پایان نامه ارشد گرایش مدیریت ورزشی رشته تربیت بدنی: ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی …

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تفت

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی (M.A.)

گرایش: مدیریت ورزشی

عنوان:

ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان

استاد راهنما:

دکتر اکبر آفرینش خاکی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده ۱۰

مقدمه ۱۲

بیان مسئله ۱۳

اهمیت و ضرورت.. ۱۷

اهداف تحقیق: ۱۸

فرضیه های تحقیق: ۱۹

محدودیت های تحقیق. ۲۰

تعریف مفهومی متغیرها: ۲۱

مقدمه ۲۳

کیفیت زندگی. ۲۳

تعاریف کیفیت زندگی. ۲۳

کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی. ۲۷

هویت و کیفیت زندگی. ۲۸

کیفیت زندگی کاری. ۲۸

تاریخچه کیفیت زندگی کاری. ۲۸

تعاریف کیفیت زندگی. ۳۱

فضای مفهومی کیفیت زندگی. ۳۴

ماهیت هوش.. ۳۸

انواع هوش.. ۳۹

هیجان و اجزاء آن. ۴۰

مدل های هوش هیجانی. ۴۲

مدل های هوش هیجانی. ۴۶

مدل بار-آن. ۴۹

مدل دانیل گلمن. ۵۰

هوش هیجانی. ۵۱

درآمدی بر هوش هیجانی. ۵۱

تاریخچه کیفیت زندگی. ۵۴

عوامل موثر بر کیفیت زندگی. ۵۶

ویژگی های کیفیت زندگی. ۵۷

کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی. ۵۹

تحقیقات داخلی. ۶۰

تحقیقات خارجی. ۷۸

خلاصه نتایج تحقیقات.. ۸۵

فصل سوم ۸۶

روش شناسی. ۸۶

مقدمه ۸۷

روش و طرح کلی تحقیق: ۸۷

جامعه آماری و روش نمونه گیری. ۸۷

تعاریف عملیاتی متغیرها ۸۸

ابزارهای اندازه گیری: ۸۸

روش تجزیه و تحلیل. ۹۱

فصل چهارم ۹۲

یافته های تحقیق. ۹۲

توصیف ویژگیهای فردی آزمودنیها ۹۳

– تحلیل استنباطی داده ها ۹۸

فصل پنجم. ۱۰۳

بحث و نتیجه گیری. ۱۰۳

مقدمه ۱۰۴

خلاصه تحقیق. ۱۰۴

یافته های توصیفی. ۱۰۴

یافته های استنباطی داده ها ۱۰۵

بحث و نتیجه گیری. ۱۰۵

پیشنهادات برخاسته از تحقیق. ۱۰۸

پیشنهاد برای تحقیقات آتی. ۱۰۹

منابع و ماخذ. ۱۱۰
فهرست جداول

جدول ۲-۱ حوزه های بکارگیری مفهوم کیفیت زندگی براساس مطالعه فرانس.. ۳۷

جدول ۴-۱- توزیع فراوانی جنسیت دانشجویان. ۹۳

جدول ۴-۲) توزیع فراوانی وضعیت تاهل دانشجویان. ۹۴

جدول ۴-۳) توزیع فراوانی گروه سنی دانشجویان. ۹۴

جدول ۴-۴- توزیع فراوانی مقطع تحصیلی. ۹۵

جدول ۴-۵- توزیع فراوانی نوع ورزش دانشجویان. ۹۵

جدول ۴-۶) جدول آماره های مولفه های ویژگی شخصیتی دانشجویان. ۹۶

جدول ۴-۷- نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای توزیع طبیعی داده ها ۹۷

جدول ۴-۸- جدول آزمون پیرسون رابطه بین بعد سلامت جسمانی(فیزیکی) کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال. ۹۸

جدول ۴-۹- جدول آزمون پیرسون رابطه بعد روان شناختی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال  98

جدول ۴-۱۰- جدول آزمون پیرسون رابطه بعد روابط اجتماعی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال  99

جدول ۴-۱۱- جدول آزمون پیرسون رابطه بعد محیط و وضعیت زندگی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال. ۱۰۰

جدول۴-۱۲- آمار خلاصه مدل رگرسیون. ۱۰۰

جدول (۴-۱۳)- تحلیل واریانس مدل رگرسیونیb 101

جدول(۴-۱۴) ضرایب رگرسیون مربوط به مدل رگرسیونی. ۱۰۲

 

فهرست اشکال

شکل۲-۱. تعریف عینی و ذهنی کیفیت زندگی کاری (به اقتباس از جزنی، ۱۳۷۵). ۲۹

جدول ۲-۲ حوزه های بکارگیری مفهوم کیفیت زندگی براساس مطالعه فرانس.. ۳

چکیده
هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بود. بدین منظور، براساس جدول مورگان نمونه آماری شامل ۱۹۲ دانشجو به روش تصادفی ساده انتخاب شد.

جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ تشکیل داد.

در پژوهش حاضر از پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ[۱] و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت- فرم کوتاه  استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری به توصیف و تلخیص ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه در تحقیق پرداخته شد، سپس در سطح استنباطی برای پیدا کردن رابطه بین متغیرهای تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ضریب رگرسیون استفاده شده است.

در این تحقیق با توجه به فرضیه­ها و اهداف تعیین شده از طریق روش همبستگی و رگرسیون داده­ها مورد     تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان داد

بین ابعاد سلامت جسمانی(فیزیکی)، روان شناختی، بعد روابط اجتماعی، بعد محیط و وضعیت زندگی  با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (r=0.758 ، ۰۰۱/۰p=) رابطه معنی داری وجود دارد.

مقدمه
دیدگاه افراد به زندگی تغییرات زیادی پیدا کرده است و برای ارتقای جنبه­های مختلف کیفیت زندگی[۲] تلاش فراوانی می­کنند (نائینیان و همکاران، ۱۳۸۴). باتوجه به متنوع و متغیر بودن مفهوم کیفیت زندگی از دیدگاه فرد و گروه­های مختلف اجتماعی، در مورد تعریف و الگوی آن توافق کلی وجود ندارد. برای مثال براساس تعریف گروه کیفیت زندگی سازمانی بهداشت جهانی[۳]، کیفیت زندگی ابعاد سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی، و حتی ارتباط با محیط زیست را دربرمی­گیرد (نیوا و تیلور[۴]، ۱۹۹۹). کیفیت زندگی، رابطه نزدیک و تنگاتنگی با مفهوم زندگی خوب دارد چون برخی از نشانگرهای اصلی زندگی خوب نیز (تندرستی و بهداشت روانی) مشابه کیفیت زندگی است و زندگی خوب بدون سلامت جسمانی و روانی معنایی ندارد (رمضانی نژاد، ۱۳۸۶). به همین دلیل چندین نشانگر کیفیت زندگی به ویژگی های شغلی، روابط شغلی، رضایت شغلی و رفتار تفریحی و گذران اوقات فراغت اختصاص یافته است (سازمان جهانی بهداشت، ۱۹۹۵). امروزه کیفیت زندگی مورد توجه سازمآن های رفاهی و اجتماعی، محققان علوم اجتماعی، بهداشت، روان شناسی، پزشکی و تربیت بدنی قرار گرفته است (نیوا و تیلور، ۱۹۹۹).

به اعتقاد بار-آن هوش هیجانی مجموعه‌ای از توانایی ها و قابلیت ها و مهارت‌هایی است که فرد را برای سازگاری موثر با محیط و کسب موفقیت در زندگی تجهیز می‌کند و صفت هیجانی دراین نوع هوش رکن اساسی ­است که آن را از هوش شناختی متمایز می‌کند (ترابی،۱۳۸۲). بنابراین هوش هیجانی فاکتوری مهم است که مربیان و ورزشکاران باید همزمان با کسب مهارت‌ها و توانایی های لازم برای موفقیت در زمینه ورزشی مورد نظر، این مهارت را نیز آموزش و پرورش دهند.

امروزه با توجه به افزایش شاخص طول عمر و امید به زندگی، مسئله مهم­تری با عنوان چگونگی گذراندن عمر و به عبارتی کیفیت زندگی[۵] مطرح شده، که پرداختن به این موضوع ذهن صاحب نظران و محققان در امور ورزش و تربیت بدنی را به خود جلب کرده است (احمدی و همکاران، ۱۳۸۳). کیفیت زندگی مفهومی فراگیر است که سلامت جسمانی، رشد شخصی، حالات روانشناختی، میزان استقلال، روابط اجتماعی و ارتباط با محیط را در بر می­گیرد و بر ادراک فرد از این ابعاد نیز مبتنی است. در واقع، کیفیت زندگی در برگیرنده ابعاد عینی و ذهنی است که در تعامل با یکدیگر قرار دارند (عیدی، ۱۳۸۶).

تعداد صفحه : ۱۲۰

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

ارسال شده در