پایان نامه بررسی رابطه بین معیارهای عملکرد (بازده) و ارزش شرکت

دانلود پایان نامه
      موسسه آموزش عالی رجا

   گروه حسابداری

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

 

موضوع:

بررسی رابطه بین معیارهای عملکرد (بازده) و ارزش شرکت

استاد مشاور:

دکتر حسن همتی

 

اسفند ۱۳۸۸

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با توجه به رشد واحد های تجاری و تاسیس شرکت های سهامی و اینکه هر یک از سهامداران دارای علایق و انتظارات متفاوتی هستند، هدف نهائی و عامل مشترک بین همه آن ها، حداکثر ساختن ارزش سرمایه گذاری انجام شده در شرکت است. بررسی ارزش شرکت وقیمت سهام برای سرمایه گذاران، تحلیگران و محققان از اهمیت خاصی برخوردار است.(Anannd & Faseruk,2008) عوامل متعددی  بر روی ارزش شرکت اثر گذارند و به تبع آن بر روی قیمت سهام و میزان ثروتی که نصیب سهامداران خواهد شد، تاثیر می گذارد. عواملی مانند کارایی عملیاتی، راهبردهای بلندمدت و وضعیت شرکت در بازار از این گونه عوامل هستند. طبق نظریه های نوین مالی بین عملکرد و ارزش شرکت ارتباط وجود دارد. شرکت هایی که دارای عملکرد مطلوب بوده و از منابع در اختیار خود استفاده بهینه نمایند، دارای ارزش بیشتری بوده و در نتیجه توانایی افزایش ثروت مالکان را خواهند داشت. لذا بسیاری از صاحبنظران معتقدند که ارزش و عملکرد باید در کنار یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. سنجش عملکرد را می توان از طریق سودآوری، میزان ایجاد نقدینگی و نرخ رشد تجاری بررسی نمود. (Venkateshvarlu & Tiwari,2005) از میان روش های موجود برای تعیین ارزش شرکت،  مقیاس های ارزش افزوده اقتصادی و جریان های نقدی آزاد مقیاس های اصلی اندازه گیری ارزش به شمار می روند که نارسـایی های سـایر مقیـاس های حسـابداری را نـدارند و تلاش می نمایند بین منافع طبقه سهامدار و مدیران همسویی ایجاد نمایند.(ایزدی نیا،۱۳۸۴) در سال ۲۰۰۵ نیز تحقیقی مشابه توسط تیواری و ونکاتیشوارلو در شرکت های هندی صورت گرفته است. آن ها به بررسی ارتباط بین ارزش شرکت و معیارهای عملکرد سودآوری ، جریان های نقدی و نرخ رشد پرداخته اند و معتقدند که این معیارها می توانند ارزش ایجاد شده توسط شرکت برای سهامداران را نمایان سازند. سپس ۱۶۴ شرکت را از منابع مختلف به صورت تصادفی انتخاب کرده و اطلاعات مالی آنها را بین سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ مورد بررسی قرار داده اند. نتایج تحقیق آنها بیان می کند که ارتباط نسبتا قوی و مثبتی بین ارزش شرکت و این معیارهای عملکرد وجود دارد پس می توان از این معیارها به عنوان معیارهای عملکرد مناسبی برای ارزیابی اینکه آیا شرکت برای افزایش ثروت گام برداشته است یا خیر استفاده نمود. جامعه مورد بررسی در پژوهش حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشند و محدوده زمانی این جامعه بین سالهای ۱۳۸۰ لغایت۱۳۸۷ گزینه شده است. از بین شرکت هایی که تاریخ ترازنامه آنها ۲۹ اسفند ماه ختم شده و در دوره زمانی تحت پژوهش از بورس خارج نشده و دارای وقفه معاملاتی نباشد و برای ۷ سال متوالی دارای صورت های مالی باشند ۱۵۸ شرکت انتخاب گردید و فرضیه اصلی که آیا بین ارزش شرکت و معیارهای عملکرد ارتباط وجود دارد بررسی شده است.در این پژوهش برای آزمون فرضیات از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. همچنین برای یافتن پاسخی برای این سوال که چه ترکیبی از معیارهای عملکرد توانایی بیتری در توجیه تغییرات ارزش شرکت را دارا می باشند از روش رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج آزمون نشان دهنده این است که بین معیارهای عملکرد و ارزش شرکت ارتباط مستقیم وجود دارد یعنی شرکت هایی دارای ارزش بیشتری می باشند که دارای نسبت های مالی مناسب تری بوده و از این بابت عملکرد مطلوبی داشته باشند. نتایج تحقیق نشان می دهد بین ارزش شرکت و معیارهایی از قبیل بازده دارایی ها، جریان نقدی هر سهم، سود هر سهم، بازده فروش و رشد فروش ارتباط قوی تری وجود دارد لذا می توان گفت این معیارها دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری برای تصمیم گیری می باشند.

کلید واژه ها: معیارهای عملکرد(Performance Measureارزش شرکت (Firm Valueجریان های نقدی آزاد(Free Cash Flow)،ارزش افزوده اقتصادی(Economic Value Added)،

رگرسیون گام به گام (Step by Step Regression)

فصل اول: کلیات تحقیق                                                                           شماره صفحه

۱-۱)مقدمه………………….. …………………………………………………………………………………………….۱

۱-۲)بیان موضوع تحقیق.. ……………………………………………………………………………………………..۱

۱-۳)ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………….۲

۱-۴)فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۵)اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۶)روش تحقیق و قلمرو مکانی و زمانی تحقیق …………………………………………………………….۴

۱-۷)روش های آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها ………………………………۵

۱-۸)متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته ……………………………………۵

۱-۹)خلاصه فصل و ساختار  مطالب تحقیق……………………………………………………………………..۸

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱) مقدمه………………………………………… ………………………………………………………………………۹

۲-۲) اهمیت ارزشیابی………………….. ……………………………………………………………. ………………۹

   2-2-1)محرک های ارزش………………….. …………………………………………………………. ………۱۰

   2-2-2)مدیریت مبتنی بر ارزش………………………………………………………………… ……………..۱۱

۲-۳)مفهوم ارزش شرکت………………….. ………………………………. ……… ……………. ……………..۱۱

۲-۴)روش های تعیین ارزش شرکت ها……………………………… ……… ………………………………..۱۳

   2-4-1)روش ارزش دارایی ها……………………………………………………………………………………۱۳

   2-4-2)روش سودآوری……………………………………………………………………………………………۱۴

   2-4-3)روش تنزیل جریان وجوه نقد…………………………………………………………………………۱۶

   2-4-4)روش ارزشیابی نسبی…………………………………………………………………………………….۱۷

   2-4-5)روش های نوین تعیین ارزش…………………………………………………………………………۱۹

۲-۵)عوامل تاثیرگذار بر ارزش شرکت……………………………………………………………………………۳۳

   2-5-1)معیارهای سودآوری………………………………………………………………………………………۳۷

   2-5-2)معیارهای جریان های نقدی…………………………………………………………………………..۳۹

   2-5-3)معیارهای نرخ رشد…………………………………………………………………………………………۴۱

۲-۶)هزینه سرمایه…………………………………………………………………………………………………………۴۲

۲-۷)تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………………………….۴۸

   2-7-1)تحقیقات انجام شده در خارج از ایران………………………………………………………………۴۸

   2-7-2)تحقیقات انجام شده در ایران…………………………………………………………………………..۵۳

۲-۸)خلاصه فصل دوم…………………………………………………………………………………………………۵۶

فصل سوم-روش شناسی تحقیق

۳-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۳-۲)جامعه مورد بررسی…………………………………………………………………………………………………۵۸

۳-۳)حجم نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………۵۸

۳-۴)فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………..۵۹

۳-۵)روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………..۵۹

۳-۶)جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………۵۹

۳-۷)نحوه محاسبه متغیرها………………………………………………………………………………………………۵۹

۳-۸)واکاوی داده ها……………………………………………………………………………………………………….۶۵

   3-8-1)آزمون کولموگروف- اسمیرنف………………………………………………………………………..۶۵

   3-8-2)تحلیل رگرسیون……………………………………………………………………………………………..۶۶

   3-8-3)همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………………………..۶۹

۳-۹)خلاصه فصل سوم………………………………………………………………………………………………….۷۰

فصل چهارم-جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..۷۱

۴-۲)آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱

   4-2-1)فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………..۷۱

     4-2-1-1)آزمون فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………….۷۱

     4-2-1-2)آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………۷۶

     4-2-1-3)آزمون فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………..۸۰

۴-۳)خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………۸۶

فصل پنجم-نتایج و پیشنهادات تحقیق

۵-۱)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..۸۷

۵-۲)تجزیه و تحلیل فرضیات…………………………………………………………………………………………۸۷

   5-2-1)تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………..۸۷

   5-2-2)تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………..۸۸

   5-2-3)تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………….۸۹

   5-2-4)تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی…………………………………………………………………………….۹۰

۵-۳)پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………………………….۹۱

۵-۴)پیشنهادها برای پژوهش های آتی………………………………………………………………………………۹۲

۵-۵)محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………….۹۳

۵-۶)خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………….۹۳

منابع و ماخذ

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………..۹۴

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………۹۸

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱

 

 1-1) مقدمه

ارزیابی عملکرد شرکت ها، از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، دولت ها و مدیران می باشد. سرمایه گذاران( سهامداران) به منظور تداوم سرمایه گذاری های خود، شرکت ها را  ارزیابی  می کنند. آنان علاقه مندند تا بدانند آیا شرکت ها برای آنان ارزش های مورد انتظار را ایجاد کرده و ثروت آن ها را افزایش داده اند؟ اگرچه در حسابداری  برای سنجش بازده شرکت می توان از نسبت های مالی استفاده نمود، ولی این نسبت ها، دارای محدودیت هایی هستند و این تردید وجود دارد که این معیارها نتوانند ارزش ایجاد شده را به خوبی نشان دهند. (Venkateshvarlu & Tiwari,2005) لذا همواره این سوال وجود دارد که این نسبت ها تا چه میزان توانایی در اندازه گیری ارزش شرکت را دارند؟ در این پژوهش به بررسی ارتباط بین معیارهای عملکرد مالی و ارزش شرکت پرداخته شده است و اینکه چه میزان از تغییرات ارزش شرکت از طریق معیارهای عملکرد قابل توجیه است.

۱-۲) بیان موضوع تحقیق

تحولات دو دهه اخیر و تغییرات بنیادی در شرایط اقتصادی و روابط تجاری، باعث جهانی شدن اقتصاد شده است. در تحولات اخیر، حداکثر سازی ثروت سهامداران از اهداف اصلی بنگاه هاست و  ارزش آفرینی[۱] بنگاه، عامل اصلی در ثروت آفرینی برای سهامداران و حفظ تداوم فعالیت است. سهامداران به عنوان مالکان اصلی واحد تجاری، با انجام سرمایه گذاری، مصرف فعلی سرمایه خود را به تعویق می اندازند تا در آینده به امکان مصرف بیشتری دست یابند(نوروش و همکاران،۱۳۸۳). فرناندز(۲۰۰۱) معتقد است میزان ثروت ایجاد شده توسط شرکت ها برای سهامداران، از عوامل بسیار مهم در تعیین ارزش شرکت است. از دیدگاه او، ارزش شرکت و ثروت ایجاد شده برای سهامداران به این موضوع بستگی دارد که شرکت تا چه میزان توانایی ایجاد بازده مازاد بر هزینه سرمایه را دارد. وی ارزش را تابعی از بازده می داند. از نظر سهامداران، ارزش آفرینی به مفهوم ساده، ایجاد منافع حاصل از سرمایه گذاری بیش از هزینه سرمایه به کارگرفته شده است. به طور کلی، سهامداران، آینده شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را در نظر می گیرند و بر اساس آن  سرمایه گذاری می کنند. از این رو، عواملی معیار مناسب ارزش برای آنان است که بیانگر سودآوری مستمر و رشد پایدار شرکت باشد.

یکی از روش های ارزیابی عملکرد شرکت، استفاده از معیارهای عملکرد مالی است.  طبق نظریه های نوین مالی، بین معیارهای عملکرد(بازده) و ارزش شرکت، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. این  نظریه ها، پیشنهاد 

 

می کنند سهامداران علاوه بر معیارهای عملکرد، باید به ثروت ایجاد شده توسط شرکت ها نیز توجه نمایند و این دو معیار را در کنار هم مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. امروزه شاخص های مختلفی برای ارزیابی عملکرد، مورد استفاده قرار می گیرند. تیشوارلو و تیواری(۲۰۰۵) معیارهای سنجش عملکرد  را به سه طبقه معیارهای سودآوری، جـریان های نقـدی و نرخ رشــد تقسـیم کرده انـد و معتـقدند ارزش شـرکت به نوعی در ارتـباط با این معیارها می باشد. (Venkateshvarlu& Tiwari, 2005) در این پژوهش، این موضوع مورد بررسـی قرار می گیرد که چه ترکیبی از معیارهای بازده، قابلیت تبیین بیشترین میزان تغییرات ارزش شرکت را دارا می باشند و این وابستگی چه میزان  می باشد.

۱-۳) ضرورت انجام تحقیق

گروه های مختلفی به دلایل گوناگون، علاقه مند به ارزیابی عملکرد می باشند. ارزشیابی اصولی وصحیح دارایی ها، باعث تخصیص بهینه منابع سرمایه ای می شود. تخـصیص بـهینه سرمـایه در اقتـصاد نیز نقـش عمـده ای در رشـد و توسعـه اقتصادی ایفا می کند. ارزشیابی، یکی از مباحث اصلی در مدیریت      سرمایه گذاری است. مدیریت سرمایه گذاری دارای دو رکن اسـاسی، ارزیابی و تجزیه تحلیل اوراق بهادار و مدیریت سبد سرمایه گذاری است. ارزشیابی نادرست و استفاده از ارزش های نامناسب و غیر عملی در تعیین ارزش دارایی ها باعث تخصیص غیر بهینه سرمایه و به هدر رفتن منابع سرمایه ای می شود.   (قالیباف اصل و همکاران،۱۳۸۶) با توجه به رشد واحد های تجاری و تاسیس شرکت های سهامی و اینکه هر یک از سهامداران دارای علایق و انتظارات متفاوتی هستند، هدف نهائی و عامل مشترک بین همه آن ها، حداکثر ساختن ارزش سرمایه گذاری انجام شده در شرکت است. شرکت ها، زمانی با ارزش ترند و       می توانند ثروت مالکان خود را تحت تاثیر قرار دهند که بتوانند بازده ای مازاد بر هزینه فرصت برای مالکان خود ایجاد کنند نظریه های جدید نشان می دهند که بین عملکرد و ارزش شرکت های سهامی ارتباط وجود دارد. تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفته است که از آن جمله می توان به تحقیقات استیوارت[۲](۱۹۹۴)، کامرچن[۳](۱۹۹۶)، وی مورا[۴](۱۹۹۶)، پیکوستو[۵](۱۹۹۹) اشاره کرد که به بررسی ارتباط بین معیارهای ارزشیابی و میزان ارزش خلق شده درشرکت پرداخته اند. سرمایه گذاران در کنار سنجش عملکرد ، باید میزان ثروت و ارزشی را نیز بررسی کنند که برای آنها ایجاد شده است. از میان  روش های موجود برای تعیین ارزش شرکت، مقیاس های ارزش افزوده اقتصادی[۶] و جریان های نقدی آزاد مقیاس های اصلی اندازه گیری ارزش به شمار می روند که نارسـایی های سـایر مقیـاس های حسـابداری را نـدارند و تلاش می نمایند بین منافع طبقه سهامدار و مدیران همسویی ایجاد نمایند. (ایزدی نیا،۱۳۸۴) از طریق ارزشیابی با استفاده از این مدل ها ، می توان علاوه بر درک فرآیند تولید ارزش، تاثیر فرآیند هایی را درک کرد که در شرکت صورت گرفته و باعث افزایش ثروت برای شرکت و  برای مالکان می گردد. یکی از روش های سنجش عملکرد شرکت، استفاده از معیارهای مالی سود آوری ، جریان های نقدی و نرخ رشـد شرکـت می باشد لذا با بررسـی میزان ارتباط این معـیارها با ارزش شرکت می توان به این سوال پاسخ داد که معیارهای عملکرد شرکت چه تاثیری بر ارزش واقعی شرکت دارد؟سرمایه گذاران و تحلیلگران که ارزش و عملکرد شرکت را در کنار هم مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند به این موضوع پی ببرند که کدام یک از معیارهای عملکرد بر ارزش شرکت تاثیر گذارند و دارای محتوای اطلاعاتـی بیشتری هسـتند و  کـدام یـک  بی تاثیر و فاقد محتوای اطلاعاتی می باشند تا بتوانند تصمیمات بهینه ای را اتخاذ کنند. (Venkateshvarlu & Tiwari,2005)

معیار های عملکرد طور خلاصه در جدول زیر ارائه شده اند:

معیار سود آوری معیارهای جریان نقدی معیار های نرخ رشد
۱-   سود هر سهم

۲-   بازده سرمایه

۳-   بازده سرمایه گذاری انجام شده

۴-   بازده دارائی

۵-   بازده فروش

۱-   جریان نقدی هرسهم

۲-   بازده نقدی هرسهم

۳-   نسبت جاری

۴-   نسبت آنی

۱- نرخ رشد سود

۲- نرخ رشد فروش

۱-۴)فرضیات تحقیق:

فرضیه اصلی: بین معیارهای عملکرد مالی(بازده) و ارزش شرکت رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

 1- بیـن معیارهای عمـلکرد(بازده) و بـرآورد ارزش شـرکت از طریق ارزش افزوده    اقتصادی، ارتباط وجود دارد.                          

 2- بین معیارهای عملکرد(بازده) و برآورد ارزش شرکت از طریق جـریان های نـقدی آزاد،

    ارتباط وجود دارد.

 3- بین معیارهای عملکرد(بازده) و برآورد ارزش شرکت از طریق ارزش روز سهام، ارتباط        وجود دارد.

۱-۵) اهداف تحقیق

 هدف این پژوهش، یافتن پاسخ برای سوالات زیر می باشد:

 پرسش ۱: آیا بین ارزش شرکت و ترکیب معیارهای عملکرد یا بازده، شرکت ارتباطی وجود دارد؟

 پرسش ۲: در صورت وجود ارتباط، میزان آن چه اندازه است؟

 پرسش ۳ : با توجه به اینکه معیارهای سنجش بازده(عملکرد) در این پژوهش به سه طبقه معیارهای سودآوری، نقدینگی و نرخ های رشد طبقه بندی شده اند، چه ترکیبی از معیارهای بازده، توانایی تشریح بیشتر این ارتباط را دارد؟ به عبارت دیگر کدامیک از معیارهای سنجش عملکرد دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری می باشد؟

 بررسی این موضوع نه تنها برای مدیران بلکه برای تحلیلگران و سرمایه گذاران نیز سودمند می باشد. مدیران با دانستن این موضوع که کدام معیار مالی بر ارزش شرکت تاثیر می گذارد ، سعی در بهبود این معیار ها برای افزایش ارزش شرکت خواهند داشت. همچنین تحلیلگران و سرمایه گذاران که با استفاده از صورت های مالی، تصمیمات خود را اتخاذ می کنند ، به دو معیار ارزش و بازده توجه زیادی دارند. نتیجه این بررسی به آنها نشان خواهد داد که کدام یک از معیارهای سنجش بازده بر روی ارزش تاثیرگذار بوده و کدام یک بی تاثیر است تا بتوانند تصمیمات بهینه ای را اتخاذ کنند. 

۱-۶) روش تحقیق و قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

در پژوهش حاضر، جامعه مورد بررسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و محدوده زمانی این جامعه بین سال های ۱۳۸۰ لغایت۱۳۸۷ می باشد و روش نمونه گیری به صورت حذفی         می باشد. از بین شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، تعداد ۱۵۸ شرکت انتخاب گردیده است. این شرکت ها دارای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند می باشند و بین سال های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۷ دارای  صورت های مالی بوده و در این بازه زمانی از بورس خارج نشده اند. در این پژوهش، متغیر وابسته، ارزش برآوردی شرکت است که از طریق جریان های نقدی آزاد و ارزش افزوده اقتصادی و ارزش روز سهام برآورد شده است و متغیرهای مستقل نیز عبارتند از معیارهای سودآوری(سود هر سهم، بازده سرمایه، بازده دارائی و بازده فروش) و معیارهای جریان نقدی (جریان نقدی هر سهم ، بازده نقدی هر سهم، نسبت جاری و آنی) و معیارهای نرخ رشد (نرخ رشد سود و نرخ رشد فروش)هستند که در جدول صفحه بعد خلاصه شده است:

برای آزمون معنی داری از آزمون ضریب همبستگی پیرسـون[۷] استفاده شده است. ضریب همبستگی،     آماره ای برای اندازه گیری قدرت یا درجـه رابطه خطی بین دو متغیر است  که هر کدام با واحدهـای خود اندازه گیری شده اند .

متداولترین روش برای بررسی رابطه بین دو متغیر کمی،  استفاده از تحلیل رگرسیونی است. در تحلیل رگرسیون هدف، میزان تاثیر یک یا چند متغیر مستقل بر روی یک یا چند متغیر وابسته است. (گری و کینیر،۱۳۸۱). در این پژوهش، ابتدا معیارهای عمکرد اندازه گیری، سپس برای تعیین رابطه بین  ارزش شرکت و معیار های عمکرد از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود. برای تعیین میزان وابستگی متغیر وابسته یعنی ارزش شرکت با معیارهای عملکرد (متغیر مستقل)مربوطه از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده می شود. نرم افزارهـای مـورد استفـاده بـرای تجـزیه و تحلـیل اطـلاعـات آمـاری ایـن پـژوهـش نرم افزار   SPSS  و   Minitabمی باشد.

۱-۸) متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته

۱-۸-۱)جریان نقدی آزاد : منظور از جریان های نقدی آزاد ، خالص جریان های نقـدی بدسـت آمده از

عملیات واحد تجاری است که مازاد بر وجوه نقد سرمایه گذاری شده برای رشد است. مابه التفاوت   دریافتی های نقدی حاصل از عملیات مستمر شرکت و تمام  پرداخت ها و مخارج، جریان های نقدی آزاد است که همان وجه نقد باقی مانده ناشی از فعالیت های عملیاتی است. واحد تجاری می تواند وجه نقد   باقی مانده را به صورت پرداخت های متقابل به تأمین کنندگان مالی پرداخت نماید. پرداخت های متقابل واحد تجاری به تأمین کنندگان مالی تعیین کننده ارزش واحد تجاری از دیدگاه سرمایه گذاران است.    (ایزدی نیا،۱۳۸۴).

ارزش شرکت با استفاده از جریان نقدی آزاد، مجموع ارزش فعلی جریان های آزاد نقدی آتی است با فرض تداوم فعالیت شرکت ارزش کل شرکت عبارت است از:

که در آن رابطه سمت راست ارزش تداوم فعالیـت شرکت می باشد و NOPATn+1  بیـانگر سود عملیاتی بعد از مالیات تعدیل شده یک سال پس از دوره پیش بینی است. (قالیباف اصل و همکاران،۱۳۸۶).

۱-۸-۲) سود پس از مالیات حاصل از عملیات شرکت[۸] : درمحاسبه این سود، آثار ناشی از تعدیلات حسابداری حذف شده است ، از طرف دیگر این سود نشان دهنده سودی است که به صورت بازده برای تمام تامین کنندگان مالی از جمله سرمایه گذاران موجود می باشد.

۱-۸-۳)ارزش افزوده اقتصادی: یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد است و نشان دهنده باقی مانده سودی است که پس از کسر هزینه سرمایه از سود حاصل از عملیات بدست می آید. فرمول محاسبه آن به صورت زیر است: (رضایی، ۱۳۸۰)

  EVA= NOPAT – (WACC* Invested capital)       

که در آن:

هزینه سرمایه[۹]=   WACC *Invested Capital

WACC= هزینه میانگین موزون سرمایه

Invested Capital = حقوق صاحبان سهام عادی + کل بدهی های بهره دار + معادل های سرمایه

مفهوم سرمایه، بیشتر مفهومی اقتصادی است و متفاوت با آنچه که در حسابداری با عنوان سرمایه تعریف می شود، است. در این تعریف، سرمایه عبارت از سرمایه استقرضی، شامل بدهی های بهره دار و حقوق صاحبان سهام است.(نوروش و همکاران ،۱۳۸۳)

 

تعداد صفحه :۱۳۱

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com