پایان نامه ارشد:الزامات تدوین کتب درسی مربوط به اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) بررسی آسیب شناسانه متون …

دانلود پایان نامه

وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اندیشه سیاسی در اسلام

عنوان:

الزامات تدوین کتب درسی مربوط به اندیشه سیاسی امام خمینی(ره): بررسی آسیب شناسانه متون موجود با استفاده از رویکرد اسکینر

 

استاد راهنما:

دکتر منصور انصاری

 

استاد مشاور:

دکتر نوراله قیصری

زمستان ۹۰

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست تفصیلی

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱

فصل اول: روش شناسی اندیشه سیاسی؛رهیافت زمینه–متن گرای اسکینر…………………………………………………..۶

 • هرمنوتیک وهرمنوتیک روششناختی…………………………………………………………………………………………..۸

هرمنوتیک روشی مولف محور…………………………………………………………………………………………..۱۲

 • نقدهای متدولوژیک اسکینر…………………………………………………………………………………………………….۱۳
 • الف: نقد متدولوژی قرائت متنی………………………………………………………………………………………………۱۴

اسطوره دکترین………………………………………………………………………………………………………….۱۶

اسطوره انسجام………………………………………………………………………………………………………….۱۹

اسطوره کوته نظری (محدودیت فکری)……………………………………………………………………….۲۲

ب: نقد متدولوژی قرائت زمینه ای……………………………………………………………………………………..۲۴

 • متدولوژی اسکینر………………………………………………………………………………………………………………….۲۸

خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………….۳۸

فصل دوم: بررسی رویکرد روششناختی چند متن درسی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)…………………………….۴۲

 • اصول روش شناختی حاکم برمتون مورد بررسی………………………………………………………………………..۴۳

الف: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتر محمد حسین جمشیدی………………………………………..۴۴

ب: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتر یحیی فوزی…………………………………………………………..۴۵

ج: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، عبدالوهاب فراتی……………………………………………………………۴۶

د: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، احمد جهان بزرگی………………………………………………………….۴۷

 • کاربرد روش در متن………………………………………………………………………………………………………………۴۷

الف: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتر محمد حسین جمشیدی………………………………………..۴۸

ب: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتریحیی فوزی…………………………………………………………..۵۰

ج: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، عبدالوهاب فراتی…………………………………………………………..۵۳

د: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، احمد جهان بزرگی…………………………………………………………۵۴

فصل سوم: بررسی لغزشهای روش شناختی در متون مورد بررسی…………………………………………………………..۵۷

 • اسطوره دکترین……………………………………………………………………………………………………………………..۵۸

الف: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتر محمد حسین جمشیدی………………………………………..۵۹

ب: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتریحیی فوزی…………………………………………………………..۶۰

ج: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، عبدالوهاب فراتی……………………………………………………………۶۰

د: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، احمد جهان بزرگی……………………………………………………………۶۱

 • اسطوره انسجام……………………………………………………………………………………………………………………..۶۱

الف: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتر محمد حسین جمشیدی………………………………………..۶۲

ب: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتریحیی فوزی…………………………………………………………….۶۴

ج: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، عبدالوهاب فراتی……………………………………………………………….۶۵

د: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، احمد جهان بزرگی………………………………………………………….۶۶

پیامدهای ناگوار تحمیل اسطوره انسجام برای قرائت متون اندیشه ای……………………………….۶۷

بررسی متون………………………………………………………………………………………………………………۶۸

 • اسطوره محدودیت فکری یا کوته نظری…………………………………………………………………………………..۷۰

فرار از خوانش متون اصلی در زمینه……………………………………………………………………………..۷۰

خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………….۷۱

فصل چهارم: طرحی برای کار بست نظریه اسکینر جهت تفسیر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)…………………..۷۳

 • امام خمینی کیست؟……………………………………………………………………………………………………………….۷۵

الف: امام خمینی رسمی……………………………………………………………………………………………………۷۶

ب: دوره اول ( از ۱۳۰۰_۱۲۸۱ش)……………………………………………………………………………………۷۸

تحصیلات روح ا… …………………………………………………………………………………………………..۷۹

اولین خطابه روح ا… ………………………………………………………………………………………………..۷۹

ج: دوره دوم زندگی روح ا… ( از ۱۳۲۰-۱۳۰۰ش)……………………………………………………………..۷۹

د: دوره سوم زندگی روح ا… ( از ۱۳۴۰-۱۳۲۰ش)………………………………………………………………۸۰

هـ: دوره چهارم زندگی امام (از ۱۳۶۸-۱۳۴۰ش)…………………………………………………………………۸۰

 • کیستی درونی امام خمینی……………………………………………………………………………………………………….۸۱

الف: چگونه میتوان میان رشته های به ظاهرمتناقض جمع بست؟……………………………………………۸۲

ب: چنین امکانی چطور برای امام فراهم شده است؟…………………………………………………………….۸۴

 • رابطه متن و زمینه………………………………………………………………………………………………………………….۸۶

جمهوری اسلامی……………………………………………………………………………………………………….۸۸

جمهوریت………………………………………………………………………………………………………………..۸۹

اسلامی بودن حکومت………………………………………………………………………………………………..۹۱

 • تحول یا ثبات دراندیشه امام خمینی(ره)…………………………………………………………………………………۱۰۳

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲

کتابنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۶

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………….۱۱۶

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹

 

چکیده:در سالهای اخیر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) به یکی از مهمترین حوزه های پژوهشی تبدیل شده است و چند کتاب به عنوان متن درسی انتشار یافته است. در این پایان نامه با نگرش آسیب شناختی و روش شناختی تلاش شده است تا نخست به بررسی روش شناختی این کتب بپردازیم و سپس با استفاده از متدولوژی اسکینر به برخی از مهمترین الزامات روش شناختی بپردازیم که در تاریخ اندیشه سیاسی نویسی از اهمیت زیادی برخوردارند. با استفاده از اسکینر به بررسی برخی از مهمترین این کتابهای درسی پرداختیم و داده ها نشان می داد که این کتابها عمدتا از روش خاصی پیروی نمی کنند و بیش از این که منجر به اندیشه ورزی شوند، به مطالعه ای اجمالی اندیشه سیاسی امام خمینی منجر شده اند. از میان روشهای متن گرا و زمینه گرا نویسندگان این کتابها عمدتا بحث خود را با زمینه گرایی شروع کرده اند لیکن در عمل به سمت متن گرایی سوق یافته اند. بعد از بررسی کتابهای برگزیده در فصل اخر تلاش کرده ایم تا با استفاده از رویکرد روش شناختی به برخی از مهمترین الزامات تاریخ اندیشه سیاسی نویسی بپردازیم. از مهمترین این الزامات می توان به درک همزمان متن و شرایط زمینه ای اشاره کرد که اسکینر از آن با عنوان گفتمان حاکم بر دوره اندیشه ورزی مولف نام برده است. در فصل اخر با عطف توجه به این مورد تلاش شده است تا به برخی از مهمترین این الزامات پرداخته شود. درک همزمان متن و زمینه در اندیشه سیاسی امام خمینی و درک شرایط گفتمانی حاکم به نظر می رسد که می تواند راهی برای پاسخگویی به مهمترین منازعاتی باشد که در حول اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) شکل گرفته باشد. کتابهای درسی اندیشه سیاسی نویسی امام از این حیث دارای نقصان ها و کمبودیهای اساسی می باشند.

کلمات کلیدی:اسکینر، هرمنوتیک، امام خمینی، اندیشه سیاسی، زمینه گرایی، متن گرایی.

مقدمه

اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) به مثابه مهمترین منبع فکری نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین گفتمان اسلام سیاسی به طور کلی موضوع تحقیقات دانشگاهی و غیر دانشگاهی متعددی بوده است و نویسندگان ایرانی نیز سعی کرده اند تا با توجه به شرایط متحول سیاسی برخی از زوایای نادیده آن را روشن کنند. علاوه بر اینها، اندیشه سیاسی امام از حیث منازعات گفتمانی نیز به شدت مورد توجه قرار گرفته است و در میانه منازعه بر سر این یا آن تفسیر، گفتمانهای سیاسی، تفسیرهای بعضآً دلبخواهانه ای را عرضه کرده اند. در این تحقیق با عطف به دو مساله فوق تلاش ما این است که نشان دهیم که از حیث روش شناختی اندیشه امام خمینی را باید به چه ترتیبی مطالعه کرد. برای عینی کردن تحقیق، ما نخست به بررسی برخی از متون درسی اندیشه سیاسی امام می پردازیم و به بررسی این نکته خواهیم پرداخت که در این متون با چه روشی اندیشه سیاسی ایشان مورد تفسیر قرار گرفته است. مطالعه اولیه ما نشان می دهد که این متون اساسا چندان دلبستگی به روش پژوهشی نداشته اند و عمدتا نگرشی متن گرا- به شکل نهفته- داشته اند و در نتیجه نتوانسته اند تفسیر دقیق و موسعی ارائه دهند. بعد از این آسیب شناسی با عطف توجه به روش های مطالعاتی که اکنون در ادبیات تاویلی و تفسیری رواج یافته تلاش می کنیم تا با استفاده از روش متن گرا- زمینه گرای اسکینر مدل خاصی را برای مطالعه اندیشه سیاسی امام ارائه کنیم که نه تنها نقصان های فوق الذکر را نخواهد داشت بلکه روشی را در اختیار ما می نهد که اتفاقا باعث می شود تا برخی از زوایاینادیده تر اندیشه امام روشن گردند که در هیچ دستگاه روش شناختی دیگری نمی توان آن وجوه را مشاهده کرد. بنابراین در این تحقیق تلاش ما همزمان چند جنبه روش شناختی و محتوایی را در بر می گیرد. اما چنانکه اشاره کردیم برای انضمامی کردن این بحث مورد مطالعاتی خود را چند کتاب و متن درسی در خصوص اندیشه سیاسی امام قرار داده ایم و بعد از این مرحله آسیب شناسی، مدل روش شناختی خود را ارائه خواهیم کرد.

ضرورت و اهمیت موضوع

همچنانکه در طرح مساله اشاره کردیم، موضوع این تحقیق از دو منظر عملی و نظری حائز اهمیت است. از حیث نظری با توجه به منازعاتی که بین گفتمانهای سیاسی راست و چپ در خصوص محتوای اندیشه سیاسی امام در گرفته است این تحقیق به ما کمک می کند تا نشان دهیم که چنانکه تعهد روش شناختی به تفسیر اندیشه سیاسی امام وجود داشته باشد، اندیشه امام قطعا از مرزهای تنگ نظرانه بالاتر خواهد رفت. از حیث نظری نیز روش خاصی را برای مطالعه اندیشه امام در اختیار ما قرار می دهد که می تواند از حیث نظری مهم باشد و پرتو جدیدی بر اندیشه های امام بیندازد.

تعداد صفحه : ۱۳۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***