پایان نامه بررسی تاثیرسبک های مدیریت مشارکتی وسنتی برخلاقیت دبیران مطالعه موردی دبیرستانهای ناحیه 1و2شهرشیراز

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

 

دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی-مدیریت آموزشی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش:مدیریت آموزشی

 

عنوان:

بررسی تاثیرسبک های مدیریت مشارکتی وسنتی برخلاقیت دبیران

مطالعه موردی دبیرستانهای ناحیه 1و2شهرشیراز

 

استادراهنما:

دکترعبدالمحمدطاهری

 

استادمشاور:

دکترعباداله احمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش                                                                                   

1-1- مقدمه                                                                                   2

1-2- بیان مساله                                                                              5

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش                                                             7

1-4- اهداف پژوهش0                                                                        9

1-5-تعریف اصطلاحات کلیدی 11                                                        10

1-6-سؤالات پژوهش                                                                        12

1-7-تعاریف عملیاتی                                                                        13

 

فصل دوم: مبانی نظری و تحقیقات پیشین

2-1- نظریه های کلاسیک مدیریت                                                         17

2-2- مبانی نظری مدیریت مشارکتی                                                       20

2-2-1- نظریه های مدیریت مشارکتی                                                     20

2-2-2- الگوهای مدیریت مشارکتی                                                        21

2-2-3- تعاریف مدیریت مشارکتی                                                         24

2-2-4- راهکارهای اجرایی مدیریت مشارکتی                                             25

2-3- مبانی نظری خلاقیت                                                                  26

2-3-1- نظریه های خلاقیت                                                                26

2-3-2- تعاریف خلاقیت و نوآوری                                                         29

2-3-3- فرآیند خلاقیت                                                                    30

2-3-4- موانع خلاقیت افراد                                                                31

2-3-5- وی‍ژگیها و خصوصیات افراد خلاق                                                 32

2-4- پیشینه تحقیق                                                                        33

2-4-1- تحقیقات خارجی و داخلی                                                        33

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه                                                                                   39

3-2-روش تحقیق                                                                            39

3-3- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه                                     39

3-4- ابزارهای پژوهش                                                                       40

3-4-1- مقیاس افتراق مفهومی مدیریت                                                   40

3-4-2- پرسشنامه خلاقیت دبیران                                                         43

3-5- شیوه جمع آوری اطلاعات                                                            45

3-6-روشهای آماری                                                                          45

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-نتایج                                                                                        48

4-1-نتایج آمار توصیفی                                                                      48

4-2-نتایج آمار استنباطی                                                                   50

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-بررسی نتایج                                                                            60

5-2-محدودیتها و مشکلات تحقیق                                                         68

5-3-پیشنهادهای کاربردی                                                                   69

5-4- پیشنهادهای پژوهشی                                                                  70

منابع فارسی                                                                                   71

منابع لاتین                                                                                    73

پیوستها

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول شماره3- 1- جامعه و نمونه آماری                                                            40

جدول شماره3- 2- نتایج حاصل از (تحلیل گزینه)                                                  42

جدول شماره3- 3- ضریب آلفای کرونباخ ابعاد مقیاس افتراق مفهومی مدیریت                  43

جدول شماره3-4- نتایج حاصل از (تحلیل گزینه)                                                   44

جدول شماره 4-1- شاخصهای آمار توصیفی متغیرهای پیوسته تحقیق                           49

جدول شماره 4-2- شاخص های آمار توصیفی سطح تحصیلات                                   49

جدول شماره 4-3- فراوانی و درصد فراوانی جنسیت در سه سبک مدیریت                      50

جدول شماره 4-4- ضرایب همبستگی بین سبک های مدیریت  و خلاقیت دبیران              51

جدول شماره 4-5-1- ماتریس همبستگی بین مؤلفه‌های سبک مدیریت و خلاقیت دبیران     52

جدول شماره4-5- ضریب رگرسیون بین مولفه های مدیریت سنتی  و خلاقیت دبیران          52

جدول شماره 4-6- ضریب رگرسیون بین مولفه های مدیریت متعادل و خلاقیت دبیران                   54

جدول شماره 4-7- ضریب رگرسیون بین مولفه های مدیریت مشارکتی وخلاقیت دبیران       55

جدول شماره4-8- ضریب رگرسیون بین مولفه های مدیریت وخلاقیت دبیران                   56

جدول شماره 4-9- مقایسه تفاوت ضرایب همبستگی سبک های مدیریت  و خلاقیت دبیران   57

جدول شماره 4-10- تفاوت میانگین نمرات مدیریت دبیران زن و مرد                            58

فهرست نمودارها

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه روابط سببی علویان با خلافت (خلفای سه‌گانه، آل زبیر و بنی‌امیه)
پایان نامه مطالعه مدل‌های انرژی تاریک در کیهان شناسی بر نزدیکی
پایان نامه ژئوپلیتیک آسیای مرکزی و علائق ایالات متحده آمریکا و روسیه (با تاکید بر چالش های محتمل بر...
پایان نامه مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های
دانلود پایان نامه ارشد :بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی