پایان نامه ارشد: مطالعه رابطه بین عوامل اجتماعی فرهنگی و بهزیستی اجتماعی زنان شهر شیراز

دانلود پایان نامه

عنوان : مطالعه رابطه بین عوامل اجتماعی- فرهنگی و بهزیستی اجتماعی زنان شهر شیراز

دانشگاه شیراز

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ی

مطالعات زنان

عنوان:

مطالعه رابطه بین عوامل اجتماعی- فرهنگی و بهزیستی اجتماعی زنان شهر شیراز

استاد راهنما:

دکتر بیژن خواجه نوری

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول کلیات……………………………………. ۱

۱-۱- مقدمه…………………………………… ۲

۱-۲- بیان مسئله…………………………………… ۵

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………. ۶

۱-۴- اهداف تحقیق……………………………………. ۷

۱-۴-۱- هدف کلی……………………………………. ۷

۱-۴-۲- اهداف جزئی……………………………………. ۷

فصل دوم ادبیات تحقیق……………………………………. ۸

۲-۱- مقدمه…………………………………………. ۹

۲-۲- تحقیقات داخلی……………………………………. ۹

۲-۳- تحقیقات خارجی……………………………………. ۱۳

فصل سوم مبانی نظری پژوهش………………………….. ۲۰

۳-۱- مقدمه…………………………………… ۲۱

۳-۲- نظریات روان شناختی مرتبط با بهزیستی…………….۲۱

۳-۲-۱- نظریه بهزیستی روانی ریف…………………………. ۲۱

۳-۲-۲- نظریه بهزیستی ذهنی…………………………….. ۲۳

۳-۲-۳- نظریه ویژگی های شخصیتی و بهزیستی ذهنی……… ۲۴

۳-۳) نظریات روان شناختی اجتماعی مرتبط با بهزیستی…… ۲۵

۳-۳-۱- نظریه کوری کیز…………………………………… ۲۵

۳-۳-۲- نظریه سلسله مراتب نیاز های  مزلو……………. ۲۷

۳-۳-۳- مدل ارتقاء بهزیستی…………………………… ۳۰

۳-۴- نظریات جامعه شناختی مرتبط با بهزیستی…………. ۳۰

۳-۴-۱- نظریه کنش متقابل…………………………………… ۳۰

۳-۴-۲- نظریه های قشربندی……………………………………. ۳۳

۳-۴-۳- نظریه طبقه تنآسا وبلن………………………………… ۳۵

۳-۴-۴- نظریه سرمایه فرهنگی و اجتماعی بوردیو………….. ۳۶

۳-۵-چهارچوب نظری تحقیق……………………………………. ۳۸

۳-۵-۱- مقدمه…………………………………… ۳۸

۳-۵-۲- چارچوب نظری تحقیق…………………………….. ۳۹

۵-۳-۳- مدل مفهومی و تجربی تحقیق……………………… ۴۱

شکل ۱. مدل مفهومی تحقیق……………………………….. ۴۲

شکل ۲.مدل تجربی تحقیق…………………………………… ۴۳

فرضیه ­های تحقیق……………………………………. ۴۴

فصل چهارم روششناسی تحقیق…………………………… ۴۵

۴-۱- روش تحقیق……………………………………. ۴۶

۴-۲- تکنیک جمع آوری  اطلاعات و ابزار تحقیق……………. ۴۶

۴-۳- جامعه آماری و حجم  نمونه………………………….. ۴۷

۴-۴- اعتبار و پایایی……………………………………. ۴۸

۴-۵ – تعریف نظری و عملی متغییرها……………………… ۴۹

۴-۵-۱- تعریف نظری متغیر وابسته…………………………… ۴۹

۴-۵-۲- تعریف عملیاتی متغیر وابسته……………………….. ۵۰

۴-۵-۳- تعریف متغییرهای مستقل………………………… ۵۰

فصل پنجم تجزیه و تحلیل داده ها……………………………. ۵۲

تجزیه وتحلیل داده ها………………………………….. ۵۳

۵-۱- مقدمه………………………………….. ۵۳

۵-۲- آمار توصیفی……………………………………. ۵۳

۵-۳- آمار استنباطی……………………………………. ۶۱

۵-۴- مدل رگرسیون…………………………………… ۷۱

فصل ششم نتیجه­ گیری……………………………………. ۷۱

۶-۱- بحث و نتیجه گیری……………………………………. ۷۲

۶-۲- محدودیت ها………………………………….. ۷۶

۶-۳- پیشنهادات……………………………………. ۷۷

منابع فارسی…………………………………… ۷۸

منابع انگلیسی……………………………………. ۸۱

پیوست ۱-  پرسشنامه ی استفاده شده در تحقیق…………. ۸۴

پیوست ۲- نقشه شهر شیراز به تفکیک مناطق نه گانه شهرداری……۸۷

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی- فرهنگی و بهزیستی اجتماعی زنان شهر شیراز بوده است. متغیرهای مستقلی که در این پژوهش مورد بررسی قرا گرفتند عبارتند از: سن، درآمد پاسخگو، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، میزان تحصیلات، نوع طبقه ی اجتماعی، منطقه محل سکونت سلایق فرهنگی و تعامل اجتماعی. برای انجام این پژوهش، نمونه ای به حجم ۶۰۰ نفر با روش نمونه گیری لین و با شیوه ی نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده است. اطلاعات مورد نیاز با تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه، از بین زنان ۱۵-۶۰ ساله ی شهر شیراز جمع آوری گردید. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای « وضعیت اشتغال، میزان تحصیلات، نوع طبقه اجتماعی، درآمد، سلایق فرهنگی و تعامل اجتماعی با بهزیستی اجتماعی زنان دارای رابطه ی معناداری هستند. در حالی که متغیرهای وضعیت تأهل، منطقه محل سکونت و سن رابطه ی معناداری با بهزیستی اجتماعی زنان ندارد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان داد که به ترتیب هفت متغیر (تعامل اجتماعی، میزان تحصیلات، رسانه­های سمعی و بصری داخلی، رسانه­های بصری داخلی و خارجی، رسانه های سمعی و بصری خارجی، طبقه اجتماعی و وضعیت اشتغال) حدود ۲۶ درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نموده اند.

فصل اول: کلیات

۱-۱- مقدمه

بهزیستی[۱] انسان یکی از دغدغه های وی در طول تاریخ حیات بشر بوده است. از گذشته های دور و در آغاز، بهزیستی متعلق به حوزه فکری فلسفه و فلاسفه و متالهین بوده ولی سپس به برکت پدیدار شدن روش های پیشرفته مورد توجه روان شناسان و دانشمندان حوزه بهداشت قرار گرفت. علمای علوم انسانی در حوزه های مختلف از جمله جامعه شناسی، مردم شناسی و اقتصاد نیز به آن توجه نشان داده اند. بهزیستی اشاره به حسی از سلامتی دارد که آگاهی کامل از تمامیت و یکپارچگی در تمام جنبه های فرد را در بر می گیرد. با مطالعه آثار پژوهشگران مختلف در حوزه بهزیستی می توان دریافت که این مفهوم شامل ابعاد ذهنی، احساسی، روانی و اجتماعی می شود (جوشن لو و همکاران، ۱۳۸۵ ).

یکی از مفاهیم اصلی مدل سلامت، بهزیستی است. اصولاً از دیرباز دو رویکرد اصلی در تعریف بهزیستی وجود داشته است: رویکرد مبتنی بر لذت گرایی معتقد است که بهزیستی به معنی به حداکثر رساندن لذت و به حداقل رساندن درد است. این رویکرد در طول تاریخ حامیان خاص خود را داشته است که از آن جمله می توان اپیکور[۲]، هابز[۳] و استوارت میل[۴] را نام برد. رویکرد دوم مبتنی بر فضیلت گرایی ارسطو[۵] است. براساس این رویکرد، ارضای امیال، به رغم ایجاد لذت در ما، همیشه منتهی به بهزیستی نمی گردد، بلکه بهزیستی در برگیرنده تلاش برای کمال و تحقق توانایی های بالقوه واقعی فرد است که ممکن است همواره توام با احساس لذت نباشد (راین و دسی[۶]، ۲۰۰۱).

به نظر می رسد که مدل سلامت، سه نوع بهزیستی یعنی بهزیستی هیجانی، بهزیستی روانی و بهزیستی اجتماعی را با هم ترکیب کرده و مفهوم جامع و کاملی از بهزیستی را که هم جنبه عاطفی و هم جنبه کارکردی سلامت روانی را در بر می گیرد، به وجود می آورد. پژوهشگران حوزه بهداشت روانی نیز معتقدند که جلوه های گوناگون بهزیستی ذهنی نشانه سلامت روانی است. بهزیستی ذهنی به معنای ذهنیتی است که فرد درباره کیفیت زندگی اش دارد و تا حد زیادی همانند معیارهای ذهنی کیفیت می باشد (کیز،۲۰۰۲).

بهزیستی هیجانی نیز دارای دو بُعد است: اول داشتن احساس خوب و نداشتن احساس بد به زندگی است. این نوع بهزیستی مفهوم خوشبختی را می رساند و ماهیتی احساسی دارد، بُعد دوم داشتن رضایت کلی از زندگی است که ماهیتی شناختی دارد. فرد زمانی از احساس بهزیستی خوبی برخوردار است که بگوید از زندگی اش راضی است و بسیاری از اوقات از زندگی اش احساس خوبی داشته باشد (همان، ۴۷).

بهزیستی اجتماعی بر روی تکالیف اجتماعی که بشر در دل ساختارهای اجتماعی و اجتماعات خود با آن مواجه است، تمرکز دارد. بهزیستی اجتماعی نیز دارای پنج مؤلفه است: یکپارچگی اجتماعی[۷]: (احساس تعلق نسبت به جامعه؛ احساس داشتن مشترکاتی با جامعه خود)، پذیرش اجتماعی[۸]: (درک فرد از خصوصیات و صفات افراد جامعه به عنوان یک کلیت و پذیرش این کلیت؛ دید مثبت نسبت به افراد جامعه)، مشارکت اجتماعی[۹]: (ارزشمند دانستن اجتماع خود؛ خود را عضو مهمی از جامعه دانستن؛ داشتن احساس توانایی ارائه چیزهای ارزشمند به جامعه)، تعالی اجتماعی[۱۰](داشتن این احساس که جامعه دائماً در حال تحول و پیشرفت است و پتانسیل های جامعه توسط شهروندان و نهادهای اجتماعی به فعل تبدیل می شود) و همبستگی اجتماعی[۱۱] (توانایی فهم کیفیت، ساختار و طرز کار اجتماع؛ علاقه مندی به شناختن دنیا و اجتماع خود) (کیز، ۱۹۹۸).

سازمان بهداشت جهانی[۱۲] (۱۹۴۸) ویژگی اصلی بهزیستی اجتماعی را سلامت فردی تعریف کرده است؛ به عبارت دیگر در بیشتر مطالعات انجام شده اخیر، بهزیستی اجتماعی در رفتارهایی که مشارکت و عضویت سازمانی و جوامع را منعکس می کنند عملیاتی می شوند (شاپیرو و کیز، ۲۰۰۸). طبق نظر لارسون[۱۳] (۱۹۹۶) عامل مؤثری که بهزیستی اجتماعی را اندازه گیری می کند جزئی از سلامت فردی است که انعکاس پاسخ به محرک های داخلی احساسات، افکار و رفتارهایی است که با رضایت یا عدم رضایت، با محیط اجتماعی در ارتباط است.

عموماً بیان سطح فردی بهزیستی اجتماعی می تواند مفهومی نظیر این دو حقیقت باشد: سازگاری اجتماعی[۱۴] و حمایت اجتماعی[۱۵]. سازگاری اجتماعی به موضوع رضایت از روابط یا کارایی نقش های اجتماعی اشاره دارد و حمایت اجتماعی نیز اشاره دارد به کمیت و کیفیت اعتماد شخصی که افراد می توانند به آن متکی باشند، همچنین درجه نیاز یک شخص یا مسائلی که دیگران با جامعه دارند. ارزیابی افراد از روابط اجتماعی شان، چگونگی واکنش دیگران به آنها و چگونگی تعامل آنها با موسسات و انجمن های اجتماعی تعریف شود (همان، ۳۳۱).

۲-۱- بیان مسأله

اگر چه بهزیستی پدیده ای سیال و بسیار انتزاعی است اما قابل فهم و سنجش است. تاکنون در زمینه بهزیستی تحقیقات بسیاری انجام شده که از روش های تحقیق کمی چون تحقیق آزمایشگاهی، بررسی آماری و مطالعه طولی و تحقیق کیفی استفاده کرده اند. مهم ترین یافته های پژوهشی درباره بهزیستی را می توان چنین خلاصه کرد: بهزیستی احساسی است مطبوع درباره زندگی و تجربه ای است لذت بخش که فرد در زندگی دارد و اغلب پس از آنکه از دست رفت شخص به وجود آن پی می برد ( دینر،۲۰۰۴).

صاحب نظران روابط و بهزیستی ذهنی معتقدند که روابطی مانند ازدواج، خویشاوندی، روابط دوستانه، کارهای گروهی با آشنایان و انجام وظایف مذهبی باعث افزایش شادمانی و بالا رفتن بهزیستی افراد می شود (کار، ۲۰۰۴(. نتایج مطالعات دینر نیز نشان داده اند که افراد متاهل از بقیه افراد شادترند و نیز افراد مجرد نسبت به افراد مطلقه شادترند. زیرا داشتن روابط صمیمی با تعداد اندکی از افراد و داشتن روابط صمیمانه با اعضای خانواده منجر به روابط حمایتی قوی از طرف اعضای خانواده می شود و این نیز به نوبه خود در بالا رفتن بهزیستی افراد اثر گذار است (دینر و همکاران، ۱۹۹۹). همچنین شاخص­هایی مانند سن، منطقه زندگی، طبقه شغلی، میزان درآمد و نوع کالاهای مصرفی افراد بر روی میزان بهزیستی آنها اثر می گذارد. افرادی که مشارکت بیشتری در سازمان ها و فعالیت های اجتماعی دارند، شادترند، کمتر طلاق می گیرند، نقش ها و وظایف خود را بهتر به انجام می رسانند و عموماً از درآمد خوبی نیز برخوردار می باشند. به طور کلی این افراد اجتماعی ترند و خلاقیت و آمادگی بیشتری برای تولید دارند (دینر، ۲۰۰۰).

در تحقیقات دیگری که انجام شده، سایر عوامل بسیار مؤثر بر بهزیستی به ترتیب اهمیت عبارتند از: روابط اجتماعی، اتلاف وقت، احساس موفقیت در کار یا تحصیل، داشتن هدف) مختاری و نظری، ۱۳۸۹).

در جامعه ایران، زنان از اواخر قرن گذشته و در طول انقلاب مشروطه ورود چشمگیری به زندگی اجتماعی داشتند که به رغم نقش پُراهمیت آنها در بسیاری از مقاطع تاریخی به دلیل مقاومت نسبی جامعه پدرسالار، نمی توانست تداوم داشته باشد و به نهادی شدن این مشارکت منجر گردد. با تحول اشکال زندگی به خصوص ورود تکنولوژی جدید و مناسبات تازه اقتصادی، این مقاومت سنتی به تدریج درهم شکسته شد ( شربتیان، ۱۳۸۷: ۸۸- ۸۷).

فعالیت های زنان در توسعه اقتصادی، تصمیم گیریهای اقتصادی و مدیریتی جامعه در عصر حاضر نشان دهنده ی توانمندی های آنها می باشد. امروزه توانمندی های اشتغال زنان در عرصه توسعه اجتماعی و اقتصادی نقش بسزایی دارد و ساختار جوامع، حتی ایران را هم تغییر داده است. این ساختار در دهه های اخیر موجب تغییر نظام ارزشی و فرهنگی جامعه شده است و پایگاه اجتماعی زنان را تغییر داده و هویتی جدید به آنها داده است. نقش مادری، تربیت فرزندان، رسیدن به امور خانه و خانواده تعدیل یافته و ساختار سنتی و فرهنگی خانواده ایرانی بسیار تغییر کرده است. بنابراین عرصه حوزه عمومی جامعه وارد ساختار جدیدی شده است که در آن زنان بیشتر مورد توجه قرار می گیرند (همان: ۹۵ ).

۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق

بهزیستی همواره محور اصلی توجه انسانها به آن بوده است و مدت هاست که انسان ها همگی به دنبال بهره مندی از شیوه هایی برای بهتر زیستن بوده و هستند. بنابراین از زمان های گذشته انسان ها به دنبال این بوده اند که چه عواملی شرایط مناسب و مطلوب زندگی را شکل می دهند. اما امروزه به دنبال توسعه وسیع و همه جانبه زندگی شهرنشینی و تغییراتی که در ساختار جمعیتی به وجود آمده افراد اغلب فشارهایی را متحمل می شوند که در زمان های گذشته تجربه نمی شده است. این فشارها شامل فشارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، خانوادگی و روان شناختی و جمعیتی است که همگی سبب کاهش بهزیستی افراد در زندگی های روزمره می شود. تحولاتی که اخیرا در جوامع به وقوع پیوسته، به نوبه خود منجر به تغییراتی در جایگاه و پایگاه زنان در جامعه نیز گردیده است.

زنان به عنوان نیمی از جمعیت و نیروی فعال در پیشرفت جامعه تأثیر مستقیمی دارند که این توجه بیشتری را می طلبد زیرا اگر کودکان آینده سازان جامعه هستند، زنان پرورش دهنده آنان بوده و در واقع این زنان هستند که آینده را می سازند. بنابراین آینده سالم در گرو بهزیستی زنان است. با توجه به این شرایط این تحقیق درصدد بررسی بهزیستی زنان بوده است. علاوه بر این تحقیقاتی که در زمینه بهزیستی انجام گرفته اغلب در حوزه های بهداشت و سلامت روان و روان شناسی و حوزه های مرتبط با آن است. در بُعد اجتماعی و خصوصاً بر روی بهزیستی زنان کمتر کاری انجام گردیده است. بنابراین با توجه به تحولات صورت گرفته در وضعیت زنان ضروری به نظر می رسد که میزان بهزیستی اجتماعی آنان نیز بررسی گردد.

[۱] – Well- Being                                                                                                                                                             

[۲] -Epicurus

[۳] – Hobbes

[۴] – Stuart Mill

[۵] – Aristotie

[۶]-Ryan. & Deci

[۷]-Social integration

[۸]-Social acceptance

[۹]– Social Contribution

[۱۰]-social actualization

[۱۱]-social coherence

[۱۲]-World Health Organization

[۱۳]-Larson

[۱۴]-Social Adjustment

[۱۵] -Social Support

تعداد صفحه : ۱۰۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***