پایان نامه بررسی مقایسه ای معیار های عملکردی و غیر عملکردی در پرداخت پاداش های سازمانی

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

گرایش مدیریت تولید

عنوان :

بررسی مقایسه ای معیار های عملکردی و غیر عملکردی در پرداخت پاداش های سازمانی تاثیر آنها بر انگیزش کارکنان اداره کل فنی حرفه ای استان کردستان

 

چکیده :

این پژوهش به بررسی مقایسه ای معیارهای عملکردی وغیر عملکردی در پرداخت پاداشهای سازمانی و تأثیر آنها بر انگیزش کارکنان اداره کل فنی حرفه ای استان کردستان در سال ١٣٩٠پرداخته است . جامعه و نمونه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل آموزش فنی حرفه ایاستان کردستان ( ٢٣٣ نفر) تشکیل داده اند، تمام ٢٣٣ نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شدند،و در نهایت٢١۵ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. در مبانی نظری این پژوهش به بحث در مورد انگیزش شغلی کارکنان بر اساس تئوری های مختلف پرداخته شده است و سپس در پایان مدل نظری پژوهش طراحی گردیده است . ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که بعد از برآورد اعتبار و پایایی در بین پاسخگویان ضرایب آماری متناسب با SPSS توزیع گردید . بعد از تکمیل پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار 18نوع متغیرها ( آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون یک متغیره و چند متغیره به روشگام به گام) محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه اکسایش زوجی متان در راکتور پلاسمای پالسی با فرکانس بالا
پایان نامه طراحی یک لینک نوری با استفاده از نرم افزار
پایان نامه ارشد : نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی
پایان نامه سنجش میزان گرایش به برنددر شرکت های مورد مطالعه
پایان نامه طراحی روش اندازه‌گيري خواص جرمي- اينرسي اجسام متقارن محوري