………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………..
۱ مقدمه………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………………………………..
۱ بیان مساله………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………………………..
۳ اهداف تحقیق………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………………..
۳ هدف اصلی………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………………………..
۳ اهداف اختصاصی………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………………..
۴ اهمیت و ضرورت موضوع………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………….
۷ فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق………………………………………….. ……………………………………………
۷ مقدمه………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. …………….
۷ تعریف و طبقه بندی کودکان و نوجوانان استثنایی………………………………………….. …………………………………………….
۹ گروه اول: دانش آموزان کم توان ذهنی………………………………………….. ………………………………………….. ……………….
۱۹ گروه دوم: دانش آموزان نابینا و نیمه بینا………………………………………….. ……………………………………………………………
۲۳ گروه سوم: دانش آموز آسیب دیده شنوایی………………………………………….. ……………………………………………………..
۲۴ گروه چهارم: دانش آموز دارای اختلال رفتاری – هیجانی………………………………………….. …………………………………..
۲۵ گروه  پنجم: دانش آموز دارای مشکلات ویژه یادگیری………………………………………….. ……………………………………..
۳۰ گروه ششم: دانش آموز کم توان جسمی – حرکتی………………………………………….. ……………………………………………
۳۱ گروه هفتم: دانش آموز چند معلولیتی [کم توانی] ………………………………………….. ………………………………………………
۳۲ تاریخچه کیفیت زندگی………………………………………………………………………….. ………………………………………………
۳۳ تعریف کیفیت زندگی………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………….
۳۴ تعاریف کلی کیفیت زندگی………………………………………….. ………………………………………….. …………………………….
۳۶ تعاریف اختصاصی کیفیت زندگی………………………………………….. ………………………………………….. …………………….
۳۹ حیطه های کیفیت زندگی یا تقسیم بندی های موضوعی کیفیت زندگی……………………………………………………………..
۴۰ نظریه های کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………………………………………..
۴۳ مدل های کیفیت زندگی………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………….
۴۳ مدل فلس و پری………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………………….
۴۵ مدل لی و همکاران………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………………
۴۶ مدل وننگوت و همکاران……………………………………… ………………………………………….. ……………………………………..
۴۸ عوامل موثر بر کیفیت زندگی………………………………………….. ………………………………………….. …………………………..
۴۹ ویژگی های کیفیت زندگی………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………..
۵۰ الف: چند بعدی بودن: ………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………
۵۰ ب: ذهنی بودن: ………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………………….
۵۰ ج: پویا بودن: ………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………………….
۵۱ کاربردهای کیفیت زندگی………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………
۵۱ پژوهش در حوزه کیفیت زندگی کودکان استثنایی………………………………………….. …………………………………………..
۵۲ پیشینه مطالعاتی………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………………….
۵۲ الف) تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………….. ………………………………………………………
۵۵ ب) تحقیقات انجام شده در خارج کشور………………………………………….. ………………………………………….. …………..
۵۷ چهارچوب نظری  تحقیق…………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………..
۵۹ خلاصه مطالب مهم…………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶۰ الف) سئوال اصلی………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………………
۶۰ ب) سئوال های اختصاصی ………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………..
۶۰ سئوال های پژوهشی………………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………….
۶۱ الگوی پژوهش…………………………………………… ………………………………………….. …………………………………………….
۶۳ فصل سوم: روش تحقیق………………………………………….. ……………………………………………………………………………….
۶۳ مقدمه………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. …………….
۶۳ روش تحقیق………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………………….
۶۴ جامعه پژوهش………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………………
۶۴ نمونه و روش نمونه گیری………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………….
۶۵ روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………..
۶۵ الف) پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی……………………………………………………………………………………………………..
۶۵ ب)پرسشنامه کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی………………………………………………………………………………
۶۶ تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح……………………………………………………………………………………………………..
۶۸ روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………….
۷۰ فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش………………………………………………………………………………………………
۷۰ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۷۰ الف) توصیف داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………..
۷۷ ب) بررسی سئوالات………………………………………………………………………………………………………………………………….
۸۵ فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………
۸۵ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۸۵ بحث………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۸۹ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۹۰ محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۹۰ پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۹۰ الف) پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………..
۹۰ ب) پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………………
۹۲ منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۹۲ الف) فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………
۹۷ ب)لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۱ پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۴ چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………………

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه کیفیت زندگی دانش آموزان عادی و استثنایی شهر کرمانشاه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر عادی و استثنایی کرمانشاهی، در سال تحصیلی سال ۱۳۹۳-۹۴ بودند. حجم نمونه عبارت بود از ۲۰۰ نفر دانش آموز (۱۰۰ نفر عادی و ۱۰۰ نفر استثنایی)،که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از ۲ پرسش نامه الف) پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و ب)پرسشنامه کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده شد. روش های به کار گرفته شده جهت تجزیه و تحلیل یافته ها عبارت بودند از آزمون لوین و آزمون t گروه های مستقل.  یافته های پژوهش نشان داد که بین کیفیت زندگی دانش آموزان عادی و استثنایی تفاوت معناداری وجود دارد، به عبارتی کیفیت زندگی دانش آموزان استثنایی در ابعاد سلامت جسمی، سلامت روان، روابط با دیگران و امکانات آموزشی و اجتماعی پایین تر از دانش آموزان عادی است. بر اساس مقایسه کیفیت زندگی  کودکان عادی و استثنایی می توان به تفاوت این دو قشر از ابعاد مختلف پی برد.

کلید واژه ها: کیفیت زندگی، دانش آموزان عادی، دانش آموزان استثنایی.

پیشگفتار

کودکان استثنایی از چند جنبه با همسالان خود تفاوت دارند. آ ن ها از نظر ظاهر جسمانی، توانایی های یادگیری یا رفتار، با آن چه که بهنجار یا طبیعی به شمار می آید فاصله دارند. آن ها ممکن است به صورت استثنایی سرآمد، یا از نظر توانایی شان برای یادگیری یا کارکرد طبیعی در زندگی دچار محدودیت باشند. پیرو این ویژگی ها کودکان دارای کم توانی در زمینه های کم توانی ذهنی، کم شنوایی و ناشنوایی، کم بینایی و نابینایی، کم توانی جسمی- حرکتی، اختلال های رفتاری و یادگیری و دارای کم توانی در چند زمینه، از شرایط و کیفیت زندگی ویژه ایی برخوردارند که نیازمند رسیدگی بیشتر نسبت به همتایان عادی خود هستند.

کودکان کم توان حق دارند در جامعه مشارکت فعال داشته و این موضوع در گروِ آموزش و پرورش و رسیدگی به نیاز ها و شرایط ویژه آنان است. طبق مصوبات یونسکو همه مدارس باید برای آموزش همه کودکان بدون توجه به وضعیت جسمانی، هوشی، عاطفی، زبانی و سایر ویژگی ها متناسب سازی شوند و این سازگاری باید انواع کودکان دارای کم توانی را نیز در برگیرد (ساعی منش، ۱۳۸۲). آموزش و پرورش آنان باید به افزایش یکپارچگی اجتماعی ممکن و رشد همه جانبه فردی منجر شود (فتحی،کشاورزی ارشدی و فیروزآبادی،۱۳۹۰). صرف نظراز محل تحصیل کودکان کم توان (مدارس ویژه یا تلفیقی) آن ها در کنار آمدن با شرایط عادی زندگی با مشکل مواجه اند(آن[۱]،۲۰۰۲).  حتی در محیط هایی که افراد حمایت کننده زیادی وجود دارد، کودکان کم توان باید خزانه ای از مهارت های مختلف، برای ورود به عرصه های اجتماعی داشته باشند تا بتوانند تعاملاتی پایدار ایجاد کنند و از لحاظ اجتماعی مستقل شوند (کلست[۲]، ۲۰۰۷).

قبل از پرداختن به هر اقدامی برای بهبود وضع زندگی این افراد باید کیفیت زندگی آن ها را مورد ارزیابی قرار داد. در بررسی کیفیت زندگی این کودکان می توان ابعاد سلامت جسمی، سلامت روان، روابط با دیگران و محیط زندگی را مورد بررسی قرار داد، که از مزیت های بررسی کیفیت زندگی کودکان دارای کم توانی می توان با دست یافتن به یک نیاز سنجی جامع، برای اتخاذ تصمیم و سیاست گذاری های صحیح و جامع در جهت هر چه متناسب کردن برنامه بر اساس نیازهای آن ها اقدام کرد.

بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه دانش آموزان کم توان در رابطه با عملکرد تحصیلی آنان بوده و سایر مؤلفه های روانی و شخصیتی آنان مانند اختلالات روانی، رفتارهای سازشی و هم چنین کیفیت زندگی آن ها کمتر مورد بررسی واقع شده و جای خالی این گونه تحقیقات بیشتر به چشم می خورد.

[۱] . Anne

[۲] . Celest

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه

بررسی کیفیت زندگی اقشار مختلف طرحی را  برای پیشنهاد راهکارهای مناسب برای آن ها با توجه به نیازهای مختلف فراهم می آورد. ارزیابی کیفیت زندگی برای جمعیت های مختلف به قدری مهم  است که می توان آن را به عنوان مهمترین هدف در انجام هرگونه انواع مداخله های درمانی در نظر گرفت. مطالعه کیفیت زندگی دانش آموزان استثنایی از چشم انداز آموزشی، محیطی، اجتماعی و روانی با هدف دستیابی به بالاترین حد توانایی انسانی این قشر می تواند در زمینه بالابردن کیفیت زندگی این جمعیت خیلی یاری رسان باشد.

بر اساس آمارهای مختلف و معتبر قشر عمده ای از جمعیت ایران را دانش آموزان تشکیل می دهند و آمار دانش آموزان استثنایی هم زیاد است. بر این اساس باید کارهای پژوهشی مختلفی با توجه به اینکه دانش آموزان استثنایی قشر عمده ای هستند و نیازهای ویژه ای دارند صورت گیرد.

در بحث بازتوانی و توان افزایی، کیفیت زندگی متغیری بیانگر از این بحث است که آیا اقدامات توانبخشی تا چه حد برای فرد کم توان مفید واقع شده است، بر این اساس ایجاد شرایط زندگی برای افراد دارای کم توانی در حیطه های مختلف باید ارزیابی گردد، و بررسی کیفیت زندگی به دنبال این هدف است. بر این اساس وضعیت مطلوب جسمی، روانی و اجتماعی فرد و به طور کلی، توجه همه جانبه فرد در تعریف سلامت گنجانده شده است و سایر قوانین در این زمینه  بر این مهم تاکید دارند که افراد دارای کم توانی به آموزش ویژه و خدمات  وابسته دسترسی بیشتر داشته باشند و تشویق به بکارگیری کامل آنها در زندگی اجتماعی صورت گیرد.

 یان مسأله:

امروزه کیفیت زندگی[۱] جمعیت ها، به عنوان چهارچوبی برای ارائه خدمات متناسب با جنبه های مختلف زندگی و تخصیص منابع، مورد استناد قرار می گیرد. اهمیت سنجش کیفیت زندگی به حدی است که برخی از متخصصین بهداشت روان، از بهبود و ارتقای کیفیت زندگی به عنوان مهمترین هدف در انجام هرگونه مداخله درمانی یاد می کنند (هینچلیف[۲]، ۱۹۹۳؛ بونامی، پاتریک و بوشنل[۳]، ۲۰۰۰؛ به نقل از نجاتی و همکاران،۱۳۹۰).

یکی از حوزه های پژوهشی نبستاً جدید، مطالعه کیفیت زندگی دانش آموزان استثنایی است (کالی[۴]، فوجیماری[۵]، سوزوکی[۶]، میناموتو[۷] و ایدا[۸]،۲۰۱۰). جهت رسیدن به تعریف مشخصی از کیفیت زندگی باید ابتدا این قشر را به خوبی شناخت. پیرو این مهم، در تعریف دانش آموزان استثنایی از چشم انداز آموزشی می توان گفت این افراد کسانی هستند که برای دستیابی به بالاترین حد توانایی انسانی خود، به آموزش ویژه و خدمات وابسته که در اولین تشخیص بدو تولد و یا تشخیص در دوران کودکی، باید ارائه گردد، نیاز دارند. این افراد به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول توانایی پایین تر از حد نرمال دارند و دسته دیگر هوش و توانایی بالاتر از حد نرمال دارند. افراد استثنایی نیازمند آموزش ویژه هستند، زیرا در دسته اول یک یا دو و یا چند جنبه از جمله نارسایی در یادگیری یا توجه، اختلال هیجانی یا رفتاری، کم توانی جسمی، اختلال ارتباطی، درخودماندگی، آسیب مغزی، آسیب  شنوایی، مشکلات بینایی دچار کم توانی هستند و دسته دوم هوش یا استعداد ویژه ای دارند که نیازمند آموزش و پرورش پیشرفته می باشند (هالاهان و کافمن[۹]،۲۰۰۳؛ ترجمه علیزاده، صابری، هاشمی و محی الدین، ۱۳۸۸).

طبق اعلام سازمان آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰  آمار دانش آموزان عادی کل کشور  در همه دوره های تحصیلی۱۳،۳۵۱،۲۵۴ نفر بوده است و آمار دانش آموزان استثنایی کشور نیز ۸۲،۳۲۶ نفر بوده اند یعنی نسبت تقریباً یک بر ۱۶۲ نفر و در شهر کرمانشاه نیز آمار کل دانش آموزان عادی۳۰۱،۷۹۱ نفر و آمار دانش آموزان استثنایی ۱،۵۰۱ نفر بوده است که تقریباً به ازای هر ۲۰۰ دانش آموز عادی یک دانش آموز استثنایی وجود دارد (سالنامه آماری آموزش و پرورش، ۱۳۹۱).  این نسبت در کشورهای توسعه یافته از جمله کشور آمریکا تقریباً یک نفر به ازای ۱۹ نفر عادی بود (ایالات متحده، گزارش وضعیت ناتوانی[۱۰]، ۲۰۱۲). بر اساس گزارش انجمن پیمایش آمریکا[۱۱] در سال ۲۰۱۲، میزان شیوع  انواع کم توانی در ایالات متحده در محدوده سنی ۵ تا ۱۵ سال ۳/۵ درصد بودند، به این معنی که ۳۰۰،۳۹۳،۲ نفر از  45،۴۱۱،۷۰۰ در محدوده سنی مذکور دارای یک نوع یا بیشتر از یک نوع ناتوانی بودند(ایالات متحده، گزارش وضعیت ناتوانی، ۲۰۱۲). 

در بحث توابخشی، کیفیت زندگی شاخصی است که نشان می دهد اقدامات توانبخشی تا چه حد برای فرد کم توان موثر بوده است. ضمن این که در خصوص برخی کم توانی های شدید، هدف توانبخشی درمان کامل افراد نیست، بلکه ایجاد شرایطی از زندگی است که فرد، احساس آرامش و امنیت نماید. بر مبنای تعریف سازمان بهداشت جهانی وضعیت مطلوب جسمی، روانی و اجتماعی فرد و به طور کلی، توجه همه جانبه فرد در تعریف سلامت گنجانده شده است (براون،۱۹۹۶؛ کوبر[۱۲]،۲۰۱۰). در ایالات متحده قانون آمریکایی های دارای کم توانی سال ۱۹۹۰ و سایر قوانین در این زمینه تاکید کردند که افراد دارای کم توانی به آموزش ویژه و خدمات  وابسته دسترسی بیشتر داشته باشند و تشویق به بکارگیری کامل آنها در زندگی اجتماعی صورت گیرد(اسچالاک[۱۳]،۲۰۰۷؛ به نقل از اسچیپرز[۱۴]،۲۰۱۰). از اواسط دهه ۱۹۹۰ مفهوم کیفیت زندگی در سرتاسر اروپا به عنوان یک مفهوم سازمان دهنده در طراحی حمایت و برنامه ها، با تاثیری پایدار و قوی بر حمایت منافع شخصی افراد دارای کم توانی، نیز استفاده شد(اسچیپرز[۱۵]،۲۰۱۰).

در ارزیابی کیفیت زندگی دانش آموزان استثنایی باید نیازمندی های خاص این گروه به حساب آورده شود که  شامل مشکل در عملکردهای شناختی و نیاز به حمایت و خدماتی که زندگی آنان را در اجتماع، موسسه و یا مرکز نگهداری جهت می دهد، می شود (اسچالاک،۲۰۰۴).

بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، کیفیت زندگی در برگیرنده ادراک فرد از موقعیت خود در زندگی و در ساختار نظام فرهنگی- ارزشی ای که در آن زندگی می کند، می باشد. پس می توان کیفیت زندگی را ساختاری چند وجهی دانست که نه تنها از عوامل فردی بلکه از ویژگی های محیطی که فرد در آن قرار دارد، نیز متاثر می شود.

 اهداف تحقیق

هدف اصلی:

هدف اصلی تحقیق کسب شناخت در مورد کیفیت زندگی دانش آموزان پسر استثنایی و عادی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۳-۹۴ است.

اهداف اختصاصی:

  1. شناخت سلامت جسمی دانش آموزان پسر استثنایی و عادی شهر کرمانشاه و تعیین تفاوت بین آن ها.
  2. شناخت سلامت روان دانش آموزان پسر استثنایی و عادی شهر کرمانشاه و تعیین تفاوت بین آن ها.
  3. شناخت روابط با دیگران دانش آموزان پسر استثنایی و عادی شهر کرمانشاه و تعیین تفاوت بین آن ها.
  4. شناخت محیط زندگی دانش آموزان پسر استثنایی و عادی شهر کرمانشاه و تعیین تفاوت بین آن ها.
  5. شناخت امکانات آموزشی و اجتماعی دانش آموزان پسر استثنایی و عادی شهر کرمانشاه و تعیین تفاوت بین آن ها.

اهمیت و ضرورت موضوع:

پذیرفتن این اصل که هر انسان فارغ از رنگ، نژاد، ملیت و نوع کم توانی حق مسلم دارد که از موهبت های خدادی بهره مند شود، ضرورت توجه و تاکید بر آموزش و برخوردار بودن از امکانات مختلف جهت ارتقاء کیفیت زندگی بیش از پیش مورد تأکید قرار می گیرد (شفیع آبادی، ۱۳۸۲؛ ۲). انسان دارای کم توانی دارای تمام نیازها و امیدهای یک فرد عادی است و می خواهد تمام مایحتاجش برآورده شود و به شدت خواهان استقلال است و هیچ گاه دوست ندارد دیگران با او رفتاری ترحم آمیز داشته باشند.

با این حال افراد استثنایی نسبت به افراد عادی، نیازهای ویژه ای دارد. محاسبه نیازهای ویژه افراد استثنایی چندان ساده نیست. معمولاً این کار به یک مطالعه بسیار دقیق نیاز دارد. تغییرات ایجاد شده در الگوی بیماری ها که از یک سو کاهشی از میزان بیماری های عفونی و مزمن و از سوی دیگر افزایش طول عمر را به همراه داشته، سبب شده تا مفاهیم سلامت و کیفیت زندگی  طی چند دهه گذشته با شدت و حدت بیشتری مطرح گردد (برسلاو[۱۶] ، ۲۰۰۶). علاوه بر این کیفیت زندگی به عنوان یکی از محورهای پژوهشی مهم در چند دهه اخیر مطرح بوده است. علی رغم عدم استفاده از اصطلاح «کیفیت زندگی» تا قرن بیستم، موج فزاینده ای از پژوهش ها به تدریج از این حقیقت پرده برداشتند که کیفیت زندگی می تواند یکی از پیامدهای مهم در ارزیابی های مرتبط با سلامت باشد؛ چنان که تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامتی نیز بر این نکته تاکید دارد.

در فرهنگ های غیر غربی نیز کیفیت زندگی به صور مختلف مورد تاکید قرار گرفته است. کیفیت زندگی یک واژه جدید نیست، بلکه ریشه در اعتقادات و آموزه های دینی مسلمانان دارد (همتی مسلک پاک، ۱۳۸۸). کیفیت زندگی مربوط به درک ذهنی فرد از حس خوب بودن و رضایت از زندگی است. کیفیت زندگی یک مفهوم جدید چند بعدی بوده و بازتاب شادکامی و عملکرد فرد در زندگی روزانه است (همتی مسلک پاک، ۱۳۸۸). کیفیت زندگی از مفاهیم بسیار مهم در زندگی کودکان استثنایی است که امروزه در مراقبت ها و توانبخشی های افراد استثنایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که بهبودی در کودکان استثنایی در پاره ای از موارد کاملاً ممکن است و هدف درمانی، مطلوب نمودن کیفیت زندگی آن هاست.

سنین مدرسه یک مرحله بی نهایت مهم در ارتباط با سلامت است، زیرا بسیاری از عادات و رفتارهای بهداشتی و روانی که در این مرحله از زندگی تشکیل می گردد، تاثیر مهمی بر روی سلامت و رفتارهای سلامتی در بزرگسالی دارد (همتی مسلک پاک، ۱۳۸۸)، و این مهم در کودکان استثنایی با توجه به نوع کم توانی آن ها به مراتب بیشتر می تواند بحران ساز باشد و کیفیت زندگی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد.

به دنبال تعریف کیفیت زندگی باید آن را به روش گزارش شخصی بیمار، که در برگیرنده ابعاد (جسمی، ذهنی، اجتماعی) مربوط به عملکرد روزانه و تحت تاثیر کم توانی و مداخلات است، ارزیابی کرد. در کم توانی ها و توابخشی آنها بررسی و ثبت کیفیت زندگی سلامت محور نوجوانان در مداخلات روانی و بازتوانی و توانمندی اهمیت روز افزونی پیدا کرده است(همتی مسلک پاک، ۱۳۸۸).

از این رو سازمان های مرتبط با این حیطه در سال های اخیر، تلاش های خود را بر فراهم آوردن سرویس های مختلف برای کمک به این قشر متمرکز نموده اند (قهاری، ۱۳۸۰؛ ۵۶)، به همین دلیل بررسی کیفیت زندگی افراد استثنایی و مقایسه آن ها با افراد عادی می تواند کمک کننده سازمان و متخصصان دست اندر کار در این زمینه باشد.

با این اوصاف و با توجه به هدف پژوهش حاضر که عبارت است از بررسی کیفیت زندگی دانش آموزان استثنایی شهر کرمانشاه و مقایسه آن ها با همتایان عادی است، می توان به سازمان های مرتبط و دست اندر کار از جمله سازمان آموزش و پرورش استثنایی و سازمان بهزیستی در زمینه نیاز سنجی و نیاز شناسی این افراد از دیدگاه خود آنها

تعداد صفحه :۱۱۶

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com