پایان نامه بازتاب های فضایی جابجایی سکونتگاه های روستایی

ارسال شده در سایت پایان نامه

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم زمین

گروه آموزشی جغرافیا

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM .Sc

رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

عنوان :

بازتاب های فضایی جابجایی سکونتگاه های روستایی

مطالعه موردی روستای « حاضرمیل » بخش مرکزی دهلران

استاد راهنما :

دکتر بیژن رحمانی

استاد مشاور:

دکتر رحمت اله  منشی زاده

 

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………… 1

فصل اول………………………………… 3

کلیات تحقیق………………………………… 3

1- 1- تبین مسئله……………………………….. 4

1- 2- ادبیات و پیشینه تحقیق…………………. 8

1- 3- سئوال های اصلی تحقیق………………… 14

1- 4- فرضیات تحقیق………………………………… 15

1- 5- اهداف تحقیق………………………………… 15

1- 6- فرایند انجام تحقیق………………………………… 16

1- 7- موانع تحقیق و مشکلات تحقیق…………………. 18

1- 8- تعریف واژگان کلیدی………………………………… 18

فصل دوم……………………………….. 21

مبانی  نظری تحقیق………………………………… 21

2 – 1-  نظریات ساماندهی………………………………… 22

2 – 1- 1- نظریه فن تانن……………………………….. 22

2- 1-2- نظریه مکان مرکزی………………………………… 23

2-1-3- شبکه لوش………………………………….. 24

2- 1-4- نواحی بازاری گالپین………………………………. 25

2-1- 5- رویکرد کارکردهای شهری درتوسعه روستایی…………… 26

2-1-6- راهبردهای برنامه ریزی سلسله مراتبی سکونتگاهها……… 28

2-1- 7- نظریه آگروپلیتن………………………………… 29

2-1- 8- نظریه اقتصاد مقیاس………………………………….. 33

2-2- نظریات مکانیابی و جابجایی روستاها………………………. 34

جمع بندی………………………………. 42

فصل سوم……………………………….. 43

ویژگیهای طبیعی ،اجتماعی و اقتصادی شهرستان دهلران………… 44

3-1- موقعیت جغرافیایی وسعت…………………………………. 46

3-2- ویژگیهای طبیعی……………………………….. 46

3- 2- 1 – انواع سنگها………………………………. 46

3- 2- 2- خاک شناسی………………………………… 46

3- 2- 3- دشت آبرفتی………………………………… 49

3- 2- 4- چینه شناسی………………………………… 49

3- 2- 5- زمین شناسی ساختمانی………………………. 53

3- 2- 5- 1- دشت خوزستان………………………………… 53

3- 2- 5-2-  زاگرس چین خورده………………………………. 54

3- 2- 5-3- زاگرس مرتفع………………………………… 54

3- 2- 6- لرزه خیزی……………………………….. 56

3- 2- 7 – کوههای منطقه……………………………….. 57

3- 2- 8-  منابع آب…………………………………. 58

3- 2- 8- 1- آبهای سطحی……………………………….59

3- 2-  8- 2- آبهای زیر زمینی………………………………… 61

3- 2- 9- ویژگیهای اقلیمی شهرستان دهلران……………… 62

3- 2- 9- 1- درجه حرارت…………………………………. 63

3- 2- 9-2- روزهای یخبندان………………………………… 64

3- 2- 9-3-  باد……………………………….. 64

3- 2- 9-4-  بارش………………………………….. 65

3- 2- 9- 5 – تبخیر………………………………. 67

3- 2- 9- 6 – رطوبت نسبی………………………………… 67

3- 2- 10- پوشش گیاهی………………………………… 68

3-3- ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی شهرستان دهلران……… 70

3-3- 1- پیشینه تاریخی………………………………… 70

3-3- 2-  ویژگیهای جمعیتی………………………………… 76

3-3- 2-1- ساختارسنی جمعیت…………………………………. 82

3-3- 2-2- مهاجرت…………………………………. 85

3-3- 2-3- وضعیت سواد……………………………….. 87

3-3- 2-4- وضعیت آموزش………………………………….. 88

3-3- 2- 5- جمعیت فعال………………………………… 91

3-3- 2- 5- توزیع جمعیت فعال در بخشهای سه گانه اقتصادی…….92

3-3- 2- 7 – جمعیت فعال غیر شاغل………………………………….. 95

3-3- 2- 8- پیش بینی جمعیت منطقه…………………………………… 95

3-3- 2- 9 – کلیات مباحث جمعیتی…………………………………….. 97

3-3- 3-  شناخت ویژگیهای نظام سکونتگاهی روستایی منطقه……………….. 100

3-3- 3- 1- عوامل موثر در شکل گیری و گسترش سکونتگاههای روستایی……… 105

3-3- 3- 1-1-  اسکان اجباری عشایر در اوایل قرن حاضر ………………. 105

3-3- 3- 1-2-  جنگ تحمیلی………………………………… 107

3-3- 3- 2- طبقه بندی سکونتگاههای روستایی از نظر جمعیت………. 110

3-3- 3- 3- وضعیت امکانات و خدمات عمومی موجود در سکونتگاههای روستایی……112

3-3- 3- 4- فعالیت اقتصادی روستاها…………………………….. 113

3-4- جمع بندی………………………………………………. 117

– فصل چهارم………………………………………… 119

جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات………………………….. 119

4-1- مقدمه……………………………….. 120

4-2- عوامل موثر بر استقرار روستاهای بخش مرکزی…………. 120

4-2- 1- مالکیت…………………………………. 120

4-2- 2- آب………………………………. 120

4 – 2 – 3 – کاربری زمین………………………………. 121

4-2- 4- دسترسی به مراتع………………………………… 121

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه بررسی ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه
پایان نامه تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان
پایان نامه عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی
پایان نامه تعیین مولفه های تاثیر گذار بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
پایان نامه ارشد تعیین ویژگی ها وفرصت ها ومحدودیت های رویکرد رجیوامیلیا جهت استفاده مدیران و مربیان