پایان نامه بررسی تاثیر شبکه بندی در تسخیر موج ضرب ها

ارسال شده در سایت پایان نامه

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

عنوان :
بررسی تاثیر شبکه بندی در تسخیر موج ضربهای در اطراف ایرفویل NACA0018
درجریان تراکم پذیر توسط نرمافزار فلوئنت

 

استاد راهنما :
دکتر منوچهر راد

نگارش:
رضا ربانی

 

چکیده
اثر متقابل بین امواج ضربهای و اجسام همواره با کدهای عددی و نرمافزارهای مختلف مـورد مطالعـه قـرار
گرفته است. کدهای عددی مختلفی برای شبیه سازی جریانهای تراکم پذیر وجـود دارد کـه هـر کـدام از
متدهای مختلفی جهت گسسته سازی معادلات استفاده میکنند. در این تحقیق تاثیر نوع شبکه اعم از بـا
سازمان و بیسازمان از نوع O، C ، H و همچنین نوع سلولهای بکار رفته در شبکه بنـدی، روی دقـت و
همگرایی حل در تسخیر موج ضربهای توسط نرم افزار فلوئنت مورد مطالعه قرار گرفته است. برای تمامی
شبکه های با سازمان از سلولهای مربعی استفاده شده است و این در حالیست که بـرای شـبکه هـای بـی
سـازمان، سـلولهای شـبکه مثلثـی در نظـر گرفتـه شـده انـد. شـکل هندسـی مـورد مطالعـه ایرفویـل
NACA0018 است که تحت زاویه حملهی 30 درجه، در جریان هوا با عدد ماخ 1/5 قـرار گرفتـه اسـت.
جریان هوا بصورت غیر لزج در نظر گرفته شده است و به همین دلیل معادلات حـاکم بـر جریـان سـیال،
معادلات اویلر هستند. همانطور که میدانیم در تمامی کارهای عددی مهمترین گـام نشـان دادن اسـتقلال
نتایج بدست آمده از شبکه است به همین دلیل در پایان کوچکتر کردن ابعاد سلولهای شبکه و اندازهگیری
ضرایب لیفت و درگ را بعنوان معیاری جهت نشان دادن استقلال جوابهای بدسـت آمـده از شـبکه، مـورد
استفاده قرار دادیم. نتایج استخراجی برای تمام شبکه ها شامل ضرایب درگ و لیفت پس از پیـدا نمـودن
استقلال شبکه، با نتایج منتشر شده مقایسه شده است.

مقدمه:

هدف از این مطالعه، بررسی و تحلیل اثر تغییر نوع شبکهبندی بر روی دقت و سرعت همگرایی محاسبات
مربوط به موج ضربهای میباشد. حل دقیق عددی موج ضربهای نیاز به شبکه محاسباتی دارد که بطور
همزمان انحنای جسم و موج ضربهای را در بر گیرد. اگرچه در تمامی کارهای عددی ریز کردن سلولهای
شبکه، روشی مناسب جهت نشان دادن عدم وابستگی جواب نهایی به نوع شبکه است اما ساختار شبکه
سازی نیز می تواند در دقت حل و همگرائی اثر گذار باشد.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه طراحی مدلی برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی در نظام های چابک
پایان نامه شرح لغات، اصطلاحات و ابیات دشوار 150 غزل از آغاز غزل­های دیوان لطف الله نیشابوری
پایان نامه روشی جدید برای طراحی تقویت کننده های پهن باند با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی
پایان نامه بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر افزایش کارایی حسابرسی صورت های مالی از دیدگاه حسابرسان مستق...
بررسی میزان تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی جهت استفاده از آن