پایان نامه بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی‌ اجتماعی و میزان گرایش به ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه
موضوع

بررسی رابطه ی سرمایه ی اجتماعی و میزان گرایش به ارتکاب جرم در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان در سال۱۳۹۱

بهمن ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………. صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

چکیده…………………………………………………………………………………………… ۱

۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………….. ۳

۱-۲- موضوع پژوهش……………………………………………………………….. ۴

۱-۳- اهمیت سرمایه ی اجتماعی………………………………………………………….. ۵

۱-۴- سرمایه ی اجتماعی در جهان و ایران…………………………………………………… ۶

۱-۵- بیان مسئله………………………………………………………………… ۷

۱-۶- ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………….. ۹

۱-۷- هدف تحقیق………………………………………………………. ۱۰

۱-۸- سئوالات پژوهش…………………………………………………….. ۱۱

۱-۹- فرضیه های تحقیق…………………………………………………. ۱۲

۱-۱۰- تعریف مفاهیم اصلی تحقیق………………………………………….. ۱۳

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه……………………………………………………………… ۲۲

۲-۲- مبانی نظری تحقیق مفاهیم سرمایه ی اجتماعی و ابعاد آن…………………………… ۲۴

۲-۲-۱- شبکه ی اعتماد……………………………………………… ۲۵

۲-۲-۲-۱- اعتماد اجتماعی………………………………… ۲۵

۲-۲-۲-۱-۱- انواع اعتماد……………………………………….. ۲۵

۲-۲-۲- انسجام اجتماعی………………………………………………….. ۲۷

۲-۲-۳- جامعه ی مدنی………………………………………………… ۲۷

۲-۲-۴- مشارکت اجتماعی…………………………………………………. ۲۷

۲-۲-۵- ماهیت و منشاء سرمایه ی اجتماعی……………………………. ۲۸

۲-۲-۶- هنجارها و ارزش ها………………………………………… ۲۸

۲-۲-۷- شبکه ها…………………………………………… ۲۹

۲-۳- نظریات جامعه شناسانه در مورد سرمایه ی اجتماعی…………………………… ۳۰

۲-۳-۱-نظریه جیمز کلمن…………………………….. ۳۱

۲-۳-۲- نظریه کلاس افه و سوزان فوش………………………………. ۳۴

۲-۳-۳- نظریه پیر بوردیو………………………………. ۳۴

۲-۳-۴- نظریه مایکل ولکاک و دیپا نارایان…………………………………………….. ۳۶

۲-۳-۴-کارکرد و هدف سرمایه ی اجتماعی…………………………………. ۳۸

۲-۳-۵- نظریه فرانسیس فوکویاما………………………. ۳۹

۲-۴- جرم و انحرافات اجتماعی………………………………………………… ۴۴

۲-۴-۱- انواع جرم………………………………………………………….. ۴۵

۲-۴-۲- نظریه های انحرافات……………………………………. ۴۶

۲-۴-۲-۱- تئوری فشار…………………………………………………… ۴۸

۲-۴-۲-۱-۱- مرتن………………………………………………. ۴۸

۲-۴-۲-۱-۲- کلوارد و اهلین……………………………………………… ۴۸

۲-۴-۲-۱-۳- نظریه بی­سازمانی اجتماعی…………………………………………….. ۵۲

۲-۴-۲-۱-۴- دور کیم…………………………………………………. ۵۳

۲-۴-۲-۱-۵- نظریه خرده فرهنگی کوهن……………………………….. ۵۳

۲-۴-۲-۱-۶- نظریه فرآیند کنترل اجتماعی…………………………………… ۵۴

۲-۵- چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………. ۵۶

۲-۶- مروری بر تحقیقات انجام شده………………………………………………….. ۵۹

۲-۶-۱- تحقیقات داخلی…………………………………………………… ۶۰

۲-۶-۲- تحقیقات خارجی………………………………………۶۲

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه……………………………………………………. ۶۸

۳-۲- روش تحقیق……………………………………………………………… ۷۰

۳-۳- جامعه آماری…………………………………………………………………… ۷۰

۳-۴-قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………….. ۷۰

۳-۵- روش نمونه گیری حجم نمونه…………………………………………………. ۷۱

۳-۶- تکنیک تجزیه و تحلیل یافته ها…………………………………………………………………………………………………. ۷۱

۳-۷- اعتبار(روایی) ابزار تحقیق…………………………………….. ۷۲

۳-۸- اعتماد(پایایی) ابزار تحقیق………………………………………………. ۷۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- یافته های توصیفی………………………………………………….. ۷۶

۴-۲- یافته های تحلیلی……………………………. ۷۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه……………………………………………….. ۸۸

۵-۲- یافته ها و نتایج کلی تحقیق……………………………… ۹۰

۵-۳- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………….. ۹۱

۵-۴- ارائه ی راهکارها…………………………………… ۹۴

۵-۵- پیشنهادات……………………………………… ۹۴

۵-۵- محدودیت ها وموانع تحقیق…………………………………………………………….. ۹۸

منابع تحقیق………………………………………………………… ۱۰۰

ضمایم…………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی رابطه ی سرمایه ی اجتماعی و میزان گرایش به ارتکاب جرم در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان می باشد. پس از طرح سوال آغازین و ارائه اهداف پژوهش، جهت انجام چارچوب نظری تحقیق از نظریه های جامعه شناختی استفاده شد. در این مسیر از نظریه های جیمز کلمن، کلاس افه و سوزان فوش، پیر بوردیو، مایکل ولکاک و دیپا نارایان، فوکویاما، و … شناسایی شد و بر این اساس نظریه کلمن، پاتنام و پیر بوردیو به عنوان تئوری محوری پژوهش انتخاب گردید. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر گمیشان در سال تحصیلی ۹۰-۹۱ می باشد. داده های این تحقیق، از نمونه ۱۷۸ نفری از دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر گمیشان گردآوری گردید.

جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که بین دختران و پسران بر حسب ارتکاب جرم تفاوت معناداری وجود ندارد. بین مشارکت اجتماعی، سرمایه ی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، کنترل اجتماعی، پیوند اجتماعی، میزان رعایت هنجارهای اجتماعی و میزان گرایش به ارتکاب جرم رابطه معنادار منفی وجود دارد.

کلید واژه:

مشارکت اجتماعی، سرمایه ی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، کنترل اجتماعی، پیوند اجتماعی، میزان رعایت هنجارهای اجتماعی، میزان گرایش به ارتکاب جرم

۱-۱- مقدمه

آدمی در کشاکش زندگی فردی واجتماعی و به منظور بهره مندی از مواهب آن سرمایه ی­های متعددی را به کار می گیرد که از آن جمله می توان به سرمایه ی فیزیکی، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی فرهنگی، سرمایه ی اجتماعی و سرمایه ی سیاسی اشاره کرد. سرمایه ی فیزیکی ناظر بر پدیده هایی هم چون منابع طبیعی، ثروت، درآمد، ماشین آلات، مستغلات و نظایر این ها است. سرمایه ی انسانی ناظر بر میزان تحصیلات، معلومات، سطح دانش عمومی، آموزش ها و مهارت های کاری و امثال این ها است، اگرچه سرمایه ی فیزیکی نیستند، اما قابلیت تبدیل به آن را دارند.

سرمایه ی فرهنگی، ناظر بر نوع پرورش فرهنگی فرد است و به مسائلی نظیر نگاه آینده نگر، نظم شخصی، پر کاری، اهمیت قائل شدن برای تحصیلات و برنامه ریزی و ارج نهادن به کسب دستاوردهای اقتصادی گفته می شود. برخلاف سرمایه ی انسانی که ماهیتی فردی و اکتسابی دارد و محصول تلاشی خودآگاهانه است، سرمایه ی فرهنگی ماهیتی جمعی دارد و به صورت ناخودآگاه و از طریق محیط خانوادگی و اجتماعی به درون روح و شخصیت افراد رسوخ می کند. با وجود این، هر دوی آن ها در این خصوصیات مشترکند. یعنی قابلیت تبدیل شدن به سرمایه ی فیزیکی را دارند.

سرمایه ی سیاسی ناظر بر تعامل متقابل فرد و نظام سیاسی است.آنچه که به کارایی بیشتر حکومت داری منجر می شود اعتماد افراد به نظام حکومتی و مشارکت در امور سیاسی است. مجموعه این موارد شکل دهنده سرمایه ی سیاسی است. اهمیت آن در زندگی انسان امروزی از آن جهت رو به افزایش است که امورات سیاسی و حکومتی تمام ساحت زندگی انسان مدرن را در بر گرفته است و از همین زاویه است که اهمیت تأثیرگذاری رسانه های جمعی برشکل دهی نگرش های فردی به امور سیاسی و اجتماعی روشن می شود. چرا که مهمترین ابزار مورد استفاده حکومت ها در تعامل با اعضای جامعه سیاسی رسانه های جمعی است. بعضاً این تأثیرگذاری از حدود تعاملات نظام سیاسی و فرد فراتر رفته و روابط انسانی اعضای یک جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

نهایتاً  سرمایه ی اجتماعی نوع چهارم سرمایه ، اشاره به منابعی دارد که افراد به واسطه ی حضور یا تعلق به یک گروه اجتماعی به آن ها دسترسی دارد. این گروه می تواند به بزرگی ملت و یا به کوچکی خانواده باشد. منابع نیز می توانند پدیده های ملموسی هم چون پول، مسکن، شغل، حمایت اجتماعی و یا امکانات غیر ملموس همچون اطلاعات مفید، مشاوره فکری و آرامش روحی باشند.

فرد دارای سرمایه ی اجتماعی زیاد، کسی است که دارای روابط وسیع تر، صمیمیت و اعتماد قابل توجه و عمیق است، و بالاخره افرادی که دوستانشان و یا افرادی که با آن ها در ارتباطند دارای میزان قابل توجهی از سرمایه ی فیزیکی، انسانی و یا فرهنگی باشند. با توجه به آنچه گفته شد، می توان گفت: سرمایه ی اجتماعی از تجمع و تعامل سرمایه ی های فیزیکی، انسانی و فرهنگی زاده و بارور می شود و بستر حرکت جامعه را به سوی آینده می سازد.

 سرمایه ی اجتماعی را معمولاً مجموعه­ای از هنجارهای نظم بخش دانسته اند که اعضای گروهی که همکاری و تعاون بین آن ها وجود دارد که در آن سهیم­اند. پیوند اجتماعی، اعتماد، همبستگی گروهی، پایبندی به تعهدات و همیاری جزء شاخص های عمده ی سرمایه ی اجتماعی محسوب می شوند. به این ترتیب سرمایه ی اجتماعی به نحوی متناظر با نظم اجتماعی است افزایش ان تقویت نظم و کاهش آن حاکی از وجود انحرافات اجتماعی، جرم وجنایت، فروپاشی خانواده، مصرف مواد مخدر، خود کشی و امثال آن است. بنابراین چنان چه سرمایه ی اجتماعی به معنی وجود هنجارهای رفتاری مبتنی بر تشریک مساعی باشد، کج رفتارهای اجتماعی نیز نشانه ی فقدان سرمایه ی اجتماعی است (صدیق سروستانی، ۱۳۸۷: ۲۴۵).

۱-۲- موضوع پژوهش

موضوع پژوهش حاضر بررسی رابطه ی سرمایه ی اجتماعی و میزان گرایش به ارتکاب جرم در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان می باشد.

۱-۳- اهمیت سرمایه ی اجتماعی

مفهوم سرمایه ی اجتماعی در سال های اخیر در حوزه های گوناگون علوم اجتماعی، اقتصاد و اخیراً در علوم سیاسی مطرح شده است. سرمایه ی اجتماعی عبارت است از ارتباطات و شبکه های اجتماعی ای که می توانند حس همکاری و اطمینان را در میان افراد یک جامعه پدید آورند. در این میان نباید از نقش نهادهای مدنی و دمکراتیک و نیز نقش دولت در گشودن چنین فضاهایی غافل شد. به هر روی، امروز بر جامعه شناسان ثابت شده که یکی از ابعاد مهم هر توسعه ای توجه به سرمایه ی های اجتماعی است. از این رو سرمایه ی اجتماعی، یکی از مهمترین شاخصه های رشد و توسعه هر جامعه ای به شمار می آید.

انسان به طور ذاتی در تعامل با دیگران نیازهای خود را برطرف ساخته و گذران امور می کند. اثرات این کنش های متقابل در نقش آن ها تا حدی است که حذف آن، زندگی را غیر ممکن می سازد. اما در این میان دانشمندان علوم اجتماعی با نگرشی کنجکاوانه در جوامع به شناسایی این کنش ها پرداخته و به مجموع عواملی پی برده اند که آن را سرمایه ی اجتماعی نامیده اند. مفهوم سرمایه ی اجتماعی در برگیرنده مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و همیاری میان اعضای یک گروه یا یک جامعه است که نظام هدفمندی را شکل می دهند و آن ها را در جهت دستیابی به هدف های ارزشمند هدایت می کند. از این رو، شناخت عوامل موثر در تقویت یا تضعیف سرمایه ی اجتماعی می تواند در گسترش ابعاد سرمایه ی اجتماعی کمک کرده و موجب افزایش عملکرد اجتماعی و اقتصادی افراد در جوامع شود. مفهوم سرمایه ی اجتماعی ، بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه ی انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می شود.. امروزه سرمایه ی اجتماعی نقشی بسیار مهمتر از سرمایه ی فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می کند و شبکه های روابط جمعی و گروهی انسجام بخش میان انسان ها و سازمان هاست. از این رو در غیاب سرمایه ی اجتماعی، سایر سرمایه ی ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه ی اجتماعی پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می شود (مبشری، ۱۳۸۷، ۱۶).

۱-۴- سرمایه ی اجتماعی در جهان و ایران

سرمایه ی اجتماعى حلقه مفقوده اى است براى پاسخ به این سؤال که چرا برخى از کشورهاى پیشرفته و برخى از کشورها عقب افتاده اند. مفهوم سرمایه ی اجتماعى در کنار سرمایه هاى مالى و انسانى قابل توضیح و تبیین است. تامپسون استاد دانشگاه انگلستان معتقد است دولتى که نتواند مهارت ها و دانش زمانش را توسعه دهد و از آن بهر ه بردارى کند توانایى توسعه را نخواهد داشت. بنابراین یکى از سرمایه ی ها، سرمایه ی ی انسانى، یعنى میزان آمار رشد تخصص، معلم، دانش و تکنو لوژى است. اما در سبز فایل فرانکفورتى ها و به ویژه هابرماس با نقد دنیاى صنعتى مى گویند که انسان محدود شده و در اختیار صنعت و تکنولوژى قرار گرفته است. در صورتى که تکنولوژى باید در خدمت انسان باشد. در کنار سرمایه ی انسانى سرمایه ی مادى و مالى نیز مطرح مى شود که انسان تنها با داشتن دانش نمى تواند به توسعه برسد و وجود منابع خام و منابع مالى نیز زمینه ساز توسعه است. اما در برخى کشورها از جمله ژاپن با وجود اینکه منابع خام و معدنى ندارند، اما پیشرفته هستند. در کشور کوبا که هیچ بى سوادى وجود ندارد اما عقب افتاده است. فرانسه بیش از دو میلیون بى سواد دارد اماپیشرفته است. اتیوپى در تحت استعمار هیچ کشورى نبوده است اما بسیار عقب افتاده است. کشورهاى اروپاى شرقى از خیل عظیم تکنولوژى برخوردارند اما در کل پیشرفته نیستند. پس یک حلقه مفقوده وجود دارد و آن سرمایه ی ی اجتماعى است. طى یک تحقیق علمى در دانشگاه نیویورک علت عقب ماندگى برخى از مناطق شهرى نسبت به دیگر مناطق و محله ها در آمریکا نبود خمیرمایه جامعه مدنى اعلام شده است. تشریک مساعى در کارها جهت افزایش سطح رفاه عمومى خمیر مایه جامعه مدنى را تشکیل مى دهد و همین خمیر مایه جامعه مدنى یک نوع سرمایه ی اجتماعى است اگر چه به تنهایى نمى تواند عامل توسعه باشد سرمایه ی مالى، سرمایه ی انسانى و سرمایه ی اجتماعى سه ضلع یک مثلث براى توسعه جوامع محسوب مى شوند.

در جوامع غربى هر فرد عضو ده ها گروه سیاسى، اجتماعى، فرهنگى، ادبى و… است و پایگاه اجتماعى افراد بواسطه تعلق به این گروه ها تبیین مى شود. در این گذار سرمایه هاى گذشته را نباید دور ریخت و نابود کرد اما شکلى پویاتر و نوین تر بایستى رشد کند. شوراها در صورت غیر ادارى آن جهت حل مسائل اجتماعى مفید هستند و به عنوان یک سرمایه ی اجتماعى تلقى مى گردد و این سرمایه ی اجتماعى نه فقط تابعى از تعدد شوراها و گروه هاى مردمى است بلکه عمق و ابعاد مثبت و منفى آن نیز مورد نظر است. اگر اعتبار و ارزش هاى لازمه به این گروه ها حاکم نباشد در جهت منفى به کار گرفته خواهند شد. همچنین بایستى از سرمایه هاى اجتماعى سنتى جامعه ایران حداکثر بهره گرفته شود. در محیط و بسترهاى ناسالم سرمایه ی اجتماعى شکل نمى گیرد. اعتماد به نظام هاى اقتصادى – اجتماعى وروابط خانوادگى لازمه و زیربناى شکل گیرى و تراکم سرمایه ی اجتماعى است. شوراها در این راستا به عنوان یک حرکت تازه، جالب و جامع است که اگر معمارى خوبى در چارچوب احزاب، گروه ها و سازمان هاى غیر دولتى داشته باشد به عنوان یک سرمایه ی اجتماعى با ارزش مى تواند مورد استفاده قرارمى گیرد (اخترمحققی، ۱۳۸۵، ۱۲۱).

۱-۵- بیان مسئله

ایده ی سرمایه ی اجتماعی بر تمام محققین و متفکرین علوم اجتماعی تأثیر گذارده است البته این مفهوم به خاطر کاربرد های عملی اش توجه سیاستگذاران و دیگر علاقه مندان را به خود جلب کرده است در تمامی این رشته ها این ایده که روابط می توانند در نقش یک منبع عمل کنند، به کرات از طریق زمینه های تجربی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است البته ایده اهمیت شبکه های اجتماعی همراه با هنجارهایی که آن ها را در کنار هم نگه می­دارند ایده­ی جدیدی نیست. یک مثل قدیمی انگلیسی می گوید: «آن چه می دانید مهم نیست بلکه آن که می شناسید مهم است» بنابراین همان طور که عقل سلیم بر اهمیت شبکه ها صحه می گذارد، اهمیت شبکه ها و کلاً سرمایه ی اجتماعی در علوم اجتماعی هم پذیرفته و تثبیت شده است.

نظریه ی سرمایه ی اجتماعی به طور ذاتی خیلی ساده است. ایده ی محوری آن را می توان در واژه ی «روابط» خلاصه کرد. اعضای جامعه با برقراری تماس با یکدیگر و پایدار ساختن آن ها قادر به همکاری با یکدیگر می شوند و به این طریق چیزهایی را کسب می کنند که به تنهایی قادر به کسب آن نمی­باشند. انسان ها از طریق مجموعه ای از شبکه ها به هم متصل می شوند و تمایل دارند که ارزش های مشترکی با سایر اعضای این شبکه ها داشته باشند (جان فیلد، ۸،۱۳۸۸).

این ایده که سرمایه ی­ اجتماعی منافع مشهودی را به دارندگان آن باز می گرداند نیز به راحتی از طریق شواهد قابل بررسی است ولی از انجا که سرمایه ی اجتماعی دارای کاربردهای متفاوتی بوده و بدیهی است که سطح شواهد تحقیق از منطقه­ای به منطقه­ی دیگر یا از فرهنگی به فرهنگ دیگر می­تواند متغیر باشد. بنابراین سرمایه ی اجتماعی و ابعاد آن می تواند بر میزان گرایش به جرم افراد اثر منفی یا مثبت داشته باشد و از انجا که دانش­آموزان از قشرهایی اند که ممکن است جامعه پذیری آن ها تحت تأثیر عوامل مختلف و گروه­های رسمی یا غیر رسمی مختلفی صورت گیرد و با گروه­های مختلفی از دوستان و… تعاملات اجتماعی داشته باشند. بنابراین مسئله این است که ابعاد مختلف سرمایه ی اجتماعی مثل شبکه های اجتماعی دانش آموزان، اعتماد اجتماعی آن ها و پذیرش هنجارهای اجتماعی و… چه اثری بر گرایش به جرم و بزهکاری در آن ها می شود؟ (صدیق سروستانی،۱۳۸۶، ۲۴۴)

فوکویاما[۱] در اثری که آن را پایان نظم نامیده است به کاهش فزاینه ی سرمایه ی اجتماعی در کشورهای صنعتی اشاره می کند واز ان به عنوان «فروپاشی بزرگ» یاد می کند (فوکویاما،۲۰۰۰: ۲). به نظر وی تاریخ زندگی بشر تاریخ تغییر و تحول در نظام هنجارهای اجتماعی است روند این تغییر با صنعتی شدن جوامع شدت گرفته و رد پاره ای از موارد چنان شتابان پیش رفته که به بوی زوال برخی از نهاد ها و سازمان های اجتماعی (مانند خانواده) برخاسته است. افزایش نرخ طلاق افزایش تعداد خانواده­های تک والدی و افزایش نرخ تولد کودکان نامشروع همه نشانه های محکم چنین زوالی اند در مورد جرم وجنایت هم تقریبا در همه ی کشورهای صنعتی به غیر از ژاپن شاهد افزایش نرخ انواع حرایم خشونت امیز از جمله قتل، آدم ربایی، سرقت، تجاوز در دو سه دهه ی اخیر پایان قرن بیستم هستیم تعدا د قتل در هر یک صدهزار نفر جمعیت در ایالات متحده در سال ۱۹۵۰تنها ۵ نفر بوده که در سال ۱۹۹۴ به ۹ نفر رسیده است نرخ جرایم علیه دارایی های مردم هم در سال ۱۹۶۰ حدود ۱۹۰مورد در یکصد هزار نفر جمعیت بوده که در سال ۱۹۹۵ به نزدیک ۴۵۰ مورد رسیده است دزدی خود رو در آمریکا در سال ۱۹۸۴ بیش از ۱۲۰۰ مورد در سوئد نزدیک به ۱۸۰۰ مورد در انگلستان بیش از ۱۶۰۰ مورد در المان حدود ۱۶۰۰ مورد در کانادا بیش از ۱۴۰۰ مورد در فرانسه بیش از ۸۰۰ مورد و درذ ژاپن بیش از ۲۰۰ مورد در هر یکصد هزار نفر جمعیت گزارش شده است (فوکویاما، ۲۰۰۰، ۳).

میزان قتل در امریکا حدود دو برابر فرانسه و سه برابر کشورهایی چون انگلییس آلمان سوئد و ژاپن و میزان ادم ربایی در امریکا بسیار بیش تر از این تعداد است آدم ربایی در ایالات متحده بیش از ۳۵ نفر در هر یکصد هزار نفر در سال است که حدود ۱۰ برابر از انگلیس و ژاپن بیشتر است آزار جسمی و سواستفاده ی جنسی از کودکان هم در یکی دو دهه ی پایانی قرن ۲۰ طبق گزارش امارهای رسمی چه در امریکا و چه سایر کشورهای صنعتی اروپای افزایش کاملا شتابانی داشته است (صدیق سروستانی ،۱۳۸۶، ۲۴۶).

۱-۶- ضرورت و اهمیت تحقیق

مردمی بودن و مردمداری مانند شمشیر دو لبه است (غفاری و رمضانی،۱۳۸۸، ۱۳۷) افراد علاوه بر آن­که می­توانند سرمایه ی اجتماعی خود را برای همکاری در جهت نیل به اهدافی که برای اعضای شبکه و اجتماع مفید هستند به کار برند، می­توانند آن را در جهت حصول مقاصدی که به لحاظ اجتماعی و اقتصادی مخرب هستند هم به کار گیرند. سرمایه ی اجتماعی مخرب علاوه بر اینکه برای تحقق اهدافی که عموما نامطلوب هستند مورد استفاده قرار می گیرد اغلب از طریق روشهای غیر قانونی از جمله «استفاده از زور یا خشونت یا فعالیت های غیر قانونی» تقویت می گردد. در مطالعه ای در باره ی دو کشور امریکای لاتین (گواتمالا وکلمبیا) مک ایوین و مرز خاطر نشان ساختند که اقلیت قابل توجهی از تمام سازمان های اجتماعی فقط برای اعضای خودشان منافعی تولید کرده و نسبت به دیگران اعمال خشونت نموده اند این سازمان ها شامل گروههای چریکی و مبارز، باندهای محله ای، باندهای مواد مخدر و گروه های مردمی مبارزه با جرم و بی نظمی بوده اند تقریباً از بین هر پنج سازمان عضویتی که بیشتر آن ها مرد سالار بودند یکی از آن ها خشونت امیز بود (غفاری و رمضانی، ۱۳۸۸، ۱۴۰).

سرمایه ی اجتماعی را معمولاً مجموعه ای از هنجارهای نظم بخش دانسته اند که اعضای گروهی که همکاری و تعاون بین آن ها وجود دارد در آن سهیم اند پیوند اجتماعی، اعتماد، همبستگی گروهی، پایبندی به تعهدات و همیاری جز شاخص های عمده­ی سرمایه ی اجتماعی محسوب می شوند. به این ترتیب سرمایه ی اجتماعی به نحوی متناظر با نظم اجتماعی است افزایش آن تقویت نظم و کاهش آن حاکی از و جود انحرافات اجتماعی، جرم وجنایت، فروپاشی خانواده، مصرف مواد مخدر، خود کشی و امثال آن است. بنابراین چنانچه سرمایه ی اجتماعی به معنی وجود هنجارهای رفتاری مبتنی بر تشریک مساعی باشد، کج­رفتاری های اجتماعی نیز نشانه­ی فقدان سرمایه ی اجتماعی است (صدیق سروستانی، ۱۳۸۷، ۲۴۵). از آنجا که پدیده های اجتماعی معمولاً متاثر از علل و عوامل خاص و تابع شرایطی مشخص است از این رو در این تحقیق اگر به بررسی رابطه ی دو متغیر مهم سرمایه ی اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم پرداخته شود و نوع رابطه ی آن ها مشخص شود می توان به پیش بینی و کنترل پرداخت و از بسیاری از کج رفتاری های اجتماعی و رفتاری جلوگیری کرد و به تقویت سرمایه ی اجتماعی در وجه مثبت آن پرداخت و از پیامدهای وجوه منفی سرمایه ی اجتماعی پیشگیری کرد

۱-۷- هدف تحقیق

هر پژوهش در پی رسیدن به هدف هایی است که این پژوهش نیز در پی رسیدن به هدف­های زیر است:

هدف اصلی:

– تعیین رابطه­ی بین سرمایه ی اجتماعی و میزان گرایش به ارتکاب جرم در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان.

هدف های اختصاصی:

 1. شناخت رابطه ی اعتماد بین گروهی دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان و میزان گرایش به ارتکاب جرم در بین آن ها.
 2. شناخت رابطه ی اعتماد برون گروهی دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان و میزان گرایش به ارتکاب جرم در بین آن ها.
 3. شناخت رابطه ی میزان عضویت در گروه ها و شبکه های دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان و میزان گرایش به ارتکاب جرم در بین آن ها.
 4. شناخت رابطه ی میزان رعایت هنجارهای اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان و میزان گرایش به ارتکاب جرم در بین آن ها.
 5. شناخت رابطه ی میزان گرایش به رفتارهای جمعی مذهبی دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان و میزان گرایش به ارتکاب جرم در بین آن ها.
 6. شناخت تفاوت بین دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهر گمیشان در زمینه ی تأثیرسرمایه ی اجتماعی بر میزان گرایش به ارتکاب جرم و بزهکاری در بین آن ها.

۱-۸- سئوالات پژوهش

از آنجا که هر پژوهش معمولاً با سئوالاتی همراه بوده است این پژوهش نیز در پاسخ به سئوالات زیر است که شامل سئوال های اصلی و فرعی تحقیق است:

سئوال اصلی:

– آیا بین میزان سرمایه ی اجتماعی در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان و میزان گرایش به جرم در آن ها رابطه وجود دارد؟

سئوالات فرعی:

 1. آیا بین میزان اعتماد بین گروهی دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان و میزان گرایش به ارتکاب جرم در آن ها رابطه وجود دارد؟
 2. آیا بین میزان اعتماد برون گروهی دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان و میزان گرایش به ارتکاب جرم در آن ها رابطه وجود دارد؟
 3. آیا بین میزان عضویت در گروه ها وشبکه های دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان و میزان گرایش به ارتکاب جرم در آن ها رابطه وجود دارد؟
 4. آیا بین میزان رعایت هنجارهای اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان و میزان گرایش به ارتکاب جرم در آن ها رابطه وجود دارد؟
 5. آیا بین میزان گرایش به رفتارهای جمعی مذهبی دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان و میزان گرایش به ارتکاب جرم در آن ها رابطه وجود دارد؟
 6. آیا بین دختران و پسران دانش آموز در زمینه ی تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر میزان گرایش یه ارتکاب جرم رابطه ی معناداری وجود دارد؟

۱-۹- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:

بین میزان سرمایه ی اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم در دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

 1. بین میزان سرمایه ی اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم در دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان رابطه وجود دارد.
 2. بین میزان مشارکت اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم در دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان رابطه وجود دارد.
 3. بین میزان کنترل اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم در دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان رابطه وجود دارد.
 4. بین میزان پیوند اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم در دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان رابطه وجود دارد.
 5. بین میزان رعایت هنجارهای اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم در دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان رابطه وجود دارد.
 6. بین میزان اعتماد اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم در دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان رابطه وجود دارد.
 7. بین میزان سرمایه ی اجتماعی دختران و پسران دانش آموز بر حسب ارتکاب جرم تفاوت معناداری وجود دارد.

۱-۱۰- تعریف مفاهیم اصلی تحقیق

تعریف نظری متغیر وابسته(گرایش به ارتکاب جرم)

از نظر جامعه شناسان و جرم شناسان، جرم عبارت از هر فعل یا ترک فعلی است که مخالف افکار و وجدان عمومی باشد، اعم از اینکه مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته باشد یا نه. در واقع، جرم در این مفهوم به معنای مطلق انحراف است. لواسور در تعریف جرم می گوید: جرم عبارت است از هر جمله ای که بوسیله فرد عضو یک دسته اجتماعی بر ضد یک ارزش مشترک این دسته به عمل می آید. دورکیم جامعه شناس مشهور فرانسوی می گوید: ما می توانیم وجود یک سلسله از عملیاتی را اثبات کنیم که اجتماع بر ضد آن ها واکنشی به صورت مجازات نشان می دهد. از این سلسله عملیات، گروهی می توان درست کرد و به آن عنوان مشترکی به نام «جرم» داد کانت جرم را در مفهومی گسترده به کار برده می گوید: هر عملی که مخالف اخلاق و عدالت باشد، جرم است (پیکا، ۱۳۷۰، ۱۶۵).

تعریف عملیاتی متغیر وابسته(گرایش به ارتکاب جرم):

این متغیر با سنجش گرایش به ارتکاب جرم در قالب ۱۱ سوال (۴۷-۵۷) سنجیده شده است. بیشترین جرائم مطرح در این تحقیق در بین دانش آموزان عبارتند از : دزدی، سیگار کشیدن و نزاع.

[۱] .Fukuyama

تعداد صفحه :۱۲۹

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com