پایان نامه ارشد:بررسی جرم شناختی قتل عمد در شهرستان کوهرنگ در فاصله زمانی سال ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۴

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی جرم شناختی قتل عمد در شهرستان کوهرنگ در فاصله زمانی سال ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۴

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان :

بررسی جرم شناختی قتل عمد در شهرستان کوهرنگ در فاصله زمانی سال ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۴

استاد راهنما:

دکتر کریم صالحی

پاییز۱۳۹۵

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده: ۱

فصل اول: کلیات پژوهش ۲

۱-۱-مقدمه: ۳

۱-۲-بیان مسئله: ۴

۱-۳-اهداف تحقیق: ۶

۱-۴-سوالات تحقیق: ۶

۱-۵-فرضیه های تحقیق: ۷

۱-۶-ضرورت و اهمیت تحقیق: ۷

۱-۷-پیشینه تحقیق: ۷

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق ۱۰

۲-۱-تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم: ۱۱

۲-۱-۱-تعاریف قتل عمد: ۱۱

۲-۱-۲-انگیزه های وقوع قتل عمد: ۱۳

۲-۱-۳-تعیین انگیزه های قتل: ۱۳

۲-۱-۴-شیوه های ارتکاب قتل عمدی: ۱۴

۲-۱-۵-ساختار قومی و قبیله ای: ۱۵

۲-۲-تعریف قومیت: ۱۵

۲-۲-۱-کثرت ایلی وقومی در سرزمین ایران: ۱۶

۲-۲-۲-ساختار اجتماعی بختیاری: ۱۶

۲-۲-۳-از هم گسیختگی خانواده: ۱۷

۲-۲-۴-طلاق: ۱۹

۲-۳-مسأله اجتماعی ۲۰

۲-۳-۱- زمینه های مسئله اجتماعی ۲۱

۲-۳-۲- عوامل تحقق مسائل اجتماعی ۲۲

۲-۳-۳-هنجار: ۲۳

۲-۳-۴-بی هنجاری (آنومی) ۲۴

۲-۳-۵- نظریه بی هنجاری ۲۶

۲ -۳-۶- سیرنگرش تاریخی به رفتارهای نابهنجار و کجرو ۲۹

۲ -۳-۷- انسجام اجتماعی ۳۱

۲-۳-۸-  محرومیت نسبی ۳۲

۲-۳-۹- قومیت و  قوم گرایی ۳۴

۲-۴. چارچوب نظری پژوهش ۳۷

۲-۴-۱. تبیین های زیست شناختی ۳۸

۲-۴-۱-۱. هانس آیزنک : ۳۹

۲-۴-۱-۲. تراسلر ۴۰

۲-۴-۲. تبیین های روان شناختی ۴۲

۲-۴-۲-۱. نظریه فروید ۴۳

۲-۴-۲-۲. اختلالات روانی ۴۴

۲-۴-۲-۲- ۱ . روان نژندی ۴۵

۲-۴-۲-۲-۲. روان پریشی ۴۵

۲-۴-۲-۲- ۳. اختلالات مغزی ۴۵

۲-۴-۲-۲-۴. اختلالات شخصیت ۴۶

۲-۴-۲-۳-  نظریه ناکامی و بروز خشونت ۴۷

۲-۴-۳. تبیین های جامعه شناختی ۴۹

۲-۴-۳- ۱.  نظریه فشار ساختاری ۵۰

۲-۴-۳- ۲. نظریه بی سازمانی اجتماعی ۵۴

۲-۴-۳- ۳. دیدگاه تضاد: ۵۷

۲-۴-۳- ۴. نظریه فقر فرهنگ ۵۹

۲-۴- ۳-۵. نظریه علائق کانونی ۶۱

۲- ۴- ۳-۶.  تئوری رفتار جمعی: ۶۲

۲- ۴-۴. تبیینهای روانشناسی اجتماعی ۶۵

۲- ۴-۴-۱.  نظریه های  کنترل ۶۵

۲- ۴-۴-۲.الگوهای کنترل اجتماعی ۶۶

۲- ۴-۴-۳.دیدگاه پارسونز و جانسون دررابطه با کنترل اجتماعی و جامعه پذیری : ۶۸

۲- ۴-۴-۴.نظریه مهار ۶۹

۲- ۴-۴-۵.الگوی آیزنک ۷۱

۲- ۴-۴-۶.دیدگاه یادگیری : ۷۲

۲- ۴-۴-۶-۱.الگوی همنشینی افتراقی ۷۲

۲- ۴-۴-۶- ۲. .نظریه همنشینی و تقویت افتراقی ۷۳

۲-۴-۴- ۷. دیدگاه کنش متقابل نمادی ۷۴

۲-۴-۴-۷-۱. نظریه برچسب زنی ۷۵

فصل سوم : روش شناسی تحقیق ۷۶

۳-۱-روش تحقیق: ۷۷

۳-۲-جامعه آماری : ۷۷

۳-۳-متغییرهای تحقیق: ۷۷

۳-۳-۱-متغیر وابسته: ۷۷

۳-۳-۲-متغییرهای مستقل : ۷۷

۳-۴-ابزار و روش گرد آوری اطلاعات: ۷۸

۳-۵-روش تجزیه و تحلیل آماری : ۷۸

۳-۶-محدوده زمانی و مکانی تحقیق: ۷۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۷۹

۴-۱-مقدمه: ۸۰

۴-۲- انگیزه وقوع قتل: ۸۰

۴-۳-شیوه ارتکاب : ۸۲

۴-۴-تحلیل توصیفی داده های جامعه آماری ۸۴

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۵

۵-۱-نتیجه گیری: ۱۰۶

۵-۲-پیشنهادات: ۱۱۱

منابع و مآخذ: ۱۱۵

 

چکیده:

      زمینه و هدف: کشته شدن انسانی به دست انسان دیگر از تمامی ابعاد، چه از نظر انسانی، چه از بعد اخلاقی و چه از دیدگاه اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند متعال در قرآن کریم کشته شدن یک فرد بیگناه را به مثابه کشته شدن همه انسان‌ها تلقی می‌کند، بنابر این از دیدگاه الهی خون همه انسان‌ها اعم از مسلمان و غیر مسلمان محترم شمرده می‌شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی نظریه‌های جرم‌شناسی (پیشگیری) و انجام آنها در جامعه هدف و ارائه راهکارهای جدید بر اساس جامعه محلی برای حل معضل قتل عمد در شهرستان کوهرنگ است.

      روش تحقیق: این تحقیق از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق اسنادی توصیفی، بوده که محقق بدنبال روابط بین متغییرهای مستقل با متغییر وابسته است.  جامعه آماری در این پژوهش کلیه  پرونده های قتل عمد سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۹۴ موجود در اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی شهرستان کوهرنگ شامل ۳۹ فقره بوده و پرسشنامه محقق ساخته از درجه داران و افسران که در ده سال اخیر دارای حداقل سه سال سابقه خدمت اند تکمیل گردید.

نتایج: رابطۀ معناداری بین قتل عمد و ساختار عشیره‌ای و قومی و قبیله‌ای در شهرستان کوهرنگ وجود دارد و همچنین رابطۀ معناداری بین قتل عمد و اختلافات ملکی(عین و منفعت)در شهرستان کوهرنگ وجود دارد لذا در نهایت رابطۀ معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد.  نتایج نشان داده که ضریب همبستگی بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در سطح ۰۵/۰ > p معنادار بوده بنابراین رابطه معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد به بعبارت دیگر با افزایش نزاع دسته جمعی و انتقام گیری میزان گرایش به نزاع و قتل عمد را نیز افزایش می یابد ضریب تعیین نشان می دهد که ۶% واریانس انتقام جویی با گرایش به نزاع و قتل عمد مشترک می باشد.

واژگان کلیدی: قتل عمد، منازعه، ساختار قومی قبیله ای، انتقام گیری.

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

۱-۱-مقدمه:

ایران کشوری چند قومی است و تاریخ سیاسی آن درمقاطع مختلف با نقش فعال قبایل و طوایف گره خورده است .در واقع تحلیل تاریخ کشورمان بدون تحلیل حضورآنها درجنگها و سایر رویدادهای مملکتی مقدور نیست.نقش آنها گاهی مثبت و گاهی منفی است. صرف نظر از این نقشها ، گاهی درون این گروهها و همچنین دربعضی از روستاها و شهرها برخوردهایی شکل می گیرد که آثار تخریبی آن،امنیت و آسایش مردم را بخاطر قتلها و کشتارهای بی امان،سلب می نماید و این یکی ازمشکلات ماست. هنوز درگوشه و کنار کشورمان بعد از گذشت این همه دگرگونی های اجتماعی و تغییرات فرهنگی،آثار ناگوار پدیده ای به نام نزاعهای جمعی و درگیریهای قومی وقبیله ای مشاهده می شود، هنوز خشونت و نزاع ازجمله موضوعاتی است که درفرهنگ بعضی از هموطنان ، شاخص قدرت و یا دفاع ازمنزلت اجتماعی و فرهنگی و حیثیت خانوادگی محسوب می­­­شود.  (پورافکاری، ۱۳۸۳ ، ص ۳). خشونت، نزاع و قتل از جمله موضوعاتی است که بعنوان یکی از مسائل و آسیب های اجتماعی توجه  اندیشمندان وجامعه شناسان را به خود جلب نموده است و تاکنون دیدگاههای متفاوتی را دراین باره مطرح نموده اند که اغلب آنها این موضوع را درقالب جنگ مورد بررسی قرار داده اند و دراین زمینه منابع بسیار وجوددارد که بیشتر جنبه  های فردی این پدیده را مورد بررسی قرارداده و کمتر به حالتهای  گروهی وجمعی این موضوع پرداخته اند. سابقه وقوع قتل را می توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد. از هنگامی که آدم و حوا به علت ارتکاب عمل نهی شده ای از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساندجرم آغاز راه کرد. شاید بتوان قتل عمد را اولین جرم بشر خاکی تلقی نمود .قتل هابیل به دست قابیل آخرین قتل نبود و این عمل هولناک و تاسف بار زندگی بشر را با خون آغشته ساخت.(پرویزی، ۱۳۷۹ :۵) کشته شدن انسانی به دست انسان دیگر از تمامی ابعاد ، چه از نظر انسانی ،چه از بعد اخلاقی و چه از دیدگاه اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند متعال در قران کریم کشته شدن یک فرد بیگناه را به  مثابه کشته شدن همه انسانها تلقی می کند ،بنابر این از دیدگاه الهی خون همه انسانها اعم از مسلمان و غیر مسلمان محترم شمرده می شود. (داود جشان، ۱۳۸۴)

انسان بر روی کره خاکی بعنوان خلیفه الله خلق شد و عزت و کرامات نفسانی او از همه مخلوقات بالاتر قرار داده شد.در موجودات دیگر کشته شدن یکی به دست دیگری هیچ مشکلی را ایجاد نمی کند بلکه گاهی کشته شدن یکی به دست دیگری از الزامات طبیعت و ایجاد تعادل در چرخه زیست می باشد ،لیکن در انسان این موضوع متفاوت بوده و به همان دلیلی که در بالا ذکر شد کشته شدن انسانی به دست دیگری همانند کشتن همه جامعه می باشد ،به همین منظور از ابتدای خلقت این پدیده مورد توجه بشر بوده و در قوانین اولیه مانند قانون حمورابی و ده فرمان نازل شده بر حضرت موسی به این موضوع اشاره و راههای برخورد با قتل عمدی پیش بینی شده است. هرچند قتل ها به دلایل و انگیزه های مختلف صورت میگیرد لیکن پیشرفت علم و تکنولوژی حالتهای وقوع قتل را تحت تاثیر قرار داده و بسته به نوع انگیزه نحوه کشتن نیز تغییر یافته است.

۱-۲-بیان مسئله:

در جامعه امروزی جرائمی همچون قتل عمد، ایراد ضرب و جرح، تخریب، اعمال منافی عفت و .. از مصادیق جرایم به شمار می‌روند که با بیشترین فراوانی در زمره آسیب‌های اجتماعی قرار دارند. در این بین، قتل عمد یکی از شدیدترین نوع جرم در جامعه است . مطالعه حاضر برای بررسی عومال دخیل در وقوع قتل عمد شهرستان کوهرنگ بین سالهای ۱۳۸۴- ۱۳۹۴ صورت خواهد گرفت . در این مطالعه توصیفی مقطعی، کلیه پرونده های مقتولین شهرستان کوهرنگ بین سالهای ۱۳۸۴-۱۳۹۴ بررسی می‌گردد. اطلاعات لازم  از طریق مطالعه پرونده های کیفری و پزشکی قانونی و مصاحبه با کارشناسان  امر در گستره جغرافیایی تحقیق، استخراج و پرسشنامه محقق ساخته توسط افرادی که با پرونده های قتل عمد در ارتباط مستقیم بوده اند تکمیل می‌گردد و سپس نتایج حاصل از طریق آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند .

جرم شناسی علمی که از شناخت جرایم نحه تشکیل و گسترش آنها و نیز چگونگی مبارزه با جرم و تقلیل و یا محدود کردن بار آن گفتگو می‌کند . (صالحی، ۱۳۹۳)جرم شناسی با بررسی علمی پدیده مجرمانه با دیدگاه‌های جدید به جر منگاه می‌کند در جرم شناسی به مطالعه بستر چگونگی ایجاد جرم و عوامل تشکی دهنده آن می‌پردازند با توجه به مقوله هایی چون بزهکار و بزه دیده و بزه تمام ارکان ایجادیآنها را موشکافی نموده سپس به بیان راهکارهایی برای پیشگیری از این جرایم می پردازد .( صالحی ۱۳۹۳) در شهرستان کوهرنگ در طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ تعداد قتل های عمد در مقایسه با دوره های قبل رو به افزایش بوده است در این شهرستان به علت هایی از قبیل

۱-اختلافات قومی و قبیله ای منجر به نزاع و درگیری

۲-اختلافات بر روی مراتع و چراگاه های منجر به نزاع و درگیری

۳-انتقام گیری

۴-انحرافات اخلاقی و فرهنگی

۵-اختلافات خانوادگی منجر به قتل، تعداد قتل های عمد رو به افزایش می‌باشد. با بررسی آمار قتل عمد در این شهرستان می‌پردازیم سپس با بررسی و تحلیل این آمارها و تهیه و توزیع پرسش نامه هایی بین خانواده های مقتولین و قاتلین از لحاظ جرم شناسی این موضوع را بررسی خواهیم نمود و منظور از این تحقیق پیشگیری از وقوع جرم قتل عمد با تکیه بر گذاره های جرم شناختی از جمله بررسی پیشگیری وضعی و محیطی با اجتماعی و کیفری می‌باشیم.

۱-۳-اهداف تحقیق:

با توجه به اینکه تعداد قتل‌های عمد در شهرستان کوهرنگ در سال‌های اخیر رو به افزایش داشته و باعث درگیری های طایفه‌ای و قومی قبیله‌ای در سطح شهرستان شده که باعث نابهنجاری‌های زیادی در سطح جامعه هدف شده است، هدف اصلی و کاربردی از این تحقیق بهبود و به کمال‌رساندن طرح و الگوهایی می‌باشد که باعث کاهش این نوع جرایم در سطح جامعه مورد نظر شده و باعث پیشگیری از وقوع چنین عواملی شود هدف این تحقیق بررسی نظریه‌های جرم‌شناسی ( پیشگیری) و انجام آنها در جامعه هدف و ارائه راهکارهای جدید بر اساس جامعه محلی برای حل معضل.

لذا به طور کلی در نظر داشته تا به بررسی موارد ذیل بپردازیم:

  • بررسی رابطه ساختار قومی وقبلیله ای موجود در شهرستان کوهرنگ و وقوع قتل های عمد؛
  • بررسی رابطه از هم گسیختگی خانواده و وقوع قتل های عمد در شهرستان کوهرنگ؛
  • بررسی رابطه طلاق و وقوع قتل های عمد شهرستان کوهرنگ؛

۱-۴-سوالات تحقیق:

۱- آیا رابطۀ معناداری بین قتل عمد و ساختار قومی و قبیله­ای در شهرستان کوهرنگ وجود دارد؟

۲- آیا رابطۀ معناداری بین قتل عمد و اختلافات ملکی­(عین و منفعت)­ در شهرستان کوهرنگ وجود دارد؟

۳-آیا رابطۀ معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد؟

۱-۵-فرضیه های تحقیق:

۱- رابطۀ معناداری بین قتل عمد و ساختار عشیره­ای و قومی و قبیله­ای در شهرستان کوهرنگ وجود دارد.

۲- رابطۀ معناداری بین قتل عمد اختلافات ملکی­(عین و منفعت)­ در شهرستان کوهرنگ وجود دارد.

۳- رابطۀ معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی) و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد.

۱-۶-ضرورت و اهمیت تحقیق:

ضرورت و اهمیت  انجام چنین تحقیقی به دلیل این است که اولا تاکنون تحقیقی در این زمینه در سطح شهرستان کوهرنگ صورت نگرفته و دوما رسیدگی به پاسخهای مطلوب در این راستا می تواند مورد توجه مسئولین و دست اندر کاران حوزه های جامعه شناسی ،روانشناسی ،جرم شناسی و دستگاههای قضایی وپلیسی سطح شهرستان و استان قرار گرفته و با تاثیر گذاری بر افکار و اندیشه های حوزه دانشگاهی در جهت تقلیل آسیب های اجتماعی موثر بر وقوع قتل های عمد گام بر دارد.و بدین سان در جهت حفظ آرامش و امنیت جامعه وبرگردان احساس امنیتی که به خاطر وقوع اینگونه قتل ها به احساس نا امنی تبدیل شده بود موثر باشد، چراکه احساس نا امنی در بین مردم یک منطقه از خود نا امنی به مراتب زیان بار تر می باشدچون در احساس نا امنی فرد این تصور را دارد که در هر لحظه و هر جایی امکان این اینکه او نیز کشته شود وجود دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۱۳۴

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

***          ali.farjadniya@gmail.com