پایان نامه:مطالعه تاثیر تکنولوژی اطلاعات واجرای فرآیند مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی در بیمه های …

 دانلود متن کامل پایان نامه مطالعه تاثیر تکنولوژی اطلاعات واجرای فرآیند مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی در بیمه ­های خصوصی شهر کرمانشاه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

گروه مدیریت بازرگانی

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A.

 

بازرگانی- بازرگانی داخلی

عنوان:

مطالعه تاثیر تکنولوژی اطلاعات واجرای فرآیند مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی در بیمه­های خصوصی شهر کرمانشاه

 

استاد راهنما :

دکتر بابک جمشیدی­نوید

 

استاد مشاور :

دکتر رضا هاشمی

شهریور ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

 

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱

 

فصـــل اول

کـلیـــات پژوهــــش

۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۳

۱-۲- تعریف و بیان مساله پژوهش………………………………………………………………………………………………………۴

۱-۳-  اهمیت موضوع پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۴- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۵- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..۸

۱-۶- فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۷- بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی…………………………………………………………………..۹

۱-۸-  شرح مفاهیم و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۸-۱- تعاریف مفهومی……………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۸-۲-  تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………۱۲

 

فصـــل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵

۲-۲- مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۲-۱- دانش: تعاریف و دسته­بندی­ها…………………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۲-۱-۱- تعریف دانش……………………………………………………………………………………………………….۱۷

۲-۲-۱-۲-  دسته­بندی دانش………………………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۲-۲- مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۲-۲-۱- تعاریف مدیریت دانش………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۲-۲-۲- اهمیت مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۲-۲-۳- مدیریت دانش و یادگیری سازمانی………………………………………………………………………….۲۶

۲-۲-۲-۴- مزایای مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………۲۷

۲-۲-۲-۴- فرآیند مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………..۳۰

۲-۲-۲-۴-۱- فرآیند کسب دانش……………………………………………………………………………………..۳۲

۲-۲-۲-۴-۲- فرآیند تبدیل دانش……………………………………………………………………………………..۳۳

۲-۲-۲-۴-۳- فرآیند محافظت از دانش……………………………………………………………………………..۳۵

۲-۲-۲-۴-۴- کاربرد دانش………………………………………………………………………………………………۳۶

۲-۲-۲-۵- مدیریت دانش در صنعت بیمه………………………………………………………………………………..۳۷

۲-۲-۳- تکنولوژی اطلاعات……………………………………………………………………………………………………….۳۸

۲-۲-۳-۱- تعریف تکنولوژی اطلاعات……………………………………………………………………………………۳۹

۲-۲-۳-۲- اثرات بکارگیری تکنولوژی اطلاعات در سازمان­ها…………………………………………………….۴۰

۲-۲-۳-۳- تکنولوژی اطلاعات در صنعت بیمه…………………………………………………………………………۴۱

۲-۲-۳-۴- رابطه تکنولوژی اطلاعات و مدیریت دانش………………………………………………………………۴۳

۲-۲-۳-۴-۱- تشریح الگوی چرخه دانش به کمک فناوری اطلاعات…………………………………….۴۶

۲-۲-۳-۴-۲- فناوری­های پشتیبان مدیریت دانش……………………………………………………………….۴۷

۲-۲-۳-۴-۳- بخشی از مزایای بکارگیری فناوری اطلاعات در سیستم مدیریت دانش……………..۴۸

۲-۲-۴- مزیت رقابتی………………………………………………………………………………………………………………..۴۸

۲-۲-۴-۱- مفهوم مزیت رقابتی پایدار……………………………………………………………………………………..۵۰

۲-۲-۴-۲- دیدگاه منبع محور به شرکت…………………………………………………………………………………..۵۱

۲-۲-۴-۳- دانش به عنوان منبع مزیت رقابتی……………………………………………………………………………۵۴

۲-۲-۵- جمع­بندی مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………..۵۴

۲-۲-۶- صنعت بیمه………………………………………………………………………………………………………………….۵۸

۲-۲-۶-۱- تاریخچه بیمه در ایران…………………………………………………………………………………………..۵۹

۲-۳- پیشینه­ی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

۲-۳-۱- پژوهش­های انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………۶۱

۲-۳-۲-پژوهش­های انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………………..۶۴

 

فصــــل ســــوم

روش شناسی پژوهــــش

۳-۱-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………۶۷

۳-۲-  روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….۶۷

۳-۳- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸

۳-۴- روش نمونه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………….۶۸

۳-۵-  منابع و ابزار گردآوری داده­ها و اطلاعات…………………………………………………………………………………..۷۰

۳-۵-۱- تشریح پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………..۷۰

۳-۵-۱-۱- روایی………………………………………………………………………………………………………………….۷۲

۳-۵-۱-۲- پایایی………………………………………………………………………………………………………………….۷۲

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده­ها…………………………………………………………………………………………………….۷۴

 

فصــــل چهــــارم

تحــلیل یافته­ها

۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۹

۴-۲- یافته­های توصیفی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………….۷۹

۴-۳- تحلیل استنباطی داده­ها……………………………………………………………………………………………………………..۸۱

۴-۳-۱- آزمون نرمال­بودن متغیرها…………………………………………………………………………………………………۸۱

۴-۳-۲- آزمون فرضیه­ها ونتایج آن………………………………………………………………………………………………..۸۲

۴-۳-۲-۱- آزمون فرضیه­ی فرعی اول……………………………………………………………………………………..۸۲

۴-۳-۲-۲- آزمون فرضیه­­ی فرعی دوم……………………………………………………………………………………..۸۳

۴-۳-۲-۳- آزمون فرضیه­ی فرعی سوم…………………………………………………………………………………….۸۴

۴-۳-۲-۴- آزمون فرضیه­ی فرعی چهارم………………………………………………………………………………….۸۵

۴-۳-۲-۵-آزمون فرضیه­ی اصلی دوم و فرعی پنجم………………………………………………………………….۸۶

۴-۴- آزمون رگرسیون……………………………………………………………………………………………………………………..۸۷

۴-۴-۱- آزمون معنادار بودن رگرسیون…………………………………………………………………………………………..۸۸

۴-۴-۲- آزمون هم­خطی………………………………………………………………………………………………………………۸۸

۴-۴-۳- آزمون عدم خود همبستگی………………………………………………………………………………………………۸۹

۴-۴-۴-آزمون F لیمر و هاسمن……………………………………………………………………………………………………۸۹

۴-۵- خلاصه‌ یافته­ها………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳

 

فصــــل پنجــــم

نتیجه­گیــری و پیشنهـادها

۵-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۹۵

۵-۲- جمع­بندی پژوهش………………………………………………………………………………………………………۹۵

۵-۳- نتیجه­گیری آزمون فرضیه­ها…………………………………………………………………………………………….۹۶

۵-۴- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………….۹۹

۵-۵- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی……………………………………………………………………………….۱۰۰

۵-۶- محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲

جداول پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۳ چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………I

 

فهـــرست جداول

عنوان                                                                                                صفحه

جدول (۲-۱) ویژگی­های دانش صریح و ضمنی…………………………………………………………………………………..۲۱

جدول (۲-۲) دیدگاه­های مختلف راجع به فرآیند مدیریت دانش……………………………………………………………۳۱

جدول (۲-۳) مراحل الگوی چرخه دانش به کمک فناوری اطلاعات………………………………………………………۴۶

جدول (۳-۱) تشریح پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………….۷۱

جدول (۳-۲) ضریب آلفای کرومباخ…………………………………………………………………………………………………..۷۳

جدول (۳-۳) میزان پایایی کل سوالات……………………………………………………………………………………………….۷۴

جدول (۴-۱) مشخصات دموگرافی…………………………………………………………………………………………………….۸۰

جدول (۴-۲) آزمون نرمال بودن متغیرها……………………………………………………………………………………………..۸۲

جدول (۴-۳) نتایج حاصل از آزمون پیرسون برای فرضیه اول………………………………………………………………..۸۳

جدول (۴-۴) نتایج حاصل از آزمون پیرسون برای فرضیه دوم……………………………………………………………….۸۴

جدول (۴-۵) نتایج حاصل از آزمون پیرسون برای فرضیه سوم………………………………………………………………۸۵

جدول (۴-۶) نتایج حاصل از آزمون پیرسون برای فرضیه چهارم……………………………………………………………۸۶

جدول (۴-۷) نتایج حاصل از آزمون پیرسون برای فرضیه پنجم……………………………………………………………..۸۷

جدول (۴-۸) آزمون هم­خطی…………………………………………………………………………………………………………….۸۸

جدول (۴-۹) آزمون F لیمر (همسانی عرض از مبدا مقاطع)…………………………………………………………………………..۹۰

جدول (۴-۱۰) نتایج آزمون هاسمن (انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی)……………………………………………………………۹۰

جدول (۴-۱۱) نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره……………………………………………………………………………۹۱

جدول (۴-۱۲) خلاصه یافته­ها…………………………………………………………………………………………………………..۹۳

 

 

فهـــرست نمودارها

عنوان                                                                                                صفحه

نمودار (۱-۱) مدل مفهومی………………………………………………………………………………………………………………….۹

شکل (۲-۱) نقش تکنولوژی اطلاعات در مدیریت دانش………………………………………………………………………۴۵

 

فهـــرست شکل­ها

عنوان                                                                                                صفحه

شکل (۲-۱) انواع دانش……………………………………………………………………………………………………………………۲۰

شکل (۲-۲) قابلیت فرآیند مدیریت دانش گنجانده شده در مدل پژوهش……………………………………………….۳۲

 

 

چکیده:

سازمان­ها برای حفظ بقای خود در دنیای رقابتی امروز راهی جز کسب مزیت رقابتی ندارند. از طرفی امروزه که عصر ارتباطات و اطلاعات است، تغییرات به قدری شدید شده که طول عمر فناوری­ها و محصولات را به حداقل رسانده است، در چنین شریطی خلق و حفظ پایدار مزیت رقابتی با تکیه بر قابلیت­ها و شایستگی­های سنتی و قدیمی برای حضور موفق بنگاه در محیط و بازارهای رقابتی کافی نیست. این امر مستلزم تدابیری نو و روی­­آوری به شایستگی­های جدیدی است که مبتنی بر فناوری اطلاعات و مدیریت دانش است.بنابراین در دنیای امروز، مدیریت دانش و فناوری ارتباطات و اطلاعات از نقشی محوری در ایجاد و پایدارسازی مزیت رقابتی برای شرکت­ها برخوردار است.هدف اصلی این پژوهش «مطالعه تاثیرتکنولوژی اطلاعات واجرای فرآیند مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی در بیمه­های خصوصی شهر کرمانشاه از ابتدای خرداد ۱۳۹۲ تا انتهای شهریور ۱۳۹۲» بوده است که در این راستا مدیریت دانش از ۴ جنبه کلی مورد بررسی قرار گرفت که شامل؛ فرایند کسب دانش، کاربرد دانش، تبدیل دانش و محافظت از دانش بوده است.برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران (برای جامعه محدود) استفاده شده است، که تعداد ۱۳۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز بخش ادبیات پژوهش و مبانی نظری ازروش کتابخانه­ای و داده­های مورد نیاز برای آزمون فرضیه­های پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای کسب دانش، تبدیل دانش، کاربرد دانش، محافظت از دانش و تکنولوژی اطلاعات تأثیر مستقیم، قوی و معناداری بر کسب مزیت رقابتی بیمه­های خصوصی شهر کرمانشاه دارند و تأثیر تکنولوژی اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی از بقیه متغیرها بیشتر است.

واژگان کلیدی:تکنولوژی اطلاعات، مدیریت دانش، مزیت رقابتی، بیمه­های خصوصی

 

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

 

۱-۱ مقدمه:

در عصر اطلاعات و ارتباطات،دیدگاه­ها و رویکردهای سنتی مربوط به مزیت رقابتی جوابگوی سازمان­ها در ایجاد و پایدارسازی مزیت رقابتی در راستای رقابت­پذیری و پاسخ مناسب به الزامات محیط و بازار رقابتی نمی­باشند. از این روی لازم است تا دیدگاه و رویکردی جدید مطابق با شرایط عصر حاضر در این زمینه توسعه داده شود (آقازاده واسفیدانی، ۱۳۸۶). از طرفی همزمان با روند فزاینده­ی تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که تمام ابعاد سازمان را تحت تاثیر قرار داده و انتظارات جدیدی را پدید آورده است، نقش وظایف مدیران و رهبران نیز به شدت دگرگون شده است. طی دهه­های اخیر تحولات بنیادی در سازمان­ها به وجود آمده است و این تحولات موجب پیدایش اصول، روش­ها و مهارت­های نوینی شده که یکی از مهم­ترین آنها مدیریت دانش است (عباس­زاده شهری و رجبلو، ۱۳۸۸).

نیاز به مدیریت دانش براساس رشد ادراک جامعه تجاری، از این واقعیت سرچشمه می­گیرد که دانش در عملکرد سازمانی، دسترسی به مزیت رقابتی پایدار و تحقق استراتژی­های رقابتی عنصر مهمی تلقی می­شود (رحیم­نیا و همکاران، ۱۳۹۰).اکنونبحث مدیریت دانش بهیکیازموضوعاتاصلیدرپژوهش­هایمدیریت درسراسردنیا تبدیل شده است (وانکورگ و نوناکا[۱]، ۲۰۰۰) وآنرابهعنوانابزاریکلیدیبرایمدیریت کردناطلاعاتوابزاریاستراتژیکبرایمدیریت (مارتینسون[۲]، ۲۰۰۰) و راهی موثر برای کسب مزیت رقابتی پایدار (بونچن و پیو[۳]، ۲۰۰۲) می­دانند.مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمان­ها کمک می­کند تا اطلاعات و مهارت­های مهم را که به عنوان حافظه سازمانی محسوب می­شود و به­طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند. این امر مدیریت سازمان­ها را برای حل مسائل یادگیری، برنامه­ریزی راهبردی و تصمیم­گیری­های پویا به­صورت کارا و مؤثر قادر می­سازد. به­طور­کلی سازمان­ها به دو دسته دارایی­ها (سرمایه) تکیه می­کنند: دارایی­های ملموس و ناملموس. آنچه تا چندی پیش مورد توجه سازمان­ها بود دارایی­های ملموس مانند ماشین­آلات و تجهیزات بود. اما امروزه سازمان­ها دریافته­اند که دارایی­های ناملموس مانند دانش سازمانی و اطلاعات موجب موفقیت و بقای آنها می­شود (احمدی، ۱۳۹۰).جوامع علمی و تجاری هر دو بر این باورند که سازمان­های دارای قدرت دانش می­توانند برتری­های بلندمدت خود را در عرصه­های رقابتی حفظ کنند و به همین دلیل در سال­های اخیر مدیریت دانش به یک موضوع مهم و حیاتی

در سازمان­­ها تبدیل شده است (بات[۴]، ۲۰۰۱).

بنابراین در دنیای امروز، مدیریت دانش و فناوری ارتباطات و اطلاعات از نقشی محوری در ایجاد و پایدارسازی مزیت رقابتی برای شرکت­ها برخوردار است. با توجه به اینکه نقطه تمرکز مزیت رقابتی بر دانستن چگونگی انجام کارها قرار دارد تا در دسترسی به منابع و بازارهای خاص، لذا دانش و اطلاعات به عنوان مبنای اولیه دستیابی به شایستگی­های اصلی و کلید عملکرد برتر سازمان مطرح می­شوند. به عبارت دیگر توانایی یک شرکت در ایجاد و حفظ مزیت رقابتی به دانش آن شرکت بستگی دارد (آقازاده واسفیدانی، ۱۳۸۶).

 

۱-۲ تعریف و بیان مساله پژوهش

سازمان­ها برای حفظ بقای خود در دنیای رقابتی امروز راهی جز کسب مزیت رقابتی ندارند (بارنی[۵]، ۱۹۸۶). به دلیل اهمیت مزیت رقابتی در موفقیت بلندمدت شرکت، بسیاری از پژوهش­گران به­طور مستقیم و یا غیرمستقیم به تلاش برای درک منشاء مزیت رقابتی پرداخته­اند (پریم و باتلر[۶]، ۲۰۰۱). از طرفی امروزه که عصر ارتباطات و اطلاعات است، سازمان­ها، محصولات، روابط و به­طور­کلی کسب­وکار آنها حالت مجازی و الکترونیکی به خود گرفته و تغییرات به قدری شدید شده که طول عمر فناوری­ها و محصولات را به حداقل رسانده است، در چنین شرایطی خلق و حفظ پایدار مزیت رقابتی با تکیه بر قابلت­ها و شایستگی­های سنتی و قدیمی برای حضور موفق بنگاه در محیط و بازارهای رقابتی کافی نیست. این امر مستلزم تدابیری نو و روی­­آوری به شایستگی­های جدیدی است که مبتنی بر فناوری اطلاعات و مدیریت دانش است. بنابراین در دنیای امروز، مدیریت دانش و فناوری ارتباطات و اطلاعات از نقشی محوری در ایجاد و پایدارسازی مزیت رقابتی برای شرکت­ها برخوردار است. با توجه به اینکه نقطه تمرکز مزیت رقابتی بر دانستن چگونگی انجام کارها قرار دارد تا در دسترسی به منابع و بازارهای خاص، لذا دانش و اطلاعات به عنوان مبنای اولیه دستیابی به شایستگی­های اصلی و کلید عملکرد برتر سازمان مطرح می­شوند. به عبارت دیگر توانایی یک شرکت در ایجاد و حفظ مزیت رقابتی به دانش آن شرکت بستگی دارد (آقازاده واسفیدانی، ۱۳۸۶).

در اقتصادهای دانش محور امروزی، دانش به عنوان منبع کلیدی محسوب می­شود که باید همانند جریان نقدینگی، منابع انسانی و یا مواد اولیه مدیریت شود. در چنین شرایطی تنها سازمان­هایی می­توانند عملکرد موفقیت­آمیزی داشته باشند که بتوانند از دانش به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار بهره گیرند. از این رو مدیریت دانش به یکی از مهم­ترین وظایف سازمان­هایی تبدیل شده است که تلاش می­کنند به سازمان یادگیرنده تبدیل شوند. سازمان­هایی که به طور موثر اقدام به کسب، خلق، انتقال دانش و استفاده از دانش برای اصلاح و بهبود فعالیت­ها و عملکرد خود می­کنند (جعفری و همکاران، ۱۳۹۰). در واقع دانش می­تواند مزیت رقابتی سازمان­ها تلقی شود و به آنها توانایی حیات، رقابت و پیشی گرفتن از سایرین را اعطا کند(موغلی، ۱۳۸۵). به نحوی که پیتر دراکر راز موفقیت سازمان­ها در قرن۲۱ را مدیریت دانش می­داند. اهمیت مدیریت دانش در قرن حاضر به حدی است که تیلور آن را حرکت و جنبشی می­داند که عصر آینده را مسخر خود خواهد ساخت (عسگری، ۱۳۹۰).

عصر حاضر، عصر تغییر و تحول سریع دانش است هر پنج سال و نیم حجم دانش دو برابر می­شود، در حالی که عمر متوسط آن کمتر از چهار سال است. در چنین شرایطی دانش به عنوان یک منبع ارزشمند استراتژیک و دارایی مطرح می­شود که نیازمند مدیریت است. اگر به شرایط فوق، رقابت شدید موجود در بازار را نیز اضافه کنیم، اهمیت مدیریت کردن دانش موجود در شرکت­های بیمه­ای در اقتصاد دانش محور کنونی دو چندان می­شود (جلالی و همکاران، ۱۳۸۶).

در دنیای امروز بیمه از صنایع بسیار با ارزش جامعه است و به چنان جایگاهی رسیده است که می­تواند با ایجاد اطمینان در مجموعه فعالیت­های اقتصادی کشورها، نقش کلیدی را در توسعه اجتماعی و اقتصادی ایفا کند. به عبارت دیگر امروزه تمامی جوامع توسعه­گرا، بیمه را عامل مهمی در توسعه کشور می­دانند زیرا که معتقدند بیمه در رشد بخش­های مختلف اقتصادی نقش برجسته­ای ایفا می­کند (یوسفی، ۱۳۹۰). صنعت بیمه از صنایع خدماتی است که همواره رقابت­پذیری در آن معنادار بوده است. ایجاد سیستم مدیریت دانش موثر از عوامل کلیدی در بهبود فرآیندهای کسب­وکار در شرکت­های بیمه است، بنابراین این شرکت­ها برای بقا در بازار به شدت رقابتی کنونی، ناگزیر به سرمایه­گذاری در این حیطه هستند(زعفریان و میرزایی­رابر، ۱۳۹۰).

این پژوهش با توجه به اهمیت مدیریت دانش و تکنولوژی اطلاعات در صنعت بیمه در پی دستیابی به شناخت تاثیر فرآیند مدیریت دانش و تکنولوژی اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی است. در همین راستا پژوهش­گر تلاش می­کند تا چگونگی ارتباط میان مدیریت دانش و مزیت رقابتی را با چهار فرآیند مدیریت دانش، شامل کسب دانش، تبدیل دانش، محافظت از دانش و کاربرد دانش جستجو کند و میزان اثرپذیری مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی را مورد آزمون قرار دهد.از طرفی ادبیات منبع محور اشاره دارد که مزیت­های رقابتی، با استفاده از دانش ایجاد شود و پایدار بماند. بنابراین دیدگاه منبع محور یک تئوری مناسب برای بیان ماهیت روابط بین مدیریت دانش و مزیت رقابتی است. از این رو در این پژوهش رابطه بین مدیریت دانش و مزیت رقابتی را از دیدگاه منبع محور مورد بررسی قرار می­دهیم.

 

۱-۳ اهمیت موضوع پژوهش:

در عصر اطلاعات و ارتباطات، دیدگاه­ها و رویکردهای سنتی مربوط به مزیت رقابتی جوابگوی سازمان­ها در ایجاد و پایدارسازی مزیت رقابتی در راستای رقابت­پذیری و پاسخ مناسب به الزامات محیط و بازار رقابتی نمی­باشند. از این روی لازم است تا دیدگاه و رویکردی جدید مطابق با شرایط عصر حاضر در این زمینه توسعه داده شود (آقازاده واسفیدانی، ۱۳۸۶). از طرفی همزمان با روند فزاینده­ی تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که تمام ابعاد سازمان را تحت تاثیر قرار داده و انتظارات جدیدی را پدید آورده است، نقش وظایف مدیران و رهبران نیز به شدت دگرگون شده است. طی دهه­های اخیر تحولات بنیادی در سازمان­ها به وجود آمده است و این تحولات موجب پیدایش اصول، روش­ها و مهارت­های نوینی شده که یکی از مهم­ترین آنها مدیریت دانش است. مدیریت دانش به فرآیند شناسایی، انتخاب، سازماندهی، تلخیص و دسته­بندی اطلاعات ضروری برای کسب­و­کار شرکت اشاره دارد به گونه­ای که عملکرد کارکنان و مزیت رقابتی را بهبود بخشد (عباس­زاده شهری و رجبلو، ۱۳۸۸).

به عقیده مارتین افزایش سرعت جهانی شدن و تقابل تکنولوژی وتغییرات سازمانی از دلایل اهمیت یافتن مقوله دانش است (مارتین[۷]، ۲۰۰۰). بدیهی است در عصری که دانش به عنوان مهم­ترین عامل ایجاد کننده ارزش و مزیت رقابتی شرکت­ها به شمار می­آید مدیریت دانش نیز از ضروری­ترین فعالیت­های مدیریت نوین است. به طوری که پیتر دراکر راز موفقیت سازمان­ها در قرن ۲۱ را مدیریت دانش می­داند. اهمیت مدیریت دانش در قرن حاظر به حدی است که تیلور آن را حرکت و جنبشی می­داند که عصر آینده را مسخر خود خواهد ساخت (عسگری، ۱۳۹۰). یکی دیگر از موضوعات مهم که بر مدیریت دانش سازمانی هم اثرگذار است تکنولوژی اطلاعات است که پیشرفت­های شگرف و خیره­کننده­ای داشته است. این امر باعث توجه و سرمایه­گذاری قابل توجه سازمان­ها گردیده است. تغییرات فناوری، دانشی است که کلید منابع رقابت­­های صنعتی و رشد اقتصادی را تشکیل می­دهد. فن­آوری اطلاعات شاهراهی است که به قلمرو جدیدی از توانایی­ها و نوآوری­های فن­آوری می­انجامد و ما را وارد اقتصاد فراصنعتی و جامعه اطلاعات محور می­کند (کاظمی و همکاران، ۱۳۸۷).

دانشومدیریتآنازجملهعناصریاستکهامروزهتوجههمهسازمان­هارابهسمتخودجلبنمودهاست. نتایجپژوهش­هایمتعددوآماروارقامموجودنشانگرآن استکهکشورهاییکهدرایجاددانشازسایرینپیشیگرفته­اندازنظررشدرقابتیوقدرتاقتصادینیزدرمرتبه­ایبالاترازدیگرانهستند. همچنینکشورهاییکهازوضعیتاقتصادیمناسبیبرخوردارنیستند،ازضعفدرشالوده­هاوزیربنادردانشرنجمی­برند.

با توجه به مطالب گفته شده می­توان گفت که مدیریت دانش به عنوان یک  ضرورت در سازمان­های امروزی پذیرفته شده است از این­رو سازمان­ها باید بتوانند دانش را به عنوان یک منبع کلیدی همانند جریان نقدینگی، منابع انسانی و یا مواد اولیه مدیریت کنند. از طرفی صنعت بیمه از صنایع خدماتی است که همواره رقابت­پذیری در آن معنادار بوده است و ایجاد سیستم مدیریت دانش موثر از عوامل کلیدی در بهبود فرآیندهای کسب ­و کار در شرکت­های بیمه است. بنابراین دست­یابی به مزیت رقابتی در صنعت بیمه با روش­های سنتی امکان­پذیر نیست و سازمان­های بیمه باید روش­های قدیمی را کنار بگذارند و خود را به دانش و فناوری مجهز کنند تا بتوانند اهداف سازمان را برآورده و آن را پیش ببرند.

با توجه به مزیت رقابتی پایداری که تکنولوژی اطلاعات و مدیریت دانش برای سازمان­ها ایجاد میکنند و با توجه به اهمیت رقابت­پذیری در صنعت بیمه، ضرورت انجام این پژوهش یعنی مطالعه تاثیر تکنولوژی اطلاعات و اجرای فرآیند مدیریت دانش در صنعت بیمه­های خصوصی شهر کرمانشاه احساس شد. در همین راستامدیریت از ۴ جنبه کلی یعنی کسب دانش، تبدیل دانش، محافظت از دانش و کاربرد دانش مورد بررسی قرار گرفت. از طرفی پژوهش­هایزیادیدرموردمدیریتدانشوتکنولوژیاطلاعاتانجامشدهاستکهدربخشادبیاتپیشینهبهآنهااشارهشدهاست.همچنینپژوهش­هایینیزدرموردنقشمدیریتدانشدرکسبمزیترقابتیانجامشدهاستاما در این پژوهش تاثیر همزمان تکنولوژی اطلاعات و مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی بررسی شده است دراینراستاباتلفیقیازمدلتوانایی­هایمدیریتدانشومزیترقابتی (نگون، ۲۰۱۰) و مدل نقشبحرانیمدیریتدانشدر دستیابیبهمزیترقابتیپایدار سازمانی (نگون و همکاران، ۲۰۰۹)بهمدلمفهومیپژوهشدستیافتیم. همچنینازلحاظجامعهآماریومتدولوژیباپژوهشحاضرمتفاوتمیباشد.

 

 

۱-۴ اهداف پژوهش:

هدف کلی:

شناخت تاثیر فرآیند مدیریت دانش و تکنولوژی اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی.

اهداف ویژه:

۱- شناخت تاثیر فرآیند کسب دانش بر کسب مزیت رقابتی در بیمه­های خصوصی شهر کرمانشاه.

۲- شناخت تاثیر فرآیند تبدیل دانش بر کسب مزیت رقابتی در بیمه­های خصوصی شهر کرمانشاه.

۳- شناخت تاثیر فرآیند کاربرد دانش بر کسب مزیت رقابتی در بیمه­های خصوصی شهر کرمانشاه.

۴- شناخت تاثیر فرآیند محافظت از دانش بر کسب مزیت رقابتی در بیمه­های خصوصی شهر کرمانشاه.

۵- شناخت تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در بیمه­های خصوصی شهر کرمانشاه.

 

تعداد صفحه :۱۳۸

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

ارسال شده در