پایان نامه ارشد: بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی و ارائه راهکارهای …

واحد علوم و تحقیقات ایلام

دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت

»M.A پایان‌ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت «

  گرایش: بازار یابی

 عنوان:

بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب

استاد راهنما:

دکتر علی یاسینی

زمستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۲بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..۳

۱-۲-۱مدل پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۳ ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………۴

۱-۴ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۵سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۴

۱-۶ فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۷ تعاریف واژگان………………………………………………………………………………………………………………..۵

فصل دوم:  مروری برادبیات تحقیق

۲-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….۷

۲-۲ تجارت الکترونیکی چیست؟……………………………………………………………………………………………..۷

۲-۳ تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی ………………………………………………………………………….۸

۲-۴ تاریخچه تجارت الکترونیکی…………………………………………………………………………………………..۱۱

۲-۵ الگوهای مختلف بلوغ تجارت الکترونیکی ……………………………………………………………………….۱۱

۲-۵-۱ الگوی آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه………………………………………………………………………..۱۱

۲-۵-۲ الگوی سازمان ملل برای بلوغ تجارت الکترونیکی………………………………………………………….۱۲

۲-۵-۳ الگوی مراحل رشد فناوری اطلاعات نولان……………………………………………………………………۱۳

۲-۵-۴ الگوی گارتنر ……………………………………………………………………………………………………………۱۳

۲-۵-۵ الگوی میسرا و دینگرا…………………………………………………………………………………………………۱۵

۲-۵-۶ الگوی ایالت یوتا……………………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۵-۷ الگوی گروه مشاوره دلویت و تاچ……………………………………………………………………………….۱۷

۲-۵-۸ الگوی نقشه راه تجارت الکترونیکی……………………………………………………………………………..۱۸

۲-۵-۹ الگوی دموکراسی الکترونیکی………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۵-۱۰ الگوی بلوغ دو بعدی……………………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۶ محرک های تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………………….۲۱

۲-۶-۱ الگوهای تجارت الکترونیک………………………………………………………………………………………..۲۳

۲-۷ مفهوم دولت الکترونیک………………………………………………………………………………………………….۲۳

۲-۷-۱ مراحل دولت الکترونیک ……………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۷-۲ فرایند استقرار دولت الکترونیک ………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۷-۳ شرایط اجرای موفق استراتژی دولت الکترونیک ……………………………………………………………۲۶

۲-۸ دولت الکترونیک در ایران……………………………………………………………………………………………….۳۳

۲-۹ بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتها و موسسات…………………………………………………………۳۶

۲-۹-۱چالشهای SME ها در پذیرش و استفاده از ICT و تجارت الکترونیکی…………………………..۴۰

۲-۹-۲ مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی در SMES…………………………………………………………..41

۲-۹-۳ مشکلات SME ها در پذیرش تجارت الکترونیکی ………………………………………………………۴۲

۲-۹-۴                      سیاستهای حمایتی از SMEها در توسعه تجارت لکترونیکی………………………………………….۴۸

۲-۹-۵                      تجربه کشورها در حمایت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونیکی……………………….۵۰

۲-۹-۵-۱   تجربه انگلستان ………………………………………………………………………………………………….۵۰

۲-۹-۵-۲ تجربه یونان  ……………………………………………… ……………………………………………………….۵۴

۲-۹-۵-۳  تجربه اسکاتلند: …………………………………………………………………………………………………..۵۷

۲-۹-۵-۴  تجربه آلمان …………………………………. ……………………………………………………………………۵۸

۲-۹-۵-۵ تجربه اتحادیه اروپا……………………………………………… ……………………………………………….۶۰

۲-۹-۵-۶ تجربه فنلاند………………………………………………………. ……………………………………………….۶۱

۲-۹-۵-۷ تجربه دانمارک……………………………………………………. ……………………………………………….۶۳

۲-۹-۵-۸ تجربه مکزیک…………………………………………………….. ……………………………………………….۶۵

۲-۹-۵-۹ تجربه ژاپن………………………………………………………… ……………………………………………….۶۶

۲-۹-۵-۱۰ تجربه ایالات متحده………………………………………….. ……………………………………………….۶۷

  • پیشینه تحقیق. ……………………………………………………….. ……………………………………………….۶۸

۲-۱۰-۱ پژوهش های داخلی……………………………………………….. ……………………………………………….۶۸

۲-۱۰-۲ پژوهش های خارجی……………………………………………………………………………………………….۶۹

 

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۲

۳-۲ نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۷۲

۳-۳ جامعه آماری و حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………۷۲

۳-۴ روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………۷۳

۳-۵ ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………….۷۳

۳-۶روایی و پایایی ………………………………………………………………………………………………………………۷۳

۳-۷  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………۷۴

فصل چهارم:   تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

۴-۲- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………….۷۶

۴-۲-۱جنسیت افراد……………………………………………………………………………………………………………..۷۶

۴-۲-۳ سن افراد پاسخگو……………………………………………………………………………………………………..۷۷

۴-۲-۲ وضعیت تحصیلی………………………………………………………………………………………………………۷۸

۴-۲-۴ سابقه خدمت……………………………………………………………………………………………………………۷۹

۴-۳ آزمون کولموگوروف اسمیرنوف………………………………………………………………………………………۸۰

۴-۴-۱ آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………۸۱

۴-۴-۲ آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………۸۲

۴-۴-۳ آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………..۸۴

۴-۴-۴ آزمون فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………..۸۵

فصل پنجم:  نتایج وپیشنهادات

۵-۱   مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..۸۸

۵-۲   بیان نتایج…………………………………………………………………………………………………………………..۸۸

۵-۲-۱ نتیجه فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………….۸۸

۵-۲-۲ نتیجه فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………….۸۹

۵-۲-۳ نتیجه فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………۸۹

۵-۲-۴ نتیجه فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………۹۰

۵-۳  پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش…………………………………………………………………………..۹۱

۵-۴ راهکارهای اجرایی برای رفع موانع…………………………………………………………………………………..۹۲

۵-۵ توصیه به پژوهشگران……………………………………………………………………………………………………..۹۲

۵-۶  محدویت ها و موانع  پژوهش………………………………………………………………………………………..۹۳

منابع وماخذ

الف : منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………۹۴

ب : منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………..۹۵

پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………..۹۶

فهرست جداول

جدول (۲-۱ )خدمات اصلی دولت……………………………………………………………………………………….. ۳۳

جدول (۳-۱)نتایج حاصل از آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه موانع تجارت الکترونیک…………..۷۴

جدول (۴-۱) وضعیت پاسخگویان بر حسب جنس…………………………………………………………………..۷۶

جدول (۴-۲) وضعیت پاسخگویان بر حسب سن……………………………………………………………………..۷۷

جدول (۴-۳) وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات…………………………………………………………….۷۸

جدول (۴-۴) وضعیت پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت………………………………………………………..۷۹

جدول (۴-۵) نتایج آزمون تک نمونه برای بررسی فرضیه فقدان منابع مالی و بکار گیری تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………………………………………………………۸۲

جدول (۴-۶) نتایج آزمون تک نمونه برای بررسی فرضیه مشکلات فنی در اداره امور مالیاتی و بکار گیری تجارت الکترونیک ………………………………………………………………………………………………………۸۳

جدول (۴-۷) نتایج آزمون تک نمونه برای بررسی فرضیه موانع رفتاری/ فرهنگی در اداره امور مالیاتی و بکار گیری تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………………………..۸۴

جدول (۴-۸) نتایج آزمون تک نمونه برای بررسی فرضیه عدم آمادگی و تمایل مشتریان و بکار گیری تجارت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………………۸۵

جدول (۴-۹) نتایج آزمون اولویت یابی فریدمن برای شاخص های دخیل در بلوغ تجارت الکترونیک……….۸۶

 

فهرست نمودار ها

نمودار (۴-۱) وضعیت پاسخگویان بر حسب جنس…………………………………………………………………..۷۷

نمودار (۴-۲) وضعیت پاسخگویان بر حسب سن …………………………………………………………………….۷۸

نمودار (۴-۳) وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات……………………………………………………………۷۹

نمودار (۴-۴) وضعیت پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت………………………………………………………..۸۰

فهرست شکل ها

شکل (۲-۱) تعریف کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی………………………………………………۸

شکل(۲-۲) مراحل  مختلف مدل های یازده گانه بلوغ تجارت و دولت الکترونیک…………………………۲۰

شکل(۲-۳) مراحل توسعه تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط………………………………۳۸

شکل(۲-۴) مراحل توسعه تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط………………………………۴۰

شکل(۲-۵) موانع بکار گیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط برخی کشورهای امریکای جنوبی…………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

 

 


 

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تعیین موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام  انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش تمامی مدیران، کارکنان و سرپرستان واحدهای مختلف درسطوح مختلف سازمانی در اداره امور مالیاتی استان ایلام می باشد. حجم کل جامعه آماری برابر با ۲۳۰ نفر ( ۲۳۰= N ) بوده که حجم  نمونه  آماری با استفاده از جدول مورگان برابر ۱۴۶نفر به دست آمد. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه عزیزی و حسینی  شامل ۲۱سوال و ۴ مولفه استفاده گردید. روایی این پرسشنامه از طریق روایی صوری و محتوایی تایید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ ۸۳۲/ برآورد شد. به منظور بررسی موضوع چهار فرضیه‌ تدوین شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از آزمونT  استفاده گردیده، نتایج به دست آمده نشان داد که: نبود منابع مالی لازم موجب بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام نمی شود. مشکلات فنی، موانع رفتاری/ فرهنگی و عدم آمادگی و تمایل مشتریان در اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع بکارگیری تجارت الکترونیکی می شود.

 

 

کلمات کلیدی: نظام الکترونیکی، بلوغ نظام الکترونیکی ، اداره امور مالیاتی ، استان ایلام.

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

۱-۱مقدمه

پیشرفت فناوری ارتباطات و اطلاعات[۱] در سایه تحول علم کامپیوتر سبب تغییرات شگرفی در دنیای کسب و کار شده است. اگر چه بحران شرکت های فعال در تجارت الکترونیکی و اصطلاحا شرکت های دات کام[۲] در سال های اخیر موجب تردید در مورد مزایا و کارایی تجارت الکترونیکی  شده است اما باید توجه داشت که ادامه حیات تجاری در دنیای الکترونیکی[۳] نیاز به قابلیت های الکترونیکی دارد(حنفی زاده،۱۳۹۰). برای موفقیت در دنیای الکترونیکی و تجارت الکترونیکی اولین و مهمترین گام برنامه ریزی جهت شناسایی موانع،  بکارگیری تجارت الکترونیکی می باشد. سازمان ها برای طراحی و اجرای مناسب استراتژی های بکارگیری EC نیاز به آگاهی از موانع بکارگیری تجارت الکترونیکی دارند. این موانع هم حالت داخلی [۴]و هم خارجی [۵] دارند. برای بکارگیری موفقیت آمیزEC  سازمان باید مجموعه ای از منابع و قابلیت های داخلی را دارا باشد، همچنین باید زیرساختارهای لازم محیطی و خارجی که مربوط به مسا ئلی از قبیل زیرساختار حقوقی و قانونی، آمادگی و قابلیت لازم شرکاء و فضای رقابتی مناسب وجود داشته باشند. در ایران بکارگیری تجارت الکترونیکی در مراحل مقدماتی قرار دارد و عمدتاً به عنوان ابزار تبلیغاتی تلقی می گردد. برای این که یک سازمان بتواند از این مرحله فراتر برود و مزایای متعددEC  را جذب نماید باید موانع مربوطه را شناسایی کند (سهرابی و خانلری ، ۱۳۸۹) .

در این فصل ابتدا به بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش پرداخته می شود سپس فرضیات، اهداف پژوهش و تعریف واژگان خواهد آمد.

۱-۲ بیان مسئله تحقیق

پیشرفت های صورت گرفته در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین پیدایش اینترنت، مفاهیم جدیدی را با خود وارد دنیای کسب و کار و مدیریت کرده اند که از آن جمله می توان به سازمان های مجازی، تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و بسیاری مفاهیم الکترونیکی دیگر اشاره کرد. رشد و پیشرفت فناوری اطلاعات در حال متحول کردن اقتصاد است . جستجو برای دستیابی به روش های کاراتر برای انجام امور تجاری منجر به ایجاد انقلابی در عرصه تجارت شده است . این انقلاب را تجارت الکترونیکی نامیده اند.

مک گریگور و ورازلیک[۶] (۲۰۰۹)معتقدند که تجارت الکترونیکی می تواند به عنوان مزیت رقابتی مطرح گردد، زیرا باعث کاهش هزینه ها و دستیابی به مشتریان بالقوه در سراسر جهان می گردد. این محققان موانع را در دو گروه خیلی سخت و گروه نامتناسب نامگذاری کردند .

باتوجه به مسایل ذکر شده سوال اصلی پژوهش حاضر این است که موانع بلوغ تجارت الکترونیک اداره امور مالیاتی ایلام کدامند ؟

[۱] . ICT

[۲] . .Com

[۳] . E-World

[۴] . Internal

[۵] . External

[۶] . Macgregor and Vrazalic

تعداد صفحه : ۱۴۱

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

ارسال شده در