پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی: بررسی تفاوت حقوق مسلمان با غیر …

دانلود پایان نامه

 دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A. »

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی تفاوت حقوق مسلمان با غیر مسلمان در باب مجازات حدود از منظر مذاهب خمسه

استاد راهنما:

دکتر سعید میری

 استاد مشاور:

دکتر علی پورجواهری

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست  مطالب

عنوان                   صفحه

چکیده ۱

مقدمه. ۲

فصل اول: کلیات

  1. کلیات. ۴

۱-۱.بیان مسئله. ۴

۱-۲.فصول تحقیق. ۶

۱-۳.سوال اصلی تحقیق. ۷

۱-۴.فرضیه تحقیق. ۷

۱-۵.روش تحقیق. ۷

۱-۶.تعریف مفاهیم و اصطلاحات.. ۷

۱-۶-۱.مذاهب اربعه. ۷

۱-۶-۲.شیعه امامیه. ۲۰

۱-۶-۳.تعریف مسلمان. ۲۶

۱-۶-۴.کفر و اقسام آن. ۲۸

۱-۶-۵.مرتد و اقسام آن. ۳۱

۱-۶-۶.صابئین. ۳۳

۱-۶-۷. دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت در خصوص کفار و غیرمسلمان. ۳۶

۱-۶-۸.معنای لغوی و اصطلاحی «حد». ۴۳

۱-۶-۹. اقسام حد ۴۳

فصل دوم: بررسی فقهی انواع حدود

۲.بررسی فقهی انواع حدود ۴۶

۲-۱.زنا ۴۶

۲-۱-۱.حد قتل. ۴۶

۲-۱-۲.حد جلد ۴۶

۲-۱-۳.حد رجم ۴۷

۲-۱-۴.سایر حدود زنا ۴۸

۲-۱-۵.نظرات فقیهان عامه. ۴۹

۲-۲.حد لواط. ۴۹

۲-۲-۱.لواط در قرآن. ۴۹

۲-۲-۲.لواط در احادیث.. ۵۰

۲-۲-۳.حکم لواط در مذهب شیعه. ۵۱

۲-۲-۴.راه های اثبات لواط. ۵۱

۲-۲-۵.حد لواط کننده و لواط دهنده در مذهب شیعه. ۵۲

۲-۲-۶.حد واسطۀ لواط. ۵۵

۲-۲-۷.آراء فقهای اهل سنت در مورد حکم لواط. ۵۵

۲-۲-۸.دیدگاه فقهای اهل سنت.. ۵۶

۲-۳.حد مساحقه. ۵۹

۲-۳-۱.تعریف سحق و مساحقه. ۵۹

۲-۳-۲.معنای اصطلاحی سحق. ۵۹

۲-۳-۳.مساحقه از دیدگاه فقه اسلامی. ۶۰

۲-۴.حد قذف.. ۶۰

۲-۴-۱.قذف در لغت.. ۶۰

۲-۴-۲.قذف در اصطلاح. ۶۱

۲-۴-۳.مقایسه ی قذف و توهین. ۶۱

۲-۴-۴.حد  قذف در اسلام ۶۱

۲-۴-۵.هدف اسلام از تعیین حد برای قذف.. ۶۳

۲-۴-۶.نظر قرآن در مورد قذف.. ۶۳

۲-۴-۷.شرایط تحقق قذف.. ۶۹

۲-۴-۸. شرط اجرای حد قذف : ۶۹

۲-۸-۴-۲.«هرگاه فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ یا غیر مسلمان را قذف کند». ۷۰

۲-۵.حد شرب خمر. ۷۱

۲-۵-۱.تعریف مسکر. ۷۱

۲-۵-۲.خمر. ۷۳

۲-۵-۴.شرایط حد مسکر. ۷۸

۲-۵-۵. استثناء در اعمال حد ۷۹

۲-۵-۶.مقدار حد ۷۹

۲-۵-۷.راه اثبات جرم ۸۰

۲-۶.حد سرقت.. ۸۱

۲-۶-۱.تعریف سرقت.. ۸۲

۲-۶-۲.انواع سرقت.. ۸۲

۲-۶-۳.مجازات سرقت.. ۸۵

۲-۷.حد محاربه. ۸۶

۲-۷-۱.تعریف محاربه. ۸۶

۲-۷-۲.تعریف مفسد فی الارض…. ۹۴

۲-۷-۳. تعریف و شرایط محار ب وافساد فی الارض…. ۹۵

فصل سوم: بررسی دیدگاه مذاهب خمسه در خصوص حدمسلمان و غیر مسلمان

۳.بررسی دیدگاه مذاهب خمسه در خصوص حدمسلمان و غیر مسلمان  ۹۸

۳-۱.حد زنا مسلمان و غیر مسلمان. ۹۸

۳-۱-۱.زنا در فقه امامیه. ۹۸

۳-۱-۲.احصان در لغت و اصطلاح فقهای امامیه. ۱۰۰

۳-۱-۳.زنا در فقه اهل سنّت.. ۱۰۰

۳-۱-۴.احصان از نظر اهل سنّت.. ۱۰۱

۳-۲.حد لواط مسلمان و غیر مسلمان. ۱۰۱

۳-۲-۱.لواط از نظر فقه امامیه. ۱۰۱

۳-۲-۲.لواط از نظر اهل سنّت.. ۱۰۲

۳-۳.حد مساحقه مسلمان و غیر مسلمان. ۱۰۲

۳-۳-۱.مساحقه از نظر فقه امامیه. ۱۰۲

۳-۳-۲.مساحقه از نظر فقه اهل سنّت.. ۱۰۳

۳-۴.حد قیادت مسلمان و غیر مسلمان. ۱۰۳

۳-۴-۱.قیادت از نظر فقه امامیه. ۱۰۳

۳-۴-۲.قیادت از نظر فقه اهل سنت.. ۱۰۴

۳-۵.حد قذف مسلمان و غیر مسلمان. ۱۰۴

۳-۵-۱.قذف در فقه امامیه. ۱۰۴

۳-۵-۲.شرایط تحقق قذف.. ۱۰۵

۳-۵-۳.قذف در فقه اهل سنّت.. ۱۰۶

۳-۶.حد شرب خمر مسلمان و غیر مسلمان. ۱۰۷

۳-۶-۱.شرب خمر از نظر فقه امامیه. ۱۰۷

۳-۶-۲.شرب خمر از نظر فقه اهل سنّت.. ۱۰۸

۳-۷-۱.سرقت از نظر فقه امامیه. ۱۰۹

۳-۷-۲.سرقت از نظر فقه اهل سنّت.. ۱۱۱

۳-۸.حد محاربه مسلمان و غیر مسلمان. ۱۱۲

۳-۸-۱.محاربه از نظر فقهای امامیه. ۱۱۲

۳-۸-۲.محاربه از نظر فقه اهل سنّت.. ۱۱۳

نتیجه گیری. ۱۱۵

منابع و مآخذ. ۱۱۹

چکیده

موضوع این پایان نامه بررسی تفاوت مسلمانان با غیر مسلمان در باب مجازات حدود از منظر مذاهب خمسه است. با توجه به اینکه دین مبین اسلام، به حضور غیرمسلمان­ها، در کنار مسلمانان، نگرشی کاملاً انسانی داشته و برای آنان، حقوقی قایل شده، لازم است همه مسلمانانی که در کنار پیروان ادیان دیگر زندگی می­کنند، با آن آشنا شوند، تا با رفتار مناسب موجب ترغیب و گرایش غیرمسلمان­ها به دین مبین اسلام شوند. در این تحقیق، به قوانین و احکامی که اسلام برای اقلیت­های دینی و غیر مسلمان در نظر گرفته، پرداخته شده و تفاوت­های حقوق کیفری مسلمان و غیر مسلمان در باب حدود از دیدگاه فقه های مذاهب خمسه، بیان شده است. نتیجه نهایی این پژوهش ،به تفاوت های دید گاه مذاهب خمسه ختم می گردد ومشخص می شود که در بعضی ازاحکام کیفری مسلمانان با غیر مسلمان برابر می باشند ولذا در برخی احکام مانند شرب خمر وزنا… بین احکام کیفری مسلمانان با غیر مسلمان اختلافاتی است که در این پژوهش با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی بر پایه مطالعات کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.

کلید واژه ها: فقه امامیه ، مذاهب خمسه ، اهل کتاب ، غبر مسلمان، مجازات، حدود

مقدمه

فقهای اسلامی اصلی کلی در خصوص حقوق شهروندان غیر مسلمان ارائه کرده اند. براساس این اصل، تمامی حقوق و وظایفی که برای شهروندان مسلمان مشروع دانسته شده جز در چند مورد جزئی، برای شهروندان غیر مسلمان نیز به رسمیت شناخته می شود. این اصل در اصطلاح فقها به اصل «لهم ما لنا و علیهم ما علینا» شهرت یافته است. به عبارتی مسلمان و غیر مسلمان در اکثر موارد از نظر قانون گذار یکسانند و حقوق و تکالیف آنان برابر است. مواردی که این یکسانی را منتفی می کند، در قبال موارد مشترک بسیار ناچیز بوده، پس فقها اصل را در قوانین، بر تساوی حقوقی مسلمان و غیر مسلمان قرار داده­اند.

    با توجه به اینکه بدخواهان و دشمنان مکتب بزرگ اسلام همواره سعی دارند با ارتباط مطالب غیر واقعی از جمله تبعیض بین مسلمان و غیر مسلمان و عدم رعایت حقوق اقلیت ها در اسلام ضربه وارد نمایند که این افراد عموما از دو گروه خارج نیستند، گروه اول کسانی هستند که دانسته و از روی دشکنی با اسلام این مطالب را به اسلام ارتباط می دهند و گروه دوم کسانی هستند که از سر نادانی و جهل و عدم درک درست و صحیح اسلام این مطالب را بیان می کنند با توجه به موارد مطرحه شده در این تحقیق سعی شده است به بررسی احکام حدود مسلمان و غیر مسلمان در مذاهب خمسه پرداخته شود و با بررسی دقیق موضوع از دیدگاه فقه های مذاهب خمسه توانسته باشیم گامی هرچند کوچک در جهت روشن شدن مسائل فقهی که در جامعه اسلامی با آنها مواجه هستیم برداشته باشیم .

    تحقیق حاضر در سه فصل تدوین شده است در فصل اول کلیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است که شامل موضوعاتی از جمله بیان مسئله تحقیق و فرضیه ،سوال تحقیق ،روش تحقیق و تعریف مفاهیم و اصطلاحات می باشد.در فصل دوم به بررسی فقهی حدود پرداخته ایم و حدود به تفکیک از دیدگاه فقه های مذاهب خمسه مورد بررسی قرار گرفته شده است و درنهایت در فصل سوم کلیه موارد حدود مطرحه شده در فصل سوم به تفکیک مسلمان و غیر مسلمان بحث گردیده است.

 

۱-۱.بیان مسئله

انسان بر میل فطری، زندگی اجتماعی دارد و نمی تواند بدون کمک اجتماع نیازهای حیاتی خود را رفع نماید و با گذشت زمان و ایجاد نیازهای فراوان مشترک و پیچیده تر، نیاز به هماهنگی و وحدت در راستای حل مشکلات در راه رفع نیازمندی ها، بیشتر از گذشته احساس می گردد. از سوی دیگر اکثر این اجتماعات دارای شریعت الهی منحصر به فرد هستند و خواه ناخواه این عامل موجب تمایز افراد این اجتماعات به دو گروه کافر و مؤمن می شود (احمدی، ۱۳۸۳، ص۲۵). این تقسیم بندی، احکام و آثار خاصی دارد و قلمرو وظایف دو گروه را از هم متمایز می سازد. به طور طبیعی یک نظام سیاسی- دینی، رویکرد سیاسی خود را بر اساس اصول و قواعد منتج از این آثار و لوازم ، مشخص می کند و روابط خود را بر طبق آن اصول و ایدئولوژی نشأت گرفته از آن منظم می سازد (شکوری، ۱۳۶۱، ص۳۳).

    در دنیای امروزی که ارتباطات بسیار گسترده شده و جهان به مشابه دهکده ای است که  اجزاء ان توسط انواع وسایل ارتباط جمعی به هم مرتبط اند و همچنین با توجه به  تعامل کشورهای مختلف با هم، نیاز به ارتباط اجتماعی بین المللی بیشتر نمود پیدا می کند. حال با توجه به تعامل کشورهای مسلمان علاوه بر ارتباط با کشورهای هم دین و مسلک خود ممکن است به ارتباط با کشورهای اهل کتاب و یا حتی کافر نیاز پیدا نمایند. می توان این پرسش های را مطرح نمود که کافر کیست؟ تقسیم بندی انسان ها به مسلمان و کافر چه آثاری در میزان کیفیت روابط میان آنها می گذارد؟ آیا اسلام در مقایسه با سایر مکاتب و نظام های حقوقی معاصر از توانایی و مؤلفه های یک نظام کامل و جامع برخوردار است؟ (همان، ص۳۰).

    بر همین اساس، احکام و آثار هر کدام از این ارتباطات از هم متمایز است و طبیعی است که یک نظام سیاسی- دینی رویکرد تعامل سیاسی خود را بر اساس قواعد و اصول بدست آمده از این آثار و احکام مشخص می کند (احمدی، ۱۳۸۳، ص۲۹). لذا از نظر اصطلاح فقهی، در حوزه خارج از دین اسلام، افراد به چهار دسته تقسیم می شوند:

۱-اهل کتاب.

۲- معتقدین به ادیان پیش از اسلام که کتابی برای ایشان متصور نیست.

۳- مشرکین: کسانی که علی رغم اعتقاد به خداوند برای او شریک یا شرکایی نیز قائل اند.

۴- بت پرستان: چیزهایی مثل سنگ، ستاره و خورشید و … را خدا می دانند و می پرستند و پیروان ادیان و مذاهب ساختگی (طباطبایی، ۱۳۶۸، ج ۲، ص۲۰۳).

    هر کدام از عناوین چهارگانه نیاز به بحث مبسوط دارد و بین آنان، اهل کتاب از ویژگی منحصر به فردی برخوردار است و از لحاظ اعتبار و ارزش، دارای رتبه والایی است و نسبت به سه گروه دیگر، دارای احکام ویژه برای خود است؛ (این ارزش نسبی در قانون اساسی ایران نیز مشهود است، به طوری که آنان با عنوان اقلیت های دینی مورد شناسایی واقع شده اند. بدین تعبیر: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند…..» (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل سیزدهم، روزنامه رسمی شماره ۱۲۹۵۷، مورخ۶/۶/۱۳۶۸).

    گویا داشتن کتب آسمانی، عامل این تمایز می باشد. لذا باید کفار اهل کتاب را در یک سطح بالا و سایرین را در سطح پایین تری ـ به طوری که احکامشان نسبت به هم، چندان تفاوتی نکند ـ  قرار داده و چون معمولاً عنوان مشرکان به طور ویژه در کنار کفار اهل کتاب آمده، لذا از سایر کفار گروه دوم،«کفار در حکم مشرکین» یاد می شود. هر فرد مسلمان و یا غیر مسلمان که مرتکب قتل یا جرح و یا آزار فرد ذمی گردد طبق قوانین قضایی و جزایی اسلام به مجازات خواهد رسید و دادگاههای اسلامی و دستگاه اجرایی مسئول رسیدگی به اینگونه جرایم و اجرای مجازات های مقرر خواهند بود. همچنین هر گاه اموال و هر نوع حق مالی ذمیان مورد دستبرد و تجاوز قرار گیرد مانند سایر هموطنان مسلمان به شکایت آنان و طبق قانون و مقررات اسلامی رسیدگی می شود و مجرمین و محکومین به مجازات خود می رسند. در مورد تعرض به نوامیس متحدین ذمی و یا وقوع تجاوز عرضی نیز طبق قانون رفتار می شود و مرتکبین مجازات می گردند (عمید زنجانی،۱۳۷۰: ۱۳۷).

    مساوات در برابر قانون و احکام شرع، از اساسی ترین اصول بنیادین اسلام است که رهبران دینی وبه ویژه پیامبر اکرم (ص) و حضرت امیر(ع) برای اجرای آن پافشاری کرده اند. قرآن مجید تفاوت های ظاهری انسان ها را وجه شناسایی یکدیگر دانسته و تأکید دارد همه از یک زن و مرد خلق شده اند: «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائلا لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم»

    «اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفریدیم، و شما را ملّت ملّت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. بى تردید، خداوند دانای آکاه است» (حجرات/ ۱۳).

    تأکید رهبران دین نسبت به مساوات همه به خصوص اقوام و خویشان و یا بزرگان ورؤسای قبایل با سایر مردم، از مصادیق این اصل به شمار میرود. ابی مخنف نقل می کند که گروهی از  شیعیان به امام علی (ع) گفتند: «اگراموال بیت المال را بین رؤسا و اشراف تقسیم کنی و آنان را بر ما برتری دهی تا هنگامی که وضعیت سامان یابد آنگاه به طور مساوات تقسیم کنی بهتر است. حضرت فرمودند: وای برشما آیا فرمان می دهید تا با ظلم به مسلمانی که والی آنها شده ام پیروزی را بیابم. به خداقسم که نمی پذیرم» (کلینی، ۱۴۰۵ق، ج۴: ۳۱). برهمین اساس ضرورت دارد که با مقایسه بین حقوق مسلمانان با غیرمسلمانان در ابواب مختلف فقهی و حقوقی به تبیین جایگاه حقوقی غیرمسلمانان پرداخته شود که این پژوهش عهده دار این رسالت در باب حدود الهی به شکل تطبیقی در میان مذاهب خمسه گردیده است.

 ۱-۲.فصول تحقیق

فصل اول کلیات می­باشد که شامل مذاهب خمسه ،تعریف مسلمان ،کفر و انواع کفار می پردازد. فصل دوم بررسی فقهی انواع حدود  در این فصل انواع حدود در مذاهب خمسه مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل سوم به بررسی انواع حدود در مذاهب خمسه به تفکیک مسلمان و غیر مسلمان پرداخته می شود.

تعداد صفحه :۱۴۰

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***