پایان نامه بررسی واژه عشق و وابسته های آن در دیوان صائب تبریزی

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بردسیر

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه :

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

عنوان :

بررسی واژه عشق و وابسته های آن در دیوان

صائب تبریزی

استاد راهنما :

دکتر محمد حجت

 

استاد مشاور :

دکتر مجید حاجی زاده

زمستان 91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3-اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-4-پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-5- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………..5

1-6-فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-7-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-8-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

فصل دوم

2-1- در آمد………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

2-2- زندگی صائب……………………………………………………………………………………………………………………………… 11

2-3- ویژگی های عمده سبک صائب ……………………………………………………………………………………………….  13

2-3-1- تمثیل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-3-2- حسن تعلیل………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-3-3- مضمون یابی………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-3-4- نزدیکی به زبان محاوره…………………………………………………………………………………………………………. 16

2-3-5- پیچیدگی و ابهام…………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-3-6- کنایه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-3-7-  ایهام……………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

2-3-8- وابسته های عددی خاص…………………………………………………………………………………………………….. 17

2-5- عرفان وصائب…………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-6- آثار صائب…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

 

فصل سوم

3-1- درآمد………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

3-2- ریشه‌شناسی………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

3-3-  انواع عشق………………………………………………………………………………………………………………………………. .27

3-3-1- عشق مجازی…………………………………………………………………………………………………………………………. 27

3-3-2- عشق حقیقی………………………………………………………………………………………………………………………… 29

فصل چهارم

4-1- درآمد………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

4-2- عشق و غم ………………………………………………………………………………………………………………………………..  34

4-3- عشق را نهان نتوان داشتن ………………………………………………………………………………………………………  37

4-4- عشق هدایت گر است ………………………………………………………………………………………………………………  39

4-5- معشوق مجازی ………………………………………………………………………………………………………………………….  41

4-6- عاشق به دنیا و آخرت توجهی ندارد ……………………………………………………………………………………….  43

4-7- عشق در تمام کائنات جاری است  ………………………………………………………………………………………… 45

4-8- هر کسی شایسته و محرم اسرار عشق نیست………………………………………………………………………… 46

4-9- عشق جنون الهی است و با عقل ناسازگار است  ……………………………………………………………………  48

4-10- عشق و ملامت ……………………………………………………………………………………………………………………….  50

4-11- دل دادن و جان بازی عشق …………………………………………………………………………………………………..  52

4-12- شهرت عالم گیر عشق  …………………………………………………………………………………………………………  54

4-13- دل نهان خانه عشق  ……………………………………………………………………………………………………………..  55

4-14- تاثیر فراق و وصال بر عاشق…………………………………………………………………………………………………… 57

4-15- در عشق هم کشش شرط است هم کوشش ………………………………………………………………………  59

4-16- نگاه ویژه ی صائب به عشق …………………………………………………………………………………………………..  60

4-17-  عشق حقیقی و سعادت واقعی …………………………………………………………………………………………….  62

4-18- دوری از منیت با داروی عشق ………………………………………………………………………………………………  63

4-19- عاشقی و صبوری ……………………………………………………………………………………………………………………  64

4-20- حسن و عشق …………………………………………………………………………………………………………………………  65

4-21- عشق و تسلیم ………………………………………………………………………………………………………………………..  67

4-22- عشق با زهد جمع نمی شود…………………………………………………………………………………………………. 68

4-23- عشق ازلی است ……………………………………………………………………………………………………………………..  69

4-24- عشق و شادی …………………………………………………………………………………………………………………………  70

4-25- راز داری و سکوت در مقابل عشق ………………………………………………………………………………………..  71

4-26- اتحاد عاشق و معشوق ……………………………………………………………………………………………………………  73

4-27- عشق حیات بخش است ………………………………………………………………………………………………………..  74

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

4-28- عشق محو کننده اختیار است ………………………………………………………………………………………………  75

4-29-  عشق خطیر و خطرناک است  …………………………………………………………………………………………….  76

4-30- عاشقان و سنگ کودکان ………………………………………………………………………………………………………..  77

4-31- عشق و بی قراری……………………………………………………………………………………………………………………. 78

4-32- هوا و هوس در عشق……………………………………………………………………………………………………………… 79

4-33- فیض عشق……………………………………………………………………………………………………………………………… 80

4-34- عشق و ادب ……………………………………………………………………………………………………………………………  80

4-35- عشق و روشندلی …………………………………………………………………………………………………………………..  82

4-36- بهره مندی از عشق ………………………………………………………………………………………………………………..  82

4-37- بهار یادآور عشق است ……………………………………………………………………………………………………………  83

4-38- قدرت عشق بی نهایت است ………………………………………………………………………………………………….  84

4-39- عشق و فرمانروایی ………………………………………………………………………………………………………………….  84

4-40- عشق و همت …………………………………………………………………………………………………………………………  85

4-41- راه عشق بیکران و بی نهایت است………………………………………………………………………………………… 86

4-42- عشق و بی نشانی …………………………………………………………………………………………………………………..  87

4-43- عشق و شجاعت ……………………………………………………………………………………………………………………..  87

4-44- عشق و شهادت ………………………………………………………………………………………………………………………  88

4-45- خاصان عشق ………………………………………………………………………………………………………………………….  89

4-46- عشق ویکرنگی ………………………………………………………………………………………………………………………..  90

4-47- عاشق ، نصیحت ناپذیر …………………………………………………………………………………………………………..  90

4-48- بازتاب عشق از دل آدم بر عالم …………………………………………………………………………………………….  91

4-49- عشق کارگشای مشکلات……………………………………………………………………………………………………….. 91

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

4-50- چشم خونریز معشوق…………………………………………………………………………………………………………….. 92

4-51- عشق و پیری…………………………………………………………………………………………………………………………… 92

4-52- عشق و پاکبازی ……………………………………………………………………………………………………………………..  93

4-53- عشق و اشک ………………………………………………………………………………………………………………………….  94

4-54- دوری از عشق غیر ممکن است ……………………………………………………………………………………………  94

4-55- غیرت عشق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 95

4-56- عشق و حضور ………………………………………………………………………………………………………………………… 96

4-57- عشق و فنا ………………………………………………………………………………………………………………………………  96

4-58- عشق و صدق قدم …………………………………………………………………………………………………………………  97

4-59- معشوق حقیقی ………………………………………………………………………………………………………………………  97

4-60- شور عشق ……………………………………………………………………………………………………………………………….  98

4-61- عشق و حیرت ………………………………………………………………………………………………………………………..  98

4-62- عشق و تامل و تعجیل ……………………………………………………………………………………………………………  99

4-63- جذب دلها با اکسیر عشق ……………………………………………………………………………………………………..  99

چکیده

در پایان نامه ی پیش رو ،عشق و وابسته های آن در دیوان صائب تبریزی شاعر نام آور سبک هندی ، مورد بررسی قرار گرفته است . بدین سبب ابتدا ابیاتی که واژه ی عشق به طور مستقیم در آن موجود بوده است ، از دیوان شاعر استخراج شد .سپس مفاهیم عشق که در برخی ابیات یافت شد، جمع آوری گردید .سپس بعد از طبقه بندی به استنباط آنها اقدام شد . بی تردید بررسی مفهوم عشق در دیوان صائب تبریزی که از پرکارترین شاعران ادب فارسی است، از ضرورت ویژه ای برخودار است .به این سبب نگارنده اهتمام خود را بر انجام چنین پژوهشی مصروف کرد . روشن است که نتیجه ی بدست آمده از این تحقیق می تواند به درک و دریافت بهتر اشعار صائب از یک سو و آگاهی بهتر نسبت به مفاهیم گوناگون عشق از دگر سو کمک می کند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده از دیدگاه مشتریان هتل های 4 و 5 ستاره استان اصفهان
دانلود پایان نامه تقسیم بندی عقد از حیث ترتب اثر مقصود
پایان نامه بررسی عوامل تخریب دیواره های انتهایی حوضچه آرامش سدهای بتنی و راهکارهای علاج بخشی آن
پایان نامه سنجش تاثیر ارتباطات نام تجاری بیمه ایران بر اعتماد مشتریان به این نام تجاری در استان گیلا...
پایان نامه پیش بینی تاب آوری دانش آموزان بر اساس هوش هیجانی