پایان نامه بررسی شیوه ی ارتکاب قتل ، نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی ایران در سه دهه اخیر براساس مستندات موجود

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده پردیس نیمه حضوری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش عمومی

عنوان:

بررسی شیوه ی ارتکاب قتل ، نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی ایران در سه دهه اخیر براساس مستندات موجود

استاد راهنما:

دکتر صغری ابراهیمی قوام

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 1

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………… 2

اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………… 4

اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 5

سؤال های پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 5

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………….. 6

فصل دوم: موضع گیری های نظری و یافته های پژوهشی در ارتباط با موضوع پژوهش

بزهکاری ……………………………………………………………………………………………………… 8

مفهوم بزهکاری ……………………………………………………………………………………………… 9

انواع بزهکاری ……………………………………………………………………………………………….. 10

بزهکاری اتفاقی و حرفه ای …………………………………………………

بزهکاری فردی و بزهکاری گروهی …………………………………………………………………….. 12

بزهکاری بزرگسالان و اطفال……………………………………………………………………………… 13

بزهکاری مردان و بزهکاری زنان………………………………………………………………………….. 14

طبقه بندی بزهکاران…………………………………………………………………………………………. 15

طبقه بندی لمبروزو…………………………………………………………………………………………… 16

طبقه بندی زیلینگ…………………………………………………………………………………………… 16

طبقه بندی زابو………………………………………………………………………………………………… 17

طبقه بندی پیناتل……………………………………………………………………………………………… 17

نظریه های بزهکاری ………………………………………………………………………………………… 19

تبیین های زیست شناختی…………………………………………………………………………………… 19

سیماشناسی …………………………………………………………………………………………………… 19

جمجمه شناسی ………………………………………………………………………………………………. 20

دیدگاه اثبات گرایی………………………………………………………………………………………….

نظریه های تیپ بدنی ……………………………………………………………………………………….. 21

تبیین های روان شناختی ……………………………………………………………………………………. 24

نظریه یادگیری اجتماعی …………………………………………………………………………………… 24

نظریه کنترل اجتماعی ………………………………………………………………………………………. 26

نظریه فشار…………………………………………………………………………………………………….. 27

نظریه خنثی سازی …………………………………………………………………………………………… 29

نظریه برچسب زنی ………………………………………………………………………………………….. 30

نظریه های بزهکاری با محوریت طبقه پایین اجتماعی…………………………………………………. 31

نظریه رادیکال بزهکاری …………………………………………

نظریه های تلفیقی بزهکاری………………………………………………………………………………… 32

نظریه سطوح مجزای بزهکاری مک گوایر……………………………………………………………… 33

جرم…………………………………………………………………………………………………………….. 34

انواع جرائم …………………………………………………………………………………………………… 35

قتل ……………………………………………………………………………………………………………… 36

قتل های سریالی …………………………………………………………………………………………….. 40

تعریف لغوی………………………………………………………………………………………………….. 40

تعریف اصطلاحی …………………………………………………………………………………………

ارکان قتل سریالی …………………………………………………………………………………………… 42

انواع قتل های سریالی ………………………………………………………………………………………. 44

ویژگی های قاتلان سریالی…………………………………………………………………………………. 46

گونه شناسی قتل های سریالی …………………………………………………………………………….. 50

انگیزه شناسی قتل های سریالی …………………………………………………………………………… 53

ابزار و شیوه ارتکاب قتل در قاتلان سریالی …………………………………………………………….. 59

مدلهای ارائه شده در تحلیل قاتلان سریالی ……………………………………………………………… 61

مدل کنترل آسیب هیکی …………………………………………………………………………………… 6

مدل انگیزش رسلر……………………………………………………………………………………………. 62

مدل تلفیقی آریگو و پورسل ………………………………………………………………………………. 63

فصل سوم: فرایند پژوهش

روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 65

جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری ……………………………………………………………… 65

ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………….. 65

شیوه گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………….. 66

روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه : توسعه یک مدل ریاضی مکانیابی تسهیلات ظرفیت دار چند کالایی پویا درطراحی شبکه زنجیره تامین...
پایان نامه رشته مهندسی مواد خزش مس و آلیاژهای آن
پایان نامه طراحی وساخت سنسور نوری برای اندازه گیری همزمان سرب و جیوه بر پایه تثبیت گالوسیانین بر غشا...
پایان نامه بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار و اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تام...
پایان نامه ارشد:میزان اثر کیفیت ارتباط بر استفاده از خدمات