پایان نامه بررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل در دانشگاه شیراز

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه شیراز

دانشکده­ی علوم تربیتی و روان­شناسی

پایان نامه‌ کارشناسی ارشد رشته­ روانشناسی

گرایش علم اطلاعات و دانش ­شناسی

عنوان:

بررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل در دانشگاه شیراز

استاد راهنما:

دکتر عبدالرسول جوکار

 فهرست مطالب:

-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2. مسئله پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..3

1-3. اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..5

1-4. اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..7

1-4-1. اهداف کلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………7

1-4-2. اهداف فرعی پژوهش…………………………………………………………………………………………………….7

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..9

2-2. مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………..9

2-2-1. مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………9

2-2-1-1. زنجیره اطلاعات……………………………………………………………………………………………………..10

2-2-1-2. دسته بندی انواع دانش………………………………………………………………………………………….12

2-2-1-3. تعریف مدیریت دانش……………………………………………………………………………………..13

2-2-1-4. تاریخچه مدیریت دانش………………………………………………………………………………….14

2-2-1-5. اهداف مدیریت دانش……………………………………………………………………………………..15

2-2-1-6. نظریه­های مدیریت دانش……………………………………………………………………………….17

2-2-1-7. الگوهای مدیریت دانش………………………………………………………………………………….18

2-2-1-8. مراحل مدیریت دانش……………………………………………………………………………………26

2-2-1-9. فرایندهای اصلی مدیریت دانش در کتابخانه­ها…………………………………………….27

2-2-1-10. مؤلفه­های مدیریت دانش……………………………………………………………………………30

2-2-1-11. موانع مدیریت دانش…………………………………………………………………………………..33

2-2-2. کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………..35

2-2-2-1. مفهوم کارآفرینی………………………………………………………………………………………….36

2-2-2-2. تاریخچه کارآفرینی……………………………………………………………………………………………..36

2-2-2-3. تاریخچه کارآفرینی در ایران………………………………………………………………………………39

2-2-2-4. تعاریف کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………..39

2-2-2-5. ضرورت و اهمیت کارآفرینی در سازمان……………………………………………………………40

2-2-2-6. نظریه­های کارآفرینی………………………………………………………………………………………….41

2-2-2-7. ابعاد کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………….42

2-2-2-8. ویژگی­های کارآفرین………………………………………………………………………………………….44

2-2-2-9. موانع و محدودیت­های کارآفرینی سازمانی……………………………………………………….45

2-3. پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..46

2-3-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..46

2-3-2. پژوهش­های انجام شده در ایران…………………………………………………………………………….46

2-3-2-1. مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………….46

2-3-2-2. کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………….52

2-3-3. پژوهش­های انجام شده در خارج از ایران………………………………………………………………54

2-3-3-1. مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………54

2-3-3-2. کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………59

2-3-4. جمع­بندی……………………………………………………………………………………………………………60

2-4. پرسش­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………60

2-4-1. پرسش­ اصلی……………………………………………………………………………………………………….60

2-4-2. پرسش­های فرعی………………………………………………………………………………………………..61

2-5. تعاریف مفهومی مفاهیم و متغیرها………………………………………………………………………….62

2-6. تعاریف عملیاتی مفاهیم و متغیرها………………………………………………………………………….64

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………69

3-2. روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………..69

3-3. جامعه آماری و مشارکت کنندگان پژوهش…………………………………………………………69

3-4. ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………71

3-4-1. پرسشنامه مدیریت دانش……………………………………………………………………………….72

3-4-1-1. روایی و پایایی پرسشنامه مدیریت دانش…………………………………………………..72

3-4-2. پرسشنامه کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………..74

3-4-2-1. روایی و پایایی پرسشنامه کارآفرینی سازمانی…………………………………………..74

3-5. نحوه اجرای پرسشنامه و جمع­آوری داده …………………………………………………………76

3-6. روش­ تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………76

 

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

4-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..78

4-2.یافته­های توصیفی………………………………………………………………………………………………78

4-3. بررسی رابطه بین متغیرهای مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی

بین متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه­های دانشگاه شیراز……………………………..80

4-4. بررسی رابطه بین مؤلفه­های مدیریت دانش و ابعاد کارآفرینی سازمانی

بین متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه­های دانشگاه شیراز…………………………….80

4-4-1. بررسی رابطه بین مؤلفه “افراد” در مدیریت دانش با ابعاد هفت­گانه

کارآفرینی سازمانی (سخت­کوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت،خطر­پذیری،

نظارت درونی، خلاقیت، انعطاف­پذیری، روایی کلامی،تحمل ابهام)………………………………83

4-4-2. بررسی رابطه بین مؤلفه “فرهنگ” در مدیریت دانش با ابعاد هفت­گانه

کارآفرینی سازمانی ( سخت­کوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت، خطر­پذیری،

نظارت درونی، روایی کلامی، خلاقیت، انعطاف­پذیری، تحمل ابهام)……………………………..84

4-4-3. بررسی رابطه بین مؤلفه “فرایند” در مدیریت دانش با ابعاد هفت­گانه

کارآفرینی سازمانی (سخت­کوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت، خطر­پذیری،

نظارت درونی،خلاقیت، انعطاف­پذیری،روایی کلامی،تحمل ابهام)………………………………..86

4-4-4. بررسی رابطه بین مؤلفه “فن­آوری” در مدیریت دانش با ابعاد هفت­گانه

کارآفرینی سازمانی (سخت­کوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت، خطر­پذیری،

نظارت درونی، خلاقیت، انعطاف­پذیری،روایی کلامی،تحمل ابهام)……………………………….88

4-5. بررسی معنی­داری تفاوت بین مهارت مدیریت دانش مردان وزنان…………………….89

4-6. بررسی معنی­داری تفاوت بین مهارت کارآفرینی سازمانی

مردان وزنان…………………………………………………………………………………………………………………..90

4-7. بررسی معنی­داری تفاوت مهارت مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات

با سوابق خدمت متفاوت……………………………………………………………………………………………..90

4-8. بررسی معنی­داری تفاوت مهارت کارآفرینی سازمانی متخصصان

علم اطلاعات با سوابق خدمت متفاوت………………………………………………………………………..91

4-9. بررسی معنی­داری تفاوت مهارت مدیریت دانش متخصصان

علم اطلاعات با میزان تحصیلات متفاوت……………………………………………………………………92

4-10. بررسی معنی­داری تفاوت مهارت کارآفرینی سازمانی متخصصان

علم اطلاعات با میزان تحصیلات متفاوت…………………………………………………………………..93

 

فصل پنجم: بحث، نتایج، نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..97

5-2.سؤال اول پژوهش………………………………………………………………………………………………97

5-3. سؤال دوم پژوهش…………………………………………………………………………………………….99

5-4. سؤال سوم پژوهش………………………………………………………………………………………….101

5-5. سؤال چهارم پژوهش………………………………………………………………………………………103

5-6. سؤال پنجم پژوهش………………………………………………………………………………………..105

5-7. سؤال ششم پژوهش……………………………………………………………………………………….107

5-8. سؤال هفتم پژوهش……………………………………………………………………………………….108

5-9. سؤال هشتم پژوهش………………………………………………………………………………………109

5-10. سؤال نهم پژوهش………………………………………………………………………………………..110

5-11. سؤال دهم پژوهش………………………………………………………………………………………111

5-12. سؤال یازدهم پژوهش…………………………………………………………………………………….112

5-13.نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………………..113

5-14. نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………..114

5-15. پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………….115

5-15-1. پیشنهادهای عملی……………………………………………………………………………………115

5-15-2. پیشنهادهای نظری…………………………………………………………………………………..115

5-16. محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………………………116

5-17. منابع پژوهش………………………………………………………………………………………………..117

5-17-1. منابع فارسی…………………………………………………………………………………………….117

5-17-2. منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………….123

پیوست

  1. پرسشنامه کارآفرینی سازمانی هومن (1380)………………………………………………….129
  2. پرسشنامه مدیریت دانش نیر (1390)………………………………………………………………133

فهرست جدول­ها

جدول 2-1- مؤلفه­های مدیریت دانش……………………………………………………………………….30

جدول3-1- توزیع آزمودنی­ها بر حسب جنسیت……………………………………………………….70

جدول3-2- توزیع آزمودنی­ها بر حسب سابقه خدمت……………………………………………….70

جدول3-3-توزیع آزمودنی­ها بر حسب میزان تحصیلات…………………………………………..71

جدول 3- 4- میزان ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه­های مدیریت دانش……………………….73

جدول 3-5- میزان ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه­های مدیریت دانش………………………..73

جدول 3- 6- میزان ضریب آلفای کرونباخ ابعاد کارآفرینی سازمانی………………………..74

جدول 3- 7- میزان ضریب آلفای کرونباخ ابعاد کارآفرینی سازمانی……………………….75

جدول 4-1- آماره­های توصیفی مربوط به متغیرها…………………………………………………..79

جدول 4-2- نتایج محاسبه رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی…………..80

جدول 4-3- ماتریس همبستگی بین متغیرها………………………………………………………….81

جدول 4-4- رابطه بین مؤلفه “افراد” در مدیریت دانش

با کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………8

جدول 4- 5- نتایج آزمون همبستگی بین متغیر افراد در مدیریت دانش

با ابعاد هفت­گانه کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………..83

جدول 4- 6- رابطه مؤلفه “فرهنگ ” در مدیریت دانش

با کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………84

جدول 4- 7- نتایج آزمون همبستگی بین متغیر فرهنگ در مدیریت دانش

با ابعاد هفت­گانه کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………..85

جدول 4- 8- رابطه مؤلفه ” فرایند ” در مدیریت دانش

با کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………..86

جدول 4- 9- نتایج آزمون همبستگی بین متغیر فرایند در مدیریت دانش

با ابعاد هفت­گانه کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………….87

جدول 4- 10- رابطه مؤلفه ” فن­آوری ” در مدیریت دانش

با کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………88

جدول 4- 11- نتایج آزمون همبستگی بین متغیر فراینددر مدیریت دانش

با ابعاد هفت­گانه کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………..88

جدول 4- 12- مقایسه میانگین مدیریت دانش با توجه به جنسیت………………89

جدول 4- 13- مقایسه میانگین کارآفرینی سازمانی با توجه به جنسیت………90

جدول 4- 14- مقایسه میانگین مدیریت دانش در بین متخصصان

علم اطلاعات بر حسب سابقه خدمت………………………………………………………………91

جدول 4- 15- نتیجه تحلیل واریانس یک طرفه مقایسه تفاوت

مدیریت دانش بر حسب سابقه خدمت…………………………………………………………..91

جدول 4- 16- مقایسه میانگین کارآفرینی سازمانیدر بین متخصصان

علم اطلاعات بر حسب سابقه خدمت………………………………………………………………92

جدول 4- 17- نتیجه تحلیل واریانس یک طرفه برای کارآفرینی سازمانی

بر حسب سابقه خدمت …………………………………………………………………………………..92

جدول 4- 18- مقایسه میانگین مدیریت دانش در بین متخصصان

علم اطلاعات بر حسب میزان تحصیلات…………………………………………………………93

جدول 4- 19- نتیجه تحلیل واریانس یک طرفه برای مدیریت دانش

بر حسب میزان تحصیلات………………………………………………………………………………93

جدول 4- 20- مقایسه میانگین کارآفرینی سازمانی در بین متخصصان

علم اطلاعات بر حسب میزان تحصیلات………………………………………………………..94

جدول 4- 21- نتیجه تحلیل واریانس یک طرفه برای کارآفرینی سازمانی

بر حسب میزان تحصیلات………………………………………………………………………………94

جدول 4-22- نتیجه آزمون تعقیبی توکی…………………………………………………….95

 

فهرست شکل­ها

شکل2-1- الگوی حلزونی مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی………………………………………….21

شکل2-2- الگوی پایه های ساختمان مدیریت دانش………………………………………………….2

چکیده

 برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه بایسته های تربیت دینی دختران ونقش کتابهای درسی دین وزندگی دراین رابطه
پایان نامه بررسی تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه
پایان نامه رابطه گروه درمانی به شیوه شناختی– رفتاری با خودکارآمدی عمومی بیماران مبتلا به افسردگی
پایان نامه بررسی رابطه تفکر نقاد با مولفه رفتاری نگرش درباره مواد روان گردان در دانش آموزان
پایان نامه حل معادلات حاکم و تحليل ميزان تأثير گراديان شعاعي دما در سطح مقطع خطوط لوله