پایان نامه بررسی میزان مشارکت اجتماعی جوانان شهر جوانرود

دانلود پایان نامه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده پردیس تحصیلات تکمیلی

جهت اخذ مدرک پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

عنوان:

بررسی میزان مشارکت اجتماعی جوانان شهر جوانرود (۱۸ـ ۴۴ سال)

استاد مشاور:

دکتر جمعه پور

تابستان ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

فصل اول کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۱

۱-۱ مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………………………………………۲

۱-۲ بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۳  اهمیت و ضرورت تحقیق:……………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۴    شهرستان جوانرود………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۱-۵    هدف تحقیق:………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۱-۶ سئوالات تحقیق: …………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………۱۳

۲-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

۲-۲   مفهوم و معنای مشارکت………………………………………………………………………………………………………۱۵

۲-۳    تعریف آرنشتاین از مشارکت؛ نردبان مشارکت……………………………………………………………………….۱۷

۲-۴    نظریه های مشارکت پذیری………………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۵   انواع مشارکت……………………………………………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۶    تاریخچه مشارکت در ایران…………………………………………………………………………………………………۲۲

۲-۷  تبیین نظری مشارکت اجتماعی از منظر جامعه شناختی به طور اختصار:………………………………………۲۴

۲-۸   نظریه­ی نیاز……………………………………………………………………………………………………………………….۲۶

۲-۹   نظریه­ی منابع……………………………………………………………………………………………………………………..۲۶

۲-۱۰ نظریه ی توسعه ی اقتصادی – اجتماعی………………………………………………………………………………..۲۷

۲-۱۱ نظریه ی انتظار…………………………………………………………………………………………………………………..۲۷

۲-۱۲ نظریه ی مبادله…………………………………………………………………………………………………………………..۲۸

۲-۱۳ جایگاه خانواده در جامعه……………………………………………………………………………………………………۲۸

۲-۱۳-۱  خانواده سنتی……………………………………………………………………………./……………………………….۲۹

۲-۱۳-۲   دنیای مدرن و کم اثر شدن کارکردهای خانواده……………………………………………………………….۳۰

۲-۱۳-۳  جایگاه رسانه در خانواده امروز………………………………………………………………………………………۳۱

۲-۱۴ پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۳۶

۲-۱۴-۱ تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………..۳۶

۲-۱۴-۲ تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………….۴۱

۲-۱۵ چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۴۲

۲-۱۶ مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

فصل سوم روش­شناسی پژوهش………………………………………………………………………………………………………۵۰

۳-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۱

۳-۲- روش شناسی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..۵۲

۳-۳- جامعه ی آماری………………………………………………………………………………………………………………………۵۲

۳-۴- تعیین حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………۵۳

۳-۴-۱   روش  نمونه گیری:……………………………………………………………………………………………………………۵۳

۳-۵- روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………..۵۴

۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….۵۴

۳-۷-  نحوه سنجش متغیر ها:…………………………………………………………………………………………………………..۵۵

۳-۸- پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………….۵۵

۳-۹- روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

۳-۱۰- روشهای آماری مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………۵۷

۳-۱۱- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف……………………………………………………………………………………………۵۷

۳ -۱۱  مراحل انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۳-۱۲- تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸

 3-12-1  متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۳-۱۲-۲  متغیر مستقل……………………………………………………………………………………………………………………۵۹

فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………۶۲

۴-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳

۴-۲ آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………۶۴

۴-۳ آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱

آزمون نرمالیتی ……………………………………………………………………………………………………………………………۷۱

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………۸۱

۵-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………۸۲

۵-۲ نتیجه گیری و  بحث………………………………………………………………………………………………………….۸۳

مقایسه نتایج این تحقیق با تعدادی مطالعات مشابه………………………………………………………………………..۸۹

۵-۳ پیشنهادت تحقیقی……………………………………………………………………………………………………………..۹۴

۵-۴ پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………………………۹۵

۵-۵ محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۹۷

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۸

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷

 

فهرست نمودار و شکل ها

نمودار ۲-۱  نردبان مشارکت پیشنهادی ارنشتاین(۱۹۶۹)……………………………………………………………………..۱۸

نمودار ۲-۲……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴

نمودار ۲-۳   مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………..۴۹

شکل(۳- ۱) مراحل انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………….۵۸

نمودار ستونی ۴- ۱مربوط به متغیر سن نمونه تحقیق……………………………………………………………………………۶۴

نمودار ستونی۴- ۲- مربوط به متغیر جنسیت افراد نمونه………………………………………………………………………۶۵

نمودار ستونی ۴ -۳ مربوط به متغیر تحصیلات افراد نمونه تحقیق………………………………………………………….۶۶

نمودار ستونی ۴- ۴ مربوط به متغیر وضعیت تاهل افراد حاضر در نمونه تحقیق………………………………………۶۷

نمودار ستونی ۴- ۵ مربوط به متغیر میزان درآمد افراد حاضر در نمونه تحقیق……………………………………….۶۸

نمودار ستونی ۴-۶ مربوط به متغیر نوع خانواده افراد حاضر در نمونه تحقیق…………………………………………۶۹

نمودار ستونی ۴-۷ مربوط به متغیر دسترسی به رسانه افراد حاضر در نمونه تحقیق…………………………………۷۰

 

فهرست جداول

جدول ۳- ۱-  سطح سنجش متغیر ها در پژوهش حاضر……………………………………………………………………..۵۵

جدول۴-۱ مربوط به متغیر سن افراد حاضر در نمونه تحقیق………………………………………………………………….۶۴

جدول۴- ۲ توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب جنسیت……………………………………………………………………۶۵

جدول ۴- ۳ مربوط به متغیر تحصیلات افراد حاضر در نمونه تحقیق……………………………………………………..۶۶

جدول ۴- ۴ مربوط به متغیر وضعیت تاهل افراد نمونه تحقیق………………………………………………………………..۶۷

جدول ۴- ۵ مربوط به متغیر میزان درآمد افراد نمونه تحقیق…………………………………………………………………..۶۸

جدول ۴- ۶ مربوط به متغیر نوع خانواده افراد حاضر در نمونه تحقیق…………………………………………………….۶۹

جدول ۴- ۷ مربوط به متغیر دسترسی به رسانه(ماهواره، تلویزیون و رادیو، اینترنت و مطبوعات……………….۷۰

جدول ۴- ۸ آزمون نرمالیتی برای متغیر اصلی تحقیق……………………………………………………………………………۷۱

جدول شماره ۴- ۹. تحلیل واریانس یک عاملی ارزیابی مشارکت اجتماعی جوانان بر حسب سن……………..۷۲

جدول ۴- ۱۰ سن جوانان و مشارکت اجتماعی…………………………………………………………………………………..۷۲

جدول۴- ۱۱- مقدار ضریب همبستگی بین دو متغیر مشارکت اجتماعی و سن……………………………………….۷۳

جدول ۴- ۱۲ تحلیل واریانس یک عاملی ارزیابی مشارکت اجتماعی جوانان بر حسب وضعیت تاهل………..۷۳

جدول ۴- ۱۳ تحلیل واریانس یک عاملی ارزیابی مشارکت اجتماعی جوانان بر حسب جنسیت………………..۷۴

جدول ۴- ۱۴…………………………………………………………………………………………………………………………………۷۴

جدول ۴-۱۵ آزمون مقایسه میانگین دو جامعه……………………………………………………………………………………۷۵

جدول ۴- ۱۶………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

جدول ۴- ۱۷………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

جدول ۴-۱۸…………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷

جدول ۴-۱۹ آزمون آنوا برای بررسی تاثیر درآمد افراد بر مشارکت اجتماعی…………………………………………..۷۸

جدول ۴-۲۰- آزمون همبستگی بین دسترسی به رسانه های جمعی و مشارکت اجتماعی…………………………۷۹

جدول ۴-۲۱ تحلیل واریانس یک عاملی ارزیابی میزان مشارکت اجتماعی بر حسب نوع خانواده………………۷۹

جدول ۴- ۲۲ نوع خانواده و میزان مشارکت افراد………………………………………………………………………………۸۰

 چکیده:

این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی جوانان شهر جوانرود می پردازد. جامعه شامل تمام افراد ۱۸تا ۴۴ ساله ساکن شهر جوانرود می باشد که تعداد آنان براساس فرمول نمونه گیری کوکران ، تعداد کل نمونه ها برابر با ۳۸۴ نفر است با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و جامعه آماری مورد مطالعه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. با توجه به اینکه در این پژوهش از مطالعه اسناد، مدارک، مقالات، پایاننامه ها و کتابهای مختلف استفاده شده و همچنین از روش میدانی و پرسشنامه بهره گرفته شده، بنابراین این پژوهش توصیفی- پیمایشی است.

 برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهایی که در آمار توصیفی به کار برده می شود، توزیع فراوانی مطلق، درصد، میانگین و انحراف معیار، استفاده گردیده است و در بخش آمار استنباطی از آزمونهای آماری که شامل آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون همبستگی، کای اسکوئر و… جهت بررسی فرضیه ها استفاده شده است. نتایج نشان داد  که بین سن و میزان مشارکت افراد رابطه معناداری وجود دارد و افراد در گروه سنی ۲۶ تا ۳۵ سال دارای بیشترین میانگین بودند. همچین مشخص شد که بین درآمد افراد و مشارکت اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد. و نیز نوع خانواده در میزان مشارکت افراد اثر داشته است. با توجه به یافته­های این فرض خانواده های در حال گذر بیشترین اثر را بر میزان مشارکت اجتماعی داشته اند.

کلید واژگان: مشارکت اجتماعی– جوانان- شهر جوانرود

فصل اول
 کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه:

یکی از وﻳﮋﮔﻲ­ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ذﻛﺮ ﻛﺮده­اﻧﺪ، روﺣﻴـﻪ­ی ﺟﻤﻌﻲ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮدن اوﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺟﺎﻣﻌـﻪ، ﻧﻴﺎز اﻧﺴـﺎن ﺑـﻪ ﻫﻤﻜـﺎری و ﻣﻌﺎﺿﺪت ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﮕﺮان و در ﺷﺒﻜﻪ­ی رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲ­ﻛﻨﺪ. او ﺑﺎ ﻛﻤﻚ همنوعانش ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﭼﻴﺮه ﺷﻮد اما، ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪ ﻛـﻪ روز ﺑـﻪ روز ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻴﺎزﻫﺎیش اﻓﺰوده گردد. زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن از اﺑﺘﺪای ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎ مشارکت ﻫﻤـﺮاه بوده است و ﺑﺪون آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻔﻴﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷـﻜﻞ ﻧﻤﻲ­ﮔﻴﺮد. روﺣﻴﻪ اﻫﺪاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺪون روحیه­ی ﻫﻤﻜـﺎری و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺟﻨﺒﻪ­ی ﻋﻤﻠﻲ ﭘﻴﺪا نمی­کند. در ﻛﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻫﻤﻜﺎری و تعاون ﺗﺄﻛﻴﺪ و از ﺗﻚ روی ﻧﻬﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در شبکه­ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺪون روﺣﻴﻪ­ی ﻣﺸﺎرﻛﺖ غیر ممکن ﺑﻮده، ﺑـﻪ ﺗﻀﻌﻴﻒ رواﺑﻂ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ. ﺣﻀـﻮر و ﺷـﺮﻛﺖ اﻓـﺮاد در اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺴـﺎس ﻳﮕـﺎﻧﮕﻲ، ﺳـﻌﻪی ﺻﺪر و ﺗﺴﺎﻣﺢ و ﺗﺴﺎﻫﻞ ﮔﺮدﻳﺪ، در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﻣﺪﻧﻲ و ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷـﺪ. ﻣﺸـﺎرﻛﺖ و ﺗﻘﻮﻳﺖ روﺣﻴﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﻛﺎﻫﺶ روحیه ﻗﻮﻣﻴﺖ­ﮔﺮاﻳﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﺎم­ﮔﺮاﻳﻲ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ­ﺷﻮد. ﺑﺴﻴﺎری از اﻣﻮر از ﺳﻮی ﺧﻮد ﻣﺮدم اداره ﻣـﻲ­ﺷـﻮد و در ﻋﻤـﻞ ﺣﺠـﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ­ﻫﺎی دوﻟﺖ ﻛﺎﻫﺶ می­ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻴـﺰان ﻣﺸـﺎرﻛﺖ در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ را ﻧﺸﺎن می­دﻫﺪ. تنوع ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﮔﺮو ﺑﺴﻂ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ­ﮔﻴﺮی، ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴـﻚ و ﻛﺜـﺮت ﮔﺮاﺳـﺖ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ در ﻋﺮﺻـﻪ­ﻫﺎی ﻏﻴﺮ دﻣوکراتیک ﺣﻀـﻮر ﻋﺎﻣﻪ در ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻧﺎرﺳﺎﺳﺖ. از آنجا که یکی از عوامل مهم در ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ، ﻟﺬا اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ(رز، ۱۹۹۹؛ ۷۸).

اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﻬـﺎﺟﺮت از روﺳـﺘﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮ، ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ را در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷـﺘﻪ ﻛـﻪ ﺧـﻮد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﺷﻬﺮی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛـﺮده اﺳـﺖ. ﻣﺴـﺎﺋﻞ و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻣﻮرد ﻣﺴـﻜﻦ، ﺗﻌﻠـﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴـﺖ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و. .. به ﺷﻨﺎﺧﺖ علمی ﻧﻴـﺎز دارد ﺗـﺎ زﻣﻴﻨـﻪ­ی ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻴﻦ ﻧﻬﺎد ﺧﺪﻣﺖ­رﺳﺎن ﺑــﻪ ﺷــﻬﺮوﻧﺪان و ﺧــﻮد ﺷــﻬﺮوﻧﺪان را ﻓــﺮاﻫﻢ ﺳــﺎزد و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی و ﺷﻬﺮوﻧﺪان را تقویت ﻛﻨﺪ. ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮی ﻣـﻲ­ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ­رﻳﺰی اﻗﺘﺼﺎدی، ﻛﺎﻫﺶ هزینه ﺧﺪﻣﺎت، اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ­ها و ﺗﻨﺶﻫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮی و اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار ﺑﺎﺷﺪ. مشارکت در کشورهای جهان سوم پدیده­ای نوپاست و تلاش چندانی برای اینگونه مطالعات در کشور ما مبذول نشده است. در نوشتار حاضر به بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی جامعه در بین جوانان شهر جوانرود و تجزیه و تحلیل آنها پرداخته­ایم.

۱-۲ بیان مسئله:

یکی از مهمترین عواملی که به تداوم حیات بشر کمک کرده همکاری و مشارکت میان انسانهاست. از منظر جامعه­شناسی مشارکت به عنوان فرایند تعاملی چندسویه مطرح می­شود که مداخله و نظارت مردم و قابلیت سیاسی- اجتماعی نظام را در دستیابی به توسعه، همراه با عدالت اجتماعی در پی خواهد داشت. بنیادی­ترین اندیشه زیرساز مشارکت، پذیرش اصل برابری مردم است و هدف از آن همفکری، همکاری و تشریک مساعی افراد در جهت بهبود کمیت و کیفیت زندگی در تمام زمینه­های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. مشارکت در فراگرد توانمندسازی افراد جامعه، بر سه ارزش بنیادی سهیم کردن مردم در قدرت، راه دادن مردم به نظارت بر سرنوشت خویش و بازگشودن فرصت­های پیشرفت به روی مردم تاکید دارد(طوسی، ۵: ۱۳۷۰).

ﻫﻤﻴﺎری و ﻫﻤﻜﺎری و ﻫﻤﺪﻟﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴـﺠﺎم ﻛـﺎر ﮔﺮوﻫﻲ و ﺟﻤﻌﻲ ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣـﺮدم در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺘﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷﺖ. در ﺳـﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘـﻪای ﺑـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد زﻧـﺪﮔﻲ، وﻓـﺎق ﺟﻤﻌﻲ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻳﻊ اﻣﻮر، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﻲ، و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد مسئوﻻن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧـﻲ و اﻓـﺰاﻳﺶ اﺣﺴـﺎس ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺮدم در ﻗﺒﺎل ﻣﺸﻜﻼت ﺷﻬﺮی و ﻫﻤﻴﺎری و ﻫﻤﻔﻜـﺮی در رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ شد. ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان دﺳﺖآوردﻫـﺎی ﻣﺸـﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ را در ﺗﻮزﻳﻊ ﺳـﺮﻳﻊ و ﻫﻤﮕــﺎﻧﻲ اﻃﻼﻋﺎت، ﺟﻬﺎﻧﻲﺷـﺪن، اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻧﺴﺎن و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺻﺮفﻧﻈـﺮ از ﻧﻮع، ﻧﮋاد، ﺟﻨﺲ، رﻧﮓ، ﻋﻘﻴﺪه و ﻟﺰوم ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﺗﺤﻮل و ﭘﺮﺷﺘﺎب ﻣﻠﻲ و ﺟﻬـﺎﻧﻲ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺣﺎﺷﻴﻪﻧﺸﻴﻨﻲ و اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه در اﻓﺮاد، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺲ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ، ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺎﻟﺶ­ﻫﺎی ﮔﺮوﻫـﻲ و ﺳﻴﺎﺳـﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ زﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ارزش­های اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ­دانند. اﻟﺒﺘﻪ، رﺷﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ و کسب ﻋﻠﻢ و رﻓﺎه اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ به ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻣـﺮی ﻣﺜﺒـﺖ ﺗﻠﻘـﻲ ﻧﻤـﻲﺷـﻮد. ﺑﻴﮕـﺎﻧﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻧـﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ رﺷـﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸـﻴﻨﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ اﻓـﺮاد ﻣـﻲﮔـﺬارد. اﻧﺴـﺎن ﺑـﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ دارد و دارای توانایی اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻛﺎرآﻣﺪی اﺳـﺖ اما ﮔـﺎﻫﻲ در ﻳـﻚﺣﺎﻟـﺖ ﺑﻲﺗﻔﺎوﺗﻲ و ﻓﺎﻗـﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺮ ﻣـﻲﺑـﺮد و از ﺣـﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ. اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﺎﻧﻲآﺷﻜﺎر ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﭼـﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﻋـﻢ از اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑـﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻣﺮدم ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﭼﮕﻮﻧـﻪ زﻣﻴﻨﻪی اﻧﻔﻌﺎل را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ.

مشارکت در امور از دیرباز مورد توجه انسانها بوده و پدیده­ای  تازه محسوب نمی­شود و می­توان آن را با مفاهیمی نظیر همکاری، تعاون و مساعدت مرتبط دانست. مشارکت اجتماعی از مقوله­های مهم و یکی از مباحث اساسی در جامعه­شناسی اجتماعی است که مدت­ها است ضرورت و تاثیر آن در حیات اجتماعی و سیاسی جامعه مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است.

مشارکت یکی از عوامل موثر در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه کنونی است. در صورت نبود مشارکت، آسیب­های جبران ناپذیری مانند بی­اعتمادی بین مردم و دولت و نهادهای دولتی، نارضایتی، شورش، ضعیف شدن ارزش­های اجتماعی، افزایش گرایش به منفعت طلبی و.. . می­شود که در مجموع بر توسعه پایدار در یک جامعه تاثیر سوء می­گذارد(فصلنامه روژه ف، ۱۳۸۸؛ ۱۰).

حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خود یکی از اولین دغدغه­های وی پس از ورود به جامعه بوده که در گذر زمان ابعاد و پیچیدگی­های تازه پیدا کرده است. اگر انسان را موجودی فطرتا” اجتماعی بدانیم باید میل و علاقه او را نسبت به دخالت در سرنوشت اجتماعی خویش، از ویژگی­های وی به حساب آوریم. تمام پیامبران الهی سعی می­کردند مردم را به استدلال و روشنگری به راه حق دعوت کنند و از آنها بخواهند که درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرند. در قرآن کریم به صراحت تاکید شده(خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی­دهد مگر آنکه آن قوم خود سرنوشت شان را تغییر دهند )(رعد/۱۱). بدون تردید نحوه و حدود مشارکت در سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش در هر جامعه تابع هنجارها و ارزش­های پذیرفته شده در آن جامعه است. سقراط، افلاطون، ارسطو و به تبع آن سایر فلاسفه سیاسی در طول تاریخ چرایی و چگونگی و مشارکت انسان در امور سیاسی – اجتماعی خویش را مورد بحث و بررسی قرار داده­اند. با رونق فرآیند بحث مشارکت اجتماعی در قرون و دهه­های اخیر هم اکنون این بحث یکی از مهمترین و اساسی­ترین مفاهیم در علوم سیاسی و اجتماعی بشمار می­رود. امروزه متفکران و صاحبنظران توسعه، مشارکت را از مهمترین ارکان توسعه بشمار می­آورند و در توسعه اجتماعی برای آن اهمیتی دو چندان قائلند. به اعتقاد آنان مشارکت اجتماعی از ضرورت­های جدانشدنی و انکارناپذیر نظام اجتماعی در قرن بیست ویکم است و اصلی­ترین شاخص توسعه یافتگی سیاسی پاسخ به نیاز فرآیند مشارکت اجتماعی و نهادینه کردن آن در قالب نهادهای مدنی است(همان: ۸۲).

نسل جوان کشور با توجه به تقاضاهای که در شرایط جدید وجود دارد خواستار مشارکت هرچه بیشتر در تعیین حاکمیت خویش می­باشند. نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام سیاسی باید به تقاضای روبه افزایش مشارکت اجتماعی پاسخ دهد و آنها را قانونمند و نهادینه سازد و به عنوان یک حکومت دینی باید هنجارها و ارزش­های مبتنی بر اسلام را حفظ نمایید که این کار بدون حل معضلات نظری بحث مشارکت اجتماعی امکان پذیر نمی­باشد. همچنین بحث مشارکت امروزه از جایگاه خاصی در ادبیات سیاسی جهان برخوردار است و به عنوان یکی از موضوعات کانونی و اصلی علم سیاست است. علم سیاست برای سیاستمداران و روشنفکران یکی از مسائلی است که محور بسیاری از نظریات سیاسی و اجتماعی قرار گرفته و موضوع هرکدام از نظریات و مکاتب سیاسی در مقابل سایر نظریات تا حدودی بر مبنای اینکه چه دیدگاهی در مورد مقوله مشارکت اجتماعی اتخاذ کرده­ اند تعیین و تعریف گردیده است. این مفهوم با مقوله دیگری به نام توسعه اجتماعی قرین است به این معنا که هروقت بحث مشارکت اجتماعی مطرح می­شود، خواه ناخواه پیش زمینه و شرایط لازم برای آن مطرح می­شود که این پیش زمینه­ها همانا توسعه اجتماعی می­باشند. بنابراین توسعه اجتماعی مانند درختی م­باشد که میوه و ثمره آن مشارکت اجتماعی است. هرچه کشورها به توسعه و توسعه یافتگی نزدیکتر می­شوند، مشارکت اجتماعی نزد آنها مهمتر و با اهمیت­تر تلقی می­شود و این مطلب، نتیجه منطقی و توجه به موضوعات، مطابق با نیازهای روز است. (همان: ۱۱).

گرچه مشارکت اجتماعی در معنای کلی آن موضوع تحقیق حاضر است لیکن طبعا”نمی توان به بررسی آن در قالب و وجوه مفهومی و نظری صرف پرداخت. لذا تعیین مصداقی عینی و مشخص برای آن الزامی می­شود. در نتیجه هم به جهت تعیین چنین مصداقی و هم در جهت تحدید دقیق مساله می­توان گفت که موضوع تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی در بین جوانان است. به بیان دیگر کوشش خواهد شد تا مشخص گردد که چه عواملی بر مشارکت اجتماعی جوانان اثری تحصیل کننده،  و تاثیر گذار دارد. چنین مجموعه عواملی تعیین کننده حدود مشارکت اجتماعی و میزان شدت آن می­باشد. مشارکت اجتماعی که در مصادیق مفهوم کلی مشارکت محسوب می­شود مبتنی بر این مضمون است که مردم یک کشور تا چه میزان بر شکل­گیری فرآیندهای جامعه خود تاثیر گذارند و تا چه میزان نهادهای اجتماعی موجود متاثر از اراده­ی مردمی است. بر این اساس می­توان ساختارهای اجتماعی گوناگون را در جوامع مختلف بر روی طیفی که در یک سوی آن نظام زورمند مدار یا متمرکز محض و در سوی دیگر آن نظام مردم سالاری تام وجود دارد ترسیم نموده در واقع نظام های اجتماعی موجود و با توجه به میزان شدت و کیفیت مشارکت اجتماعی مردم و هر یک جایگاه معینی را در میان این طیف معین خواهند نمود.

ناگفته نمی­توان گذشت که مشارکت اجتماعی علاوه بر عوامل یاد شده به فضای مساعد اجتماعی تلقی می­شود که در نتیجه مجموعه عوامل در رابطه با این مشارکت شدت و ضعف به خود می­گیرند و میزان تاثیرشان بر مشارکت اجتماعی دگرگون می­گردد. در جامعه ما به شکل­گیری تحولات سیاسی در چند دهه اخیر این موضوع بسیار مورد توجه قرار گرفته و محققان زیادی را بسوی خود جلب نموده است. لازم به ذکر است که جامعه­ی آماری این تحقیق قشری را شامل می­گردد که این قشر را می­توان به عنوان قشر پر جنب و جوش و از نظر اجتماعی پویا و یابنده محسوب نموده که به اقتضای موقعیت سنی، جنسی و.. . رویکرد خاصی نسبت به امور سیاسی و اجتماعی داشته و به طبع به شرایط گوناگون واکنش­های خاصی نیز از خود نشان می­دهند. در این قشر اجتماعی به واسطه موقعیت خاص خود به جهت قرا گرفتن در پروسه اجتماعی شدن سیاسی جامعه آماری مناسبی برای بررسی این پدیده اجتماعی محسوب می­شوند. جوانان با وجود اینکه آغازگر فرآیند اجتماعی شدن هستند، چرا که فرآیند مظاهر عینی آن را نمایان ساخته و مولفه های قابل تعقیب را در جهت مطالعه این پدیده اجتماعی در اختیار قرار می دهند. بنابراین مساله اصلی در تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی در بین جوانان شهر جوانرود می باشد.

۱-۳   اهمیت و ضرورت تحقیق:

مفهوم توسعه برای جهان سوم معمایی لاینحلی شده است که گویی حل نشدنی است. گرچه نگاه به توسعه در نیم سده اخیر تغییر و تحولات بسیاری یافته است و در این زمینه رویکردهای متفاوتی نسبت به آن شکل گرفته و هر کدام بر عواملی تاکید می کنند، اما در راستای توسعه مفهومی که از دهه هفتاد به بعد لازمه توسعه قلمداد گشته و همه رویکردها آن را به عنوان حلقه مفقوده توسعه پنداشته و در این راستا دانسته­اند، مفهوم مشارکت است، تا جای که امروزه مفهوم توسعه بدون مشارکت بی معنی تلقی می­گردد، خواستن از خود مردم در جهت کمک به توسعه و درگیر کردن آنها در فرآیند طرح­ها و برنامه­ها. مشارکت از بعد دیگر حائز اهمیت است و آن اینکه افراد تجارب و اطلاعاتی زیاد دارند اما خیلی کم به مشارکت می­گذرانند. هرچه قدر افراد و گروه تجربه و اطلاعات خود را بیشتر در اختیار یکدیگر قرار دهند امکان حل خلاق مسئله یا مسائل بیشتر می­شود؛ بنابراین اگر مشارکت تا این حد برای توسعه لازم و ضروری به نظر می­رسد، ضروری­تر از آن هم شناخت این است که چه عواملی می­تواند به این مشارکت دامن زند یا اینکه مانع آن شوند.

 مشارکت اجتماعی فرآیندی است که در طی آن قدرت اجتماعی میان افراد و گروه­های جامعه توزیع می­شود. به گونه­ای که تمامی شهروندان و گروه­های فعال و خواهان مشارکت اجتماعی از حق انتخاب شدن، تصمیم­­گیری، سیاسیت­گذاری، ارزیابی، انتقاد، اعتراض، اظهار نظر، انتخاب کردن و رای دادن بهره­مند می­باشند. پاره­ای از صاحبنظران نیز مشارکت اجتماعی را درگیر شدن در سطوح مختلف فعالیت در نظام اجتماعی از عدم درگیری داشتن مقام رسمی اجتماعی می­دانند(راش،۱۳۸۹؛ ۱۲۳).

مشخصا” هر تحقیق حداقل از دو منظر قابل توجه است. ضرورت این پژوهش نیز به مانند سایر پژوهش­های علمی به این دو جهت الطاف دارد؛ نخست از جهت ضرورت شناختی است، زیرا هر پژوهش در سطحی معین موجب ارتقاء دانش ما از موضوع مورد مطالعه خواهد شد و در واقع ارتقاء دانش بشری یکی از اهداف استراتژیک رویکرد علمی است. بنابراین ارتقاء دانش ما نسبت به موضوع این پژوهش امری است و اگر پژوهش بتواند گوشه­ای از زوایای مجهول موضوع مورد مطالعه را بنمایاند و دانش ما را هر چند اندک نسبت به آن افزایش دهد می­توان گفت که تاحد زیادی به هدف خود نائل گشته و هدف دیگر از جهت ضرورت کاربردی است، چرا که یافته­های پژوهش­های علمی می­تواند کاربردهای ویژه­ای در جهت بهبود و ارتقائ زندگی انسان داشته باشد به عنوان مثال در خصوص موضوع این تحقیق می­توان به پیشنهادات و راهکارهای افزایش مشارکت به عنوان یک ضرورت منجر می­شود. مثلا” مشخص سازد که برای ارتقای مشارکت اجتماعی جوانان چه تغییراتی در زمینه قوانین و رویه ها، نهادها و.. . لازم است. آن چه که در رابطه با این پژوهش از اهمیت قابل توجه برخوردار است، مطرح بودن دو مفهوم اساسی مشارکت اجتماعی و نسل جوان خصوصا” جوانان است. امروزه اهمیت مقوله مشارکت اجتماعی، یعنی شرکت آحاد جامعه در فرآیندهای صنفی و اجتماعی به منظور اثرگذاری بر اهداف و برنامه­های اداره جامعه بر کسی پوشیده نیست و در واقع مشارکت اجتماعی از شاخص­های اصلی توسعه سیاسی و اجتماعی بر مشارکت اجتماعی در میان اقشار و گروه­های گوناگون جامعه برای دستیابی به توسعه ارتقائ آن از اهمیت فوق العا­ای برخوردار است.

خصوصا” این مطالعات اقشار جوان و نهادهای مرتبط با آن را در برمی­گیرند چرا که جامعه ایران از جمعیت بسیار جوانی برخوردار است به طوری که جوانان بخش وسیعی از جمعیت ایران را شامل می­شوند. قشری که خواه ناخواه نقش بلامنازعی را در تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایفا خواهند کرد، بر این اساس آگاهی یافتن از عوامل گوناگون که در شکل گیری مشارکت اجتماعی در میان اقشار مختلف جامعه موثر می­باشد و یا می­توانند به نحوی مانع تحقق اینگونه فعالیت­ها در میان آنان گردند. یکی از ضرورت­های سیاسی اینگونه فعالیت­های پژوهشی است؛ به ویژه در ایران از یک سو شدت تحولات سیاسی – اجتماعی و از سوی دیگر وجود نیروهای جوان مشارکت خواه در سطحی گسترده تر از ویژ گی­های عمده آن محسوب می­شود، بنابراین ملاحظات فوق از اهمیت توجه مقولات رفتارشناسی اجتماعی در جامعه ما برکسی پوشیده نمی­باشد.

۱-۴    شهرستان جوانرود

شهرستان جوانرود یکی از شهرستانهای استان کرمانشاه می­باشد که در شمال غربی این استان بین ۳۴ درجه و ۴۸ دقیقه عرض شمالی و ۴۶ درجه و ۲۹ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد. این شهرستان در ادامه رشته کوه­های زاگرس بین کوه­های شاهو، و بنی گز و. .. قرار گرفته است. شهرستان جوانرود بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی کشور از سمت شمال به شهرستان پاوه، و از سمت غرب و جنوب غربی به شهرستان ثلاث باباجانی از سمت شرق به شهرستان­های کرمانشاه و کامیاران محدود گردیده است. فاصله مرکز این شهرستان تا مرکز استان(کرمانشاه) از راه آسفالته ۸۶ کیلومتر است. وسعت شهرستان جوانرود ۱۴۱۳ کیلومتر مربع می­باشد که براساس آخرین تقسیمات کشوری دارای دو بخش مرکزی و کلاشی، ۴ دهستان و ۱۰۲ آبادی بوده است. می­توان گفت که نزدیک ۷۰ درصد ساکنان شهرستان شهرنشین هستند و ۳۰ درصد ساکنان شهرستان در نقاط روستایی سکونت دارند، و در سال ۱۳۷۵ این میزان ۴۸. ۸ درصد شهری و ۵۰. ۸ روستا نشین بوده است و بقیه غیر ساکن بوده­اند. با توجه به این که تنها نقطه شهری شهرستان، شهر جوانرود است بنابراین ۷۰ درصد جمعیت شهرستان در شهر جوانرود ساکن می باشند.

۱-۵    هدف تحقیق:

  • کشف شناخت نسبت به میزان مشارکت افراد ١٨-۴۴ سأله شهر جوانرود و عوامل مرتبط با آن

۱-۶ سئوالات تحقیق:

سوال کلی:

  • چه عواملی با میزان مشارکت جوانان شهر جوانرود ارتباط دارند؟
  • سوالات جزئی تحقیق:

۱-۶-۱ آیا میزان سن جوانان شهر جوانرود با میزان مشارکت اجتماعی آنها از ارتباطی معنی­داری برخوردار است ؟

۱-۶-۲ آیا وضعیت تأهل جوانان شهر جوانرود با میزان مشارکت اجتماعی آنها از تفاوت معنی­داری برخوردار است؟

۱-۶-۳ آیا متغیر درآمد با میزان مشارکت اجتماعی جوانان شهر جوانرود ارتباط معنی داری دارد؟

۱-۶-۴ آیا متغیر جنسیت با میزان مشارکت اجتماعی جوانان شهر جوانرود از تفاوت معنی­داری برخوردار است؟

۱-۶-۵ آیا متغیر سطح تحصیلات با میزان مشارکت اجتماعی جوانان شهر جوانرود ارتباط معنی داری دارد؟

۱-۶-۶ آیا توجه خانواده به مسائل اجتماعی با میزان مشارکت اجتماعی جوانان شهر جوانرود از تفاوت معنی­داری برخوردار است؟

۱-۶-۷ آیا میزان دسترسی به رسانه­های جمعی با میزان مشارکت اجتماعی جوانان شهر جوانرود ارتباط معنی داری دارد؟

تعداد صفحه :۱۰۲

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com