پایان نامه  بررسی و مقایسه سازگاری اجتماعی در دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار

دانلود پایان نامه
رشته : برنامه ریزی رفاه اجتماعی

موضوع:

 بررسی و مقایسه سازگاری اجتماعی در دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار

مورد مطالعه: دانش­آموزان مقطع متوسطه پسرانه منطقه ۱۲ شهر تهران

استاد مشاور

دکتر عزت الله سام آرام

استاد داور

دکتر علی اکبر تاج مزینانی

سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده تمام نما:

بخاطر ارتباط نزدیک بین سلامت روان ، سازگاری و مهارت های اجتماعی، بررسی جایگاه ورزش در این مقوله از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در ضمن ورزش به دو دلیل عمده برای جوانان مفید است:۱. بخاطر پیشرفت و اجتماعی شدن آنها ۲.بخاطر مساله کنترل اجتماعی. خلاصه ، ورزش به نوعی جوان را برای سازگاری با هنجارهای اجتماعی تحت فشار قرار میدهد. موضوع پزوهش حاضر در حوزه روانشناسی اجتماعی است. طبق نظریه های یادگیری اجتماعی، آدمیان و موقعیت ها بصورت دوطرفه برهم تاثیرگذارند

هدف کلی این تحقیق، تعیین میزان سازگاری اجتماعی در بین دانش -آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دبیرستانی منطقه ۱۲ شهر تهران و  مقایسه ی این دو با یکدیگر است.

درمقایسه نمودارهای بررسی میزان سازگاری دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار می بینیم که  ورزشکاران ،“سازگاری زیاد“ به نسبت بیشتری دارند.

درباره فرضیه اول ( میان سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت وجود دارد.): آزمونt نشان می دهد سطح معناداری آزمون۰.۰۰۰ کمتر از ۰.۰۵ می باشد.پس تفاوت معناداری میان سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار وجود دارد. آزمون فرضیه دوم(بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و سازگاری اجتماعی آنها رابطه وجود دارد.) نشان میدهد: با توجه به آزمونχ۲ سطح معناداری آزمون کمتر از ۰.۰۵ درصد است پس فرض صفر رد شده و با اطمینان ۰.۹۵ درصد می توان گفت رابطه معناداری بین دو متغیر وجود دارد.با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی بین دو متغیر رابطه مستقیم است، یعنی با افزایش یکی دیگری افزایش می یابد.

آزمون فرضیه سوم (بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت وجود دارد.) بیان میکند: با توجه به نتایج آزمون فرضیه که سطح معناداری آزمون بیش از ۰.۰۵ درصد می باشد ، بنابراین فرض صفر رد نمی شود یعنی تفاوت معناداری در میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر ورزشکار وجود ندارد. این نتیجه نشان می دهد که ورزش مانعی بر سر راه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نمی باشد. آزمون فرضیه چهارم (به نظر می رسد میزان سازگاری اجتماعی دانش آموزان بر حسب پایه تحصیلی آنها ( چهار گروه ) متفاوت است.) نتیجه میدهد: با توجه به نتایج آزمون ANOVA  سطح معناداری آزمون ۰.۰۰۰ کمتر از ۰.۰۵ می باشد. بنابراین فرض صفر رد شده یعنی تفاوت معناداری در میزان سازگاری افراد با توجه به پایه تحصیلی آنان وجود دارد. برای بررسی این که این تفاوت ها در کجاست از آزمون LSD استفاده می کنیم. با توجه به آزمون LSD سازگاری در بین گروه های زیر تفاوت معناداری دارد:

  1. افراد در مقطع پیش دانشگاهی با پایه اول دبیرستان. ۲. افراد در مقطع پیش دانشگاهی با پایه دوم دبیرستان. ۳. افراد در مقطع پیش دانشگاهی با پایه سوم دبیرستان. بطور کلی افراد در مقطع پیش دانشگاهی در مقایسه با پایه های دیگر سازگاری بیشتری دارند.

آزمون فرضیه پنجم (به نظر می رسد میزان سازگاری اجتماعی دانش آموزان بر حسب رشته تحصیلی آنها متفاوت است .) آزمون ANOVA است که نشان می دهد سطح معناداری آزمون بیش از ۰.۰۵ درصد است و فرض صفر رد نمی شود، یعنی تفاوت معناداری در میزان سازگاری افراد با توجه به رشته تحصیلی آنها وجود ندارد.

فهرست مطالب          ………………………………………………………………………………………………………………………          صفحه

 فصل اول: ۴

کلیات تحقیق.. ۴

۱-۱.مقدمه. ۶

۲-۱. چارچوب نظری.. ۷

۳-۱. مدل تحقیق.. ۹

۴-۱. بیان مساله. ۱۰

۵-۱. اهمیت تحقیق.. ۱۲

۶-۱.  اهداف تحقیق.. ۱۴

الف: هدف کلی.. ۱۴

ب: اهداف ویژه ۱۴

۷-۱. سوالات و فرضیات تحقیق.. ۱۴

۸-۱.  تعاریف متغیرها و اصطلاحات.. ۱۵

فصل دوم: ۱۷

پیشینه تحقیق.. ۱۷

۱-۲.مقدمه. ۱۸

۲-۲.  مروری بر مفاهیم اولیه. ۱۸

۱-۲-۲.  رشد اجتماعی در دوره نوجوانی.. ۱۸

۲-۲-۲. نیازهای دوره نوجوانی.. ۲۲

۳-۲-۲.  لزوم روابط اجتماعی.. ۲۳

۳-۲.  مبانی تئوریک سازگاری.. ۲۵

۱-۳-۲.  مبانی نظری سازگاری اجتماعی.. ۲۵

۲-۳-۲.  ویژگیهای افراد سازگار ۳۲

۳-۳-۲.  عوامل مؤثر در سازگاری.. ۳۲

۴-۳-۲.  اشکال سازگاری.. ۳۴

۵-۳-۲. عوامل مؤثر در فرآیند سازگاری.. ۳۶

۶-۳-۲.  سازگاری اجتماعی دانش آموزان در مدرسه. ۴۲

۴-۲.  ورزش… ۴۳

۵-۲. بررسی یافته های پیشین.. ۴۹

۶-۲. نتیجه گیری از تحقیقات پیشین.. ۵۶

فصل سوم: ۵۷

روش شناسی تحقیق.. ۵۷

۱-۳.  روش تحقیق.. ۵۸

۲-۳.  جامعه آماری.. ۵۸

۳-۳.  شیوه نمونه گیری و برآورد حجم نمونه. ۵۹

۴-۳.  ابزار جمع آوری اطلاعات.. ۵۹

۵-۳. شیوه جمع آوری اطلاعات.. ۶۰

۶-۳.  روشهای آماری تحلیل دادهها ۶۱

۷-۳.  پایایی پرسشنامه. ۶۱

۸-۳.  اعتبار پرسشنامه تحقیق حاضر. ۶۲

فصل چهارم. ۶۴

تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۶۴

۱-۴.  مقدمه : ۶۵

۲-۴.  آمار توصیفی : ۶۵

۱-۲-۴ : تفکیک نمونه بر حسب متغیر سن.. ۶۶

۲-۲-۴: تفکیک نمونه بر حسب متغیر معدل ترم گذشته. ۶۷

۳-۲-۴ : تفکیک نمونه بر حسب متغیر رشته تحصیلی.. ۶۸

۴-۲-۴ : تفکیک نمونه بر حسب متغیر پایه تحصیلی.. ۷۰

۵-۲-۴ : بررسی میزان سازگاری دانش آموزان. ۷۲

۶-۲-۴ : سازگاری اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی پسر (به تفکیک ورزشکار و غیر ورزشکار) ۷۳

۳-۴ : آماراستنباطی.. ۷۵

۱-۳-۴ : فرضیه اول. ۷۶

۲-۳-۴ : فرضیه دوم. ۷۷

۳-۳-۴ فرضیه سوم. ۷۹

۴-۳-۴ فرضیه چهارم. ۸۰

۵-۳-۴ فرضیه پنجم. ۸۲

فصل پنجم. ۸۳

نتیجه گیری،محدودیت ها و پیشنهادها ۸۳

۱-۵- مقدمه: ۸۴

۲-۵- نتایج حاصل از توصیف داده ها: ۸۴

۳-۵- نتایج حاصل از تحلیل و تبیین داده ها: ۸۴

۴-۵- تفسیریافته ها: ۸۶

۵-۵- پیشنهادها ۸۷

۱-۵-۵- پیشنهادهای روششناختی.. ۸۷

۲-۵-۵- پیشنهادهای کاربردی.. ۸۸

۶-۵: محدودیتهای تحقیق.. ۸۹

الف- منابع فارسی.. ۹۱

ب–منابع انگلیسی.. ۹۴

نمونه پرسشنامه ها ۹۶

۱-.مقدمه

قرن بیستم که به نام قرن تکنولوژی وصنعت معروف گشته است. علاوه برمنافعی که درجهت رفاه وآسایش انسانها به همراه داشته. به طور همزمان وغیرمستقیم نیز درجهت اضمحلال آن، نقش مؤثری داشته است. یکی از معضلاتی که امروزه بیش ازهمه برانسانها مسلط شده واو راتحت سیطره خود قرار داده، کم تحرکی ،بی تحرکی وضعف روابط اجتماعی است واین مساله، خلاف فطرت و جوهر انسانها می باشد.یعنی هر موجود زنده تا لحظه ای در قید حیات به سر میبرد که حرکت داشته باشد و هر اندازه از حرکتش کاسته شود به مرز عدم نزدیکترشده  وقابلیتهای جسمی و روانی او کاهش می یابد. پس میتوان ادعا نمود که فعالیتهای بدنی و ورزشی در این مقطع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ورزش به عنوان یکی از عوامل فرهنگی عصر ما، بر روی فرآیندی بنام اجتماعی شدن [۱] تاثیری شگرف دارد.این فرآیند که قسمتی از تکامل شخصیت را تشکیل میدهد در مقابل فرآیند دیگری بنام خودمحوری [۲]  قرار دارد. درفرآیند اجتماعی شدن، فرد،ارزشهای گروهی را در ارزشهای فردی خود حل میکند ودر نهایت آنها را جانشین ارزشهای فردی میکند. در جریان رقابتهای ورزشی، شخص الزاما ارزشهای خود را با دیگران هماهنگ میسازد واین گامی بسوی رعایت حقوق فردی و اجتماعی دیگران است. در ورزشهای گروهی، بازیکن از نظر ذهنی، خویش را به جا ویا رویاروی رقیب میگذارد وحتی برای لحظاتی که شده بجای او فکر میکند(علیمرادیان،۱۳۶۴ ورزش و ارزش ،شماره ۴۲).

درمیان اقشار مختلف جامعه،رشد نوجوانان وجوانان که همواره به عنوان قطب جامعه و نقاط حساس آن شناخته میشوند،نیاز بیشتری به برنامه ریزی دارد. برای همین اکثر نهادهای اجتماعی که متصدی تعلیم وتربیت جوانان ونوجوانان هستند،در اندیشه تحلیل وبررسی مشکلات موجود و ارائه راهکارهای مناسب میباشند. چنانچه با نزدیک شدن به آستانه تعلیم وتربیت جدید و آشناشدن مربیان با اصلاح و بهسازی جامعه، بهسازی اجتماعی وآموزش وپرورش در اوایل قرن حاضربه یکدیگر پیوند خورد و سرانجام عده ای از دانشمندان، منادی امر بهسازی اجتماعی شدند. آنها اذعان داشتند که این امر تنها درصورتی میتواند جامه عمل بپوشاند که فکرو عمل در جامعه،توامان در جریان باشند.یکی از عوامل موثری که میتواند آموزش وپرورش مارا از تربیت فکری فراتر برده وبرای افرادجامعه،مسئولیت وکاردانی در عمل به ارمغان آورد، ورزش است. یکی از کارکردهای مهم ورزش که در دنیای تعلیم وتربیت مطرح است،کمک به شکوفایی شخصیت (جسمانی،روانی،اجتماعی و…) افراد جامعه، تحکیم معاشرت جمعی وتسهیل دستیابی به رشد مسئولیت اجتماعی و فردی می باشد(سلطان القرائی،۱۳۷۳).

۱_۲ بیان مساله

دانش آموزان درصدی از وقت خود را در مدرسه، بطور مستقیم ویا غیر مستقیم(بصورت بازی، دستکاری اشیا و وسایل، تفریح و…) به ورزش می پردازند. دراین مدت رفتاری صحیح توام با همیاری دارند. یعنی با همسالان خود ارتباط برقرار میکنند، با آنها همبازی می شوند و حالت همکاری و دادو ستد دارند.شواهد نشان میدهد که چنین فعالیتهایی درایجاد عملکردهای اجتماعی مناسب وبه طور همزمان درکاهش رفتار های اجتماعی نا مناسب همه دانش آموزان مؤثر بوده است (کارتلج ومیلبرن [۳]، ۱۳۶۹). با این وصف، شناخت ورزش وجایگاه آن درنظام آموزشی می تواند قبل از بررسی ارتباط آن باسازگاری دانش آموزان ، راهنمایی کننده باشد. جایگاه ورزش و ارتباط آن با ابعاد مختلف آموزش وپرورش را می توان بصورت زیر نشان داد:

همانطور که در شکل فوق نشان داده شده است، نظام آموزشی در کشور ما دارای دو بعد اصلی و اساسی “آموزش و”پرورش” می باشد. گرچه این مفاهیم بیشتر مواقع در کنار هم هستند (البته باید چنین باشد) اما این دو بعد، مفاهیم مستقلی هستند که دارای تعاریف خاص خود می باشند.

پرورش، بنا به تعریف : عبارتست از جریانی منظم و مستمر،  که هدف آن کمک به رشد جسمانی، شناختی، اخلاقی، اجتماعی یا به طور کلی رشد شخصیت پرورش یابندگان، درجهت کسب هنجارهای مورد پذیرش جامعه ونیز کمک به شکوفا شدن استعدادهای آنهاست(سیف، ۱۳۷۱). مطابق با شواهد موجود، ورزش دراین بعد، به ویژه درکمک به رشد جسمانی واجتماعی دانش آموزان ، نقش مؤثر ومستقیمی ایفا می کند.

آموزش ، یعنی دومین بعد : عبارتست از فعالیتهایی که به منظور ایجاد یادگیری در یادگیرنده، از جانب معلم، طرح ریزی شده و بصورت یک کنش متقابل بین آنها جریان می یابد(همان منبع).

برای پی بردن به نقش ورزش در بعد آموزش، استناد به طبقه بندی هدفهای آموزشی بلوم[۴] می تواند کمک کننده باشد. دراین طبقه بندی روی سه حیطه شناختی- عاطفی وروانی، حرکتی تأکید شده است.  ورزش، روی هریک ازاین سه حیطه،  بطور مستقیم یا غیرمستقیم، موثر است. ورزش،  سهم عمده ای در رشد حیطه روانی – حرکتی دارد و مستقیما با آن در ارتباط است. درضمن یافته های تحقیقاتی نشان میدهد که ورزش با پیشرفت تحصیلی و اشتیاق به تحصیل (حیطه شناختی) و انگیزه درونی، اعتماد بنفس و …(حیطه عاطفی) رابطه دارد. در این زمینه نتایج تحقیقات اشنایدر و اشپیتزر[۵] (۱۹۸۱) و اشنایدر(۱۹۸۵) نشان میدهد که در سطح دبیرستان عملکرد تحصیلی دانش آموزان ورزشکار، برابر ویا بهتر از دانش آموزان غیر ورزشکار است. هرچند که این رابطه، با توجه به طبقات اجتماعی مختلف، نژاد وجنسیت ، متغیر  میباشد(مک فرسون، کرتیس ولوی[۶]،۱۹۸۹).

از مطالب فوق چنین استنباط میشود که ورزش میتواند در طیف گسترده ای از فعالیتهای نظام آموزش وپرورش جامعه، نقش عمده ای ایفا کند اما در تحقیق حاضر، بررسی نقش ورزش در ارتباط با سازگاری اجتماعی دانش آموزان مد نظر است.

رشد وپرورش زمینه های اجتماعی جوانان ونوجوانان ازا اهداف هرنظام آموزشی می باشد. مهارتهای اجتماعی را می توان به عنوان کسب الگوهای پاسخی ثابت و قابل پیش بینی تعریف کرد که با انتظارات جامعه هماهنگی داشته و به فرد اجازه میدهد تا از طریق محیط، رضایت خاطر خود را بدست آورد . رشد به موقع مهارتهای اجتماعی، می تواند باعث مهارتهای تازه و پیچیده شود ،خود فهمی مثبت ایجاد نموده و نهایتا” فرد ، روابط مفید با اطرافیان برقرار نموده و باعث سازگاری اجتماعی او گردد.”  (حسینی نسب،۱۳۷۳) بطورکلی  سازگاری اجتماعی به توانایی و قابلیت شخصی در ارتباط با سایر افراد برمی گردد. به عبارت بهتر به رفتار مثبت میان فردی اطلاق می شود . بطور مشخص تر ، رفتار شایسته اجتماعی، اغلب با مولفه هایی مانند جوانمردی، رعایت حقوق دیگران ، داشتن دید اجتماعی مثبت وتوانایی فرونشاندن دشمنی ها یا احساسات و اعمال تجاوزکارانه مشخص می شود(جانسون[۷]،۱۹۷۴) .

به اعتقاد سالیوان[۸] (۱۹۵۷) درجریان سازگاری اجتماعی، موضوع ارتباط فرد با افراد دیگر مطرح میشود. در این جریان، برخورد انگیزه ها و خواسته های فرد با ضروریات زندگی گروهی نمایان میشود. (صیادپور،  1372)  شواهد تحقیق در سطح گسترده ای نشان داده است که تجارب ورزشی، در تحول بعد اجتماعی ورزشکار، بخصوص در دانش آموزان موثر می باشد. در این زمینه، افرادی مانند سینگر[۹](۱۹۷۲) ،کوپر[۱۰] (۱۹۶۱)، نیمن و هارتر[۱۱] (۱۹۸۶) و … تحقیقات متعددی انجام داده اند که در فصل بعد به توضیح آنها پرداخته میشود.

از مجموعه یافته های تحقیقاتی ، چنین استنباط میشود که صرفا نمی توان مشارکتهای ورزشی را علت موفقیت در دنیای غیر ورزشی دانست. اما شرکت در ورزش، یکی از عوامل  موفقیت می باشد . سروکار داشتن با ورزش ، ویژگی های رفتاری و  تمایلات و مهارتهای اولیه ورزشکار را، تقویت نموده وآن نیز به نوبه خود کمک میکند تا شرکت کننده، هدفهای بالایی را برای خودش طرح نموده وتلاش کند تا به آن د ست یا بد.

با توجه به مطالب فوق ،یعنی جایگاه ورزش در نظام آموزش و پرورش و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،اهمیت سازگاری اجتماعی و نقش ورزش در ارتقاء آن،  این سئوال مطرح می شود که آیا با سیستم فعلی ورزش در آموزشگاههای جامعه مورد مطالعه ، تفاوتی بین سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دبیرستانی وجود دارد ؟

۱_۳.اهمیت تحقیق

روابط انسانی برای ارضای نیازهای اساسی ما ضروری هستند .داشتن روابط مثبت و سالم با دیگران می تواند کلید رشد کمال آدمی باشد .چنین رفتارهایی،  ما را بصورت یک انسان اجتماعی شکل میدهند. همچنین، در منحصر بفرد بودن شخصیت ، هویت و مفهوم خویشتن ما ، نقش اساسی و عمده ای دارند. در حقیقت دیگران برای ما نقش آیینه دارند ، یعنی اینکه هم ما را به خودمان نشان میدهند و هم الگوی تقلید ما هستند. گروه های مختلف زندگی (خانواده ، همسالان و …) ابزار خودشناسی هستند در عین حال باید دانست که همین روابط ، گاهی هسته مرکزی اکثر مشکلات، اختلالات و ناراحتی های روانی مارا نیز تشکیل میدهند . تمام مشکلات انسانی عمدتا اجتماعی وناشی از ارتباط با دیگران است.(ثنایی، ۱۳۶۹) به همین دلیل، شکست در رشد مهارتهای اجتماعی و مهارتهای ارتباطی، پیش­بینی کننده­های بسیار قوی برای مشکلات بهداشت روان در آینده فرد هستند(تین دال[۱۲]،۱۹۹۵). از طرف دیگر، نگاهی به تعاریف بهداشت روان ، ارتباط آن را با سازگاری نشان میدهد. آرتور[۱۳] (۱۹۸۵) معتقد است واژه سلامت روان ، درکل ، جهت تخصیص به فردی است که در سطح بالایی از سازگاری  و مطابقت  هیجانی و رفتاری قرار داشته باشد. همچنین ویندر و  بیتس[۱۴] (۱۹۸۲) نیز اعتقاد دارند که سلامت روان  به معنی توان مقابله یا سازگاری با ازهم گسیختگی میان شایستگی های جسمی ، اجتماعی وشخصی در سیستم سلامت فرد است (ذوالفقاری مطلق ، ۱۳۷۶) با وجود ارتباط نزدیک بین سلامت روان ، سازگاری و مهارتهای اجتماعی ، بررسی جایگاه ورزش در این مقوله ها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علاوه بر این، ورزش به دو دلیل عمده برای جوانان مفید می باشد ؛ نخست بخاطر پیشرفت و اجتماعی شدن آنها،  دوم؛ بخاطر مسئله کنترل اجتماعی[۱۵]، دلیل اول به شناخت بیشتر مهارتهای اجتماعی و فیزیکی یا به عبارت دیگر به فراگیری صحیح ارزشهای اجتماعی و برداشت های جوان برمی گردد.  کنترل اجتماعی نیز بدین صورت انجام می گیرد که این برنامه ها از یک طرف از بزهکاری وتخریب جلوگیری می کنند واز طرف دیگر رفتارهای خود تخریبی مانند سو مصرف مواد و رفتارهای تند آنها را کاهش می دهد. بطور خلاصه ، ورزش به نوعی جوان را برای سازگاری با هنجارهای اجتماعی تحت فشار قرار میدهد(کلیبر و رابرت[۱۶] ، ۱۹۸۱).

درباره اهمیت ورزش در سازگاری اجتماعی ، نتایج کلی یک مطالعه نشان میدهد ،  ورزشکاران افرادی هستند که هیجانات سالمی تجربه می کنند، متمایل به برونگرایی هستند، توانایی فکری بالاتری دارند، ظرفیت بالایی درمقابل فشارهای محیطی دارند. آنها جهت رسیدن به اهداف خود ودیگران ، استقامت نشان میدهند ، دارای ثبات روانی بیشتری می باشند ، افراد مرتب و منظمی هستند ومتمایل به رهبری کردن و زندگی اجتماعی هستند. (سینگر[۱۷] ، ۱۹۷۲). همچنین، کوبرتن[۱۸] (۱۹۶۳) ، احیاکننده بازیهای المپیک ، در کتاب تعلیم وتربیت ورزشی چنین مینویسد:” بزرگترین خدمتی که ورزش می تواند به جوانان بکند عبارتست از؛ جلوگیری آنان از ولگردی فکری و نگهداری آنان نه در حالت جهالت و بی خبری ، بلکه در بی تفاوتی نسبت به ؛آنچه بیداری نوعی احساس زودرس را تهدید می کند.”  وی معتقد است تفکر و قضاوت که در صورت تمرین، ثمربخش تر هستند ، نمی توانند از این نکته غافل باشند که نه تنها فرد ورزشی ، هرلحظه برای ارزیابی ، مسابقه و مقایسه فراخوانده می شود ، بلکه این عملیات، باید در وجود او با سرعت هرچه تمامتر انجام شود. زیرا سرعت تصمیم گیری، تقریبا همیشه اساس حرکت ورزشی به حساب می آید(توماس ، ۱۳۷۰).

علاوه بر اهمیت ورزش در مسائل اجتماعی؛ تربیت بدنی و ورزش در بینش اجتماعی اسلام، ماهیت وساختار مخصوص به خود را داشته و ویژگیهای خاص آن،  نقش شایسته ای در توسعه روابط اجتماعی اسلام وتحقق جامعه اسلامی ایفا میکند. در این بینش اجتماعی، مهمترین ویژگی تربیت بدنی و ورزش برای تولید وبسط روابط اجتماعی صحیح، توجه آن به پایه های اصلی تحقق این نظام یعنی فرهنگ، عدالت وقدرت می باشد که در حد کارکرد، موضوعیت واهداف خود، به تقویت و استحکام آن در سطوح مختلف اجتماعی می پردازد(آقاپور،۱۳۶۸).بنابراین در هر جامعه ای، دو مقوله تربیت بدنی و ورزش، متقابلا در توسعه و تحکیم یکدیگر گام برمی دارند ودر جهت گیری جامعه مطلوب و تحقق انسان برتر موثرند. درنتیجه؛  انجام تحقیقات متعدد پیرامون ورزش و مولفه های روان شناختی انسان، با روشن کردن اثرهای مطلوب و موثر ورزش و فعالیتهای جسمانی بر  روی جنبه های روان شناختی انسان، می تواند ضمن علاقمند کردن قشر جوان و نوجوان جامعه به ورزش ،  سلامت روانی و جسمانی جامعه را نیز ارتقا می بخشد .

۴-۱.اهداف تحقیق

الف: هدف کلی

هدف کلی این تحقیق تعیین میزان سازگاری اجتماعی در بین دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دبیرستانی منطقه۱۲ شهر تهران و مقایسه­ی این میزان با یکدیگر می­باشد.

ب: اهداف ویژه

  • تعیین رابطه سازگاری اجتماعی دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی[۱۹] آنها.
  • بررسی تفاوت میزان سازگاری اجتماعی در دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار.
  • بررسی تفاوت میزان سازگاری اجتماعی در دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار بر اساس متغیرهایی زمینه­ای چون (سن، رشته تحصیلی، پایه تحصیلی).

 5-1. سوالات و فرضیات تحقیق

الف)سؤالات تحقیق :

۱- سازگاری اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی پسر  در چه سطحی قرار دارد؟

۲- سازگاری اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی پسر (به تفکیک ورزشکار و غیر ورزشکار) چگونه است؟

ب)فرضیه های تحقیق:

۱- بین سازگاری اجتماعی دنش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت وجود دارد .

۲- بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و سازگاری اجتماعی آنها رابطه وجود دارد .

۳- بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار، تفاوت وجود دارد .

۴- به نظر می­رسد میزان سازگاری اجتماعی دانش­آموزان بر حسب پایه­ی تحصیلی آنها متفاوت است.

۵-  به نظر می­رسد میزان سازگاری اجتماعی دانش­آموزان بر حسب رشته­ی تحصیلی آنها متفاوت است.

۶-۱.  تعاریف متغیرها و اصطلاحات

متغیر ها و اصطلاحات مهم مورد مطالعه، در تحقیق حاضر عبارتند از:

  • ساز گاری اجتماعی: به اعتقاد فرانسیس و برون [۲۰]  (1965) سازگاری اجتماعی عبارتست از جریانی که بوسیله آن  روابط میان افراد ، گروه ها وعناصر فرهنگی، در وضع رضایت بخشی برقرار باشد. به عبارت دیگر روابط میان افراد وگروه ها به گونه ای برقرار شده باشد که رضایت متقابل آنها را فراهم سازد(بهرام زاده،  1371).

افراد دیگری نیز سازگاری اجتماعی را مترادف با مهرتهای اجتماعی می دانند. در این زمینه الیوت و گرشام [۲۱]  (1993) مهارتهای اجتماعی را چنین تعریف کرده اند: رفتارهای انطباقی یادگرفته شده ای که فرد را قادر می سازد تا با افراد دیگر روابط متقابل داشته باشد و از خود پاسخ های مثبت بروز دهد و همچنین از رفتار های نامناسب اجتناب کند.آنها مهارتهای اجتماعی رابه ۵ طبقه  همکاری، گفتار مناسب، مسئولیت پذیری، همدلی، و خویشتن داری تقسیم می کنند.

 

تعریف عملیاتی سازگاری اجتماعی :

نمراتی که دانش آموزان از روی پرسشنامه بل (بعد سازگاری اجتماعی) کسب می کنند.

پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل ” شامل ۳۲ سوال میشود. این مقیاس ، رفتارهای زیر را شامل می شود :

  • شرکت در فعالیتهای گروهی ، شامل لذت بردن از فعالیتهای گروهی، شرکت در فعالیتها و بازیهای گروهی ، عضویت در گروه ها و علاقمند بودن به آن و …
  • معاشرت و ارتباط با دیگران: شامل لذت بردن از معاشرت با دیگران ، آگاهی و رعایت آداب معاشرت، داشتن روابط دوستانه با همکلاسی ها و … می باشد.

تعداد صفحه :۱۱۲

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com