پایان نامه بررسی ادراکات مصرف کنندگان مرغ سبز دراستان گیلان

ارسال شده در سایت پایان نامه

نتایج تحلیل عاملی تأییدی مقیاس سنجش تحقیق

تحلیل عاملی تأییدی مقیاس سنجش در جدول ۴-۸ ارائه شده است. بارعاملی استاندارد تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش قدرت رابطه بین هر عامل (متغیر پنهان) با متغیرهای قابل مشاهده آن (گویه‌های پرسشنامه) در تمامی موارد بزرگتر از ۳/۰ بدست آمده است. بنابراین ساختار عاملی پرسشنامه قابل تائید است. خروجی نرم‌افزار لیزرل در شکل ۴-۱۲ آمده است. در این شکل هر متغیر پنهان یعنی همان ابعاد اصلی مطالعه با نماد بیضی و گویه‌های سنجش هر بعد (سوالات پرسشنامه) با نماد مستطیل نمایش داده شده است. بارعاملی استاندارد تبیین ابعاد توسط پرسش‌ها بر روی فلش‌هایی که هر گویه را به بعد مورد نظر متصل می‌کند قابل مشاهده است. برای نمونه برای متغیر آگاهی ۴ پرسش در نظر گرفته شده است که در شکل ۴-۱۲ با نماد B1 تا B4 نمایش داده شده است. بارعاملی استاندارد در تمامی موارد بزرگتر از ۳/۰ بدست آمده است که نشان می‌دهد سوالات مورد نظر بدرستی متغیر آگاهی را مورد سنجش قرار می‌دهد. در زمینه سایر ابعاد نیز به همین صورت است.

بعد از محاسبه بار عاملی استاندارد باید آزمون معناداری صورت گیرد. براساس نتایج مشاهده شده در جدول ۴-۹ بارعاملی آماره t شاخص‌های سنجش هر یک از ابعاد مورد مطالعه در سطح اطمینان ۵% مقداری بزرگتر از ۹۶/۱ می‌باشد. بنابراین همبستگی‌های مشاهده شده معنادار است. خروجی نرم‌افزار لیزرل در شکل ۴-۱۳ آمده است.

در نهایت جهت برازش تحلیل عاملی از شاخص‌های نیکوئی برازش استفاده شده است.یکی از شاخص‌های عمومی برای به حساب آوردن پارامترهای آزاد در محاسبه شاخص‌های برازش شاخص خی-دو بهنجار است که از تقسیم ساده خی-دو بر درجه آزادی مدل محاسبه می‌شود. چنانچه این مقدار بین ۱ تا ۵ باشد مطلوب است. (شوماخر و لومکس، ۱۹۸۸، ۸۸ ؛ کلاین، ۱۲۰۵ : ۵۹ ؛ به نقل از قاسمی[۱]، ۱۳۸۹ : ۱۶۲)

همچنین از آنجا که شاخص RMSEA برابر ۰۳۶/۰ و کوچکتر از ۰۵/۰ بدست آمده، مدل از برازندگی خوبی برخوردار است.

 

۴-۳-۲)  آزمون نرمال بودن داده‌ها

چون تحقیقات مبتنی بر مدل ساختاری مبتنی بر فرض نرمال بودن داده‌ها هستند بنابراین نخست آزمون نرمال بودن صورت گرفته است. در تحلیل عاملی تائیدی نیازی به نرمال بودن تمامی داده‌ها نیست بلکه باید عامل‌ها (سازه‌ها) نرمال باشند. (کلاین، ۲۰۱۰) بنابراین فرض نرمال بودن داده ها در سطح معناداری ۵% با تکنیک کولموگروف-اسمیرنف آزمون شده است.

۱- قاسمی، وحید. (۱۳۶۲). مدل سازی معادلات ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی، تهران: انتشارات جامعه شناسان

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه ارشد رویکرد قانون مجازات جدید از حیث آگاهی از قانون و عدم تورم قوانین
پایان نامه طراحی و شبیه سازی یک سلف حلزونی قابل تنظیم جدید با تکنولوژی MEMS
پایان نامه مطالعه تجربی تأثیر مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه­گذاری و شیوه­های تأمین مالی ...
دانلود پایان نامه سنجش تاثیر رضایت بر تبلیغات شفاهی
پایان نامه روانشناسی درباره رابطه بين روابط جنسي با پرخاشگري زنان