پایان نامه ارشد: عوامل اجتماعی مرتبط با عدم تشخیص به موقع بیماری فنیل کتونوری و پیامدهای …

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

دانشکده علوم انسانی ـ گروه جامعه شناسی

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) ـ در رشته جامعه شناسی

عنوان:

عوامل اجتماعی مرتبط با عدم تشخیص به موقع بیماری فنیل کتونوری(PKU) و پیامدهای اجتماعی آن بر خانواده بیماران در شهر تهران

استاد راهنما:

دکتر امید علی­احمدی

استاد مشاور:

دکتر حسین اسدی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………۱

مقدمه…………………………………..۲

فصل اول………………………………….. ۵

کلیات………………………………….. ۵

۱-۱ مقدمه………………………………….. ۶

۱ـ۲ـ بیان مسأله………………………………….. ۶

۱-۳- ضرورت تحقیق………………………………. ۷

۱-۴- اهمیت تحقیق………………………………. ۸

۱-۵- اهداف تحقیق………………………………….. ۱۰

هدف اصلی…………………………………..۱۰

اهداف فرعی………………………………….. ۱۰

۱-۶- فرآیند تاریخی پدیده مورد بررسی……………… ۱۰

فصل دوم………………………………….. ۱۲

پیشینه، مبانی و چارچوب نظری تحقیق……………. ۱۲

۲-۱- مقدمه………………………………….. ۱۳

۲-۲- پیشینه­ تحقیق………………………………….. ۱۳

۲-۳- مبانی نظری (عوامل اجتماعی و سلامت)………….. ۱۳

۲-۳-۱- نهاد (ساخت و روابط خانوادگی)……………………. ۱۳

۲-۳-۲-طبقه­ی اجتماعی………………………………….. ۱۵

۲-۳-۳- حمایت اجتماعی………………………………….. ۱۷

۲-۳-۴- استرس و اضطراب ناشی از بیماری……………….۱۹

۲-۳-۵- بیماری مزمن و مشکلات اجتماعی……………… ۲۰

فرضیه­ های تحقیق………………………………….. ۲۲

مدل تحلیلی………………………………….. ۲۳

۲-۳-۷- مفهوم پیشگیری از بیماری و انواع آن……………… ۲۴

۲-۴- مبانی نظری………………………………….. ۲۷

۲-۴-۱- امیل دورکیم………………………………….. ۲۸

۲-۴-۲-  تالکوت پارسونز………………………………….. ۲۹

۲-۴-۳- ماکس وبر………………………………….. ۳۱

فصل سوم………………………………….. ۳۴

روش تحقیق………………………………….. ۳۴

۳-۱- مقدمه………………………………….. ۳۵

۳-۲- تعریف مفهومی و عملیاتی……………………… ۳۵

۳-۲-۱-افسردگی و غمگینی……………………………..۳۵

۳-۲-۲-فعالیت های اجتماعی و تفریحی……………… ۳۶

۳-۲-۳-احساس ناتوانی نسبت به همسالان…………. ۳۷

۳-۲-۴-احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار………… ۳۷

۳-۲-۵-اختلال در رسیدگی به کارهای منزل………………۳۸

۳-۲-۶-مشکلات ناشی از درمان………………………… ۳۸

۳-۳-ابزار جمع آوری داده ها……………………………… ۳۹

۳-۴- اعتبار یا قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری…………… ۴۱

۳-۵- پایایی ابزار اندازه­گیری………………………………. ۴۱

۳-۶- جامعه آماری………………………………….. ۴۳

۳-۷- حجم نمونه………………………………….. ۴۳

۳-۸- شیوه­ی نمونه گیری………………………………….. ۴۳

۳-۹- تکنیک های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها……. ۴۴

۳-۹-۱-ضریب همبستگی پیرسون…………………………… ۴۴

۳-۹-۲-رگرسیون چندگانه………………………………….. ۴۵

۳-۱۰-محدودیت و مشکلات تحقیق………………………….. ۴۵

۳-۱۱- خلاصه فصل………………………………….. ۴۵

فصل چهارم …………………………………..۴۶

یافته های تحقیق…………………………………..۴۶

۴-۱- مقدمه…………………………………..۴۷

۴-۲- یافته­های جمعیت شناختی………………………… ۴۷

۴-۲-۱- جنس بیمار …………………………………..۴۷

۴-۲-۲- سن بیمار …………………………………..۴۸

۴-۲-۳- تحصیلات بیمار………………………………….. ۵۰

۴-۲-۴- وضع شغلی بیمار………………………………….. ۵۱

۴-۲-۵- درآمد بیمار………………………………….. ۵۲

۴-۲-۶- سن پدر………………………………….. ۵۴

۴-۲-۷- تحصیلات پدر …………………………………..۵۶

۴-۲-۸- وضع شغل پدر………………………………….. ۵۷

۴-۲-۹- درآمد پدر………………………………….. ۵۹

۴-۲-۱۰- سن مادر………………………………….. ۶۱

۴-۲-۱۱- میزان تحصیلات مادر…………………………. ۶۲

۴-۲-۱۲- وضع شغل مادر…………………………….. ۶۳

۴-۲-۱۳- درآمد مادر………………………………….. ۶۴

۴-۲-۱۴- وضعیت در حال حاضر والدین…………………..۶۵

۴-۲-۱۵- نسبت خویشاوندی والدین…………………… ۶۶

۴-۳- یافته­ های توصیفی………………………………….. ۶۸

۴-۳-۱- گویه ­های میزان افسردگی و غمگینی…………….. ۶۸

۴-۳-۲- گویه­ های میزان فعالیت های اجتماعی و تفریحی………..۶۹

۴-۳-۳- گویه ­های میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان…… ۷۰

۴-۳-۴- گویه­ های میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار……۷۱

۴-۳-۵- گویه­ های میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل………۷۲

۴-۳-۶- گویه­ های میزان مشکلات ناشی از درمان…………………. ۷۳

۴-۳-۷- گویه­ های میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی…….. ۷۴

۴-۴- یافته های تبیینی(آزمون فرضیه ها)…………………… ۷۶

آزمون فرضیه ها………………………………….. ۸۱

جنس و افسردگی و غمگینی………………………………….. ۸۱

جنس و فعالیت های اجتماعی و تفریحی…………………….. ۸۲

جنس و احساس ناتوانی نسبت به همسالان………………… ۸۲

جنس و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار ………………….۸۳

جنس و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل…………………… ۸۳

جنس و مشکلات ناشی از درمان………………………………. ۸۴

سن و افسردگی و غمگینی…………………………………..۸۵

سن و فعالیت های اجتماعی و تفریحی………………………. ۸۵

سن واحساس ناتوانی نسبت به همسالان………………… ۸۶

سن و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار………………… ۸۶

سن و مشکلات ناشی از درمان………………………………… ۸۷

سن و شدت آثار و پیامدهای بیماری……………………………۸۸

قشر اجتماعی و افسردگی و غمگینی…………………………. ۸۸

قشر اجتماعی و فعالیت های اجتماعی و تفریحی………..۸۹

قشر اجتماعی و احساس ناتوانی نسبت به همسالان………. ۹۰

قشر اجتماعی و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار………. ۹۰

قشر اجتماعی و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل…………..۹۱

قشر اجتماعی و مشکلات ناشی از درمان…………………….. ۹۱

قشر اجتماعی و شدت آثار و پیامدهای بیماری……………….۹۲

نسبت خویشاوندی والدین و افسردگی و غمگینی………….. ۹۳

نسبت خویشاوندی والدین و فعالیت های اجتماعی و تفریحی……… ۹۳

نسبت خویشاوندی والدین واحساس ناتوانی نسبت به همسالان……. ۹۴

نسبت خویشاوندی والدین و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار…… ۹۴

نسبت خویشاوندی والدین و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل…….. ۹۵

نسبت خویشاوندی والدین و مشکلات ناشی از درمان……………. ۹۵

نسبت خویشاوندی والدین و شدت آثار و پیامدهای بیماری……… ۹۶

تعداد فرزندان مبتلا و افسردگی و غمگینی……………………….۹۷

تعداد فرزندان مبتلا و فعالیت های اجتماعی و تفریحی……………۹۷

تعداد فرزندان مبتلا واحساس ناتوانی نسبت به همسالان…….. ۹۸

تعداد فرزندان مبتلا و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار……… ۹۸

تعداد فرزندان مبتلا و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل…………..۹۹

تعداد فرزندان مبتلا و مشکلات ناشی از درمان……………………… ۹۹

تعداد فرزندان مبتلا و شدت آثار و پیامدهای بیماری…………………۱۰۰

میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و افسردگی و غمگینی……..۱۰۱

میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و فعالیت های اجتماعی و تفریحی…..۱۰۱

میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی واحساس ناتوانی نسبت به همسالان….۱۰۲

میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار….۱۰۲

میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل……۱۰۳

میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و مشکلات ناشی از درمان…………۱۰۳

میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و شدت آثار و پیامدهای بیماری…….۱۰۴

فصل پنجم………………………………….. ۱۰۹

نتیجه­گیری و پیشنهادات………………………………….. ۱۰۹

۵-۱- مقدمه …………………………………..۱۱۰

۵-۲- نتیجه­گیری بر اساس یافته ­های توصیفی………………. ۱۱۰

۵- ۳- بحث و نتیجه گیری………………………………….. ۱۱۳

۵-۴- پیشنهادات………………………………….. ۱۲۰

فهرست منابع………………………………….. ۱۲۱

پیوستها – پرسشنامه………………………………….. ۱۲۴

چکیده:

هدف: بیماری فنیل کتونوریا (PKU) یکی از مهمترین بیماری­های ژنتیکی و متابولیسم است ، که در صورت عدم تشخیص به موقع، بیمار دچار عقب ماندگی ذهنی می­شود. پژوهش حاضر برای بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با عدم تشخیص به موقع بیماری و پیامدهای اجتماعی بر خانواده بیماران در شهر تهران اجرا شد.

روش: به همین منظور تعداد ۳۰۰ نفر(۴۸ دختر و ۵۲ پسر) از اعضای انجمن حمایت از خانواده­ها و بیماران پی کی یو با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری مورد استفاده در این پژوهش عبارت بود از: ۱) پرسشنامه جمعیت شناسی (محقق ساخته) درباره جنسیت، سن ، وضعیت اشتغال، میزان تحصیلات بیمار و والدین ، نسبت خویشاوندی والدین، وضعیت حال حاضر زندگی پدر و مادر، تعداد فرزندان و تعداد فرزندان PKU ، ۲) پرسشنامه از متغیرهای اصلی چون افسردگی و غمگینی، فعالیتهای اجتماعی و تفریحی، احساس ناتوانی نسبت به همسالان، احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار، اختلال در رسیدگی به کارهای منزل و مشکلات ناشی از درمان. در پژوهش حاضر تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون همبستگی پیرسون و برای سنجش پایایی بر اساس آزمون آلفای کرونباخ و استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۱ صورت گرفته است.

یافته­ها: در این تحقیق ضرایب متغیرهای فعالیت­های اجتماعی و تفریحی، احساس ناتوانی نسبت به همسالان ، احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار، اختلال در رسیدگی به کارهای منزل، مشکلات ناشی از درمان و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی بالاتر از ۷/۰ می­باشد و ضریب متغیر میزان افسردگی و غمگینی کمتر از ۷/۰ می­باشد. میزان آلفای کرونباخ همه ابعاد متغیرها بسیار خوب بوده است که این مسأله انسجام درونی سؤالات پرسشنامه را تأیید می­کنند.

نتیجه ­گیری: نتایج بدست آمده حاکی از روایی و پایایی و قابل قبول بودن پیامدهای اجتماعی بیماری بر خانواده بیماران است.

مقدمه:

امروزه در تمام جامعه­ها، دغدغه­ی اصلی مسئولین و خانواده­ها، پرورش کودکان سالم و آماده کردن آن­ها برای ایفای نقش موثر در جامعه است.آرمان نظام سلامت در کشور ما، داشتن نسلی قوی، سالم و سرزنده برای حفظ ارزش­های فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، همراه با قدرت تفکر و تعقل و برخوردار از توان­مندی انسانی سالم است. برای رسیدن به این مقصود، برنامه­ریزی و سرمایه­گذاری زیادی صورت گرفته است. اما با وجود این ­همه برنامه­ریزی و گسترش دانشگاه­های علوم پزشکی و خانه­های بهداشت و پایگاه­های سلامت در شهر و روستا، شاهد بیماری­های جدید و تازه شناخته شده و یا ناشناخته در سطح جامعه هستیم.

همه پدیده­ها از تولد تا مرگ در بستر جامعه مطرح است. در نگاه جامعه­شناختی، پزشکی یک نهاد اجتماعی است. مطالعات انجام شده نیز رابطه­ی بیمارها با عوامل اجتماعی را بررسی و نشان می­دهد. جامعه­شناسان، بهداشت و درمان را در ردیف نهادهای اجتماعی مانند سایر نهادها مورد مطالعه قرار می­دهند، اموری مانند شرایط اجتماعی ـ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در بهداشت مطرح شده است. حتی در دانشگاه­های پزشکی دروس جامعه­شناسی و مردم­شناسی و سایر مباحث مرتبط با جوامع انسانی مطالعه و تدریس می­شود. (محسنی، ۱۳:۱۳۸۸).

سخن از سلامت و سبک زندگی سالم و شیوه­ی زندگی پرخطر و ناسالم در جامعه قابل بررسی و مطالعه است. سیاست­های بهداشتی برگرفته از ارزش­های اجتماعی و جایگاه انسان به عنوان موجودی ارزشمند صورت می­گیرد.

تعریف بیماری و سلامت در چارچوب­های فرهنگی صورت می­پذیرد و شناخت و آگاهی نسبت به بیماری در میان جامعه­های انسانی و جغرافیای انسانی متفاوت تعریف شده است. توزیع بیماری بر اساس نوع و شرایط خانواده­ها، اعتقادات، باورها و ارزش­های جامعه متفاوت و گونه­گون است.

همچنین عوامل اجتماعی ـ فرهنگی در شناخت بیماری و فرآیند درمان آن نیز در ارتباط است.

براساس آمارهای موجود رشد جمعیت در ایران به ۳/۱ رسیده است و روند روبه کاهش را نشان می­دهد و در سال­های آینده با معضل جدیدی بنام سالمندی روبه­رو خواهیم شد. در صورت سیاست افزایش جمعیت باید به سیاست­های بهداشتی و درمانی و سلامت اجتماعی توجه خاص به عمل آید.( مرکز آمار ایران؛۱۳۹۱).

در سیاست­های کلی نظام سلامت نیز به این امر توجه داده شده است و سلامت و بهبود شرایط رشد و تولد کودکان به عنوان سرمایه اصلی کشور مورد توجه است.

یکی از دلایل عمده افزایش بیماری فنیل کتونوریا (پی کی یو) در ایران، ازدواج­های میان خویشاوندی است که این بیماری را در مقایسه با سایر نقاط جهان نشان می­دهد(دلیلی، ۱۳۹۳: ۶).

نظر به اهمیت سلامت اجتماعی در این پژوهش محقق با این مسأله روبه­رو است که چه عواملی می­تواند در کاهش بیماری فنیل کتونوریا (پی کی یو) مؤثر باشد و چگونه می­توان به بهبود سلامت مبتلایان و کاهش آلام خانواده­­های درگیر کمک کرد.

باتوجه به اجرای طرح غربالگری در سه استان کشور ضرورت اجرای کامل طرح و موضوع تولد سالم کودکان در بیماریابی در هنگام تولد حایز اهمیت و توجه ویژه است.

پژوهش حاضر با هدف تبیین چگونگی افزایش این بیماری به لحاظ تأثیر ازدواج­های خویشاوندی، سطح تحصیلات والدین، تشخیص به موقع بیماری، طرخ غربالگری و تشخیص زودهنگام و تبعات ناشی از بیماری بر خانواده­ها به لحاظ هزینه­ها، بار بیماری، محرومیت اجتماعی و انزوای اجتماعی و محدودیت­های دیگر اجتماعی و امید به زندگی را نشان می­دهد.

این پژوهش ضمن بیان ویژگی­های متغیر­های اصلی تحقیق به ارتباط این متغیرها با شناخت و درمان به موقع بیماری پرداخته است. در این پژوهش سعی شده گامی هرچند کوچک در مسیر توجه و شناخت و معرفی به این امر باشد و در پنج فصل تدوین شده است.

فصل اول شامل کلیات تحقیق است. در این فصل بیان مسأله، ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف تحقیق و فرآیند تاریخی موضوع بررسی و بیان شده است.

فصل دوم به بیان پیشینه تحقیق و نظریات مرتبط با موضوع پژوهش در حوزه­های سلامت و بیماری و عوامل اجتماعی، مدل تحلیلی، فرضیه­های تحقیق پرداخته است.

فصل سوم اختصاص به روش تحقیق دارد. در این فصل به تعریف نظری و عملی متغیرها، ابزار جمع­آوری اطلاعات، اعتبار و پایایی، جامعه آماری، حجم نمونه، نحوه نمونه­گیری، روش تکنیک تحقیق، محدودیت و مشکلات تحقیق، پرداخته شده است.

فصل چهارم دربرگیرنده یافته­های تحقیق است. در این فصل ابتدا تصویری از نمونه آماری ترسیم شده است سپس توصیفی از متغیرهای مربوطه ارائه شده است و در پایان فصل نیز فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفته­اند.

فصل پنجم به نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادها می­پردازد.

فصل اول: کلیات

۱-۱- مقدمه

در این فصل ابتداء به بیان مسأله ، اهمیت و ضرورت تحقیق و در ادامه به تشریح اهداف تحقیق پرداخته می­شود و در ادامه با مروری بر سیر تاریخی پدیده پایان می­پذیرد.

۲-۱- بیان مسأله

سلامتی بهترین نعمتی است که خداوند به بشر ارزانی داشته است. اما ما تا موقعی که بیمار نشویم و یا از یک بیمار مراقبت ویژه نداشته باشیم از این امر غافلیم. در سلامتی / بیماری انسان عوامل گونه­گون فردی، اجتماعی، فیزیولوژیکی، جسمانی، اقتصادی و تغذیه­ای دخالت دارند و سلامتی / بیماری صرفاً نتیجه یک بعد زیست شناختی نیست. تأثیر افکار، باورها، اعمال و غیره … بر سلامتی بسیار بیشتر از تأثیر علم پزشکی است. و سلامت تحت نفوذ تمامی ابعاد اجتماعی است (مجید پزشکی ، ۱۳۸۵ : ۹). در این میان ما به معرفی یکی از انواع بیماری­های ژنتیکی پرداخته و به دنبال دلایل اجتماعی شیوع آن در کشوریم.

بیماری پی­کی­یو یک بیماری متابولیک ارثی است که تظاهرات اصلی آن عقب­ماندگی ذهنی شدید، پرفعالیتی همراه با حرکات بی­هدف و تشنج است. اغلب بیماران به حدی دچار عقب­ماندگی ذهنی هستند که نیاز به مراقبت ۲۴ ساعته یا نگهداری تمام وقت در آسایشگاه را دارند (دلیلی، ۱۳۹۳ : ۴).

از نقطه نظر ژنتیکی تمام اختلالاتی که منجر به پی­کی­یو می­شوند از نوع اتوزومال مغلوب بوده  و این الگوی ارثی تحت تأثیر ازدواج­های فامیلی قرارداشته و شانس بروز اختلال را ۲ برابر افزایش می­دهد.

در ایران ازدواج­های فامیلی بخصوص دربرخی مناطق شایع هستند و بدین ترتیب بروز این بیماری، تحت تأثیر این فرآیند قرار می­گیرد(همان منبع).

سن متوسط تشخیص درشرایطی که غربالگری اعمال نمی­شود ۲ سالگی است. در این سن صدمات مغزی کامل شده و درمان تنها از شدت حرکات بی هدف می­کاهد وصدمات مغزی غیر قابل برگشت خواهد بود. بنابراین برای این بیماری غربالگری در دوران نوزادی ارزشمند است (همان منبع).

با توجه به تعاریف فوق­الذکر این بیماری در صورت عدم تشخیص به موقع منجر به تغییرات مهمی در شیوه زندگی فرد می­گردد. کاهش بهره هوشی و عقب­ماندگی ذهنی شدید ناشی از بیماری توأم با کاهش سطح انرژی، بدلیل رژیم غذایی خاص و محدود ومشکلات ناشی از آن ، توانایی انجام کار و فعالیت­های عادی اجتماعی روزمره فرد را تحت تأثیر قرار می­دهد، به طوری که زندگی عادی بیمار و مراقبین وی را مختل می­سازد.

در این پژوهش به دلیل درگیری مستقیم پژوهشگر با بیماری پی­کی­یو و علاقه شخصی برای تشخیص به موقع آن، و کاهش بار بیماری در کشور و خانواده­های بیماران به معرفی نسبی آن پرداخته و سوال اساسی در این تحققیق عوامل اجتماعی مرتبط با عدم تشخیص به موقع بیماری و پیامدهای اجتماعی آن بر خانواده بیماران است.

۳-۱- ضرورت تحقیق

بیماری های ژنتیکی بر اثر نارسایی یا جهش در ژن­ها به وجود می­آید و موارد ابتلا به آن در کشورمان به علت شیوع ازدواج­های میان خویشاوندی رو به ازدیاد است.لازم به ذکر است که اغلب ناهنجاری های ژنتیکی و بیماری­های ارثی قابل پیشگیری و پیش­بینی است و در صورت مشاوره­های ژنتیکی و انجام آزمایش­های مناسب قبل و بعد از ازدواج­های خویشاوندی می­توان از تولد کودکان معلول و عقب­مانده ذهنی جلوگیری کرد(وزارت بهداشت و درمان، کنترل بیماری پی­کی­یو، ۱۳۸۴ : ۱۵).

در این راستا اهمیت انجام مباحثی مانند آزمایشات ژنتیکی و اجبار در انجام آن در ازدواج­های فامیلی می­تواند در حوزه سلامت و پیشگیری از بیماری­های غیر واگیردار مورد توجه قرار گیرد. جلوگیری از این نوع پیوندهای زناشویی میان خویشاوندی یکی از راه­کارهای اساسی برای کاهش بیماری و هزینه­های بخش سلامت است که بار بیماری را در جامعه کاهش خواهد داد. البته باید یادآور شد که بین بیماری ژنتیکی و  ارثی تفاوت کوچکی وجود دارد. در بیماری ارثی پدر و مادر هر دو مبتلا به بیماری انتقالی هستند ولی در بیماری ژنتیکی پدر و مادر ناقل ژن معیوب هستند در این­جاست که اهمیت آزمایش ژنتیک در ازدواج­های میان خویشاوندی خود را نشان می­دهد(قطبی ، ۱۳۸۷ : ۱۳۹).

طبق سیاست­های ابلاغی سلامت از سوی رهبر معظم انقلاب در بند ۲ـ۱ ، اولویت پیشگیری بر درمان و در بند ۱ـ۲ آگاه­سازی مردم از حقوق و مسئولیت­های اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت­های ارائه مراقبت های سلامت برای رشد معنویت و اخلاق اسلامی در جامعه و سایر بندهای این سیاست کلی نظام سلامت باز بر اهمیت پیشگیری بر درمان را نشان می­دهد(برنامه پنجم توسعه، ۱۳۹۳).

سازمان بهداشت جهانی شعار «سلامتی مردم در سال ۲۰۲۰» که دارای دو هدف برتر یعنی اول ـ ارتقای کیفیت و طول مدت زندگی با نشاط و دوم برطرف کردن عوامل مختل­کننده­ی سلامتی با ۱۰ شاخص موثر بر سلامتی را در دستور کار خود قرار داده­اند(مهناز شوقی، ۱۳۹۲ : ۱۹ -۱۸). با توجه به نکات گفته شده فوق­الذکر ضرورت انجام این­گونه تحقیقات در جامعه امروز ایران لازم و ضروری به نظر می­رسد.چرا که داشتن یک فرزند مبتلا ، پیامدهای نا مطلوبی بر خانواده و بیماران و کاهش کارآمدی آنان ، از جمله یک سری مسایل نظیر افسردگی، انزوای اجتماعی، اختلال در رسیدگی به کارهای منزل و مشکلات مالی و اقتصادی از درمان را در پی دارد. با توجه به شعار بهداشت جهانی در سال ۲۰۲۰ در راستای برطرف کردن عوامل مختل کننده سلامتی در این نوشتار میزان تأثیر و پیامدهای بیماری بر خانواده بیماران را در ابعاد اقتصادی – اجتماعی سنجیده و نشان داده می­ شود.

تعداد صفحه : ۱۴۷

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***