پایان نامه ارشد گروه الهیات رشته فقه: مقایسه و بررسی شباهت ها و تفاوت های …

دانلود پایان نامه
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

سؤال اصلی این پایان نامه مقایسه و بررسی شباهت­ها و تفاوت­های دیدگاه­ علامه معرفت و سیّد قطب در تفسیر علمی بود. روشن شد که تفسیر بیان رفع ابهام از آیات و علم شامل علوم تجربی و انسانی است و تفسیر علمی بیان بهره­گیری از علم در رفع ابهام از آیات دربردارنده این علوم است. علامه معرفت در بحث اعجاز، قرآن را حاوی اشارات گذرا به طبیعت می­داند که عالمان با تفسیر علمی پی به اسرار آن می برند. سیّد قطب تفسیر علمی را برای توسعه در مفاهیم قرآنی می­پذیرد. هر دو بزرگوار علوم را به استخدام تفسیر در آوردند و هر دو از منابع نسبتاً خوبی استفاده نمودند. بعضی دیدگاه های ایشان در علوم طبیعی و انسانی با یکدیگر موافق و برخی مخالف است. ایشان در بحث بهداشت و رشد جنینی انسان با اندکی اختلاف با یکدیگر موافق هستند. در بحث گسترش آسمان، علامه ادامه دار بودن گسترش را مطرح می­کند و سیّد قطب تنها گسترده بودن جهان خلقت را مطرح می­کند. در بحث ستون های آسمان، علامه به وجود نیروی جاذبه اشاره می­کند و سیّد قطب افراشته بودن اجرام آسمانی بدون ستون دیدنی را مطرح می­نماید. در بحث هماهنگی موجودات نیز هر دو بزرگوار به گوشه­ای از هماهنگی­ها اشاره می­نمایند. در بحث زوجیّت عام هر دو بزرگوار به زوجیّت در اتم، عالم حیوانات و گیاهان با اندکی اختلاف پرداخته­اند. علامه درمان با عسل را به مواد آن و سیّد قطب به یقین داشتن به سخن خداوند مرتبط می­دانند. علامه تنگی نفس در ارتفاع را حالتی مادّی و سیّد قطب حالتی معنوی می­داند. در بحث لقاح بادها، هر دو مفسّر  آیه را با اندکی اختلاف به نزول باران مرتبط می دانند. در علوم انسانی در بحث تربیّت هر دو بزرگوار، تربیّت را هدف بعثت دانستند. علامه آیه امر به معروف را به ارائه راه صلاح به مردم و سیّد قطب در برپایی حکومت خیر محور، مرتبط می دانند. هر دو ریشه آزادی حقوقی را، آزادی در اصل آفرینش می­دانند. هر دو بزرگوار اساس قانون گذاری را با اندکی اختلاف شریعت الهی می­دانند. علامه شیوه مشورت حاکم با مردم را تنفیذ رأی اکثریّت می­داند و سیّد اساس کار مسلمانان را شوری می­داند. در بحث ربا، علامه معرفت و سیّد قطب با استفاده از تشبیه­های آیه به آثار و علل تحریم ربا پرداختند.

کلید واژه­ها: محمدهادی معرفت، سیّد قطب، تفسیر علمی و قرآن.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                                                  صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………. ۱

۱- بیان مسئله………………………………………………………………………….. ۱

الف) تعریف عنوان……………………………………………………………………………………………… ۱

ب) طرح مسئله……………………………………………………………………………………………….. ۱

۲- اهمیّت و فایده موضوع……………………………………………………………… ۲

۳- سؤال اصلی پژوهش………………………………………………………………… ۲

۴- سؤالات فرعی پژوهش……………………………………………………………… ۲

۵- فرضیه های پژوهش………………………………………………………………… ۳

۶- پیش فرض های پژوهش……………………………………………………………… ۳

۷- اهداف پژوهش……………………………………………………………………… ۳

۸- روش کلی پژوهش و روش گردآوری اطلاعات…………………………………….. ۳

۹- نوآوری پژوهش……………………………………………………………………… ۳

۱۰- نتایج علمی و عملی پژوهش………………………………………………………. ۴

۱۱- سازماندهی پژوهش………………………………………………………………… ۴

بخش اول……………………………………………………………………………………………………. ۱

کلیات………………………………………………………………………………………. ۱

مقدمه……………………………………………………………………………………. ۶

۱-۱- مفهوم شناسی……………………………………………………………………. ۷

۱-۱-۱- مفهوم شناسی علم…………………………………………………………………………………… ۷

۱-۱-۱-۱-  علم در لغت…………………………………………………………………………………… ۷

۱-۱-۱-۲- علم در اصطلاح………………………………………………………………………………… ۸

۱-۱-۲- مفهوم شناسی تفسیر………………………………………………………………………………… ۹

۱-۱-۲-۱. تفسیر در لغت…………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۱-۲-۲- تفسیر در اصطلاح……………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۱-۲-۳. جمعبندی معنای لغوی و اصطلاحی تفسیر……………………………………………………. ۱۲

۱-۱-۳- مفهوم شناسی تفسیر علمی………………………………………………………………………… ۱۳

۱-۱-۳-۱. جمعبندی تعاریف اصطلاحی تفسیر علمی…………………………………………………….. ۱۶

۱-۲- پیشینه عام تفسیر علمی……………………………………………………… ۱۸

۱-۳- پیشینه پژوهش………………………………………………………………… ۱۹

۱-۴- اقسام تفسیر علمی از نظر شیوه………………………………………………. ۲۰

۱-۴-۱- استخراج همه علوم از قرآن کریم…………………………………………………………………… ۲۱

۱-۴-۲- تطبیق و تحمیل نظریات علمى بر قرآن کریم………………………………………………………. ۲۱

۱-۴-۳- استخدام علوم براى فهم بهتر قرآن…………………………………………………………………. ۲۱

۱-۵- نظر علامه معرفت در مورد اقسام تفسیر علمی………………………………. ۲۲

۱-۶- نظر سیّد قطب در مورد اقسام تفسیر علمی………………………………….. ۲۲

۱-۷- دلایل تفسیر علمی…………………………………………………………….. ۲۳

۱-۷-۱. دلایل موافقان تفسیر علمی………………………………………………………………………….. ۲۳

۱-۷-۲. دلایل مخالفان تفسیر علمی…………………………………………………………………………. ۲۴

۱-۷-۳. دلایل قائلان به تفصیل………………………………………………………………………………. ۲۶

۱-۸- زندگینامه اجمالی علامه معرفت………………………………………………. ۲۸

۱-۹- زندگینامه اجمالی سیّد قطب………………………………………………….. ۳۴

۱-۱۰. آثار سیّد قطب…………………………………………………………………. ۳۷

۱-۱۱- شیوه علامه معرفت در تفسیر……………………………………………….. ۳۸

۱-۱۲- مبانی تفسیر علمی علامه معرفت…………………………………………… ۳۸

۱-۱۳- منابع علامه معرفت در تفسیر علمی…………………………………………. ۴۰

۱-۱۴- شیوه سیّد قطب در تفسیر علمی…………………………………………….. ۴۱

۱-۱۵- منابع سیّد قطب در تفسیر علمی……………………………………………. ۴۶

۱-۱۶- مهم ترین مباحث علمی علامه و سیّد قطب در تفسیر……………………… ۴۷

۱-۱۷- نتیجه گیری کلّی بخش اول…………………………………………………… ۴۹

بخش دوّم……………………………………………………………………………………………….. ۵۸

نمونه های تفسیر علمی در علوم طبیعی……………………………………………….. ۵۸

مقدّمه…………………………………………………………………………………. ۵۳

۲-۱. قرآن و کیهان شناسی…………………………………………………………… ۵۴

۲-۱-۱. گسترش آسمان………………………………………………………………. ۵۴

۲-۱-۱-۱. آیه……………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۲-۱-۱-۲. مفهوم شناسی……………………………………………………………………………………. ۵۵

۲-۱-۱-۲-۱- سماء………………………………………………………………………………………. ۵۵

۲-۱-۱-۲-۲-  اید………………………………………………………………………………………… ۵۶

۲-۱-۱-۲-۳- موسعون…………………………………………………………………………………… ۵۶

۲-۱-۱-۳- نکات تفسیری…………………………………………………………………………………… ۵۷

۲-۱-۱-۴. نکات علمی……………………………………………………………………………………….. ۵۸

۲-۱-۱-۵- دیدگاه ها………………………………………………………………………………………… ۵۹

۲-۱-۱-۵-۱- دیدگاه علامه معرفت………………………………………………………………………. ۵۹

۲-۱-۱-۵-۲-  دیدگاه سیّد قطب………………………………………………………………………… ۶۰

۲-۱-۱-۶- مقایسه و بررسی و نتیجه گیری………………………………………………………………….. ۶۰

۲-۱-۲- ستون های آسمان ها…………………………………………………………. ۶۱

۲-۱-۲-۱- آیات…………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۲-۱-۲-۲- مفهوم شناسی…………………………………………………………………………………… ۶۲

۲-۱-۲-۲-۱-عمد………………………………………………………………………………………… ۶۲

۲-۱-۲-۳- نکات تفسیری…………………………………………………………………………………… ۶۲

۲-۱-۲-۴-  نکات علمی……………………………………………………………………………………… ۶۴

۲-۱-۲-۵- دیدگاه ها………………………………………………………………………………………… ۶۵

۲-۱-۲-۵-۱- دیدگاه علامه معرفت………………………………………………………………………. ۶۵

۲-۱-۲-۵-۲- دیدگاه سیّد قطب…………………………………………………………………………. ۶۶

۲-۱-۲-۶-  مقایسه، بررسی و نتیجه گیری…………………………………………………………………… ۶۶

۲-۲- قرآن و زیست شناسی…………………………………………………………. ۶۸

۲-۲-۱- بدن انسان از نظر رشد جنینی…………………………………………….. ۶۸

۲-۲-۱-۱- آیه………………………………………………………………………………………………. ۶۹

۲-۲-۱-۲- مفهوم شناسی…………………………………………………………………………………… ۶۹

۲-۲-۱-۲-۱- نطفه………………………………………………………………………………………. ۶۹

۲-۲-۱-۲-۱- علقه……………………………………………………………………………………….. ۷۰

۲-۳-۱-۲-۱- مضغه……………………………………………………………………………………… ۷۰

۲-۲-۱-۳. نکات تفسیری……………………………………………………………………………………. ۷۱

۲-۲-۱-۴. نکات علمی……………………………………………………………………………………….. ۷۱

۲-۲-۱-۵. دیدگاه ها…………………………………………………………………………………………. ۷۳

۲-۲-۱-۵-۱- دیدگاه علامه معرفت………………………………………………………………………. ۷۳

۲-۲-۱-۵-۱-  دیدگاه سیّد قطب………………………………………………………………………… ۷۶

۲-۲-۱-۶-  مقایسه، بررسی و نتیجه گیری…………………………………………………………………… ۷۷

۲-۲-۲- زوجیّت عمومی موجودات………………………………………………….. ۷۸

۲-۲-۲-۱- آیه………………………………………………………………………………………………. ۷۸

۲-۲-۲-۲- مفهوم شناسی…………………………………………………………………………………… ۷۸

۲-۲-۲-۲-۱- زوج……………………………………………………………………………………….. ۷۹

۲-۲-۲-۳- نکات تفسیری…………………………………………………………………………………… ۷۹

۲-۲-۲-۴-  نکات علمی……………………………………………………………………………………… ۸۰

۲-۲-۲-۵- دیدگاه ها………………………………………………………………………………………… ۸۳

۲-۲-۲-۵-۱- دیدگاه علامه معرفت………………………………………………………………………. ۸۳

۲-۲-۲-۵-۲-  دیدگاه سیّد قطب………………………………………………………………………… ۸۴

۲-۲-۲-۶- مقایسه، بررسی و نتیجه گیری……………………………………………………………………. ۸۵

۲-۲-۳- اندازه زنی و هماهنگی موجودات………………………………………….. ۸۷

۲-۲-۳-۱- آیه………………………………………………………………………………………………. ۸۷

۲-۲-۳-۲- مفهوم شناسی…………………………………………………………………………………… ۸۷

۲-۲-۳-۲-۱- قدر………………………………………………………………………………………… ۸۷

۲-۲-۳-۲-۲-  شیء……………………………………………………………………………………… ۸۷

۲-۲-۳-۳. نکات تفسیری……………………………………………………………………………………. ۸۸

۲-۲-۳-۴. نکات علمی……………………………………………………………………………………….. ۸۸

۲-۲-۳-۵. دیدگاه ها…………………………………………………………………………………………. ۸۹

۲-۲-۳-۵-۱- دیدگاه علامه معرفت………………………………………………………………………. ۸۹

۲-۲-۳-۵-۲-  دیدگاه سیّد قطب………………………………………………………………………… ۹۰

۲-۲-۳-۶. مقایسه و بررسی و نتیجه گیری…………………………………………………………………… ۹۱

۲-۲-۴- لقاح (زایا کردن ابرها و گیاهان)……………………………………………. ۹۲

۲-۲-۴-۱- آیه………………………………………………………………………………………………. ۹۳

۲-۹-۲- مفهوم شناسی………………………………………………………………………………………. ۹۳

۲-۲-۴-۲-۱- لواقح………………………………………………………………………………………. ۹۳

۲-۲-۴-۲-۲- تثیر……………………………………………………………………………………….. ۹۴

۲-۲-۴-۳- نکات تفسیری…………………………………………………………………………………… ۹۵

۲-۲-۴-۴- نکات علمی………………………………………………………………………………………. ۹۶

۲-۲-۴-۵- دیدگاه ها………………………………………………………………………………………… ۹۷

۲-۲-۴-۵-۱- دیدگاه علامه معرفت………………………………………………………………………. ۹۷

۲-۲-۴-۵-۲- دیدگاه سیّد قطب…………………………………………………………………………. ۹۸

۲-۲-۴-۶- مقایسه، بررسی و نتیجه گیری……………………………………………………………………. ۹۸

۲-۳- قرآن و علوم پزشکی………………………………………………………….. ۱۰۰

۲-۳-۱- بهداشت…………………………………………………………………….. ۱۰۰

۲-۳-۱-۱- بهداشت پوششی و بدنی………………………………………………………………………… ۱۰۰

۲-۳-۱-۱-۱. آیات………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

۲-۳-۱-۱-۲- مفهوم شناسی…………………………………………………………………………… ۱۰۱

۲-۳-۱-۱-۲-۱-  طهر………………………………………………………………………………. ۱۰۱

۲-۳-۱-۱-۳. نکات تفسیری…………………………………………………………………………….. ۱۰۲

۲-۳-۱-۱-۴- نکات علمی………………………………………………………………………………. ۱۰۲

۲-۳-۱-۱-۵- دیدگاه ها…………………………………………………………………………………. ۱۰۴

۲-۳-۱-۱-۵-۱-  دیدگاه علامه معرفت……………………………………………………………… ۱۰۴

۲-۳-۱-۱-۵-۲- دیدگاه سیّد قطب…………………………………………………………………. ۱۰۴

۲-۳-۱-۱-۶- مقایسه، بررسی و نتیجه گیری……………………………………………………………. ۱۰۵

۲-۳-۱-۲. بهداشت غذایی………………………………………………………………………………….. ۱۰۶

۲-۳-۱-۲-۱- خوراکی های پاک………………………………………………………………………… ۱۰۶

۲-۳-۱-۲-۱-۱- آیات……………………………………………………………………………….. ۱۰۶

۲-۳-۱-۲-۱-۲- مفهوم شناسی…………………………………………………………………….. ۱۰۷

۲-۳-۱-۲-۱-۲-۱- طیّب……………………………………………………………………………. ۱۰۷

۲-۳-۱-۲-۱-۲-۲- حلال…………………………………………………………………………… ۱۰۷

۲-۳-۱-۲-۳. نکات تفسیری…………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۲-۳-۱-۲- ۴. نکات علمی………………………………………………………………………………. ۱۰۸

۲-۳-۱-۲-۵. دیدگاه ها………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۲-۳-۱-۲-۵-۱- دیدگاه علامه معرفت………………………………………………………………. ۱۰۸

۲-۳-۱-۲-۵-۲- دیدگاه سیّد قطب…………………………………………………………………. ۱۰۹

۲-۳-۱-۲-۶- مقایسه، بررسی و نتیجه گیری……………………………………………………………. ۱۰۹

۲-۳-۱-۲-۲- خوراکی های ناپاک……………………………………………………………………….. ۱۰۹

۲-۳-۱-۲-۲-۱. آیه………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

۲-۳-۱-۲-۲-۲- مفهوم شناسی…………………………………………………………………….. ۱۱۰

۲-۳-۱-۲-۲-۲-۱-اهل……………………………………………………………………………… ۱۱۰

۲-۳-۱-۲-۲-۳- نکات تفسیری……………………………………………………………………… ۱۱۰

۲-۳-۱-۲-۲-۴- نکات علمی………………………………………………………………………… ۱۱۱

۲-۳-۱-۲-۲-۵. دیدگاه ها……………………………………………………………………………. ۱۱۲

۲-۳-۱-۲-۲-۵-۱- دیدگاه علامه معرفت……………………………………………………………. ۱۱۲

۲-۳-۱-۲-۲-۵-۲- دیدگاه سیّد قطب………………………………………………………………. ۱۱۲

۲-۳-۱-۲-۲-۶. مقایسه، بررسی و نتیجه گیری………………………………………………………. ۱۱۳

۲-۳-۲- نقش عسل در درمان بیمارى‏ها……………………………………………. ۱۱۴

۲-۳-۲-۱. آیه……………………………………………………………………………………………… ۱۱۴

۲-۳-۲-۲. مفهوم شناسی………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

۲-۳-۲-۲-۱- شفاء…………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

۲-۳-۲-۳-  نکات تفسیری…………………………………………………………………………………. ۱۱۵

۲-۳-۲-۴- نکات علمی…………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

۲-۳-۲-۵- دیدگاه ها………………………………………………………………………………………. ۱۱۷

۲-۳-۲-۵-۱- دیدگاه علامه معرفت…………………………………………………………………….. ۱۱۷

۲-۳-۲-۵-۲- دیدگاه سیّد قطب……………………………………………………………………….. ۱۱۸

۲-۳-۲-۶. مقایسه، بررسی و نتیجه گیری…………………………………………………………………… ۱۱۹

۲-۳-۳. تنگی نفس در ارتفاع……………………………………………………….. ۱۱۹

۲-۳-۳-۱. آیه……………………………………………………………………………………………… ۱۲۰

۲-۳-۳-۲. مفهوم شناسی………………………………………………………………………………….. ۱۲۰

۲-۳-۳-۲-۱- یصَّعَّد…………………………………………………………………………………….. ۱۲۰

۲-۳-۳-۳. نکات تفسیری…………………………………………………………………………………… ۱۲۰

۲-۳-۳-۴. نکات علمی……………………………………………………………………………………… ۱۲۱

۲-۳-۳-۵. دیدگاه ها……………………………………………………………………………………….. ۱۲۲

۲-۳-۳-۵-۱- دیدگاه علامه معرفت…………………………………………………………………….. ۱۲۲

۲-۳-۳-۵-۲- دیدگاه سیّد قطب……………………………………………………………………….. ۱۲۳

۲-۳-۳-۶-  مقایسه، بررسی و نتیجه گیری…………………………………………………………………. ۱۲۴

۲-۴- نتیجه گیری کلّی بخش دوّم…………………………………………………… ۱۲۵

بخش سوّم……………………………………………………………………………………………… ۱۳۰

نمونه های تفسیر علمی در علوم انسانی……………………………………………….. ۱۳۰

مقدمه………………………………………………………………………………… ۱۲۹

۳-۱- قرآن و تربیّت…………………………………………………………………. ۱۳۰

۳-۱-۱- تربیّت، هدف بعثت………………………………………………………………………………… ۱۳۲

۳-۱-۱-۱- آیات………………………………………………………………………………………… ۱۳۲

۳-۱-۱-۲. مفهوم شناسی………………………………………………………………………………… ۱۳۴

۳-۱-۱-۲-۱- تزکیه…………………………………………………………………………………. ۱۳۴

۳-۱-۱-۲-۲- تعلیم…………………………………………………………………………………. ۱۳۴

۳-۱-۱-۳. نکات تفسیری……………………………………………………………………………….. ۱۳۴

۳-۱-۱-۴. نکات علمی…………………………………………………………………………………… ۱۳۵

۳-۱-۱-۵. دیدگاه ها…………………………………………………………………………………….. ۱۳۵

۳-۱-۱-۵-۱- دیدگاه علامه معرفت…………………………………………………………………. ۱۳۵

۳-۱-۱-۵-۲- دیدگاه سیّد قطب…………………………………………………………………….. ۱۳۶

۳-۱-۱-۶. مقایسه، بررسی و نتیجه گیری……………………………………………………………….. ۱۳۷

۳-۲. قرآن و مسائل اجتماعی………………………………………………………. ۱۳۸

۳-۲-۱. امر به معروف و نهی از منکر، اصلاح عمومی و فرمانروایی…………………………………………… ۱۳۹

۳-۲-۱-۱. آیات…………………………………………………………………………………………. ۱۳۹

۳-۲-۱-۲. مفهوم شناسی………………………………………………………………………………… ۱۴۰

۳-۲-۱-۲-۱- امر……………………………………………………………………………………. ۱۴۰

۳-۲-۱-۲-۲-  معروف………………………………………………………………………………. ۱۴۱

۳-۲-۱-۳. نکات تفسیری……………………………………………………………………………….. ۱۴۱

۳-۲-۱-۴. نکات علمی…………………………………………………………………………………… ۱۴۲

۳-۲-۱-۵. دیدگاه ها…………………………………………………………………………………….. ۱۴۳

۳-۲-۱-۵-۱- دیدگاه علامه معرفت…………………………………………………………………. ۱۴۳

۳-۲-۱-۵-۲- دیدگاه سیّد قطب…………………………………………………………………….. ۱۴۴

۳-۲-۱-۶. مقایسه، بررسی و نتیجه گیری……………………………………………………………….. ۱۴۶

۳-۳. قرآن و حقوق…………………………………………………………………. ۱۴۸

۳-۳-۱. آزادی انسان ها…………………………………………………………………………………….. ۱۴۸

۳-۳-۱-۱. آیه…………………………………………………………………………………………… ۱۴۹

۳-۳-۱-۲. مفهوم شناسی………………………………………………………………………………… ۱۴۹

۳-۳-۱-۳. نکات تفسیری……………………………………………………………………………….. ۱۴۹

۳-۳-۱-۴. نکات علمی…………………………………………………………………………………… ۱۵۰

۳-۳-۱-۵. دیدگاه ها…………………………………………………………………………………….. ۱۵۱

۳-۳-۱-۵-۱- دیدگاه علامه معرفت…………………………………………………………………. ۱۵۱

۳-۳-۱-۵-۲- دیدگاه سیّد قطب…………………………………………………………………….. ۱۵۳

۳-۳-۱-۶. مقایسه، بررسی و نتیجه گیری……………………………………………………………….. ۱۵۴

۳-۳-۲. قانون گذاری در حکومت……………………………………………………………………………. ۱۵۵

۳-۳-۲-۱. آیات…………………………………………………………………………………………. ۱۵۵

۳-۳-۲-۲. مفهوم شناسی………………………………………………………………………………… ۱۵۶

۳-۳-۲-۲-۱- حکمت……………………………………………………………………………….. ۱۵۶

۳-۳-۲-۲-۲- اولی الامر……………………………………………………………………………… ۱۵۶

۳-۳-۲-۳. نکات تفسیری……………………………………………………………………………….. ۱۵۷

۳-۳-۲-۴. نکات علمی…………………………………………………………………………………… ۱۵۹

۳-۳-۲-۵. دیدگاه ها…………………………………………………………………………………….. ۱۶۱

۳-۳-۲-۵-۱-  دیدگاه علامه معرفت………………………………………………………………… ۱۶۱

۳-۳-۲-۵-۲-  دیدگاه سیّد قطب……………………………………………………………………. ۱۶۳

۳-۳-۲-۶. مقایسه، بررسی و نتیجه گیری……………………………………………………………….. ۱۶۴

۳-۴. قرآن و سیاست……………………………………………………………….. ۱۶۵

۳-۴-۱. اصل مشورت در حکومت…………………………………………………………………………… ۱۶۶

۳-۴-۱-۱. آیات…………………………………………………………………………………………. ۱۶۶

۳-۴-۱-۲. مفهوم شناسی……………………………………………………………………………….. ۱۶۶

۳-۴-۱-۲-۱- شوری………………………………………………………………………………… ۱۶۶

۳-۴-۱-۳. نکات تفسیری……………………………………………………………………………….. ۱۶۷

۳-۴-۱-۴. نکات علمی…………………………………………………………………………………… ۱۶۷

۳-۴-۱-۵. دیدگاه ها…………………………………………………………………………………….. ۱۶۹

۳-۴-۱-۵-۱- دیدگاه علامه معرفت…………………………………………………………………. ۱۶۹

۳-۴-۱-۵-۲-  دیدگاه سیّد قطب……………………………………………………………………. ۱۷۱

۳-۴-۱-۶. مقایسه، بررسی و نتیجه گیری……………………………………………………………….. ۱۷۲

۳-۵. قرآن و اقتصاد………………………………………………………………… ۱۷۴

۳-۵-۱. ربا…………………………………………………………………………………………………. ۱۷۴

۳-۵-۱-۱. آیات…………………………………………………………………………………………. ۱۷۵

۳-۵-۱-۲. مفهوم شناسی………………………………………………………………………………… ۱۷۵

۳-۵-۱-۲-۱- الربا………………………………………………………………………………………. ۱۷۵

۳-۵-۱-۲-۲- یتخبط……………………………………………………………………………….. ۱۷۶

۳-۵-۱-۳. نکات تفسیری……………………………………………………………………………….. ۱۷۶

۳-۵-۱-۴. نکات علمی…………………………………………………………………………………… ۱۷۸

۳-۵-۱-۵. دیدگاه ها…………………………………………………………………………………….. ۱۷۹

۳-۵-۱-۵-۱- دیدگاه علامه معرفت…………………………………………………………………. ۱۷۹

۳-۵-۱-۵-۲- دیدگاه سیّد قطب…………………………………………………………………….. ۱۸۰

۳-۵-۱-۶. مقایسه، بررسی و نتیجه گیری……………………………………………………………….. ۱۸۱

۳-۶- نتیجه گیری کلّی بخش سوّم…………………………………………………. ۱۸۲

نتیجه کلّی پایان نامه…………………………………………………………………. ۱۸۴

پیشنهادات………………………………………………………………………….. ۱۸۵

فهرست منابع………………………………………………………………………… ۱۸۶

الف) کتب فارسی…………………………………………………………………………………………… ۱۸۶

ب) کتب عربی……………………………………………………………………………………………… ۱۹۰

ج) مقالات………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۲

Abstract…………………………………………………………………………………………… 130

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۲۰۸

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***