پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر احساس امنیت زنان

دانلود پایان نامه
مطالعات زنان

بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر احساس امنیت زنان: مطالعهء موردی زنان ۴۰-۲۰ ساله شهر شیراز

شهریور ماه ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر احساس امنیت زنان

مطالعه موردی زنان ۴۰-۲۰ ساله ساکن شهر شیراز

 

به کوشش:

مریم مرادی

 

این مطالعه به منظور بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر احساس امنیت زنان در شهر شیراز انجام گرفته است. در این بررسی، از نظریه گیدنز استفاده شده است. این تحقیق با رویکرد کمی انجام شده است و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه تنظیم شده،­ جمع آوری گردیده است. حجم نمونه ۳۸۳ نفر بوده است که از بین زنان ۴۰-۲۰ ساله شهر شیراز انتخاب گردیده اند. برای سنجش احساس امنیت زنان (عمومی، حیثیتی و مالی)، از متغیرهای اعتماد بین­ شخصی، اعتماد نهادی، نگرش به پلیس، استفاده از رسانه، دینداری، خودپنداره، سرمایه اجتماعی و متغیرهای زمینه ای (سن پاسخگو، محل تولد، درآمد، تحصیلات مادر، تحصیلات پدر، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال، طبقه اجتماعی، قومیت، تحصیلات همسر، شغل همسر، درآمد همسر، قومیت همسر، تعداد فرزند، تعداد فرزند زیر ۱۵ سال) استفاده شده است. متغیر­های اعتماد بین شخصی، تعداد فرزند زیر ۱۵ سال و طبقه اجتماعی (بالا)، به ترتیب، تبیین­کننده امنیت عمومی می­باشد. متغیر­های اعتماد بین شخصی، نگرش به پلیس، تعداد فرزند زیر ۱۵ سال، درآمد و تحصیلات مادر، به ترتیب تبیین­کننده امنیت حیثیتی می­باشند. متغیر­های درآمد همسر، اعتماد بین شخصی، تعداد فرزند زیر ۱۵ سال، اعتماد نهادی و تحصیلات، به ترتیب تبیین­کننده­های امنیت مالی می­باشد

کلید واژه­ها: احساس امنیت، دینداری، خودپنداره

  فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اول: کلیات

      1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲

۱-۲- بیان مساله. ۳

۱-۳- اهمیت تحقیق.. ۵

۱-۴- اهداف تحقیق.. ۷

۱-۴-۱- اهداف کلی.. ۷

۱-۴-۲- اهداف جزئی.. ۷

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق

۲-۱- تحقیقات داخلی.. ۹

۲-۲- تحقیقات خارجی.. ۱۶

۲-۳- نقد و بررسی تحقیقات پیشین…………………………………………………………………………………………………………۱۹

فصل سوم: مبانی نظری

۳-۱- رویکردهای امنیت… ۲۱

۳-۱-۱- بوزان.. ۲۱

۳ -۱-۲- ویور. ۲۲

۳-۱-۳- مولار. ۲۲

۳-۱-۴- نظریه های فمنیستی.. ۲۳

۳-۱-۵- جکوبز. ۲۴

۳-۱-۶- نظریه نیاز انسانی.. ۲۵

۳-۲- نظریه­های جامعه­شناختی.. ۲۶

۳-۲-۱- دورکیم.. ۲۶

۳-۲-۲- پارسونز. ۲۷

۳-۲-۳- هابرماس…. ۲۸

۳-۳- رویکرد جامعه جمعیت شناختی.. ۳۰

۳-۴- نظریه­های روانشناسی اجتماعی.. ۳۰

۳-۴-۱-  فروم. ۳۱

۳-۵- نظریه­های مخاطرهای.. ۳۱

۳-۵-۱- بک…. ۳۲

۳-۶- چارچوب نظری تحقیق.. ۳۳

۳-۷- مدل تحقیق.. ۳۵

۳-۷- ۱- مدل مفهومی تحقیق.. ۳۵

۳-۷-۲- مدل تجربی تحقیق.. ۳۵

۳-۸- فرضیه­های تحقیق.. ۳۶

 

فصل چهارم: روش تحقیق… ۳۸

۴-۱- مقدمه. ۳۸

۴-۲- جامعه آماری.. ۳۹

۴-۳- واحد آماری.. ۳۹

۴-۴- حجم نمونه. ۳۹

۴-۵- شیوه نمونه­گیری.. ۳۹

۴-۶- ابزار گردآوری داده­ها ۳۹

۴-۷- تعاریف مفاهیم.. ۴۰

۴-۷-۱- متغیر وابسته. ۴۰

۴-۷-۲- متغیرهای مستقل.. ۴۰

۴-۸- روایی و پایایی ابزار سنجش…. ۴۲

۴-۹- شیوه تجزیه و تحلیل داده­ها ۴۲

 

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل داده­ها. ۴۴

۵-۱- آمار توصیفی.. ۴۴

۵-۲- آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

۵-۳- نتایج رگرسیون چند متغیره. ۷۶

 

فصل ششم: بحث و نتیجه­گیری… ۷۹

۶-۱- بحث و نتیجه­گیری.. ۸۰

۶-۲- پیشنهادات پژوهشی.. ۸۳

    6 -3- پیشنعادات اجرایی……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۴

۶-۴- محدودیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴

منابع و مآخذ

منابع فارسی.. ۸۵

منابع انگلیسی.. ۹۰

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول ۴-۸-۱- ضرایب آلفای کرونباخ مقیاس­های پرسشنامه. ۴۲

جدول ۵-۱-۱- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن.. ۴۴

جدول۵-۱-۲-  توریع فراوانی پاسخگویان  بر حسب محل تولد.. ۴۴

جدول ۵-۱-۳- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد.. ۴۵

جدول ۵-۱-۴- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات… ۴۵

جدول ۵-۱-۵- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات مادر. ۴۵

جدول ۵-۱-۶-  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات پدر. ۴۶

جدول ۵-۱-۷- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل.. ۴۶

جدول ۵-۱-۸- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال.. ۴۷

جدول ۵-۱-۹-  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب طبقه اجتماعی.. ۴۷

جدول ۵-۱-۱۰- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب طبقه اجتماعی همسر. ۴۸

جدول ۵-۱-۱۱- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مالکیت منزل.. ۴۸

جدول ۵-۱-۱۲- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات همسر. ۴۸

جدول ۵-۱-۱۳- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل همسر. ۴۹

جدول ۵-۱-۱۴-  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد همسر. ۶۴

جدول ۵-۱-۱۵- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب قومیت همسر. ۵۰

جدول ۵-۱-۱۶- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد فرزند.. ۵۰

جدول ۵-۱-۱۷-  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد فرزند زیر ۱۵ ساال.. ۵۱

     جدول ۵-۱-۱۸- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه­های امنیت عمومی……………………………………..۵۱

جدول۵-۱-۱۹- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه­های  امنیت حیثیتی.. ۵۳

جدول ۵-۱-۲۰- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه­های  امنیت مالی.. ۵۴

جدول ۵-۱-۲۱- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه­های  اعتماد بینشخصی.. ۵۵

جدول ۵-۱-۲۲- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه­های  اعتماد نهادی.. ۵۶

جدول ۵-۱-۲۳– توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه­های نگرش به پلیس…. ۵۷

جدول ۵-۱-۲۴-  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه­های استفاده از رسانه. ۵۹

جدول ۵-۱-۲۵- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه­های دینداری.. ۶۰

جدول ۵ -۱-۲۶- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه­های خودپنداره. ۶۱

جدول ۵-۱-۲۷- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه­های مشارکت… ۶۲

جدول ۵-۲-۱- آزمون تفاوت میانگین نمره امنیت پاسخگویان بر حسب محل تولد.. ۶۳

جدول ۵-۲-۲-  آزمون تفاوت میانگین امنیت پاسخگویان بر حسب قومیت… ۶۳

جدول ۵-۲-۳- آزمون تفاوت میانگین امنیت پاسخگویان بر حسب قومیت همسر. ۶۳

جدول ۵-۲-۴- آزمون تفاوت میانگین امنیت پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل.. ۶۳

جدول ۵-۲-۵-  آزمون تفاوت میانگین امنیت پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال.. ۶۵

جدول ۵-۲-۶-  آزمون تفاوت میانگین امنیت پاسخگویان بر حسب طبقه اجتماعی.. ۶۶

جدول ۵-۲-۷-   آزمون تفاوت میانگین امنیت پاسخگویان بر حسب مالکیت منزل مسکونی.. ۶۷

جدول ۵-۲-۸- آزمون تفاوت میانگین امنیت پاسخگویان بر حسب شغل همسر. ۶۸

جدول ۵-۲-۹-  همبستگی بین سن و امنیت پاسخگویان.. ۶۹

جدول ۵-۲-۱۰-  همبستگی بین درآمد و امنیت پاسخگویان.. ۶۹

جدول ۵-۲-۱۱-  همبستگی بین امنیت و تحصیلات پاسخگویان.. ۷۰

جدول ۵-۲-۱۲- همبستگی بین تحصیلات مادر و امنیت… ۷۰

جدول ۵-۲-۱۳-  همبستگی بین تحصیلات پدر و امنیت… ۷۱

جدول ۵-۲-۱۴- همبستگی بین  تحصیلات همسر و امنیت… ۷۱

جدول ۵-۲-۱۵-  همبستگی بین  درآمد همسر و امنیت… ۷۲

جدول ۵-۲-۱۶-  همبستگی بین تعداد فرزند و امنیت… ۷۲

جدول ۵-۲-۱۷-  همبستگی بین  تعداد فرزند زیر ۱۵ سال و امنیت… ۷۳

جدول ۵-۲-۱۸-  همبستگی بین  اعتماد بین شخصی و امنیت… ۷۳

جدول ۵-۲-۱۹- همبستگی بین اعتماد نهادی و امنیت… ۷۴

جدول ۵-۲-۲۰-  همبستگی بین نگرش به پلیس و امنیت… ۷۴

جدول ۵-۲-۲۱- همبستگی بین استفاده از رسانه و امنیت… ۷۴

جدول ۵-۲-۲۲- همبستگی بین  دینداری و امنیت… ۷۵

جدول ۵-۲-۲۳- همبستگی بین خودپنداره و امنیت… ۷۵

جدول ۵-۲-۲۴- همبستگی بین مشارکت و امنیت… ۷۶

جدول ۵-۲-۲۵- ضرایب رگرسیونی متغیرهای تأثیرگذار بر امنیت عمومی.. ۷۶

جدول ۵-۲-۲۶- ضرایب رگرسیونی متغیرهای تأثیرگذار بر احساس امنیت حیثیتی.. ۷۷

جدول ۵-۲-۲۷- ضرایب رگرسیونی متغیرهای تأثیرگذار بر احساس امنیت مالی.. ۷۸

– کلیات

 امنیت و نا­امنی و ایجاد امنیت و مقابله با نا­امنی یکی از دغدغه­های دیرین بشر بوده است که به اندازه زندگی جمعی بشر قدمت دارد. اما این­که امنیت چیست؟ امنیت چگونه حاصل می­شود؟ امنیت چه کسی یا کسانی باید در اولویت باشد؟ و مهم­ترین عوامل نا­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­امنی چه چیزها یا کسانی هستند؟ در طول تاریخ و در گفتمان­­های متفاوت و بین و درون رشته­های مختلف دانش، مورد بحث و منازعه بوده است (حیدری، ۱۳۹۰).

 امنیت از مباحث پیچیده­ای است که علی­رغم وجود قدمتی تاریخی به بلندای حیات آدمی، آ­ن­چنان که باید و شاید به صورت مشخص و روشن مورد کنکاش و بررسی زیاد قرار نگرفته است. اما با این حال، شاخص­های این مفهوم همواره در نظریه­ها و دیدگاه­های قدیم و جدید مورد توجه بوده است و علت آن هم این امر است که دغدغه امنیت همواره برای گروه­های انسانی وجود داشته است (بیات، ۱۳۸۸: ۱۲).

    امنیت مقوله­ای اساسی در هر نظام اجتماعی است و کشورها اولویت اول را به برقراری امنیت در جامعه می­­دهند. اما امکان این که در جامعه­ای صد در صد امنیت وجود داشته باشد، امکان­پذیر نیست، چرا که جامعه از افرادی با آداب و رسوم و فرهنگ­های مختلف تشکیل شده است و همواره درصدی از جرم و جنایت در هر جامعه­ای وجود دارد و این امر تا حدی طبیعی است. به همان نسبت نیز احساس نا­امنی وجود دارد، اما گاهی اتفاق می­افتد که این احساس بیش از حد در بین مردم به وجود می­آید و این امر به­عنوان مشکل جامعه تلقی می­شود و باید با دقت بیشتری به آن پرداخته شود )گیدنز[۱]،۱۳۸۱: ۵۰).

در دیدگاه سنتی که بیشتر مربوط به امنیت در جوامع سنتی می­شود، امنیت مقوله­ای محدود، مخدوش، طبقه­ای، جسمی، ابزار­­مند و ناپایدار است. اما از دیدگاه نوین امنیت مقوله­ای وسیع، معین، غیر­انحصاری، عقلانی، هدف­مند و پایدار است و هویت، احساسات و عواطف فردی و گروهی، عقاید، تمایلات و آرزوها و موقعیت شغلی و اقتصادی، باورهای فرهنگی و ساختارهای رسمی و رفاه و آسایش زندگی اجتماعی مردم و از همه مهم­تر، مقوله اخلاق و امنیت اخلاقی را دربر می­گیرد (کاظمی، ۱۳۸۴ :۱۲۷).

بافت اجتماعی[۲] و جامعه ما نیز در سال­های اخیر متاثر از انقلاب مشروطیت، اصلاحات ارضی، شهرنشینی، انقلاب اسلامی و ظهور و گسترش رسانه­های ارتباطی (به­ویژه ماهواره و اینترنت) متحول شده است. به عنوان مثال، نرخ شهرنشینی از ۱/۱۹ در سال ۱۳۳۵ به ۵/۶۸ در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته است، نرخ باسوادی از ۱۵ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۶/۸۴ در سال ۱۳۸۵ رسیده است (سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۸۵). اینترنت در سال­های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ رشدی حدود ۲۵ درصد داشته است (منتظرقائم و شاقاسمی، ۱۳۸۷).

۱-۲- بیان مسأله

 جامعه ما نیز در وضعیت مخاطره­ای قرار دارد. البته این گفته معادل این نیست که جامعه ما در وضعیت هرج و مرج، آشوب و نا­امنی فراگیر به سر می­برد، بلکه با به­کارگیری اصطلاح جامعه مخاطره­ای بک[۳] می­­توان گفت مفهوم مخاطره و جامعه مخاطره­ای توصیف­کننده عصری از جامعه مدرن است که در­ آن مخاطرات اجتماعی، سیاسی، بوم شناختی، اقتصادی و فردی که از طریق نیروی نوآوری به­وجود آمده­اند، به تدریج  از کنترل نهادهای حفاظتی[۴] جامعه صنعتی خارج می­شوند. این مفهوم بر یک عصر انتقالی دلالت دارد که به موجب آن عصر مدرن نه منحصرا از طریق ایجاد ثروت اجتماعی، یا “خوب­ها[۵] “، بلکه از طریق ایجاد آسیب­های اجتماعی یا “بدها[۶] “و هم­چنین از طریق مجموعه­ای از مخاطرات غیر قابل کنترل مشخص می­شود که پیامد­های غیر­عمدی و پیش­بینی نشده نوآوری فنی سریع محسوب می­شوند (بک، ۱۹۹۹: ۷۲). اما نباید غافل شد که کشور‎های متفاوت درباره مخاطرات متفاوتی نگران هستند و  اهمیت درجه­بندی انواع مخاطره­ها هم در بین و هم در درون کشورها با هم فرق دارد (بوهلم[۷]، ۱۹۹۶: ۱۰).

   به عبارتی، جامعه ما جامعه­ای یک رنگ نیست بلکه هزار رنگ شده و از ­آنومی رنج می برد (نوایی نژاد، ۱۳۸۶). جامعه ما به عنوان جامعه­ای در حال گذار هم وام­دار شکاف­های جامعه سنتی و هم باردار شکاف­های جامعه مدرن است (تاجیک، ۱۳۸۱).

    انسان به عنوان موجودی اجتماعی دارای نیازهای چندی است، دسته­بندی­های مهم و مختلفی از مجموعه نیازهای بشری توسط دانشمندان مختلف صورت گرفته است. جان لنگ[۸] در مدل نیاز­های انسانی، سلسله­مراتب و روابط بین نیازها را در قالب دسته­های مشتمل بر نیازهای فیزیولوژیک، امنیت، وابستگی، عزت و اعتماد به نفس، تحقق خویشتن و زیبا­شناختی مورد بررسی قرار می­دهد و امنیت را به عنوان یکی از نیازهای انسانی در مرتبه دوم این تقسیم بندی قرار می­دهد (کارمونا[۹]،  2003 : 107).

    انسان برای رسیدن به اهداف والای انسانی بعد از برآوردن نیازهای جسمانی نیاز به وجود امنیت و احساس امنیت دارد (صالحی، ۱۳۸۷: ۱۰۷).

   در بررسی ابعاد امنیت همواره سطوح مختلفی مطرح می­باشد که از منظر درونی و بیرونی به امنیت عینی و ذهنی، از بعد قلمرو جغرافیایی به امنیت ملی، منطقه­ای و جهانی و از جهت عناصر ذینفع به امنیت فردی و عمومی و از حیث موضوع به امنیت جانی، مالی، شغلی، سیاسی، قضایی، فرهنگی، اجتماعی و امنیت مرزها تقسیم­ می­شود (واثقی، ۱۳۸۰ : ۲۱ ).

  به طور کلی ۲ بعد برای امنیت وجود دارد:

– بعد عینی[۱۰]  که با پارامتر­های عینی محیطی و رفتاری ارزیابی می­گردد.

– بعد­ ذهنی[۱۱]  که بر اساس احساس امنیت از جمع درک می­شود.

هر دو بعد می­توانند بر یکدیگر اثر مثبت یا منفی بگذارند.

   احساس امنیت عبارت است از نوعی ذهنیت و جهت­گیری روانی مثبت (رضایت­بخش، قانع­کننده و آرام­بخش) شهروندان نسبت به عدم تاثیرگذاری حضور و بروز­­ ­رویدادها و وقایع ضد­امنیتی (تهدیدات) در شرایط فعلی و آتی، در حوزه­های امنیت اجتماعی، ثبات سیاسی، یکپارچگی و امنیت سرزمین (حاجیانی، ۱۳۸۴: ۲۸).

     امنیت از حقوق و نیازهای اولیه و لازمه رفاه انسانی و جنسیت مهم­ترین مؤلفه تأثیرگذار در بین ویژگی­های شخصیتی است (بمانیان و همکاران، ۱۳۸۸: ۵۰). امنیت در مفهوم عینی به فقدان تهدید علیه ارزش­ها و در مفهوم ذهنی به فقدان احساس ترس از این­که چنین ارزش­هایی مورد حمله قرار خواهد گرفت، اشاره دارد (مولار[۱۲]، ۲۰۰۰ :۱). در مورد افراد، امنیت به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی­های مشروع و به مخاطره نیفتادن این حقوق و آزادی­ها اطلاق می­گردد (صدیق سروستانی، ۱۳۷۵: ۱۵).

  در رابطه با موضوع امنیت، زنان از جمله آسیب­­پذیرترین اقشار هر جامعه هستند (احمدی و اسمعیلی، ۱۳۸۹: ۱۶۹). زنان، حقیقتا از ترسی که در طول روز با آن­ها همراه است آگاه نیستند. هیچ­یک از آن­ها با این ترس به­دنیا نیامده­اند، زنان با این تفکر اجتماعی شده­اند که آن­ها آسیب­پذیر هستند و برای مثال اگر تنها در شب بیرون بروند به آن­ها حمله خواهد شد. والدین­شان، هم نوعانشان و رسانه­ها این ترس را تقویت می­کنند و زنان هم آن را قبول می­کنند و در برابر آن تسلیم می­شوند (هاوارد[۱۳]، ۱۳۹۹: ۲۲۱).

   منظور از احساس امنیت زنان آن است که زنان با حضور در اجتماع، محیط کار و در مکان­های عمومی و … تا چه حد اطمینان دارند که امنیت آن­ها تأمین می­شود و احساس ترس و نگرانی نمی­کنند. با توجه به موارد یادشده این مساله مطرح می­شود که مهم­ترین عوامل مؤثر بر افزایش یا کاهش احساس امنیت زنان کدام است؟

۱-۳- اهمیت تحقیق

 بررسی موضوع امنیت و شناسایی عوامل تأثیر­گذار بر میزان احساس امنیت اهمیت زیادی دارد. با شناسایی این عوامل می­توان میزان ترس زنان را از حضور در فضاهای عمومی کاهش داد. ضرورت مطالعه و تحقیق در خصوص مساله مطرح شده از آن­جا ناشی می­شود که بررسی مفهوم امنیت نشان داده است که هر چند تشخیص نمودهای این مفهوم نسبتا ساده است، اما اغلب در زندگی روزمره با آن مواجه هستیم و آن را تجربه می­کنیم و بسیاری از اعمال و رفتار ما به امنیت اتکا داشته و بر مبنای آن تنظیم می­گردد (امیرکافی، ۱۳۸۵:۲).

امروزه نقش و اهمیت امنیت در بستر­سازی توسعه جوامع انسانی، فراهم آوردن فضای فکری و اندیشه­ای مدیریت زندگی اجتماعی، تنظیم و مدیریت روابط اجتماعی و بالاخره زمینه­سازی برای سعادت دنیوی و اخروی بشر، در گروی امنیت برای افراد در جامعه می­باشد. از این­رو، وجود امنیت در طول تاریخ، رشد و تعالی جوامع انسانی را رقم زده است. و بر همین مبنا حوزه­های مطالعاتی امنیتی ابعاد و زوایای متعددی را پوشش می­دهد (بیات، ۱۳۸۸: ۱۲). 

   زنان نیمی از استعدادها و نیروهای بالقوه جامعه می­باشند و نبود آن­ها در موقعیت­های کلیدی تأسف­بار است، مسائل زنان باید در بحث­های روزمره و تصمیم­گیری­های فنی مطرح شود. دغدغه اصلی جامعه­شناسی از همان ابتدای پیدایش، نظم اجتماعی بوده است. اگر نظم اجتماعی به مخاطره افتد، یکی از پیامد­های آن احساس ناامنی برای شهروندان آن جامعه است. امنیت اولین عاملی است که امکان زندگی انسان­ها را در کنار هم فراهم می­کند و موجب می­شود افراد جامعه بتوانند از یاری یکدیگر بهره­مند گردند و در رشد و تعالی جامعه مؤثر واقع شوند (صالحی امیری و افشاری نادری، ۱۳۹۰ :۵۰ ).

احساس امنیت شهروندان یک جامعه از خود امنیت اهمیت بیشتری دارد زیرا ممکن است در جامعه­ای امنیت تأمین شود، اما افراد احساس امنیت نکنند. کاهش احساس امنیت در جامعه می­تواند پیامد­هایی چون رواج بدبینی و شایعه، عدم مشارکت و همکاری در برنامه­های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشور داشته باشد (پناهی و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۸۹).

انسان برای رسیدن به یک درجه موفقیت در زندگی و برای رسیدن به اهداف والای انسانی بعد از برآوردن نیازهای فیزیولوژیکی که اساس موجودیتش را شکل می­دهد، نیاز به وجود امنیت و احساس امنیت دارد. نیاز به امنیت بعد از نیازهای فیزیولوژیکی انسان به عنوان یکی از ساختار­های اساسی و پایه­ای تشکیل دهنده شخصیت قلمداد می­شود و تا زمانی که فرد در زندگی روزمره خود احساس امنیت نکند، هیچ پیشرفتی در ساختار شخصیتی­اش نخواهد کرد (کلمن[۱۴]، ۱۳۷۷ :۸۰ ).

 با توجه به ضرورت توجه به احساس امنیت زنان جامعه می­توان گفت که نخستین خاستگاه احساس امنیت خانه است. در این مکان پر اهمیت است که کودکان به واسطه مراقبت و حمایت مستمری که دریافت می­کنند، درمی­یابند که دنیای اطراف عاری از خطر و تهدید است و آنان می­توانند قدم آغازین را برای گام نهادن در مسیر رشد و تجربه­اندوزی بردارند. اولین کسی که در این مکان، حمایت و مراقبت و مهر بی­دریغ خود را نثار کودکان و سایر اعضای خانواده می­سازد، مادر است و اوست که با ارزانی داشتن عشق فراوان خود بذر پرثمر و غنی “دلبستگی” را در جان و روان کودک خویش می­کارد و با دور نگه­داشتن او از هر نوع ترس، خطر و اضطراب، ذهن او را مهیای فراگیری و پرورش می­سازد. یک مادر برای ایفای این نقش­ها و نمایش درست این کارکرد­های حیاتی باید خود بیش از دیگران احساس امنیت کند و از یک منبع امن و آسوده خاطر است که آرامش ساطع می­شود. زمانی که مادر ناامن است چه بخواهد چه نخواهد ناامنی او بلاواسطه و سریع به سایر اعضای خانواده منتقل می­شود. مسئله­ای که زنان نسبت به ­آن احساس نگرانی می­کنند، احساس عدم امنیت آن­ها در خارج از محیط خانه است. این ناامنی­ها می­تواند در مکان­های عمومی، خیابان، دانشگاه، محیط کار و … صورت گیرد. امروزه با گسترش جوامع و افزایش حضور زنان در خارج از خانه، برقراری امنیت اجتماعی آن­ها از اهمیت به‎سزایی برخوردار است     (www. google).

از آن­جا که زنان در مقایسه با مردان نسبت به وجود ناامنی در جامعه آسیب پذیر­ترند بنابراین، وضعیت زندگی آن­ها وابستگی بیشتری به وجود امنیت در جامعه دارد. ظهور ناامنی در محیط زندگی می­تواند فعالیت‎های اجتماعی زنان را به­شدت تحت تأثیر قرار دهد و موجب ایجاد محدودیت­های بی­شماری برای ایفای نقش­های اجتماعی زنان گردد.  هم­چنین احساس عدم امنیت با افسردگی، اختلال روانی اسکیزوفرنی، تمایل به گفتن احساسات بد در مورد خود ،تمایل به غیر عادی بودن و روان­رنجوری رابطه دارد (رضایی و حاتمی، ۱۳۸۹).

فقدان امنیت در هر یک از ابعاد آن، چه در سطح فردی و چه در سطح جامعه، مسائل عمده­ای را پدید خواهد آورد. نبود امنیت ضمن رقم زدن دنیایی مشوش و اضطراب زا برای فرد، با دامن زدن به انواع بیماری­های جسمی و روانی، انگیزه­ هرگونه فعالیت را از افراد سلب نموده و در نهایت، زندگی وی را فلج خواهد کرد (لبافی، ۱۳۸۳: ۳).

۱۴- اهداف تحقیق

 1-4- 1- اهداف کلی

این تحقیق درصدد آن است که عواملی را که بر احساس امنیت زنان اثر می­گذارند، مورد شناسایی قرار دهد.

۱-۴-۲- اهداف جزئی

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با احساس امنیت زنان.

بررسی عوامل فرهنگی مرتبط با احساس امنیت زنان.

بررسی عوامل روان­شناختی مرتبط با احساس امنیت زنان.

بررسی عوامل زمینه­ای مرتبط با احساس امنیت زنان.

تعداد صفحه :۱۱۸

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com