پایان نامه ارزیابی رابطه بین کیفیت سود بر اساس سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروی کار …

دانلود پایان نامه
واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: حسابداری

عنوان:

ارزیابی رابطه بین کیفیت سود بر اساس سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای و نیروی کار با نوسان پذیری سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

بهار ۱۳۹۴

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول: طرح تحقیق

۱-۱ مقدمه ۲

۱-۲ بیان موضوع و مسئله تحقیق.. ۴

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶

۱-۴ اهداف تحقیق.. ۷

۱-۵ سؤالات تحقیق.. ۸

۱-۶ فرضیه های تحقیق.. ۸

۱-۷ مدل مفهومی تحقیق.. ۹

۱-۸ روش پژوهش…. ۱۰

۱-۹ قلمرو پژوهش…. ۱۰

۱-۹-۱ قلمرو موضوعی.. ۱۰

۱-۹-۲ قلمرو مکانی.. ۱۰

۱-۹-۳ قلمرو زمانی.. ۱۱

۱-۱۰تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. ۱۱

۱-۱۱ساختار تحقیق.. ۱۱

فصل دوم: پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه ۱۴

۲-۲ گفتار اول: مبانی نظری تحقیق.. ۱۵

۲-۲-۱ مفهوم کیفیت سود. ۱۵

۲-۳ گفتار دوم: سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای و نیروی کار ۱۸

۲-۴ گفتار سوم: نوسان سود. ۱۹

۲-۵ گفتار چهارم: مبانی تجربی تحقیق.. ۲۰

۲-۵-۱ پیشینه تحقیقات داخلی: ۲۰

۲-۵-۲ پیشینه تحقیقات خارجی.. ۳۶

۲-۶ جمع بندی پیشینه تحقیق.. ۵۰

 

فصل سوم:روش تحقیق

۳-۱ مقدمه ۵۶

۳-۲ روش کلی تحقیق.. ۵۶

۳-۳ جامعه آماری.. ۵۷

۳-۴ حجم نمونه و کفایت آن.. ۵۷

۳-۴-۱ روش نمونه گیری و دلیل انتخاب.. ۵۸

۳-۵ روش گردآوری داده ها ۵۸

۳-۶ ابزار گردآوری داده ها ۵۸

۳-۷ پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. ۵۹

۳-۸ روش ها و ابزار تجزیه وتحلیل داده‏ها ۵۹

۳-۸-۱ مدل تحقیق.. ۶۱

۳-۸-۱-۱ مدل ریاضی تحقیق.. ۶۲

۳-۸-۱-۲ تعریف متغیرها نحوه اندازه­گیری آن ها ۶۲

۳-۸-۱-۳ دسته بندی متغیرها ۶۳

۳-۸-۱-۴ رابطه بین متغیرها: ۶۳

۳-۸-۱-۵ اندازه گیری رابطه. ۶۴

۳-۸-۲ نرم افزارها ۶۴

فصل چهارم:بیان یافته ها (تجزیه و تحلیل داده های تحقیق)

۴-۱ مقدمه‏ ۶۶

۴-۲ توصیف جامعه آماری.. ۶۶

۴-۳ توصیف نمونه آماری.. ۶۷

۴-۴ توصیف یافته ها ۶۹

۴-۵ تحلیل پیش فرض ها ۷۰

۴-۶ تحلیل رابطه بین نوسان سود و کیفیت سود در سطح ک