پایان نامه بررسی جامعه شناختی فردی شدن در شهر یزد  

دانلود پایان نامه
دانشکده علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشدعلوم اجتماعی (گرایش مطالعات فرهنگی)

بررسی جامعه شناختی فردی شدن در شهر یزد             (مورد مطالعه زنان شهر یزد )

اسفند ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این پژوهش به بررسی جامعه شناختی فردی شدن در بین زنان یزدی پرداخته شد تحولات اخیر فرهنگی در جامعه سنتی مذهبی یزد از جمله  رشد طلاق ، کاهش حمایت خویشاوندی ، استفاده گستره از ماهواره و افزایش تمایلات مصرفی زنان حاکی از فراهم شدن بستری مناسب برای رشد تمایلات فرد ی در افرادشناخته می شود  . در این پژوهش به نظریات اندیشمندان حوزه جامعه شناختی  که به مقوله فردیت در آثارشان توجه داشته اند اعم از مدرن و پست مدرن  استناد جستیم .

برای پاسخ به سوالات پژوهشی (چه عواملی منجر به رشد فردیت در افراد می شود؟ فردیت چه ویژگی هایی دارد ؟پیامد های رشد فردیت در افراد چیست ؟راهبرد های افراد  برای عملی کردن خواسته ها وتصمیمات خود چیست ؟از ترکیبی از روش های  کمی(پیمایش )  و روش کیفی (گراند تئوری ) استفاده کردیم .

با توجه با نتایج یافته های کمی و کیفی به این نتیجه دست یافتیم  که  رشد فردیت در زنان یزدی نه به صورت کاملا فردی و خودمختار بلکه از طریق پیوستن به شبکه ها و روابط اجتماعی گوناگون  و  همنوایی با گروه های مختلف جامعه و تبعیت از استاندارد های روز  جامعه  ممکن می شود از این رو( به تعبیر رایزمن) شخصیت زنان یزدی  در مواردی درون راهبر و در مواردی برون راهبر است. چرا که یا هنجار ها و ارزش های خانوادگی – دینی به نحوی در آن ها درونی شده که هنگام  انتخاب رفتار خود کنترلی درونی دارند و یا محیط اجتماع و شبکه ها و روابطی که در آن قرار گرفته اند شیوه رفتار درست را به آن ها دیکته می کند اما هنوز شخصیت خودمختار به تعبیر رایزمن در زنان یزدی شکل نگرفته است. به عبارت دیگر  رفتارهای فردیت یافته بروز عینی در بین زنان نیافته است . از آن جا که مجردان و متاهلان به صورت جدا گانه مورد پیمایش  قرار گرفتند متغیر های مستقل اثر گذار بر رشد فردیت افرد باهم متفاوت بود برای مثال تماشای ماهواره و  سن   در فردی شدن متاهلان اثر گذار بود و   تماشای  تلویزیون و اینترنت   با فردی شدن مجردان رابطه معنار داشت این امر نشان می دهد که رسانه ها نقش موثری در رشد فردیت افراد ایفا می کنند، چرا که با آشنا کردن افراد با فرهنگ های گوناگون در زمینه انتخاب به رشد فکری آن ها کمک شایانی می کنند  رابطه قوی و معکوس تماشای تلویزیون و  فردی شدن نشان داد افرادی که تلویزیون دولتی ایران را تماشا می کنند  فردیت  کمتری را  در رفتار هایشان نشان می دهد . این یافته را می تواند موید این مطلب باشد که تکثر فرهنگی لازمه رشد فردیت در افراد است  .

کلید واژه ها : فردی شدن ، فرد گرایی ، سنت زدایی ، رهایی ،یزد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول مقدمه و کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………۱

۱-۱مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

۱-۲ بیان مساله  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

۱-۳ ضرورت و اهمیت  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

۱-۴ اهداف کلی   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

۱-۴-۲ اهداف جزئی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶

فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………۷

۲-۱ مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

۲-۱-۱   مبانی نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۸

۲-۲ روانشناسی بین فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹

۲-۳ رویکرد های جامعه شناختی …………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۲-۳-۱ -۱ دورکیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۲-۳-۱-۲  زیمل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷

۲-۳-۱-۳ وبر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۳-۱-۴ الیاس ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۶

۲-۴ رویکرد های پست مدرنیستی …………………………………………………………………………………………………………………………………۲۸

۲-۴-۲ تفاوت رویکرد های مدرن و پست مدرن ……………………………………………………………………………………………………………۲۸

۲-۴-۲ فردی شدن و مرگ طبقه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………..۳۰

۲-۴-۳ گفتمان های مطرح در حوزه فردی شدن …………………………………………………………………………………………………………۳۶

۲-۴-۴ هویت و فردی شدن ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱

۲-۵ نظریه پردازان فردی شدن …………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵

۲-۵-۱ آنتونی گیدنز …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵

۲-۵-۲  بک و بک گرنشایم  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..56

۲-۵-۳ باومن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۷

۲-۶ شناخت ابعاد کلی فردی شدن…………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱

۲-۶-۱ سنت زدایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳

۲-۶-۲ رهایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳

۲-۶-۳ همه چیز خوارگی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴

۲-۷ اندیشمندان دیگر در حوزه فردی شدن …………………………………………………………………………………………………………………۷۴

۲-۷-۱ رایزمن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۴

۲-۸ پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

۲-۸-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۸

۲-۸-۲ پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور ………………………………………………………………………………………………………..۷۸

۲-۸-۲-۱ پژوهش های انجام گرفته در زمینه فرد گرایی …………………………………………………………………………………………….۷۸

۲-۸-۲-۲-پژوهش های انجام گرفته در زمینه سبک زندگی ……………………………………………………………………………………….۸۳

۲-۸-۳ پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور …………………………………………………………………………………………………….۹۳

۲-۸-۳-۱ سنجش فردی شدن در ۲۵ کشور صنعتی …………………………………………………………………………………………………..۹۳

۲-۹ چهار چوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

فصل سوم  : روش شناسی پژوهش  ………………………………………………………………………………………………..103

۳-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴

۳-۲ روش های ترکیبی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴

۳-۲-۱ روش کیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

۳-۲-۲ نمونه گیری کیفی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….108

۳-۲-۳ ابزار سنجش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۹

۳-۲-۴ معیار کیفیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰

۳-۳ بخش روش شناسی کمی …………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲

۳-۳-۱ روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲

۳-۳-۲ تکنیک جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۳

۳-۳-۳ اعتبار و پایایی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۳

۳-۳-۴ جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴

۳-۳-۵ نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵

۳-۳-۶ معرفی جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۷

۳-۳-۷ مطالعه مقدماتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۸

۳-۳-۸ تعریف مفاهیم و شاخص سازی ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹

۳-۳-۹ فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۳

فصل چهارم  : تجزیه و تحلیل داده های پژوهش ……………………………………………………………………………..۱۳۴

۴-۱- یافته های کیفی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….135

۴-۱-۱کدگذاری آزاد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۵

۴-۱-۲ کدگذاری محوری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۶

۴-۱-۲-۱ شرایط علی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۶

۴-۱-۲ -۲ شرایط میانجی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۱

۴-۱-۲-۳ زمینه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….145

۴-۱-۲-۴ پیامد ها  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..147

۴-۱-۲-۵ استراتژی ها  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….171

۴-۱-۳ کدگذاری انتخابی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۳

۴-۲ بخش یافته های کمی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۷

۴-۲-۱ روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۷

۴-۲-۲ مرحله توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۷

۴-۲-۲-۱ یافته های توصیفی.(ویژه متاهلان )…………………………………………………………………………………………………………….۱۷۸

۴-۲-۲-۲ یافته های توصیفی دو بعدی ………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۳

۴-۲-۲-۳- مرحله استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۵

۴-۲-۳-۱ یافته های توصیفی یک بعدی(ویژه مجردان ) ……………………………………………………………………………………………۱۹۸

۴-۲-۳-۲ یافته های توصیفی  دو  بعدی ……………………………………………………………………………………………………………………۲۱۳

۴-۲-۳-۳ مرحله استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۶.

فصل پنجم  : نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………..۲۱۸

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۹

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲۹

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳۰

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                                     صفحه

جدول ‏۳-۱ توزیع فراوانی جمعیت زنان نقاط شهری برحسب سن . ۱۱۵

جدول ‏۳-۲توزیع فراوانی جمعیت زنان بر حسب وضعیت تاهل . ۱۱۵

جدول ‏۳-۳ توزیع فراوانی پاسخ گویان حداقل یک بار ازدواج کرده ۱۱۶

جدول ۳-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان هرگز ازدواج نکرده ۱۱۷

جدول ۳-۵ تحلیل عامل گویه های متغیر فردی شدن ………………………………………………………………………………………………۱۲۳

جدول ۳-۶  تحلیل عامل گویه های دین داری ………………………………………………………………………………………………………….۱۳۰

جدول ۳-۷  تحلیل عامل گویه های فراغتی  ………………………………………………………………………………………………………………132

جدول ‏۴-۱ توزیع فراوانی پاسخ گویان براساس متغیر سن ۱۷۹

جدول ‏۴-۲ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس تحصیلات …………………………………………۱۷۹

جدول ‏۴-۳ توزیع فراوانی پاسخ گویان بر اساس وضعیت اشتغال ۱۸۰

جدول ‏۴-۴ توزیع فراوانی پاسخ گویان بر اساس میزان استفاده از ماهواره  180

جدول ۴-۵ توزیع فراوانی پاسخ گویان براساس میزان استفاده از تلویزیون……………………….…….…………….۱۸۰

جدول ‏۴-۶ توزیع فراوانی پاسخ گویان بر اساس میزان استفاده از اینترنت ۱۸۱

جدول ‏۴-۷ توزیع فراوانی پاسخ گویان براساس میزان حضور در فضاهای فراغتی .. ۱۸۱

جدول ‏۴-۷ توزیع فراوانی پاسخ گویان براساس میزان دینداری……………………………………………………۱۸۲ .جدول ۴-۹ توزیع فراوانی پاسخ گویان بر اساس میزان ترجیحات فردی در انتخاب های شغلی و تحصیلی………………………………………………………………………………………………… ۱۸۱

جدول ۴-۱۰ توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب میزان ترجیحات فردی در انتخاب های پوششی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۴

جدول ۴-۱۱ توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب ترجیحات فردی در روابط خانوادگی و زناشویی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۵

جدول ۴-۱۲ توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان  پیروی از ارزش های مدرن در سبک زندگی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۷

جدول ۴-۱۳ توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب ترجیحات فردی در تصمیم گیری برای مدیریت بدن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۸

جدول ۴-۱۴ توزیع فراوانی پاسخ گویان براساس  میزان ترجیحات فردی در تصمیم گیری برای نحوه گدران اوقات فراغت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۹

جدول ۴-۱۵ توزیع فراوانی پاسخ گویان براساس میزان ترجیحات فردی در تصمیم گیری برای خرید ۱۹۱

جدول ‏۴- ۱۶ توزیع فراوانی پاسخ گویان براساس میزان آزادی انتخاب  192

جدول ‏۴-۱۷ رابطه سن و فردی شدن  193

جدول ۴-۱۸رابطه میزان دینداری و فردی شدن ………………………………………………………………………………………………………..۱۹۴

جدول ‏۴- ۱۹رابطه بین میزان استفاده از ماهواره و فردی شدن . ۱۹۴

جدول ‏۴- ۲۰رابطه بین میزان حضور در فضاهای فراغتی و فردی شدن   195

جدول ‏۴- ۲۱رابطه متغیر های مستقل و فردی شدن   196

جدول ‏۴- ۲۲ رابطه متغیرهای مستقل و وابسته در جمعیت   197

جدول ‏۴- ۲۳ توزیع فراوانی پاسخ گویان(مجرد) براساس متغیر سن   198

جدول ‏۴- ۲۴ توزیع فراوانی پاسخ گویان براساس تحصیلات  198

جدول ‏۴- ۲۵ توزیع فراوانی پاسخ گویان براساس وضعیت اشتغال. ۱۹۹

جدول۴-۲۶توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب میزان استفاده از ماهواره   199

جدول۴-۲۷ توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب میزان استفاده از تلویزیون  200

جدول ۴-۲۸ توزیع فراوانی پاسخ گویان بر اساس میزان استفاده از اینترنت   201

جدول ‏۴- ۲۹  توزیع فراوانی پاسخ گویان بر اساس میزان حضور در فضاهای فراغتی مدرن ۲۰۱

جدول ‏۴-۳۰ توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب دینداری   201

جدول ‏۴-۳۱ توزیع فراوانی پاسخ گویان بر اساس میزان ترجیحات فردی در انتخاب های شغلی و تحصیلی   202

جدول ‏۴-۳۲ توزیع فراوانی پاسخ گویان بر اساس میزان ترجیحات فردی در انتخاب های پوششی  203

جدول ‏۴-۳۳ توزیع فراوانی پاسخ گویان بر اساس میزان ترجیحات فردی در تصمیم گیری برای ازدواج   205

جدول ‏۴-۳۴ توزیع فراوانی پاسخ گویان بر اساس میزان پیروی از ارزش های مدرن در سبک زندگی (سنت زدایی )   207

جدول ‏۴-۳۵ توزیع فراوانی پاسخ گویان براساس میزان ترجیحات فردی در تصمیم گیری برای مدیریت بدن ۲۰۷

جدول ‏۴-۳۶ توزیع فراوانی پاسخ گویان براساس میزان ترجیحات فردی در تصمیم گیری برای نحوه گذران اوقات فراغت  209

جدول ‏۴-۳۷ توزیع فراوانی پاسخ گویان براساس میزان ترجیحات فردی در تصمیم گیری برای خرید    210

جدول ‏۴-۳۸ توزیع فراوانی پاسخ گویان براساس میزان آزادی انتخاب در سبک زندگی ۲۱۲

جدول  ‏۴-  39توزیع فراوانی پاسخ گویان براساس فردی شدن با توجه به وضعیت تاهل .  212

جدول ‏۴-۴۰ رابطه بین میزان استفاده از تلویزیون و فردی شدن ۲۱۳

جدول ۴-۴۱ رابطه میزان استفاده از اینترنت و فردی شدن ………………………………………………………………………………………۲۱۴

جدول ۴-۴۲ رابطه بین میزان دینداری و فردی شدن ……………………………………………………………………………………………….۲۱۴

جدول ۴-۴۳ رابطه میزان حضور در فضاهای فراغتی و فردی شدن………………………………………………………………………….. ۲۱۵

جدول ۴-۴۴ رابطه متغیرهای  مستقل و فردی شدن ………………………………………………………………………………………………..۲۱۶

جدول ۴-۴۵ رابطه متغیر های مستقل و وابسته در جمعیت………………………………………………………………………………………۲۱۷

شکل ۳-۱ مدل نظری پژوهش ( مربوط به روش کمی )…………………………………………………………………………………………….۱۰۲

شکل ۵-۱ مدل نظری پژوهش (مربوط به روش کیفی ) …………………………………………………………………………………………….۱۷۶

مقدمه

چیزی که  حیات امروز در جوامع  انسانی را  به نحو بارزی از حیات انسان ها در جوامع پیشا مدرن متمایز می کند قدرت انتخاب انسان برای تصمیم گیری در مورد زندگی خود است. جوامع سنتی با ایجاد  محدودیت های مختلف اجتماعی در قالب تعینات ساختاری (از جمله :قومیت، طبقه اجتماعی ، دین،  خانواده و….)مانع از این امر می شدند که افراد بتوانند آزادانه برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند. افراد در جامعه ای که متولد می شدند در همان بدو تولد با آداب و رسوم و سنت های مختلف جامعه پذیر می شدند و کمتر زمینه ای برای آن ها پیش می آمد که  حتی تصور این امر داشته باشند که تلاش کنند زندگی و سرنوشت دیگری برای خود رقم بزنند .سرنوشت آن ها از قبل مقرر شده بود و آن ها بر مبنای یک طرح از پیش ساخته شده زندگی خود را می ساختند اما در جوامع امروزی  افراد  به حق انتخاب خود واقف شده اند قدرت بازاندیشی  به آن ها این امکان را داده که در مورد گزینه های مختلف در زندگی خود با در نظر گرفتن شرایط و سلایق خود دست به انتخاب بزنند.

۱- ۲بیان مساله

جوامع امروز نسبت به جوامع در گذشته تحرک اجتماعی ای را در حال تجربه کردن هستند که به آن ها اجازه می دهد سریع تر با فرهنگ ها و جوامع دورتر رابطه برقرار کنند . یکی از بازتاب های مهم این تحرک اجتماعی مبنی بر جهانی شدن ظهور جامعه چند فرهنگی متحرک و توسعه قدرت انتخاب است که منشا قوی شدن فردیت و به تبع آن عوض شدن نقش هنجارهای اجتماعی سلسله مراتب اجتماعی و قشر بندی اجتماعی در تعاملات اجتماعی شده است (عاملی ،۱۳۸۸: ۳) از این رو به تعبیر گیدنز فردی شدن قطب شخصی جهان گرایی است . فردی شدن به معنای خود پرستی یا دست کم خصوصی شدن نیست بلکه به معنای نیرویی است که زندگی را به طرف آینده باز سوق می دهد . اما تاثیر آداب و رسوم به طور روز افزونی در زندگی ما رو به زوال می رود از این رو ما با آینده ای باز روبه رو می شویم . روبه رو شدن با آینده ای باز به معنای ایجاد هویت شخصی است نه این که صرفا هویت شخصی ناشی از یک  زمینه فرهنگی با شکل سنتی – تاریخی باشد . (گیدنز، ۱۳۸۷: ۳۷)

از این رو می توان به این نکته اذعان کرد که چیزی که اهمیت خاص در دوره معاصر یافته است توجه افراد به ساختن هویت شخصی است . اگر در گذشته ویژگی های انتسابی افراد جایگاه آن را در جامعه مشخص می ساخت  و در جوامع مدرن اولیه موقعیت طبقاتی فرد یعنی جایگاهی که وی در نظام تولید داشت تعیین کننده هویت اجتماعی بود امروز در دورانی که به مدرنیته متاخر معروف است   در اثر چرخش فرهنگی  از تولید به مصرف ،الگو های مصرف یا به عبارتی سبک زندگی فرد معیار تشخیص هویت  اوست از این رو می توان گفت هویت اجتماعی فرد  محتوای شخصی به خود گرفته است .  تلاش امروزه افراد برای ساختن یک هویت شخصی نشانگر رشد تمایلات فردگرایانه در آن هاست  . افراد امروز تلاش می کنند با رهانیدن خود از تعینات ساختاری خود معمار سرنوشت خود باشند حتی اگر مجبور باشند در این راه با ریسک و مخاطرات زیادی دست و پنجه نرم کنند ، یا حتی مدام ساخته های خود را خراب کنند و از نو بسازند . گسترش رسانه های ارتباط جمعی مثل ماهواره و اینترنت با شکستن مرزهای فرهنگی جوامع و مواجه ساختن افراد در جوامع در حال توسعه با سبک ها و ارزش های گوناگون ملل فرهنگی دیگر، به نوعی باعث رها شدگی فرهنگی افراد  در این جوامع شده است  از این رو افراد امروزه برای انتخاب های گوناگون زندگی تنها ارزش ها ی فرهنگی خود را ملاک انتخاب قرار نمی دهند بلکه با توجه به آشنایی که از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی دیگر به دست آوردند به بازاندیشی  در سنت ها ارزش ها و هنجارهای جامعه بومی خود پرداخته و سعی می کنند انتخابی داشته باشند که محدودیت های کمتری را برای آن ها رقم زند  و به خاطر میدان دادن به سلیقه شخصی در انتخاب های مختلف در زندگی خود  رنگ فردیت را در زندگی خود پررنگ می کنند .

شهر یزد در زمره یکی از توسعه یافته ترین مناطق کشور است و از نظر بسیاری از شاخص های متعارف اقتصادی و اجتماعی نظیر تحصیلات ، شهر نشینی و اشتغال بالاتر از متوسط کشوری قرار دارد . جمعیت یزد نسبتا همگون است و تنوعات قومی و مذهبی و زبانی چشمگیر در آن وجود ندارد . علاوه بر این ها شهر یزد ، فرهنگ مذهبی و بسیاری از عناصر سنتی را تا به امروز همچنان حفظ کرده و بدین ترتیب پارادوکس سنت و مدرنیته را در خود منسجم نموده است (افشانی و دیگران ۱۳۸۸ ) از این رو  بررسی رشد فردیت  می تواند سهم بسزایی در شناخت بهتر تحولات فرهنگی آن داشته باشد .

سوالات پژوهشی

چه عواملی منجر به رشد فردیت در افراد می شود؟

فردیت چه ویژگی هایی دارد ؟

پیامد های رشد فردیت در افراد چیست ؟

راهبرد های افراد  برای عملی کردن خواسته ها وتصمیمات خود چیست ؟

۱-۳ضرورت و اهمیت

استفاده  گسترده افراد از رسانه های جمعی در این شهر سنتی – مذهبی در  سالهای اخیر توجه محققان را به خود جلب کرده است به طوری که نتایج تحقیقی با موضوع نگرش افراد متاهل و مطلقه به نقش برنامه های ماهواره ای فارسی زبان در انسجام خانواده در شهر یزد  نشان می دهد استفاده از ماهواره در سال های اخیر در استان یزد گسترش یافته است تحقیقات صورت گرفته گویای آن است که  به رغم تابو بودن استفاده از ماهواره در کشور ایران ، در سال ۱۳۹۰ بیش از نیمی از مردم شهریزد  اعلام نموده اند که از برنامه های ماهواره ای استفاده می نمایند . از جمله تاثیرات سوء استفاده از رسانه های ماهواره ای  در پژوهشی دیگری به نام تمایلات مصرفی. زنان در شهر یزد(افشانی ۱۳۹۰ ) نشان داد که استفاده از رسانه مهم ترین متغیر اثر گذار بر تمایلات مصرفی است. علاوه بر این امر ، طلاق از دیگر موضوعات فرهنگی است که مورد توجه محققان قرار گرفته  تحقیقی که در زمینه نگرش نسبت به طلاق در شهر یزد در سال ۱۳۸۹  انجام گرفته (افشانی ۱۳۹۱ ) نشان داد با وجود آن که استان یزد همواره درزمره استان هایی بوده است که نهاد خانواده در آن از ثبات و استحکام بالایی برخوردار بوده و از نظر مقایسه ای یکی از پایین ترین میزان های طلاق را در بین استان های کشور داشته است. با این حال، بر اساس آمارها و شواهد موجو د،در سالیان اخیر نرخ طلاق در یزد روند رو به رشدی را پیموده است. این افزایش، به ویژه در چند سال گذشته درمقایسه با چند دهه اخیر بی سابقه و نگران کننده بوده است. به طوری که برمبنای اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور،میانگین شاخص نسبت طلاق به ازدواج در استان یزد، در فاصله سال های۱۳۴۷-۸۶ معادل ۲/۳ درصد بوده این مدت هیچ گاه از ۵/۴)درصد فراتر نرفته( است، اما در سال ۱۳۸۷ ، نسبت طلاق ها به ازای هر صد ازدواج، به رقم ۴/۶  و در یازده ماهه نخست سال ۱۳۸۸ به ۱/۸ درصد افزایش یافته است . .نسل جدید به دلیل تحصیلات بالا، اشتغال بیرون از خانه، درآمد مستقل از درآمد شوهر، استفاده زیاد از وسایل ارتباط جمعی و آگاه شدن زنان نسبت به حقوق خود، زشت نبودن طلاق در نظر آنان و پایبند نبودن به ارزش های سنتی که طلاق را امری ناپسند می داند، آنها را به این سمت سوق داده است که تحت هر شرایطی حتی با وجود فرزند هم حاضر نشوند با شوهر ناسازگار خود زندگی کنند. در حالی که نسل قدیم به دلیل پایبندی به ارزش های سنتی و زشت بودن طلاق از نظر آنان، معتقدند که زندگی تحت هر شرایطی بخصوص با وجود فرزند باید حفظ شود.. تغییر در روابط خانوادگی هم از دیگر تحولات  فرهنگی در شهر یزد در سالهای اخیر  بوده(فرهمند ،۱۳۹۳) درمجموع چنین به نظر می رسد که در جریان مدر ن شدن جامعه و اشاعه فرهنگ مدرن، خانواده متحمل تغییرات نگرشی و ارزشی در روابط و نقش ها است که یکی از بارزترین مظاهر آن کمرنگ شدن و سستی روابط میان اعضای خانواده و کاهش حمایت خویشاوندی است به طور کلی می توان بیان کرد که با ورود عناصر نوگرایی تغییراتی در شرایط ساختاری جوامع ایجاد می شود که یکی از این تغییرات ساختاری و نهادی دگرگونی در نهاد خانواده و کارکردهای آن است.داد ه های این پژوهش همچنین مؤید این امر است که به موازات افزایش میزان مؤلفه های نوگرایی در میان یزد ی ها، میزان حمایت خویشاوندی تضعیف می شود با توجه به نتیجه تحقیق حاضر جهتگیری ذهنی و کنشی سرپرست خانوارهای یزدی تلفیقی از جمع گرایی و فردگرایی است. باید گفت که در میان یزد ی ها سنت ها نه تنها از بین نرفته اند، بلکه حضور فعا ل تری در کنار مدرنیته دارند. عرصه عمومی یزد محل حضور سنت و مدرنیته به طور همزمان است. در این جامعه سنت هنوز از بین نرفته و مدرنیته هم هنوز فراگیر نشده است.

از آن جا که رشد طلاق ، کاهش حمایت خویشاوندی ، استفاده گسترده از ماهواره و افزایش تمایلات مصرفی زنان می تواند زمینه های مناسبی را برای رشد فردیت در افراد فراهم کند از این روضروری به نظر می رسد رشد فردیت و چگونگی آن در زنان جامعه یزد مورد توجه و بررسی قرار گیرد .

۱-۴ اهداف تحقیق

۱-۴-۱ هدف کلی

هدف اصلی این تحقیق: بررسی جامعه شناختی  فردی شدن  در میان زنان شهر یزد  است .

۱-۴-۲ اهداف جزیی

۱- شناسایی عوامل رشد فردیت در زنان

۲- شناسایی ویژگی های  رشد فردیت در افراد

۳- شناسایی پیامد های رشد فردیت در افراد

۴- شناسایی راهبرد های زنان برای عملی کردن خواسته ها و تصمیمات خود

تعداد صفحه :۲۵۸

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com