پایان نامه بررسی اثر عصاره آبی- الکلی پروپولیس ایرانی برساختار

ارسال شده در سایت پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………………… صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول : مقدمات وکلیات تحقیق…………………………………………………………………………… 2

1-1 بافت شناسی تخمدان……………………………………………………………………………………… 2

1-2 تعریف استرس……………………………………………………………………………………………… 5

1-3 استرس و گلوکوکورتیکوئید ها………………………………………………………………………….. 5

1-4 استرس های دوران بارداری……………………………………………………………………………… 6

1-5 انواع استرس………………………………………………………………………………………………… 7

1-6 علائم استرس……………………………………………………………………………………………….. 7

1-7 اثرات استرس……………………………………………………………………………………………….. 8

1-7-1 اثر استرس بر روی تخمدان………………………………………………………………………….. 8

1-8 استرس اکسیداتیو………………………………………………………………………………………… 10

1-8-1 ارتباط بین استرس اکسیداتیو و عملکرد تخمدان……………………………………………… 13

1-9 تعریف پروپولیس……………………………………………………………………………………….. 15

1-9-1 ترکیبات پروپولیس………………………………………………………………………………….. 16

1-9-2 تاثیر بره موم بر روی اینترفرون ها……………………………………………………………….. 18

1-9-3 مصارف بره موم………………………………………………………………………………………. 18

1-10 ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………… 19

1-10-1 اهداف………………………………………………………………………………………………… 20

1-10-2 فرضیات ……………………………………………………………………………………………. 21

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………. 23

فصل سوم: مواد و روش ها…………………………………………………………………………………… 28

3-1 تهیه و تزریق عصاره پروپولیس به حیواانات……………………………………………………….. 28

3-1-1 تهیه عصاره آبی – الکلی پروپولیس……………………………………………………………… 28

3-2 حیوانات آزمایشگاهی…………………………………………………………………………………… 31

3-2-1 گرو های مورد مطالعه در این طرح……………………………………………………………… 31

3-3 نمونه گیری………………………………………………………………………………………………… 32

3-4 روش سنجش هورمونی………………………………………………………………………………… 33

3-5 روش بافت شناسی و شمارش فولیکول ها………………………………………………………… 34

3-5-1 روش رنگ آمیزی هماتوکسیلین – ائوزین……………………………………………………… 34

3-5-2 روش رنگ آمیزیPAS…………………………………………………………………………….. 36

3-6 روش ارزیابی آپوپتوز(مرگ برنامه ریزی شده سلول)……………………………………………. 37

3-6-1 روش کار …………………………………………………………………………………………….. 38

3-6-2 نتیجه رنگ آمیزی تانل……………………………………………………………………………… 39

فصل چهارم: نتایج………………………………………………………………………………………………. 41

4-1 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس بر وزن بدن و وزن تخمدان نوزادان…………. 41

4-2 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس بر سطح سرمی کورتیکوسترون……………….. 42

4-3 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس بر سطح سرمی 17بتا- استرادیول……………. 43

4-4 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس بر تعداد و قطر اووسیت و تعداد انواع
فولیکولهای تخمدانی نوزادان…………………………………………………………………………………. 44

4-5 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس بر تعداد فولیکولهای آترتیک تخمدان ………. 45

4-6 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس بر قطر اووسیت………………………………….. 46

4-7 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس بر تعداد اووسیت………………………………… 47

4-8 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس بر تعداد سلولهای گرانولوزای تانل مثبت ….. 54

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………… 61

5-1 بحث……………………………………………………………………………………………………….. 61

5-1-1 یافته‎های اصلی تحقیق………………………………………………………………………………. 61

5-1-2 اثر استرس مزمن دوران نوزادی و عصاره پروپولیس بر وزن بدن و وزن تخمدان
موشهای صحرایی……………………………………………………………………………………………….. 62

5-1-3 اثر استرس مزمن دوران نوزادی و عصاره پروپولیس بر سطح 17- بتا استرادیول…….. 64

5-1-4 اثر استرس مزمن دوران نوزادی و عصاره پروپولیس بر تعداد انواع فولیکولهای
تخمدانی و فرآیند آترزی فولیکولی…………………………………………………………………………. 65

5-1-5 اثر استرس مزمن دوران نوزادی و عصاره پروپولیس بر تعداد و قطر اووسیت………… 66

5-1-6 اثر استرس مزمن دوران نوزادی و عصاره پروپولیس بر فرآیند مرگ برنامه ریزی شده
(آپوپتوزیس) سلولهای گرانولوزا……………………………………………………………………………. 67

5-2 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………. 69

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………… 70

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………. 71

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………….. 78

فهرست جدول ها

عنوان…………………………………………………………………………………………………………… صفحه

جدول 4-1 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس ایرانی بر وزن بدن حیوان……………… 41

جدول4-2 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس ایرانی بر تعداد و قطر اووسیت……….. 45

جدول 4-3 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس ایرانی بر میانگین تعداد فولیکول ها…. 46

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه فرهنگ عامه مردم منطقه گنجان
پایان نامه بررسی استراتژی های توسعه منابع انسانی و میزان تاثیر آنها بر توانمندسازی کارکنان
پایان نامه جایگاه قرارداد مالکیت زمانی در نظام حقوقی ایران وتبیین شرایط ،ماهیت و آثاراین قراردادها
پایان نامه بررسی اولویت بندی شاخص ها و معیار های تاثیر گذار بر انتصابات
سمینار کنترل هوشمند ترافیک شهری با استفاده از کنترل فازی