پایان نامه ارشد حسابداری: مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد …

دانلود پایان نامه

مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن­ها

استاد راهنما:

دکتر حسین فخاریتکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات پژوهش… ۱
مقدمه. ۲
۱-۱. تعریف موضوع و بیان مسأله پژوهش… ۳
۱-۲.  اهداف پژوهش… ۴
۱-۳.  سؤال‏ پژوهش‏… ۴
۱-۴.  فرضیه پژوهش… ۵
۱-۵.  روش پژوهش… ۵
۱-۶.  حدود پژوهش… ۷
۱-۷. تعریف واژه ها و اصطلاحات.. ۷
۱-۸. ساختار پژوهش… ۸
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع. ۹
مقدمه. ۱۰
۲-۱. مبانی نظری.. ۱۱
۲-۱-۱. صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. ۱۱
۲-۱-۱-۱. تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. ۱۱
۲-۱-۱-۲. صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران. ۱۳
۲-۱-۱-۳. انواع صندوق های سرمایه گذاری.. ۱۳
۲-۱-۱-۳-۱. انواع صندوق های سرمایه گذاری موجود در دنیا ۱۴
۲-۱-۱-۳-۲. انواع صندوق های سرمایه گذاری موجود در ایران. ۱۵
۲-۱-۱-۴. انواع استراتژی های صندوق های سرمایه گذاری.. ۱۹
۲-۱-۱-۵. ریسک سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری.. ۲۲
۲-۱-۲. عملکرد صندوق های سرمایه گذاری.. ۲۳
۲-۱-۲-۱. مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای CAPM… 29
۲-۱-۲-۲. مدل سه عاملی فاما و فرنچ. ۳۰
۲-۱-۲-۳.  مدل چهار عاملی کارهارت.. ۳۳
۲-۲.  مطالعات تجربی.. ۳۵
۲-۲-۱.  مطالعات انجام شده خارجی.. ۳۵
۲-۲-۲.  مطالعات انجام شده داخلی.. ۳۹
فصل سوم: روش تحقیق.. ۴۹
مقدمه. ۵۰
۳-۱. روش تحقیق.. ۵۰
۳-۲. قلمرو پژوهش… ۵۱
۳-۳. جمع آوری، سازماندهی و توصیف داده ها ۵۲
۳-۴. فرضیه پژوهش… ۵۴
۳-۵. تصریح مدل پژوهش… ۵۴
۳-۵-۱. بازده ماهانه سهام. ۵۶
۳-۵-۲. بازده بازار ۵۶
۳-۵-۳. صرف ریسک بازار (MKT) 57
۳-۵-۴. اندازه صندوق(SMB)  و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (HML) و عامل شتاب (WML) 57
۳-۵-۵. Tracking Error. 60
۳-۶. داده های ترکیبی.. ۶۰
۳-۶-۱. روش های تخمین الگوی داده های ترکیبی.. ۶۳
۳-۶-۱-۱.  روش حداقل مربعات تلفیقی: ۶۳
۳-۶-۱-۲. الگوی حداقل مربعات با متغیرهای موهومی(مدل اثر ثابت): ۶۴
۳-۶-۱-۳. الگوی اثر تصادفی.. ۶۴
۳-۶-۱-۴. الگوی ضرایب تصادفی.. ۶۵
۳-۶-۲.  آزمون های الگوی داده های ترکیبی.. ۶۶
۳-۶-۲-۱.  آزمون چاو ۶۶
۳-۶-۲-۲. آزمون هاسمن.. ۶۷
۳-۶-۲-۳. آزمون مانایی در داده های ترکیبی.. ۶۸
۳-۶-۲-۴. آزمون همجمعی در داده های ترکیبی.. ۷۰
فصل چهارم: برآورد