پایان نامه ارشد: بررسی عوامل مؤثر برعملکرد اقتصادی روش‏های مختلف مدیریتی در تولید انگور شهرستان ملکان …

دانلود پایان نامه

عنوان : بررسی عوامل مؤثر برعملکرد اقتصادی روش‏های مختلف مدیریتی در تولید انگور شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشکده­ی فناوری کشاورزی و منابع طبیعی

گروه آموزشی مهندسی آب و مدیریت کشاورزی

پایان­ نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد

در رشته­ مدیریت کشاورزی

عنوان:

بررسی عوامل مؤثر برعملکرد اقتصادی روش‏های مختلف مدیریتی در تولید انگور شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی

استاد راهنما:

دکتر علیرضا عبدپور

استاد مشاور:

دکتر فرشاد کیوان­بهجو

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه  ………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۲- بیان مسآله ………………………………………………………………………………۲

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………۵

۱-۴- سژالات اصلی پژوهش…………………………………………………………………..۷

۱-۵- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………….۸

۱-۶- بررسی مطالعات انجام شده………………………………………………………….۸

۱-۷- محدوده­ی پژوهش………………………………………………………………………۱۵

فصل دوم: مبانی پژوهش

۲-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………….۱۷

۲-۲- خصوصیات گیاهشناسی………………………………………………………………..۱۷

۲-۳- ترکیب شیمیایی انگور و فرآورده­ های آن………………………………………………۱۷

۲-۳- ۱-مواد موجود در دم خوشه…………………………………………………………..۱۸

۲-۳-۲- مواد موجود درگوشت داخل حبه یا پالپ انگور……………………………………..۱۸

۲-۳-۳- مواد موجود در هر صد گرم حبه انگور………………………………………………..۱۸

۲-۳-۴- مواد موجود در پوست حبه ­ها………………………………………………………۱۹

۲-۴-خواص درمانی انگور………………………………………………………………………۱۹

۲-۴-۱-خواص درمانی هسته انگور………………………………………………………….۱۹

۲-۵-ارزش غذایی انگورو فراورده ­های انگور……………………………………………….۱۹

۲-۶-تاریخچه کشت و پرورش انگور در ایران و جهان……………………………………..۲۰

۲-۷- عناصر غذایی مورد نیاز انگور………………………………………………………..۲۱

۲-۸-نکاتی مهم در مورد کشت انگور  ……………………………………………………..۲۱

۲-۹- نکات مهم در مورد برداشت انگور…………………………………………………۲۲

۲-۱۰-ارقام انگور……………………………………………………………………………۲۲

۲-۱۰-۱- ارقام انگور در دنیا ………………………………………………………………۲۲

۲-۱۰-۲-ارقام انگور در ایران……………………………………………………………….۲۳

۲-۱۰-۳-ارقام انگورمورد کشت دراستان آذربایجان شرقی……………………………..۲۳

۲-۱۰-۴- ارقام مورد کشت در ملکان……………………………………………………۲۴

۲-۱۱-سطح زیر کشت و میزان تولید………………………………………………….۲۴

۲-۱۱-۱-سطح زیر کشت و میزان تولید انگور در دنیا………………………………….۲۴

۲-۱۱-۲-سطح زیر کشت و میزان تولید انگور درایران ………………………………….۲۴

۲-۱۱-۳-سطح زیر کشت و میزان تولید انگور درمنطقه ………………………………۲۵

۲-۱۲-تعریف مدیریت …………………………………………………………………….۲۵

۲-۱۳-اهمیت مدیریت………………………………………………………………………۲۵

۲-۱۴- وظایف مدیریت……………………………………………………………………۲۶

۲-۱۴-۱- طرح ریزی……………………………………………………………………۲۶

۲-۱۴-۲- سازماندهی………………………………………………………………….۲۷

۲-۱۴-۳- هدایت……………………………………………………………………………۲۷

۲-۱۴-۴- کنترل…………………………………………………………………………..۲۷

۲-۱۵-مهارت­های لازم مدیریتی………………………………………………………….۲۷

۲-۱۵-۱-مهارت­های فنی………………………………………………………………..۲۸

۲-۱۵-۲- مهارت­های انسانی………………………………………………………………۲۸

۲-۱۵-۳- مهارت­های ادراکی…………………………………………………………..۲۸

۲-۱۶- تعریف روش­های مختلف مدیریتی……………………………………………..۲۸

۲-۱۶-۱- تعریف و تاریخچه روش کشت سنتی……………………………………..۲۹

۲-۱۶-۲- تعریف و تاریخچه روش کشت روسیمی………………………………….۲۹

۲-۱۷- تعریف مدیریت واحد­های کشاورزی………………………………………….۲۹

۲-۱۸- تاریخچه مدیریت کشاورزی…………………………………………………..۳۰

۲-۱۹- هدف­های مدیریت کشاورزی…………………………………………………..۳۰

فصل سوم: مواد و روش پژوهش

۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………….. ۳۲

۳-۲- توصیف منطقه مورد مطالعه…………………………………………………۳۲.

۳-۳- روش و نوع تحقیق………………………………………………………….۳۳

۳-۴- جامعه، نمونه و روش نمونه ­گیری…………………………………………..۳۳

۳-۵-ابزار تحقیق………………………………………………………………………۳۴

۳-۵-۱-روایی پرسش­نامه…………………………………………………………..۳۵

۳-۵-۲-پایایی پرسش­نامه…………………………………………………………۳۵

۳-۶- متغیر­های مورد استفاده در تحقیق …………………………………………۳۶

۳-۶-۱- متغیر­های مربوط به متغیر­گروهبندی و وابسته……………………………۳۶

۳-۶-۲-متغیر­های مربوط به مهارت­های مدیریتی……………………………………۳۷

۳-۷- فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………۳۸

۳-۸-روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها…………………………………………………..۳۸

۳-۹-تکنیک تاپسیس………………………………………………………………..۳۹

۳-۱۰- تکنیک آنتروپی شانون…………………………………………………………..۳۹

فصل چهارم: بجث و نتایج

۴-۱-مقدمه……………………………………………………………………………۴۳

۴-۲- تحلیل توصیفی داده­ها……………………………………………………….۴۳

۴-۲-۱-تجزیه و تحلیل ویژگی­های اجتماعی ساختاری واحدهای تولید کننده انگور….۴۳

۴-۲-۲- بررسی عملکرد اقتصادی واحد­های تولید کننده انگور……………………..۴۴

۴-۳-بررسی ویژگی­های اجتماعی، اقتصادی، محیطی و فنی واحدهای کشاورزی….۵۰

۴-۳-۱- تعیین نرمال بودن متغیر­های اجتماعی، اقتصادی، محیطی و فنی کشاورزان…۵۱

۴-۳-۲- بررسی مقایسات میانگین بین متغیرهای دارای توزیع نرمال متغیر­های اجتماعی، اقتصادی و فنی و محیطی..۵۲

۴-۳-۳- بررسی مقایسات میانگین بین متغیرهای دارای توزیع غیر نرمال متغیر­های  اجتماعی- اقتصادی…۵۳

۴-۳-۴- بررسی مقایسات میانگین بین متغیرهای دارای توزیع غیر نرمال متغیر­های فنی و محیطی…۵۴

۴-۴- نتایج تحلیل تشخیصی ویژگی­های اجتماعی، اقتصادی، محیطی و فنی……..۵۵

۴-۵-بررسی و مقایسه بر اساس مهارت­های مدیریتی…………………………………۵۶

۴-۵-۱-تجزیه تحلیل دو گروه سنتی و روسیمی از لحاظ مهارت­ فنی………………..۵۸

۴-۵-۲-تجزیه تحلیل دو گروه سنتی و روسیمی از لحاظ مهارت­های ادراکی……………۵۸

۴-۵-۳-تجزیه تحلیل دو گروه سنتی و روسیمی از لحاظ مهارت­های انسانی…………۵۹

۴-۶- تجزیه تحلیل دو گروه سنتی و روسیمی از لحاظ مهارت­های مدیریتی( انسانی، ادراکی و فنی)…۶۱

۴-۷-تجزیه تحلیل دو گروه سنتی و روسیمی از لحاظ عوامل اقتصادی تولید انگور……….۶۲

۴-۸- تجزیه تحلیل دو گروه سنتی و روسیمی از لحاظ عملکرد اقتصادی(سود خالص) تولید انگور/ کشمش…۶۳

فصل پنجم: نتیجه­ گیری و بحث

۵-۱- مقدمه……………………………………………………………………………۶۴

۵-۲- بررسی نتایج اهداف و فرضیه های تحقیق………………………………….۶۴

۵-۲-۱-تحلیل نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ویژگی­های اجتماعی ساختاری واحد­های تولیدکننده انگور..۶۴

۵-۲-۲- تحلیل نتایج حاصل از بررسی عملکرد اقتصادی واحدهای تولید کننده انگور در دو رویکرد سنتی و روسیمی..۶۴

۵-۲-۳- تحلیل نتایج حاصل از بررسی تفاوت ویژگی­های اجتماعی، اقتصادی، محیطی و فنی…۶۵

۵-۳- تحلیل نتایج حاصل از بررسی و مقایسه مهارت­های مدیریتی و عملکرد اقتصادی بین دو رویکرد….۶۶

۵-۳-۱- تحلیل نتایج حاصل از بررسی مهارت­های انسانی، فنی، ادراکی بین دو رویکرد روسیمی و سنتی…۶۶

۵-۳-۲-تجزیه تحلیل دو گروه سنتی و روسیمی از لحاظ کل مهارت­های مدیریتی( انسانی، ادراکی و فنی)…۶۸

۵ -۳-۳- تجزیه تحلیل دو گروه سنتی و روسیمی از لحاظ عوامل اقتصادی تولید انگور…..۶۸

۵- ۴- معایب و مزایای روش سنتی با توجه به نتایج بدست آمده از منابع و تحقیق حاضر…۶۸

۵-۵- مزایا و معایب روش روسیمی با توجه به نتایج بدست آمده از منابع و تحقیق حاضر….۶۹

۵-۶- بررسی مشکلات و تنگنا­های تحقیق به جهت رشد و توسعه واحد‏های تولیدکننده انگور و یا عدم روند روسیمی شدن در تولید انگور…۷۰

۵-۷-راهکارها و پیشنهادات………………………………………………………………۷۱

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………….۷۲

پیوست­ها……………………………………………………………………………………۷۷

چکیده:

انگور یکی از محصولات ارزآور در کشور است در توسعه صادرات غیرنفتی از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است استان آذربایجان شرقی یکی از استان‏های مهم تولید کننده انگور در ایران می‏باشد. انگور عمده محصول باغی در ملکان است این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر برعملکرد اقتصادی روش‏های مختلف مدیریتی( روش روسیمی و سنتی) در تولید انگور شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی پرداخته است. این تحقیق از نوع کاربردی و در حوزه مطالعات میدانی پیمایشی و از نوع علی- مقایسه­ای به شمار می­رود. جامعه آماری این تحقیق را انگورکاران شهرستان ملکان تشکیل می­دهد. گردآوری داده­ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه برای سال زراعی ۱۳۹۲-۱۳۹۱ که بهره‏برداران روسیمی به روش سر شماری که ۳۰ تعداد نمونه بودند و برای بهره­برداران سنتی به روش نمونه‌گیری که حجم نمونه به وسیله فرمول کوکران ۱۰۱ نمونه تعیین گردید، صورت گرفت که بطور کلی ۱۳۱ پرسشنامه جمع آوری گردید. در تحقیق حاضر به بررسی ویژگی­های اجتماعی ساختاری و عملکرد اقتصادی واحد­های تولید کننده انگور در دو رویکرد روسیمی و سنتی پرداخته شده است سپس با استفاده از آزمون­های آماری به بررسی تفاوت­های ویژگی­های اجتماعی، اقتصادی، محیطی و فنی در دو رویکرد پرداخته شد نتایج نشان داد که بین بهره­برداران دو رویکرد روسیمی و سنتی از لحاظ تحصیلات، میزان درآمد غیر کشاورزی و سودناخالص تولید انگور و تجربه کشاورزی، تجربه انگورکاری مدت کار کشاورز و مدت کار خانواده و هزینه­های متغیر، میزان استفاده از کودآلی و میزان استفاده از سموم کشاورزی، تعداد قطعات باغ، دفعات آبیاری، انجام فرآوری، نوع فرآوری و همچنین سن باغ، نحوه انجام سمپاشی اختلاف معنی­داری داشتند و نیز رویکرد روسیمی مهارت فنی و مهارت انسانی رتبه بالاتری نسبت به رویکرد سنتی دارد ولی از لحاظ مهارت ادراکی رویکرد سنتی رتبه بالاتری نسبت به رویکرد روسیمی داشت و نیز از لحاظ مهارت­های مدیریتی کل رویکرد روسیمی رتبه بالاتری نسبت به رویکرد سنتی دارد و از لحاظ عوامل اقتصادی ارزش تولید ناخالص و عملکرد اقتصادی( سود ناخالص) رویکرد روسیمی رتبه بالاتری نسبت به رویکرد سنتی دارد که نشانگر رابطه مثبت و همسویی بین مهارت­های مدیریتی و عوامل اقتصادی تولید می­باشد که جهت رتبه بندی و مقایسه مهارت­های مدیریتی و عوامل اقتصادی( ارزش تولید ناخالص، سود ناخالص) از تکنیک topsis استفاده گردید.

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه

 اطلاعات و داده‏های تاریخ سیاسی و اقتصادی جهان گویای این واقعیت است که بی‏ثباتی‏های اقتصادی، فقر، گرسنگی و به ویژه بیکاری از جمله عواملی هستند که امنیت، رفاه و آینده ملت‏ها را تهدید می‏کنند. از این رو امنیت غذایی از اهداف دارای اولویت و مورد تایید کشورهای صنعتی و غیر صنعتی است. بخش کشاورزی زمانی می­تواند نقشی در تحول و پیشرفت اقتصادی داشته باشد که شیوه جدید تولید در آن حاکم شده و از حالت بسته خارج و به اقتصادی مبتنی بر بازار تبدیل شود و برای ایجاد این تحول باید بهره‏وری در بخش کشاورزی افزایش یابد (بی‏نام، ۱۳۸۹).

درجه کاربری نسبتاً بالای بخش کشاورزی نسبت به بخش­های صنعت و معدن و توان اشتغال­زایی، امکان کسب درآمد ارزی از طریق صادرات و همچنین صرفه­جویی در مصارف ارزی در خصوص کاهش واردات محصولات کشاورزی از طریق افزایش تولیدات داخلی، استراژیک بودن برخی از محصولات این بخش، تأمین برخی داده­های مورد نیاز به ویژه برای بخش­های صنعت و خدمات و نیز بازاری برای ستاده سایر بخش­ها از جمله دلایل اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ملی می­باشند(طهرانچیان،۱۳۸۴).

بخش کشاورزی ایران یکی از مهم‏ترین و تواناترین بخش‏های اقتصادی کشور است و تامین کننده بیش از یک چهارم تولید ناخالص ملی، یک چهارم اشتغال، بیش از چهار پنجم نیازهای غذایی، یک چهارم صادرات غیر نفتی و حدود نه دهم از نیاز صنایع به محصولات کشاورزی است. کاملا روشن است که بخش کشاورزی به لحاظ دارا بودن شرایط کنترل ناپذیر و نبود اطمینان، برنامه‏ریزی خاص خود را می‏طلبد. بنابراین رشد بخش کشاورزی، اثر تعیین کننده‏ای در رشد کل اقتصاد دارد (بی‏نام، ۱۳۸۹).

۲-۱- بیان مسأله

مهمترین بخش اقتصادی کشور که می­تواند تا میزان قابل ملاحظه­ای به افزایش حجم صادرات غیر نفتی کمک نماید بخش کشاورزی است که به علت امکانات و ظرفیت تولید و برتری نسبی محصولات کشاورزی همواره بیش از ۳/۱ سهم صادرات غیر نفتی کشور را داشته است و به عنوان یکی از بخش­های عمده در برنامه­ریزی­های مربوط به توسعه صادرات کشور تلقی می­گردد( میرزایی، ۱۳۸۰)

توسعه بخش کشاورزی و افزایش بهره‏وری منابع این بخش نیازمند افزایش دائمی سطح دانش و مهارت مدیران واحدهای بهره­برداری و تولیدکنندگان کشاورزی است. کشاورز، بدون آشنایی و پذیرش شیوه‏های نوین و بدون برخورداری از یک مدیریت منطقی نمی‏تواند با موفقیت به فعالیت اقتصادی بپردازد (یعقوبی، ۱۳۸۸). مدیریت جزء پنهان تولید است و به مرور تأثیر فزاینده‏ای بر آن خواهد گذاشت و علاوه بر سه عامل نیروی کار، سرمایه و زمین، مدیریت به عنوان عامل چهارم تولید بر سه عامل اولیه اثر گذاشته و در موفقیت هر کار اقتصادی از جمله فعالیت‏های کشاورزی نقش دارد که اثر آن به صورت اختلاف عملکرد اقتصادی و کارایی بین کشاورزان بروز می‏کند (حمیدی،۲۰۰۵).

امروزه یکی از مشکلات کشاورزی کشور، ضعف شیوه‌های مدیریت و استفاده­ی نامطلوب از نهاده­های تولیدی است. توجه به عنصر مدیریت در جهت بهبود کارایی و افزایش تولید از اهمیت ویژه‌ای در بخش کشاورزی برخوردار می‌باشد. خود‌کفایی در زمینه­ محصولات کشاورزی همواره مورد توجه مدیران و برنامه‌ریزان بوده و یکی از اساسی‌ترین پایه‌های استقلال هر کشور به شمار می‌رود و نقش عمده‌ای در توسعه اقتصادی کشور دارد. این اهمیت از نظر تأمین مواد غذایی، ایجاد اشتغال، تأمین ارز، روابط آن با سایر بخش­ها و سهمی که در تولید ناخالص ملی دارد قابل ملاحظه است (سیدان، ۱۳۸۴).

ایران بزرگترین تولید کننده میوه در خاورمیانه و شمال آفریقا می‏باشد. از مجموع ۴۰ میلیون تن میوه در ۲۰ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا، ایران ۱۳ میلیون تن از این تولید را به خود اختصاص داده است. پس از ایران کشورهای پاکستان و مصر قرار دارد (محمودی، ۱۳۸۸). انگور یکی از محصولات ارزآور در کشور است و امکان اشتغال‏زایی برای مردم چه مستقیماً در تاکستان‏ها و چه در کارخانه‏های فرآوری و صادرات را به وجود می­آورد و در توسعه صادرات غیرنفتی از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. در بین درختان میوه، پس از نارگیل و زیتون بالاترین سطح باغات بارور میوه‏جات درختی در دنیا متعلق به انگور می‏باشد.  سطح زیر کشت انگور در جهان معادل ۷ میلیون و ۴۰۸ هزار هکتار و در بین ده کشور برتر تولید کننده انگور اسپانیا با یک میلیون و۲۰۰ هزار هکتار، فرانسه با ۸۱۳ هزار هکتار، ایتالیا با ۷۷۰ هزار هکتار رتبه‏های اول تا سوم و کشور ایران با ۳۱۵ هزار هکتار رتبه هفتم جهان را در اختیار دارد (فائو، ۲۰۰۷). در ایران استان‌ فارس با سهم ۶۸/۲۰ درصد سطح بارور تاکستان‏ها از نظر سطح در جایگاه نخست قرار دارد. استانهای خراسان، قزوین، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، همدان و زنجان به ترتیب با ۳۲/۱۶، ۹۹/۱۱، ۸۳/۷، ۴۵/۷، ۶۴/۶ و ۲۲/۵ درصد سهم در سطح بارور انگور کشور در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند (سایت وزارت کشاورزی، ۱۳۸۹).

استان آذربایجان شرقی از مناطق باغی و زراعی حاصلخیز کشور است و یکی از استان‏های مهم تولید کننده انگور در ایران می‏باشد. این استان از نظر سطح زیر کشت در رده چهارم کشور و از نظر تولید در رتبه سوم کشور قرار دارد. سطح زیر کشت انگور در استان آذربایجان شرقی ۲۳۷۵۹ هکتار بوده که ۱۳۱۹ هکتار نهال و ۲۲۴۴۰ هکتار بارور می‏باشد. متوسط تولید محصول ۱۶.۱ تن در هکتار می‏باشد و کل تولید استان ۳۹۹۶۰۳ تن برآورد گردیده است. شهرستان‏های عمده تولید کننده انگور در استان به ترتیب شهرستان‏های ملکان، بناب و مراغه می‏باشد (صمدی، ۱۳۸۹).

ملکان با داشتن ۴۹ هزار هکتار اراضی باغی و زراعی یکی از مراکز مهم کشاورزی در استان آذربایجان شرقی است که شامل ۱۱۲۰۰ هکتار اراضی باغی و ۳۷۸۰۰ هکتار اراضی زراعی می‏باشد و مقام اول تولید انگور را در استان دارد. انگور عمده محصول باغی در ملکان است به طوری که این شهرستان ۶۵ درصد تولید استان و ۷.۲ درصد تولید کشوری انگور را به خود اختصاص داده است. همه ساله از ۱۴۷۰۰ هکتار تاکستان این شهرستان ۲۱۵ هزار تن انگور تولید می‏شود که رقم عمده آن سلطانی یا کشمش بی‏دانه سفید از ارقام غالب تولیدی در این شهرستان می‏باشد که به صورت کشمش کالیفرنیایی، تیزآبی، آفتابی، پلوئی، آجیلی سبز، آب قوره، سرکه و شیره انگور فراوری می‏شود و به دلیل مرغوبیت و کیفیت بالای کشمش کالیفرنی و تیزآبی، ازاقلام صادراتی منطقه به کشورهای خاورمیانه اروپا و کشورهای آفریقای شمالی می‏باشند (رحمانی، ۱۳۸۹).

 توسعه بخش کشاورزی و افزایش بهره‏وری منابع این بخش نیازمند افزایش دائمی سطح دانش و مهارت مدیران واحدهای بهره­برداری و تولیدکنندگان کشاورزی است. کشاورز، بدون آشنایی و پذیرش شیوه‏های نوین و بدون برخورداری از یک مدیریت منطقی نمی‏تواند با موفقیت به فعالیت اقتصادی بپردازد (یعقوبی، ۱۳۸۸). مدیریت جزء پنهان تولید است و به مرور تأثیر فزاینده‏ای بر آن خواهد گذاشت و علاوه بر سه عامل نیروی کار، سرمایه و زمین، مدیریت به عنوان عامل چهارم تولید بر سه عامل اولیه اثر گذاشته و در موفقیت هر کار اقتصادی از جمله فعالیت‏های کشاورزی نقش دارد که اثر آن به صورت اختلاف عملکرد اقتصادی و کارایی بین کشاورزان بروز می‏کند (حمیدی،۲۰۰۵). اختلاف عملکرد اقتصادی موجود بین تولیدکنندگان درشرایطی که واحدهای تولیدی از منابع یکسانی استفاده می‏نمایند را می‏توان به عواملی چون مهارتهای مدیریتی کشاورزان دانست.

 روش‏های مختلف مدیریتی بنا به شرایط متفاوت از لحاط ساختاری و همچنین عملیاتهای مختلف به مهارت‏های خاص خود نیاز دارد و بنابراین عوامل متفاوتی بر میزان عملکرد اقتصادی در روش‏های مختلف مدیریتی تولید تأثیرگذار خواهند بود. عواملی چون عوامل اقتصادی، اجتماعی، فنی ،محیطی و و همچنین مهارت­های مدیریتی چون مهارت فنی،ادراکی، انسانی کشاورزان بر انتخاب و یا عدم انتخاب روش‏های مدیریتی توسط کشاورزان در منطقه تأثیر می‏گذارد. در صورت ضعف چنین عواملی کشاورز با افزایش هزینه‏های تولید، کاهش تولید در واحد سطح و کاهش کیفیت محصول تولیدی، کاهش سودآوری در واحدهای تولیدی مواجه خواهد بود و در نتیجه این عوامل، کشاورز را از داشتن عملکرد اقتصادی بالا باز می‏دارد و این امر، موجب عدم‏ پذیرش این روش مدیریتی توسط کشاورزان می‏گردد. بنابراین در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد اقتصادی در دو روش مدیریتی، روسیمی و سنتی پرداخته خواهد شد که این مهم می‏تواند منجر به کاهش اختلاف عملکردی در بین واحد‏های کشاورزی گردد.

تعداد صفحه : ۱۱۴

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***