پایان نامه ارشد گروه الهیات رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی: بررسی فقهی و حقوقی ابراء …

دانلود پایان نامه
دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

گروه الهیات

عنوان پایان نامه :

بررسی فقهی و حقوقی ابراء و بخشش دین

استاد راهنما:دکتر حسن مبینی سوچلمایی

استاد مشاور: دکتر عباس حاجیها

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

واکاوی منشاء و مبنای اسباب سقوط تعهدات و شناخت ماهیت هر یک از این جهات،تفاوت بین آنها را آشکار می سازد. ابراء( ماده ۲۸۹ ق.م ) و بخشش دین ( ماده ۸۰۶ ق.م ) به عنوان دو جهت از جهات سقوط تعهدات که شرایط و آثار خاص خود را دارند.ابراء به عنوان یک ایقاع وسیله مستقیم اسقاط حق است پس با ابراء،مالی برای مدیون ایجاد نمی شود و می توان از آن به عنوان تنها وسیله مستقیم سقوط تعهدات یاد کرد . از این رو که با اعلام و انشاء اراده دائن دائر بر ابراء دین ، بلافاصله حق و دین بدون پرداخت و ایفاء و یا تبدیل و انتقال ساقط می شود در حالی که رضایت مدیون شرط نیست و اگر مدیون صراحتا مخالفت کند باز هم ابراء ایجاد می شود اما در دیگر اثباب سقوط تعهدات اعم از وفای به عهد ، تبدیل به تعهد ، تهاتر ، مالکیت مافی الذمه و بخشش طلب به مدیون نوعی پرداخت و یا انتقال و جابه جایی دین مشهود است . مهم ترین خصیصه ای که ابراء را از بخشش طلب به مدیون متمایز می سازد،  اولا عقد است و نیاز به توافق متهب دارد ثانیا باعث ایجاد حق برای مدیون است ثالثا وجه تملیکی بودن دین ( طلب ) در بخشش دین به مدیون است به عبارت دیگر هبه مزبور مستلزم انتقال طلب دائن به حیطه مالکیت مدیون است و اینگونه است که مدیون مالک دین خویش یا طلب دائن می شود و این اتحاد ذمه ، تعهد او را ساقط می نماید . اگرچه نتیجه ابراء و هبه فوق در مورد زوال و سقوط تعهد و دین ، برائت ذمه مدیون و عدم امکان رجوع به آن یکی است ولی احکام و آثار آنها متفاوت می باشد. آثار این تفاوت محدود به جنبه نظری و علمی این دو عمل حقوقی نیست بلکه نتایج عملی آن را می توان در تعاملات حقوقی اشخاص به ویژه در رابطه مالی چند جانبه دائن و مدیون و ضامنین یا رابطه مالی زوجین ، ( بذل مهریه ) در عقد نکاح ملاحظه نمود . در این تحقیق سعی شده است ضمن بررسی ماهیت ابراء و بخشش دین به مقایسه این دو عمل حقوقی پرداخته شود .

کلید واژگان

ابراء ، بخشش دین ، هبه طلب به مدیون ، اسقاط ، تملیک ، ایقاع و عقد .

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

فصل اول: کلیات و مباحث عام تحقیق

۱-۱.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲

 

۱-۲.کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۲-۱.انگیزه وجودی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۲-۲.فلسفه تعارض…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۳. شناخت کلی پدیده های حقوقی…………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۱-۳-۱. رابطه تعهد………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۱-۳-۲.فرق عقد و ایقاع……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳

۱-۳-۲-۱.بررسی اجمالی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۱-۳-۲-۲. قواعد عمومی عقود و ایقاعات………………………………………………………………………………………………………………۱۵

 

۱-۳-۲-۳. ایجاد اصل(عقد یا ایقاع)……………………………………………………………………………………………………………………….۱۷

۱-۳-۳.شناخت کلی دین………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱

۱-۳-۳-۱. مفهوم دین………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱

۱-۳-۳-۱-۱.دین به عنوان یک نوع مال………………………………………………………………………………………………………………….۲۱

۱-۳-۳-۱-۲.حقیقت ذمه و دین…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲

۱-۳-۳-۱-۳.تعهد و دین………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳

۱-۳-۳-۲.موضوع ،اوصاف و احکام دین………………………………………………………………………………………………………………..۲۳

۱-۳-۳-۳. ارکان دین…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴

۱-۳-۳-۴. مقایسه دین با مفاهیم دیگر……………………………………………………………………………………………………………………۲۴

۱-۳-۴. سقوط تعهدات………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵

۱-۴. شناخت کلی ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۹

۱-۴-۱.تعریف لغوی و اصطلاحی ابراء…………………………………………………………………………………………………………………..۲۹

۱-۴-۱-۱.تعریف لغوی ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۹

۱-۴-۱-۲.تعریف اصطلاحی ابراء………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹

۱-۴-۲. کلیاتی پیرامون ماهیت ابراء………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱

۱-۴-۲-۱.بیان نظریه فقهی……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۱

۱-۴-۲-۲.بیان نظریه حقوقی…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۱

۱-۴-۲-۳.ماهیت ابراء …………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۱

۱-۴-۲-۴.ادله ایقاع بودن ابراء……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۲

۱-۴-۳. ارکان ابراء وشرایط هر یک……………………………………………………………………………………………………………………….۳۲

۱-۴-۳-۱.ابراء کننده (دائن )…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۲

۱-۴-۳-۲.مبرأ (مدیون)………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳

۱-۴-۳-۳.مبرأ منه (موضوع ابراء)………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳

۱-۴-۳-۴.صیغه یا لفظ ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴

۱-۴-۴.احکام ابراء……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵

۱-۴-۴-۱.معوض یا مجانی بودن ابراء…………………………………………………………………………………………………………………….۳۵

۱-۴-۴-۲.نظریه صحت ابراء مالم یجب………………………………………………………………………………………………………………….۳۶

۱-۴-۴-۳.بررسی اثر تبری بایع از عیوب قبل از عقد………………………………………………………………………………………………..۳۷

۱-۴-۴-۴. ابراء ذمه به میت………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷

۱-۴-۵.آثار ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷

۱-۴-۵-۱.سقوط طلب…………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۷

۱-۴-۵-۲.انحلال تضمین های طلب………………………………………………………………………………………………………………………۳۸

۱-۴-۵-۳.ابراء یکی از مسئولان متضامن…………………………………………………………………………………………………………………۳۸

۱-۴-۵-۴.عدم رجوع از ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸

۱-۵.شناخت کلی عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹

۱-۵-۱.تعریف عقد هبه………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹

۱-۵-۱-۱.تملیک مال…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹

۱-۵-۱-۲.تملیک بلاعوض……………………………………………………………………………………………………………………………………۴۰

۱-۵-۱-۳.عقدی است منجز………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰

۱-۵-۲.ماهیت عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۰

۱-۵-۳.خصوصیات عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱

۱-۵-۴.شرایط عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱

۱-۵-۴-۱.قصد ورضا…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲

۱-۵-۴-۲.اهلیت طرفین……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۳

۱-۵-۴-۳.موضوع عقد هبه ………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۶

۱-۵-۴-۴.جهت موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶

۱-۵-۴-۵.قبض…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶

۱-۵-۵.آثار عقد هبه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۷

۱-۵-۵-۱.تملیک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷

۱-۵-۵-۲.رجوع از هبه………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸

۱-۶. اصطلاحات مرتبط و اعمال حقوقی متشابه………………………………………………………………………………………………………۵۳

۱-۶-۱. تعریف چند اصطلاح………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳

۱-۶-۱-۱. تعریف اصطلاحی دین…………………………………………………………………………………………………………………………۵۳

۱-۶-۱-۲. حق عینی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۳

۱-۶-۱-۳.تعریف اصطلاحی ذمه……………………………………………………………………………………………………………………………۵۳

۱-۶-۱-۴. برائت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۳

۱-۶-۱-۵. تعریف بری الذمه………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

۱-۶-۱-۶.عفو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

۱-۶-۱-۷.شرط عدم مسئولیت………………………………………………………………………………………………………………………………۵۴

۱-۶-۲. متشابهات حقوقی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

۱-۶-۲-۱.هبه و عطایا………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۵

۱-۶-۲-۲.اعراض و ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶

۱-۶-۲-۳. ایفاء تعهد……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶

۱-۶-۲-۴.مالکیت مافی الذمه………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۱-۶-۲-۴-۱.منشاء مالکیت ما فی الذمه………………………………………………………………………………………………………………….۵۸

۱-۶-۲-۴-۲.شرایط مالکیت ما فی الذمه…………………………………………………………………………………………………………………۵۹

۱-۶-۲-۴-۳.اثر مالکیت ما فی الذمه………………………………………………………………………………………………………………………۵۹

۱-۶-۲-۵. تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۹

۱-۶-۲-۶. تهاتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰

۱-۶-۲-۷.صلح بر دین…………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲

۱-۶-۲-۸.هبه و مبادله………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

۱-۶-۲-۹. مقایسه عقد هبه با عقود جایز دیگر………………………………………………………………………………………………………..۶۳

۱-۷.نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴

فصل دوم: مبانی و مقایسه ابراء و بخشش دین از حیث ماهوی

۲-۱.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹

۲-۱-۱.کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹

۲-۱-۲.مستنبطات قانونی………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۹

۲-۱-۲-۱. مستنبطات ماده ۲۸۹ ق.م (ابراء)…………………………………………………………………………………………………………….۶۹

۲-۱-۲-۲. مستنبطات ماده ۸۰۶ ق.م(بخشش دین)…………………………………………………………………………………………………..۷۱

۲-۲.مقایسه ماهوی و حکمی ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………….۷۲

۲-۲-۱.تعریف ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………………………………………………..۷۲

۲-۲-۱-۱.تعریف ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۳

۲-۲-۱-۲.تعریف بخشش دین………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳

۲-۲-۱-۳.ملاحظه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴

۲-۲-۲.کیفیت ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………۷۵

۲-۲-۲-۱.ایقاع بودن ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵

۲-۲-۲-۲.عقد بودن بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷

۲-۲-۳.حقیقت ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………………………………………………..۷۸

۲-۲-۳-۱.حقیقت ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۹

۲-۲-۳-۲.حقیقت بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲

۲-۲-۴.حکم ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..۸۴

۲-۲-۴-۱.لازم بودن ابراء……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۵

۲-۲-۴-۲.لازم شدن بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..۸۵

۲-۲-۵.ارکان ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..۸۶

۲-۲-۵-۱.رکن اول:صیغه انشاء……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۶

۲-۲-۵-۲.رکن دوم:دائن(فاعل)…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

۲-۲-۵-۳.رکن سوم:مبرا و متهب…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴

۲-۲-۵-۴.رکن چهارم:موضوع ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

۲-۲-۵-۵.رکن پنجم: قبض…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۳

۲-۲-۵-۶.ملاحظه: ثبت رسمی……………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۶

۲-۳.مبانی ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۸

۲-۳-۱.مبنای فقهی و حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۸

۲-۳-۱-۱.قواعد شرعی و حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۸

۲-۳-۱-۲.مبنای سقوط تعهد……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۰

۲-۳-۲.اهداف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۱

۲-۳-۳-بررسی ادله در دفاع………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۳

۲-۳-۳-۱.اثبات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۳

۲-۳-۳-۲.ادله دفاع در دعاوی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۵

۲-۳-۴.ایجاد اصل(ابراء یا بخشش دین)……………………………………………………………………………………………………………….۱۳۱

۲-۴.نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۸

فصل سوم: مقایسه ابراء و بخشش دین در مصادیق ویژه (از حیث آثار)

۳-۱.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۲

۳-۱-۱.کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۲

۳-۲.در مسئولان پرداخت دین……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۵

۳-۲-۱.کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۵

۳-۲-۱-۱.بررسی حقوقی ابراء و بخشش دین در ضمان…………………………………………………………………………………………۱۴۵

۳-۲-۱-۱-۱.وجه قانونی ابراء مسئولین………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۵

۳-۲-۱-۱-۲.وجه قانونی بخشش دین مسئولین……………………………………………………………………………………………………..۱۴۷

۳-۲-۱-۱-۳. ابراء یا بخشش دین قبل از ضمان…………………………………………………………………………………………………….۱۴۸

۳-۲-۱-۱-۳-۱.ضمان معاوضه قبل از تلف…………………………………………………………………………………………………………..۱۴۸

۳-۲-۱-۱-۳-۲.ضمان قبل از تلف عین………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۸

۳-۲-۲.در تعاقب ایادی………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۹

۳-۲-۲-۱.اثر ابراء و بخشش دین در تعاقب ایادی…………………………………………………………………………………………………۱۴۹

۳-۲-۲-۱-۱.وقتی که مال موجود است………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۰

۳-۲-۲-۱-۲.وقتی مال تلف شود…………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۱

۳-۲-۲-۱-۳.ملاحظه:مثال…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۳

۳-۲-۳.در ضمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۴

۳-۲-۳-۱.تعریف و مشخصات انواع ضمان در معنای عام………………………………………………………………………………………۱۵۵

۳-۲-۳-۱-۱.ملاحظه:اشتراک و افتراق ضمان و تضامن…………………………………………………………………………………………..۱۵۵

۳-۲-۳-۲. اثر ابراء و بخشش دین در مسئولان پرداخت دین…………………………………………………………………………………..۱۵۸

۳-۲-۳-۲-۱.ملاحظات………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۹

۳-۲-۳-۲-۲.اثر ابراء و بخشش دین در اجتماع……………………………………………………………………………………………………..۱۶۰

۳-۲-۳-۲-۲-۱. اثر ابراء و بخشش دین در تعدد چند ضامن…………………………………………………………………………………..۱۶۲

۳-۲-۳-۲-۲-۲. اثر ابراء و بخشش دین در تعدد طلبکار………………………………………………………………………………………..۱۶۳

۳-۲-۴.خلاصه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۴

۳-۳.در روابط زناشویی………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۶

۳-۳-۱.خانه داری زوجه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۶

۳-۳-۱-۱. نحله زوجه……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۷

۳-۳-۲. ابراء و بخشش مهریه……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۸

۳-۳-۲-۱.مهریه مطلقه غیر مدخوله……………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۰

۳-۳-۲-۱-۱.اگر موضوع مهر ، حق دینی باشد………………………………………………………………………………………………………۱۷۱

۳-۳-۲-۱-۲.اگر موضوع مهر ، حق عینی باشد……………………………………………………………………………………………………..۱۷۴

۳-۳-۲-۲.بذل در طلاق خلع………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۴

۳-۳-۳.بذل مدت………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۰

۳-۴.در عقود و ایقاعات مختلف………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۲

۳-۴-۱.در تعهدات طبیعی و اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۲

۳-۴-۱-۱. تعهد طبیعی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۲

۳-۴-۱-۲. تعهد اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۳

۳-۴-۲.در حواله………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۳

۳-۴-۲-۱.تعریف و مشخصات……………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۳

۳-۴-۲-۲.اثر ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۴

۳-۴-۳.در کفالت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۵

۳-۴-۳-۱. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۵

۳-۴-۳-۲. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۵

۳-۴-۴.در ودیعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۷

۳-۴-۴-۱. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۷

۳-۴-۴-۲. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۸

۳-۴-۵.در وکالت………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۸

۳-۴-۵-۱. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۸

۳-۴-۵-۲. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۹

۳-۴-۵-۲-۱.موارد عدم معنای وکالت در ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………۱۸۹

۳-۴-۵-۲-۲.علم به مقدار بدهی در وکالت ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………۱۹۱

۳-۴-۵-۲-۳.وکالت به مضمون عنه یا ضامن…………………………………………………………………………………………………………۱۹۲

۳-۴-۵-۲-۴.ملاحظه:نام یا حساب مدیون…………………………………………………………………………………………………………….۱۹۲

۳-۴-۶.در رهن………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۳

۳-۴-۶-۱. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۳

۳-۴-۶-۲. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۴

۳-۴-۷.در بیع کالی به کالی…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۴

۳-۴-۷-۱. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۴

۳-۴-۷-۲. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۴

۳-۴-۸.تنبیهات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۵

۳-۴-۸-۱.در امور پزشکی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۵

۳-۴-۸-۱-۱.بررسی فقهی و حقوقی اقدامات پزشکی…………………………………………………………………………………………….۱۹۵

۳-۴-۸-۱-۱-۱.بررسی وجه فقهی اقدامات پزشکی……………………………………………………………………………………………….۱۹۵

۳-۴-۸-۱-۱-۲.بررسی وجه حقوقی اقدامات پزشکی…………………………………………………………………………………………….۱۹۶

۳-۴-۸-۱-۲.اثر ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۸

۳-۴-۸-۲.در قتل خطایی، عمد و شبه عمد…………………………………………………………………………………………………………..۱۹۹

۳-۴-۸-۳.ابراء یا بخشش ذمه مربی……………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۹

۳-۴-۸-۴.وصیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۰

۳-۴-۸-۵.شرط ذمه ثالث……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۱

۳-۴-۸-۶.در فسخ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰۲

۳-۴-۸-۶-۱. همزمانی ابراء و بخشش دین با فسخ………………………………………………………………………………………………..۲۰۲

۳-۴-۸-۶-۲. فسخ معامله بعد از ابراء و بخشش ثمن…………………………………………………………………………………………….۲۰۳

۳-۴-۸-۷. شرط حفظ مالکیت در بیع…………………………………………………………………………………………………………………..۲۰۴

۳-۴-۸-۸.معاوضه (کالا به کالا)…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰۴

۳-۴-۸-۹.حق باز فروش……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۵

۳-۴-۸-۱۰.مرور زمان………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰۵

۳-۴-۸-۱۱. اسقاط حق رجوع به مدیون………………………………………………………………………………………………………………۲۰۶

۳-۴-۸-۱۲.دیون متعدد………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۷

۳-۴-۸-۱۳.بخشش بعد از پرداخت دین……………………………………………………………………………………………………………….۲۰۷

۳-۵.نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۸

فصل چهارم:نتیجه گیری مباحث

۴-۱.جمع بندی مقایسه ابراء و هبه……………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۳

۴-۱-۱.ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۳

۴-۱-۲.هبه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۵

۴-۲.خلاصه و نتیجه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲۰

۴-۳.پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲۴

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲۶

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳۱

 

 

به نام احسن الخالقین

۱-۱.مقدمه

حمد و سپاس خداوند منان را که انسان را آفرید و در میان تمامی موجودات خود بر او منت نهاد و عقلی جستجوگر و نیروی تفکر و اندیشه به او بخشید ، تا با تعقل در جهان و آنچه در آن است به علت آفرینش خود پی برده و در طول زندگی کوتاه خود قطره ای ناچیز از دریای بیکران علم لدنی را برداشته و با آن وجود تشنه و سرگشته خود را سیراب کند .زیرا اگر هدف آفرینش چیزی جز کسب علم و معرفت و حرکت در مسیری که انسان را به معبود خویش نزدیک می کند و باعث جلب رضایت خاطر یار میگردد هدفی عبث و بیهوده است و علمی که در روایات و احادیث اسلامی نیز به آموختن آن سفارش شده و امر به فراگیری آن حتی در دورترین نقاط دنیا هم گردیده است شامل کلیه علوم انسانی و تجربی می گردد . در میان علوم انسانی علم حقوق (مجموع قواعد زندگی انسان) از ارزش و اهمیت ویژه ای برخوردار است و این نیاز ، از ابتدای تشکیل اجتماعات بشری احساس شده است ، زیرا خواسته های آدمیان به حکم فطرت با هم شباهات زیاد دارد و کم و بیش همه انسانها یک چیز را طالبند ، پس نزاع بر سر جلب منافع بیشترو تامین زندگی بهتر در می گیرد .انسان عاقل از ابتدا به خوبی تشخیص داده که بقای اجتماع او با آشوب و زور گوئی در تضاد است و ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص ، از جهتی که عضو جامعه هستند ، حکومت کند (کاتوزیان ،۱۳۷۱ :۱) .

حال که اهمیت و نیاز این علم تا اندازه ای روشن شد . باید گفت در روابط اجتماعی برای اینکه حقی بوجود آید قانون باید حادثه ای را که مسبب آن قرار می گیرد معین کند .

حوادثی را که قانونگذار برای تعیین شرایط ایجاد و از بین رفتن حق در نظر گرفته است ، از دو حال خارج نیست یا در شمار وقایع حقوقی قرار می گیرند یا اعمال حقوقی . رویدادی که اثر آن به حکم قانون معین میشده و اراده و انشاء مرتکب در آن تأثیر ندارد واقعه حقوقی نامیده می شود (کاتوزیان،۱۳۸۸: ۹).

در مقابل وقایع حقوقی ، اعمال حقوقی وجود دارد که شرح کامل آن در متن نوشتار خواهد آمد . بطور خلاصه عبارتست از کار ارادی ، که اثر حقوقی آن با آنچه فاعل می خواهد منطبق است اعمال حقوقی که هر یک ایجاد آثار خاصی می کنند به دو گروه عقد وایقاع تقسیم میشوند عقد حاصل دو اراده و ایقاع حاصل یک اراده است .

در کتب حقوقی آنگونه که درمورد ایقاعات مباحث بسیار کوتاه و محدودی مطرح شده است. دلیل این امر را باید در سوابق و منابع این نوشته ها بررسی نمود . در این پایان نامه سعی شده است که به دو مورد اعمال حقوقی (ابراء و بخشش دین ) مورد بررسی قرار گیرد . با عنایت به این توضیح باید گفت انسان در طول حیات خود بر اساس قاعده تسلیط ، اختیار هرگونه دخل و تصرفی در اموال و دارائی خود را دارد.بنابر این هر کس می تواند تمام یا بخشی از مال خود را به دیگری بفروشد یا اجاره داده یا به او هبه کند. در مورد تصرفاتی که در مقابل عوض انجام می گیرد ، به لحاظ اینکه شخص مالش را مجانی نداده ، اشکال بوجود نمی آید . لکن در مواردی که شخص تمام یا قسمتی از اموال خود را به دیگری می بخشد و یا از تمام یا قسمتی از دین و حقی که بر دیگری دارد بدون هیچگونه چشم داشتی صرفنظر می نمیاد ، وضع دقیقتری بوجود آمده و قابل توجه و تأمل است زیرا اگرچه این عمل در بادی امر بسیار پسندیده و نیکو است ولی در حقیقت ممکن است انسان در بخششهای بی جهت و بدون تأمل که غالبا بر اثر احساسات بوقوع می پیوندد موجبات فقر و پریشانی خود را فراهم سازد . به همین جهت شاید بعضی از مردم را عقیده بر این باشد که کمک و احسان به فقراء و ضعفا امری بیهوده و غیر لازم است زیرا از دسترنج ثروتمندان بدون زحمت برخوردار گردیده و موجب رواج تن پروری آنها می شود .

لکن وقتی به قرآن کریم این راهنمای هدایت و سعادت انسان ها توجه کنیم به پیروی از این آیه شریفه که فرموده است(…والذین یکنزون الذهب و الفضه ولاینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم …) (سوره توبه ، آیه ۳۴)یعنی آن کسانی که طلا و نقره (دارائی خود ) را گنجینه و ذخیره می کنند و در راه خدا انفاق نمی نمایند (ای رسول ما) آنها را به عذابی دردناک بشارت ده .

خوشبختانه اکثریت بر این اعتقادند که بشر نباید تنها به فکر آسایش و نفع خود باشد بلکه شرط انسانیت این است که شخص حتی الامکان به فکر دیگران بوده مراقب حال همنوعان خود باشد و اگرچه بخششهای بی علت و بی سبب مورد نکوهش و سرزنش است ولی اگر مساعدت و ارفاق و یا بخشش بر مبنای سفارشات قرآن کریم و واقعا جنبه نوعدوستی و احسان داشته باشد بسیار پسندیده و نیکوست ، کمااینکه در موضوع بحث ما غالبا دائن وقتی از دین خود صرفنظر نموده و مدیون خود را ابراء میکند که یا او را قادر به پرداخت دین ندیده ، مستحق ارفاق تشخیص دهد و یا تحت تأثیر احساسات و عواطف عالیه انسانی واقع گردیده و یا دین خود را به کسی که به جهتی مورد علاقه اوست ببخشد این مورد از مواردی است که بیشتر با وجدان و معنویات و عواطف پاک انسانی سرو کار داشته و کمتر مولود نظریات حاوی است زیرا وقتی انسان بدهکار آبرومند و معتقد را که توانائی پرداخت دین خود را نداشته ، می بیند انسانیت به او حکم می کند که حتی الامکان بر او گذشت نموده و از حق خود بگذرد .

قرآن مجید در سوره  بقره آیه ۲۸ در تأیید همین مطلب می فرماید :(وان کان ذو عسره فنظره الی میسره وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون)بطور خلاصه باید گفت صدقه مفهوم کلی دارد و در این آیه منظور از صدقه ، بخشش ( در معنی اخص ابراء ) می باشد .

…..

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۲۵۲

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***