پایان نامه ارشد:بررسی اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان و اولویت بندی ابعاد …

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

 

گروه آموزشی مدیریت

پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 

رشته: مدیریت   

   گرایش: بازرگانی داخلی

عنوان:

بررسی اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان  و اولویت بندی ابعاد آن با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

) مطالعه موردی: سازمان امور مالیاتی استان گیلان)

 

استاد راهنما:

 دکترسید یحیی سید دانش

نیمسال تحصیلی

۹۳-۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده.۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه. ۳

۱-۲ بیان مسئله. ۳

۱-۳ سؤال اصلی تحقیق. ۵

۱-۳-۱ سوال اصلی.. ۵

۱-۳-۲ سؤالات فرعی.. ۵

۱-۴ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵

۱-۵ اهداف تحقیق. ۷

۱-۵-۱ اهدف اصلی.. ۷

۱-۵-۲ اهداف فرعی.. ۷

۱-۶ فرضیه ها ۸

۱-۶-۱ فرضیه اصلی.. ۸

۱-۶-۲ فرضیه های فرعی.. ۸

۱-۷ چهارچوب نظری تحقیق. ۹

۱-۷-۱ متغیر وابسته. ۹

۱-۷-۲ متغیر مستقل. ۹

۱-۸ تعریف اصطلاحات و واژه ها ۱۰

۱-۸-۱ توانمندسازی.. ۱۰

۱-۸-۲ اعتماد محوری.. ۱۰

۱-۸-۳ پاسخگویی.. ۱۱

۱-۸-۴ انعطاف‌پذیری.. ۱۱

۱-۸-۵ زیبایی فضای ارائه خدمات.. ۱۱

۱-۸-۶ صحت.. ۱۱

۱-۸-۷ سرعت.. ۱۱

۱-۸-۸ اطلاع‌رسانی.. ۱۱

۱-۸-۹ مفهوم مشتری.. ۱۱

۱-۸-۱۰ فرآیند تحلیل سلسله مراتبی.. ۱۲

۱-۹ قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی) ۱۲

۱-۹-۱ قلمرو زمانی.. ۱۲

۱-۹-۲ قلمرو مکانی.. ۱۲

۱-۹-۳ قلمرو موضوعی.. ۱۲

۱-۱۰ جامعه آماری تحقیق و روش نمونه گیری. ۱۲

۱-۱۱ فرآیند اجرای تحقیق. ۱۲

۱-۱۲ جمع‌بندی. ۱۳

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱ مقدمه. ۱۵

۲-۲ مفهوم کیفیت.. ۱۵

۲-۳ ماهیت  و فلسفه مدیریت کیفیت جامع. ۱۷

۲-۴ تاریخچه مدیریت کیفیت جامع. ۱۹

۲-۵ تعریف مدیریت کیفیت جامع. ۲۲

۲-۶ اهمیت و مزایای مدیریت کیفیت جامع. ۲۴

۲-۷ فرضیه ها و اصول  مدل کیفیت جامع. ۲۵

۲-۷-۱ فرایند ها و سیستم ها منشأ بیشتر مشکلات مربوط به کیفیت می باشد. ۲۵

۲-۷-۲ اگر عملکرد فرایندها و سیستم ها درست باشد، محصول یا خدمت بدون نقض خواهد بود. ۲۵

۲-۷-۳ ارتقای کیفیت فرایندی است که پایان ندارد. ۲۵

۲-۷-۴ مشتری تعیین کننده نهایی کیفیت است.. ۲۶

۲-۷-۵ اجرای مدیریت جامع کیفیت به تعهد کامل سازمانی نیاز دارد. ۲۶

۲-۷-۶ کارکنان کلید موفقیت اجرای مدیریت جامع کیفیت می باشند. ۲۶

۲-۷-۷  اجرای موفق مدیریت جامع کیفیت محتاج کار تیمی و همکاری است.. ۲۷

۲-۷-۸ مدیریت جامع کیفیت متکی بر سنجش عملکرد می باشد. ۲۷

۲-۷-۹ پیشگیری از بروز نقض کلید دستیابی به کیفیت است.. ۲۷

۲-۷-۱۰ اجرای مدیریت جامع کیفیت محتاج برنامه‌ریزی است.. ۲۷

۲-۸ ابعاد  مدیریت کیفیت جامع. ۲۸

۲-۸-۱ توانمندسازی.. ۳۰

۲-۸-۲ اعتماد محوری.. ۳۰

۲-۸-۳ پاسخگویی.. ۳۱

۲-۸-۴ انعطاف پذیری ۳۱

۲-۸-۵ زیبایی  فضای ارائه خدمات.. ۳۱

۲-۸-۶ صحت ۳۲

۲-۸-۷ سرعت ۳۲

۲-۸-۸ اطلاع رسانی.. ۳۲

۲-۸-۹  مشتری.. ۳۲

۲-۹ عوامل حیاتی موفقیت مدیریت کیفیت جامع. ۳۷

۲-۹-۱ تعهد مدیریت ارشد. ۳۸

۲-۹-۲ برنامه ریزی استراتژیک… ۴۰

۲-۹-۳ تمرکز بر مشتری.. ۴۰

۲-۹-۴ تمرکز بر منابع انسانی.. ۴۱

۲-۹-۵ مدیریت فرآیند. ۴۱

۲-۹-۶ تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۴۱

۲-۱۰ مراحل اجرایی مدیریت جامع کیفیت.. ۴۲

۲-۱۰-۱ ایجاد صلاحیتهای لازم در کارکنان از طریق آشنایی با فلسفه و اصول مدیریت جامع کیفیت ویژکیهای فرایندها و اهمیت کار تیمی برای ارتقای آنها ۴۲

۲-۱۰-۲ مرحله برنامه ریزی تفصیلی.. ۴۳

۲-۱۰-۳ مرحله اجرا ۴۳

۲-۱۱پیاده سازی و اجرای TQM در سازمان. ۴۳

۲-۱۱-۱ مدیریتی متعهد و شریک در کار برای فراهم آوردن حمایتهای بلند مدت و از بالا به پایین در سازمان.. ۴۴

۲-۱۱-۲ تمرکز پایدار بر مشتریان داخلی و خارجی.. ۴۴

۲-۱۱-۳ استفاده موثر و فراگیر از نیروی کار. ۴۴

۲-۱۱-۴ بهبود مستمر در کار و فرآیندهای تولید. ۴۴

۲-۱۱-۵ رفتار با تامین کنندگان همانند رفتار با شرکا ۴۴

۲-۱۱-۶ استقرار سیستم سنجش عملکرد فعالیتها ۴۵

۲-۱۱-۷ مقایسه کشورهای متفاوت استفاده کننده از TQM.. 45

۲-۱۲چالش های مدیریت کیفیت جامع در سازمان های خدماتی. ۴۶

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ مقدمه. ۵۳

۳-۲ روش تحقیق. ۵۳

۳-۲-۱ تحقیقات علمی بر اساس هدف.. ۵۳

۳-۲-۱-۱ تحقیقات بنیادی.. ۵۳

۳-۲-۱-۲ تحقیقات کاربردی.. ۵۳

۳-۲-۱-۳ تحقیقات علمی.. ۵۴

۳-۲-۲ تحقیقات علمی بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌ها ۵۴

۳-۲-۲-۱ تحقیق توصیفی.. ۵۴

۳-۲-۲-۲ تحقیق آزمایشی.. ۵۴

۳-۳ جامعه آماری. ۵۵

۳-۴ نمونه آماری. ۵۵

۳-۴-۱ روش نمونه‌گیری.. ۵۵

۳-۴-۲ برآورد حجم نمونه. ۵۵

۳-۵ فرآیند اجرایی پژوهش… ۵۶

۳-۶ روش‌های گردآوری اطلاعات.. ۵۷

۳-۶-۱ مطالعات کتابخانه‌ای.. ۵۷

۳-۶-۲ تحقیقات میدانی.. ۵۷

۳-۶-۲-۱ روش پرسشنامه‌ای.. ۵۸

۳-۷ اعتبار پرسشنامه. ۵۸

۳-۷-۱ تعیین پایایی پرسشنامه. ۵۸

۳-۷-۱-۱ روش آلفای کرونباخ.. ۵۸

۳-۷-۱-۲ تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه. ۵۹

۳-۷-۱-۳ اعتبار محتوا ۵۹

۳-۸ تکنیک‌های آماری مورد استفاده ۵۹

۳-۸-۱ تحلیل رگرسیون چندگانه. ۵۹

۳-۸-۲ ضریب همبستگی چندمتغیره. ۶۰

۳-۸-۳ فرآیند تحلیل سلسله مراتبی.. ۶۰

۳-۸-۳-۱ گام اول. ۶۰

۳-۸-۳-۲ گام دوم. ۶۰

۳-۸-۳-۳ گام سوم. ۶۰

۳-۸-۳-۴ گام چهارم. ۶۱

۳-۹ جمع‌بندی. ۶۱

فصل چهارم: یافته های تحقیق

۴-۱ مقدمه. ۶۳

۴-۲ بررسی توصیفی داده‌ها ۶۳

۴-۳ یافته‌های استنباطی. ۷۷

۴-۳-۱ آزمون فرضیه اصلی اول. ۷۷

۴-۳-۲ آزمون فرضیه های فرعی مربوط به فرضیه اصلی.. ۷۸

۴-۳-۲-۱ فرضیه فرعی اول. ۷۸

۴-۳-۲-۲ فرضیه فرعی دوم. ۸۰

۴-۳-۲-۳ فرضیه فرعی سوم. ۸۱

۴-۳-۲-۴ فرضیه فرعی چهارم. ۸۳

۴-۳-۲-۵ فرضیه فرعی پنجم. ۸۵

۴-۳-۲-۶ فرضیه فرعی ششم. ۸۷

۴-۳-۲-۷ فرضیه فرعی هفتم. ۸۸

۴-۳-۲-۸ فرضیه فرعی هشتم. ۹۰

۴-۳-۲-۹ فرضیه فرعی نهم. ۹۱

۴-۳-۳ اولویت بندی ابعاد مدیریت کیفیت جامع با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی.. ۹۳

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه. ۹۶

۵-۲ نتایج آمار توصیفی. ۹۶

۵-۳ نتایج آمار استنباطی. ۹۷

۵-۳-۱ فرضیه اصلی اول. ۹۷

۵-۳-۱-۱ فرضیه های فرعی مربوط به فرضیه اصلی اول. ۹۸

۵-۴ نتیجه گیری و بحث.. ۱۰۰

۵-۴-۱ فرضیه اصلی.. ۱۰۰

۵-۴-۲ اولویت بندی ابعاد مدیریت کیفیت جامع بر اساس AHP. 101

۵-۵ پیشنهادات.. ۱۰۳

۵-۵-۱ در زمینه پاسخگویی.. ۱۰۳

۵-۵-۲ پیشنهادات در زمینه توانمندسازی.. ۱۰۳

۵-۵-۳ پیشنهادات در زمینه زیبایی فضای ارائه خدمات.. ۱۰۳

۵-۵-۴ پیشنهادات در زمینه صحت ارائه خدمات.. ۱۰۴

۵-۵-۵ پیشنهادات در زمینه سرعت ارائه خدمات.. ۱۰۴

۵-۵-۶ پیشنهادات در زمینه اطلاع رسانی در ارائه خدمات.. ۱۰۴

۵-۵-۷ پیشنهادات در زمینه انعطاف پذیری در ارائه خدمات.. ۱۰۴

۵-۵-۸ پیشنهادات در زمینه رعایت ملاحظات ارزشی و اعتقادی مشتریان.. ۱۰۵

۵-۶ پیشنهادات برای تحقیقات آتی. ۱۰۵

۵-۷ محدودیت های پژوهش… ۱۰۶

منابع و مأخذ. ۱۰۷

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول۲-۱ ابعاد کیفیت. ۱۷

جدول ۲-۲ وقایع مهم در شکل گیری مدیرت کیفیت جامع را نشان می دهد ۲۰

جدول ۲-۳ مشخصات مراحل مختلف توسعه TQM.. 21

جدول ۲-۴ دیدگاه صاحبنظران در مورد دیدگاه TQM.. 29

جدول۲-۵ شاخص های شش عامل کلیدی. ۳۸

جدول۲-۶ مقایسه دیدگاه گذشته به کیفیت با دیدگاه TQM.. 45

جدول ۲-۷ مقایسه دیدگاه کشورهای مختلف در مورد بکار گیری TQM.. 46

جدول ۴-۱: توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب جنسیت. ۶۳

جدول ۴-۲: توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات. ۶۴

جدول ۴-۳: توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب سابقه کار. ۶۵

جدول ۴-۴: توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب سن. ۶۶

جدول ۴-۵: شاخص‌های مؤلفه اعتماد محوری در ارائه خدمات. ۶۷

جدول ۴-۶: شاخص‌های مؤلفه سرعت در ارائه خدمات. ۶۸

جدول ۴-۷: شاخص‌های مؤلفه صحت در ارائه خدمات. ۶۹

جدول ۴-۸: شاخص‌های مؤلفه شفافیت و اطلاع‌رسانی درست به ارباب‌رجوع. ۷۰

جدول ۴-۹: شاخص‌های مؤلفه زیبایی فضای ارائه خدمات. ۷۱

جدول ۴-۱۰: شاخص‌های مؤلفه پاسخگویی. ۷۲

جدول ۴-۱۱: شاخص‌های مؤلفه توانمندسازی کارکنان. ۷۳

جدول ۴-۱۲: شاخص‌های مؤلفه رعایت ملاحظات ارزشی و اعتقادی مشتریان. ۷۴

جدول ۴-۱۳: شاخص‌های مؤلفه انعطاف‌پذیری در ارائه خدمات. ۷۵

جدول ۴-۱۴: شاخص‌های مؤلفه رضایت مشتری. ۷۶

جدول ۴-۱۵: همبستگی چند گانه بین متغیرهای پیش بین و ملاک.. ۷۷

جدول ۴-۱۶: آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی‌داری مدل. ۷۷

جدول ۴-۱۷: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک.. ۷۸

جدول ۴ -۱۸: همبستگی بین اعتماد محوری در ارائه خدمات و رضایت مشتریان. ۷۹

جدول ۴-۱۹: آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی‌داری مدل. ۷۹

جدول ۴-۲۰:ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک مربوط به فرضیه فرعی اول. ۷۹

جدول ۴ -۲۱: همبستگی بین سرعت در ارائه خدمات و رضایت مشتریان. ۸۰

جدول ۴-۲۲: آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی‌داری مدل. ۸۱

جدول ۴-۲۳: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک فرضیه فرعی دوم ۸۱

جدول ۴ -۲۴: همبستگی صحت در ارائه خدمات و رضایت مشتریان. ۸۲

جدول ۴-۲۵: آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی‌داری مدل. ۸۲

جدول ۴-۲۶: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک فرضیه فرعی سوم ۸۳

جدول ۴-۲۷: همبستگی چند گانه بین متغیرهای پیش بین و ملاک.. ۸۳

جدول ۴-۲۸: آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی‌داری مدل. ۸۴

جدول ۴-۲۹: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک.. ۸۴

جدول ۴-۳۰: همبستگی زیبایی فضای ارائه خدمات و رضایت مشتریان. ۸۵

جدول ۴ -۳۱: آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی‌داری مدل. ۸۶

جدول ۴-۳۲: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک فرضیه فرعی پنجم ۸۶

جدول ۴-۳۳: همبستگی بین پاسخگویی و رضایت مشتریان. ۸۷

جدول ۴ -۳۴: آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی‌داری مدل. ۸۷

جدول ۴-۳۵: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک فرضیه فرعی ششم ۸۸

جدول ۴-۳۶: همبستگی بین توانمندسازی کارکنان و رضایت مشتریان. ۸۸

جدول ۴ -۳۷: آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی‌داری مدل. ۸۹

جدول ۴-۳۸: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک فرضیه فرعی هفتم ۸۹

جدول ۴-۳۹: همبستگی بین رعایت ملاحظات ارزشی و اعتقادی مشتریان و رضایت مشتریان. ۹۰

جدول ۴ -۴۰: آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی‌داری مدل. ۹۰

جدول ۴-۴۱: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک فرضیه فرعی هشتم ۹۱

جدول ۴-۴۲: همبستگی بین انعطاف‌پذیری در ارائه خدمات و رضایت مشتریان. ۹۲

جدول ۴ -۴۳: آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی‌داری مدل. ۹۲

جدول ۴-۴۴: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک فرضیه فرعی نهم ۹۲

جدول ۴-۴۵: اولویت بندی ابعاد مدیریت کیفیت جامع به روش AHP. 93

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار ۴-۱: توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب جنسیت. ۶۳

نمودار ۴-۲: توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات. ۶۴

نمودار ۴-۳: توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب سابقه کار. ۶۵

نمودار ۴-۴: توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب سن. ۶۶

نمودار ۴-۵: شاخص‌های مؤلفه اعتماد محوری در ارائه خدمات. ۶۷

نمودار ۴-۶: شاخص‌های مؤلفه سرعت در ارائه خدمات. ۶۸

نمودار ۴-۷: شاخص‌های مؤلفه صحت در ارائه خدمات. ۶۹

نمودار ۴-۸: شاخص‌های شفافیت و اطلاع‌رسانی درست به ارباب‌رجوع. ۷۰

نمودار ۴-۹: شاخص‌های مولفه زیبایی فضای ارائه خدمات. ۷۱

نمودار ۴-۱۰: شاخص‌های مولفه پاسخگویی. ۷۲

نمودار ۴-۱۱: شاخص‌های مولفه توانمندسازی کارکنان. ۷۳

نمودار ۴-۱۲: شاخص‌های مولفه رعایت ملاحظات ارزشی و اعتقادی مشتریان. ۷۴

نمودار ۴-۱۳: شاخص‌های مولفه انعطاف‌پذیری در ارائه خدمات. ۷۵

نمودار ۴-۱۴: شاخص‌های مولفه رضایت مشتری. ۷۶

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                           صفحه

شکل ۱-۱ چارچوب نظری پژوهش.. ۱۰

شکل۱-۲ فرآیند اجرای تحقیق. ۱۳

شکل ۲-۱. مدل TQM از دیدگاه هیلستن و کلیفسجو (هیلستن و کلیفسجو، ۷:۲۰۰۲). ۲۲

شکل۳-۱ فرآیند اجرای تحقیق. ۵۷


چکیده

مدیریت کیفیت جامع یکی از موفق ترین فلسفه های مدیریتی است. در بین عناصر ضروری مدیریت کیفیت جامع، تمرکز بر رضایت مشتری مهم ترین عنصر است. بنا بر این کلید اجرای موفق مدیریت کیفیت جامع، شناسایی متغیر‌های کلیدی ر ضایت مشتری است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان و اولویت بندی ابعاد آن با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و به صورت مطالعه موردی در میان نمونه ای به تعداد ۱۳۰ نفر از کارکنان سازمان امور مالیاتی استان گیلان صورت پذیرفته است.  نتایج به دست آمده حاکی از ارتباط ۳۷ درصدی میان مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان است و در راستای اولویت بندی ابعاد مدیریت کیفیت جامع پرسشنامه مقایسات زوجی میان ۳۰ نفر از کارشناسان خبره سازمان امور مالیاتی پخش شده، نتایج به دست آمده از تکنیک AHP نشان دهنده آن است که پاسخگویی در بالاترین اولویت و رعایت ملاحظات ارزشی و اعتقادی مشتریان در پایین‌ترین رتبه قرار دارد.

 

واژگان کلیدی: مدیریت کیفیت جامع، رضایت مشتریان، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

 

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه

شاید اصطلاح مدیریت کیفیت فراگیر یکی از متداول ترین اصلاحات تجارت باشد که در سال های اخیر در مورد تمامی تلاش های انجام شده برای پیشرو و بهبود کیفیت به کار رفته است. مدیریت کیفیت فراگیر،  بهبودی در روش های سنتی انجام، تجارت و فنی اثبات شده برای تضمین بقا در جهان رقابتی کنونی به شمار می رود.  مدیریت کیفیت جامع به عنوان پارادایم مدیریت به وسیله بسیاری از سازمان ها در سرتاسر جهان پذیرفته شده است. جنبش کیفیت تقریبا در تمام کشورها با پروژه بهبود کیفیت در بخش‌های تولیدی شروع شد و بعد ها در بخش های خدماتی از قبیل بانک، شرکت بیمه، سازمان های مالیاتی و در نهایت در سازمان‌های غیر انتفاعی چون مراقبت بهداشت، دولت و موسسات آموزشی به کار گرفته شد. در بین عناصر ضروری مدیریت کیفیت جامع، تمرکز بر رضایت مشتری احتمالا مهم ترین عنصر است (سیروانسی، ۲۸۳:۲۰۰۴).  بنابراین کلید اجرای موفق مدیریت کیفیت جامع، شناسایی متغیر‌های کلیدی ر ضایت مشتری است. بار سنگین رضایت مشتری، به طور عام بر عهده سازمان و به طور خاص بر دوش بازاریابی نهاده شده است. بهبود کیفیت به منظور جلب رضایت مشتری، اسلحه رقابتی جدیدی است که در زمان سقوط سازمان‎ها و افول محصولات، تاخیر ایجاد می کند. تمام شرکت ها تلاش می‌کنند که بهترین باشند و استراتژی هایی را در جهت نیل به اهداف کیفیت خود به کار می گیرند. توسعه مدیریت کیفیت جامع به عنوان یک مزیت رقابتی در نظر گرفته شده که شرکت را کارآمد تر و نوآور تر می سازد . موضوع آن قدر مهم است که برخی متخصصان مدیریت کیفیت فراگیر، کیفیت را جلب رضایت مشتریان و برآورده ساختن خواسته های آنان تعریف کرده اند (ثمنگویی و همکاران، ۱:۱۳۹۱). از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان و اولویت بندی ابعاد آن با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و به صورت مطالعه موردی در  سازمان امور مالیاتی استان گیلان صورت میپذیرد.

تعداد صفحه : ۱۲۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

ارسال شده در