پایان نامه ارشد: تجربه محلی درعرصه جهانی شدن نگرش دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی نسبت به پدیده …

دانلود پایان نامه

واحدعلوم وتحقیقات هرمزگان

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته:جامعه شناسی

عنوان:

تجربه محلی درعرصه جهانی شدن : نگرش دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحدبندرعباس نسبت به پدیده ی جهانی شدن درسال ۱۳۹۱

استاد راهنما :

دکترمحمدرضامریدی

استادمشاور:

دکترهدایت نیکخواه

زمستان ۱۳۹۱

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده : ………………………………………………………………………………………………………………………………………۱

فصل اول کلیات تحقیق : ……………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۱مقدمه :………………………………………………………………………………………………………۴

۲-۱- بیان مساله:………………………………………………………………………………………………۴

۳-۱- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:………………………………………………………………۵

۴-۱- اهداف پژوهش :………………………………………………………………………………………۶

۵-۱- فرضیه و سوالات تحقیق :…………………………………………………………………………۷

۶-۱-تعریف عملیاتی متغیرها:……………………………………………………………………………………۸

۷-۱- تعریف جنگ نرم :……………………………………………………………………………………….۱۲

فصل دوم پیشینه پژوهش و مطالعات تئوریک : :………………………………………………………….۱۹

۱-۲- جهانی شدن یا جهانی سازی: :………………………………………………………………..۲۳

۲-۲-«جهانی شدن یک امر محتوم و یک  فرآیند طبیعی است.»:……………………………………………۲۶

۳-۲-«جهانی شدن یک پروژه ی ائدولوژیک غربی است.»:…………………………………………………..۲۷

۴-۲-«جهانی شدن یک روند قابل مدیریت است» :……………………………………………………………..۲۹

۵-۲- تعاریف جهانی شدن:……………………………………………………………………………………………..۳۰

۶-۲- جهانی شدن ؛فرصت یا تهدید:…………………………………………………………………………………۳۱

۷-۲- جهانی شدن،یک پدیده چند بعدی:……………………………………………………………………….۳۳

۸-۲- ابعاد جهانی شدن :……………………………………………………………………………………………..۳۴

۹-۲- جهانی شدن اقتصاد: ……………………………………………………………………………………………۳۴

۱۰-۲-جهانی شدن سیاست :…………………………………………………………………………………………۳۴

۱۱-۲- جهانی شدن فرهنگ : :……………………………………………………………………………………….۳۵

۱۲-۲- فوکویاما و نظریه ی آخرالزمان:……………………………………………………………………………۳۵

۱۳-۲- مارشال مک لوهان با نظریه ی دهکده ی جهانی:…………………………………………………..۳۶

۱۴-۲- آلوین تافلر با تئوری برترین ها:………………………………………………………………………….۳۶

۱۵-۲- ساموئل هانتیگتون و نظریه ی برخورد تمدن ها:……………………………………………………۳۷

۱۶-۲- نظریه مبادله جورج هومنز:…………………………………………………………………………………۳۸

۱۷-۲- نظریه نظام جهانی والراشتاین:……………………………………………………………………………..۴۲

۱۸-۲- جهانی شدن وفرهنگ:……………………………………………………………………………………….۴۷

۱۹-۲- فرهنگ وجهانی شدن:……………………………………………………………………………………….۴۹

۲۰-۲- هویت جهانی ومحلی:……………………………………………………………………………………….۵۲

۲۱-۲- هویت های محلی درفرایند جهانی شدن . :…………………………………………………………..۵۲

۲۲-۲- استراتژی امنیت فرهنگی:…………………………………………………………………………………..۵۶

۲۳-۲- آثار تحولات ارتباطات برفرهنگ:…………………………………………………………………………۶۰

۲۴-۲- جهانی شدن و سیاست:……………………………………………………………………………………..۶۱

۲۵-۲- جهانی شدن حقوق بشر:……………………………………………………………………………………۶۴

۲۶-۲- هویت های جغرافیایی وسیاسی:………………………………………………………………………….۶۶

۲۷-۲- نقش دولت های ملی:……………………………………………………………………………………………۶۷

۲۸-۲- جهانی شدن واقتصاد:…………………………………………………………………………………………….۶۸

۲۹-۲- جهانی شدن اقتصاد و تأثیر آن بر وضعیت زنان:………………………………………………………..۷۲

۳۰-۲- تاثیر جهانی شدن اقتصاد و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران:…………………………..۷۸

فصل سوم روش شناسی تحقیق :……………………………………………………………………………………….۸۵

۱-۳مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………….۸۶

۲-۳-روش تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………..۸۶

۳-۳- جامعه آماری:………………………………………………………………………………………………………….۸۶

۴-۳- حجم نمونه: :………………………………………………………………………………………………………….۸۷

۵-۳- روش نمونه گیری: :…………………………………………………………………………………………………۸۷

۶-۳- اهداف تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………۸۷

۷-۳- متغیرها:…………………………………………………………………………………………………………………۸۹

۸-۳- رسانه های جمعی:………………………………………………………………………………………………….۸۹

۹-۳- ارزش های اجتماعی:………………………………………………………………………………………………۸۹

۱۰-۳- جنگ نرم:……………………………………………………………………………………………………………۹۲

۱۱-۳-تعریف جنگ نرم:…………………………………………………………………………………………………۹۲

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات ……………………………………………………..۱۰۵

۱-۴- مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

۲-۴-تجزیه وتحلیل توصیفی متغیرها:………………………………………………………………………………….۱۰۶

۳-۴- آزمون فرضیات :……………………………………………………………………………………………………….۱۰۶

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات : :………………………………………………………………………………..۱۲۲

۵-۱- مقدمه  :………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۳

۵-۲-نتایج آزمون فرضیه های تحقیق :…………………………………………………………………………۱۲۳

۵-۳- نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش:………………………………………………………………………………..۱۲۴

۵-۴ محدودیت تحقیق: :……………………………………………………………………………………………………۱۳۲

۵-۵-۱پیشنهادات تحقیق :…………………………………………………………………………………………   ۱۳۳

منابع فارسی :…………………………………………………………………………………………………..۱۳۵

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                      صفحه

جدول۱-۴-۱-توزیع فراوانی افرادموردمطالعه به تفکیک جنسیت:………………………………………….۱۰۷

جدول۱-۴-۲-توزیعفراوانیافرادموردمطالعه به تفکیک سن:……………………………………………………۱۰۸

جدول ۱-۴-۳-توزیع فراوانی افرادموردمطالعه به تفکیک تعداد اعضای خانواده:……………………..۱۰۹

جدول۱-۴-۴-توزیعفراوانیافرادموردمطالعهبراساس میزان درآمد سرپرست:……………………………..۱۱۰

 

 

چکیده

جهانی شدن فرآیندی  گریز ناپذیر است که پیامدهای آن جوامع را در ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار می دهد.تاثیر این فرایند در حوزه های مختلف (اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی) از مو ضوعات  بحث انگیز عصر حاضر است .در این  پژوهش  به بررسی نگرش دانشجو یان  به پدیده  جها نی شدن پرداخته شده است.

روش پژوهش حاضرازنوع پیمایشی بوده وجمع آوری داده هابا استفاده از پرسشنا مه صورت گرفته است. که بین جا معه  نمونه ی ۱۵۰نفری از جامعه آماری (دانشجوایان  دانشگاه آزاد اسلامی)به شیوه تصادفی توزیع شده است .هدف از این پژوهش  بررسی  بیشتر این پدیده(جهانی شدن ) و ابعاد و حوزه های مختلف آن بنابر نگرش دانشجویان می باشد .براساس نتایج بررسی  تاثیر رشته  تحصیلی ،نگرش خانواده و گروه دوستان ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی دانشجویان و رضایت مندی  دانشجویان از سطح توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور بر نگرش دانشجویان نسبت به پدیده جهانی شدن تایید می گردد .و بنابر نظر آنان جهانی شدن  بر تمامی عرصه های زندگی اجتماعی بشراعم از اقتصاد ،فرهنگ وسیاست  تاثیر دارد گاه مثبت ،گاه منفی ، گاه سازنده و گاه مخرب، این اثر در تمامی عرصه ها یکسان و یک نواخت نیست .

واژگان کلیدی:نگرش،دانشجویان،جهانی شدن

ماهیت و پیشینه  جهانی شدن

جهانی شدن به معنای مصطلح ،از تلاش قدرتهای برتر برای شکل گیری  یک ائتلاف بین المللی  و پدید آمدن جامعه یکدست و مورد نظر جهانی ونیز فراهم شدن زمینه همکاری آحاد مردم با یکدیگر در چنین جامعه ای حکایت می کند که فناوری های پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطی از نقشی اساسی در ایجاد آن برخوردارند.عمر جهانی شدن به معنای مصطلح  و امروزی آن کمتر از سه دهه برآورد می

شود،هر چند زمینه فکری ظهور این پدیده را باید اواخر قرن ۱۸و۱۹ میلادی وهم زمان با انقلاب صنعتی ومدرنیته در غرب دانست.

طی تاریخ عوامل مختلفی جهان را به سوی یگانه شدن پیش برده اند  و جهان به شیوه های متفاوتی ممکن بود یگانه شود. ادیان  بزرگ ،امپراطوری ها ،اتحاد ملت ها، سلطه جهانی یک شرکت فراملیتی غلبه پرولتای جهانی و قالبهای دیگر هر یک ممکن بود جهان را به مکان واحد تبدیل کند.

از قرن پانزدهم به بعد چیزی که در میان دشواران غرب به تحول بزرگ معروف شده است تحولی که جامعه ی فئودالی اروپا را به سوی جامعه سرمایه داری سوق داد نیروی پویایی عمده ی جهان است. اما این نیرو هر روز کمتر از پیش به صورت یک نیروی کور عمل می کند. جهانی شدن از سده ی پانزدهم سرعت بیشتری گرفت  و در دهه ی هفتاد قرن نوز دهم وارد مر حله ی جهش شد  آنچه جهانی شدن معاصر را از مراحل قبل متمایز  می سازد :سرعت ،قالبهای تازه و وسعت است.

قالبهای تازه جهانی شدن ۴ مولفه  را شامل می شود:۱)فرد     ۲)جامعه   ۳)نظام جوامع(نظام بین الملل)    ۴)نوع بشر

جهانی شدن فرآیندی است که به موجب آن دولتهای مختلف به یکدیگر نزدیک و وابسته می شوند و حوادث و وقایع در زمانهای کوتاه  به مکانهای دور تاثیر می گذارد. این موج تازه بوسیله رسانه های پیشرفته  (اینترنت ، ماهواره،…،) همه ی مرز های جغرافیایی و تاریخی ، ملی و مذهبی را می  پیماید  و زندگی فردی و اجتماعی ملت ها  را تحت تاثیر  قرار می دهد . جهان امروز جهان ارتباطات و انفجار اطلاعات است و دیگر هیچ ملتی نمی تواند در گوشه ی از تعصب و تحجر خود فرو رود و از حوادث  جهانی  و نقص های  بیرونی در امان  بماند. از دهه هشتاد میلادی  با پیشرفت برق آسای  تکنولوژی  و ظهور  پدیده جهانی شدن ،شاهد چرخش  علوم نظری در حوزههای علوم انسانی هستیم  که به شکل گیری  نسل چهارم  نظریه پردازی در حوزه علوم اجتماعی شده است.

جهانی شدن با کلماتی همچون دهکده ی جهانی ،نظام نوین جهانی، بانک جهانی صندوق بین المللی پول و توسعه تکنولوژی حقوق بشر و دموکراسی و بالاخره عصر رسانه ها و ابر رسانه های عمومی همخوان و همراه است و از واژه هایی است که با تعابیر مختلف و مقاصد متفاوتی به کار می رود و از چشم اندازهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قابل بررسی است.

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

۱-۱مقدمه

سیر تحولات و تغییرات مختلف  و پیجیده  فرهنگی ،سیاسی  و اقتصادی که در جند دهه ی اخیر و به تبع پیشرفت روز افزون فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی رخ نمودند ،افراد و ملل مختلف را از سراسر جهان به هم پیوند داده و شکل جدیدی از زندگی با همه ی ابعاد و شئونات اش را پدید آورده  است.

واژه جهانی شدن در سال های اخیر یکی از پر کاربرد ترین واژ ه های  عرصه ی سیاست گذاری اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی داخلی و بین المللی کشورها و نیز موضوع بحث های آکا دمیک و ژورنالیستی بوده است. و رغم کاربرد گسترده ای که واژه ی جهانی شدن (Globalization ) در بیش از یک دهه ی گذشته پیدا کرده ، هنوز معنا و مفهوم آن همچنان مناقشه آمیز است و بسته به اینکه از چه زاویه و با چه نگرشی به آن نگریسته شود معنا و مفهوم متفاوت پیدا خواهد کرد آن چه که مسلم است این است که این فرایند دارای ابعاد گوناگون (فرهنگی ،سیاسی، اجتماعی ،اقتصادی ،ارتباطی…) است که در عرصه های مختلف زندگی تحول جدی ایجاد کرده است.

گروهی از افراد و جوامع با نگاه کاملا مثبت به پدیده جهانی شدن می نگرند و آن را یک فرآیند     می دانند که در بردارنده  فرصت های زیادی برای جوامع است گروهی دیگر از افراد و جوامع این پدیده را یک امر منفی تلقی میکنند وان را پروژه ای می دانند که ار سوی صاحبان قدرت در جهان

در جهت  منافشان  طراحی شده است که طرفداران این دیدگاه در مقابله با جهانی شدن  از جنبش مخالفان جهانی شدن که طیف متنوعی از افراد و گروهها را در خود دارد حمایت می کنند البته در بین این دو دیدگاه یک دیدگاه بینابینی هم بر این باور است که جهانی شدن همچون هر پدیده دیگر در ذات خود فرصت و چالش هایی  دارد و کشورها و جوامع باید با شناخت دقیق آن از فرصت ها به نفع خویش سود جویند و از چالشهای احتمالی آن بدور مانند.

ما در این پژوهش در پی بررسی نگرش  و دیدگاه دانشجویان نسبت به این پدیده و ابعاد آن  می پردازیم.

 

۲-۱- بیان مساله

جهانی شدن  فرایندی  گریز ناپذیر است که پیامدهای گسترده آن ابعاد مختلف سیاسی، اقتصاد ،اجتماعی و فرهنگی جوامع ازجمله ایران را تحت تاثیر قرار می دهد. روند بی وقفه جهانی شدن تقریبا همه عناصر خرد و کلان جامعه بشری را در سطوح گوناگون در معرض تغییر قرار داده است ما در پیرامون خود با چندین صورت اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی از جامعه روبرو هستیم که از یک طرف در موقعیت خاصی که نام آن فرهنگ ایرانی است  حسر و نشر می کنیم و از سوی دیگر ، شرایط پیرامون زندگی ما حکایت از حضور نظام فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی جهانی است هر واقعیت  بستر سازنده زندگی و حیات اجتماعی  و فرهنگی ماست (آزادارمکی۱۳۸۶) امروزه دانشجویان در استانه ورود به خانواده بزرگ جهانی و درحال خروج از فرد گرایی و انزوا با انبوهی از اطلاعات ،دنیایی متغیر ،ارزشها و هنجارهای گروهی ،تعارض بین نسلی و…. روبرو شده اند ، باید برای دگرگونی آماده شویم و این امر نیازمند آگاهی  از ابعاد و حوزه های مختلف جهانی شدن در تعامل با آن شناخت نکات مثبت و منفی و ضعف و قوت این فرایند تا نکات مثبت آن را جذب و با نکات منفی آن برخورد صحیح شود.

حال با توجه به نقش سازنده دانشجویان در آینده ی کشور و تصمیمات برنامه ریزان تبین نگرش دانشجویان نسبت به جهانی شدن (Globalzation) از اهمیت  و ضرورت ویژه ای برخوردار بوده و به عنوان مساله مورد نظر این پژوهش ،مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تعداد صفحه : ۱۵۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***