پایان نامه ارشد حقوق: مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز با بررسی …

دانلود پایان نامه

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

استادراهنما:

دکتر مهدی عاشوری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………….. ۲

فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………………………..۴

الف) بیان مسئله و شرح تحقیق…………………………………………………………………………………… ۴

ب) محتوی پایان نامه……………………………………………………………………………………………….. ۵

ج) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………… ۷

د) پیشینه تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………………….. ۷

ه) جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق……………………………………………………………………………. ۷

و) اهداف مشخص تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۸

ز) محل اجرای مطالعه موردی…………………………………………………………………………………….. ۸

ح)سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۸

ط) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۸

ی) کلید واژه ………………………………………………………………………………………………………………………..۹

فصل دوم: تبیین مفاهیم……………………………………………………………………………………………. ۱۱

بخش اول : تعاریف……………………………………………&#