مقاله با موضوع حسابداری تعهدی

ی به کیفیت تکنولوژی اطلاعات ، آموزش ، سطح تحصیلات کارکنان حسابداری و حمایت های مشاوره ای مربوط است .
در پژوهش پترسون در نروژ (۲۰۰۹) با عنوان “اصلاحات و تغییرات سیستم حسابداری : مطالعه ای بر روی کاربرد حسابداری تعهدی در بیمارستان های نروژ” به بررسی تغییر سیستم حسابداری به عنوان اصلاح آغازین بزرگ در بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ می پردازد . یافته های حاصل از پژوهش بیان می کند که اطلاعات حسابداری تعهدی می تواند به مشکلات کنترلی بزرگ مدیریتی اشاره کند . هم چنین وی بیان می کند که صاحبان بیمارستان برای حل این مشکلات در طول این سال ها اقدام خاصی را انجام نداده اند .
در پژوهش تودور و موتیو ( ۲۰۰۵ ) با عنوان “بررسی فرایند تغییر از مبنای حسابداری نقدی به مبنای تعهدی” نتایج حاصله نشان داد که اجرای حسابداری تعهدی مستلزم گسترش نظام فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهبود روش های اجرایی است و به منظور اطمینان از اینکه اطلاعات حسابداری به صورت کامل ، به موقع و صحیح ارائه شود ، باید چارچوبی قانونی نیز طراحی شود . همچنین ، پیاده سازی حسابداری تعهدی نیاز به آموزش کارکنان فعلی و استخدام کارکنان جدید دارد .
۲-۲ : پیشینه پژوهش در ایران
۲-۲-۱ : پیشینه موضوعی پژوهش در ایران
در بسیاری از سازمان های دولتی ایران برای ثبت رویدادهای مالی از مبنای حسابداری نقدی تعدیل شده استفاده می شود . (باباجانی، ۱۳۸۵، ۸) این سیستم حسابداری در حال حاضر برای چارچوب حسابداری دولتی سنتی که در آن سیستم حسابداری برای برآوردن نیازهای پاسخگویی و کنترل اداری اعتبارات مصوب طراحی شده است مناسبت دارد . در این سیستم ، کارگزاران دولتی مسئول مخارج ، گزارش‌هایی درباره‌ی وظیفه‌ی مباشرتی خود ، به منظور نشان دادن این‌که وجوه طبق مجوز دریافتی از قانونگذار هزینه شده است تهیه و تنظیم می‌کنند . با توجه به مطالب پیش گفته بخوبی پذیرفته شده است که اطلاعات ارائه شده به وسیله این نوع سیستم حسابداری و مدیریت مالی ، با این‌که ممکن است نگرانی‌های پاسخگویی سنتی را برطرف سازد ، امّا برای هدف‌های برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های مدیریت کافی نیست و اجازه پاسخ‌گو کردن مدیران در برابر عملکرد خود و دستگاه متبوع شان را نمی‌دهد . بنابراین اطلاعات دریافتی از نظام فعلی ابتدایی و ناکافی است و نمی‌توان آن را برای دستیابی به هدف‌های کارایی و اثربخش تجزیه و تحلیل کرد .
تغییر در سیستم حسابداری دولتی ایران نیازی اجتناب‌ناپذیر است . تکنیک‌ها و رویه‌های حسابداری دولتی فعلی در مدیریت مالی توانایی انجام هدف‌های متعدد و برنامه مالی عمومی را به نحو مناسب را ندارد . برای مثال ، سیستم حسابداری موجود در هر یک از وزاتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی اطلاعات لازم برای مدیریت اقتصادی منابع و عملیات را ارائه نمی‌کند . افزون بر این ، سیستم حسابداری موجود از ارائه اطلاعات مناسب ضروری برای کنترل اثربخشی و پاسخگویی کلیه وجوه و اموال دولتی ناتوان است . (مهدوی، ۱۳۷۹، ۳۸)
همانطور که گفتیم مدیریت نوین و مدیریت مالی نوین بخش عمومی در اواخر قرن بیستم در بسیاری از کشورها آغاز گردید . با این دو رویکرد جدید ، دولت های مختلف با ساختارهای سیاسی متفاوت اصلاحات گوناگونی را اجرا نمودند . هدف اصلی این تغییرات ، افزایش کارایی ، اثربخشی و در نتیجه کاهش اندازه و گستره بخش عمومی بر پایه تئوری انتخاب عمومی و همچنین تخصیص کارآمد منابع محدود براساس قیمت های رقابتی است . در نتیجه تصمیم گیری غیرمتمرکز ، بودجه بندی عملیاتی و در کنار آن حسابداری تعهدی و سازوکار قیمت گذاری جهت افزایش کارایی بخش عمومی مورد توجه قرار گرفت .

در ایران نیز همگام با این تغییرات و احساس نیاز به تدوین چارچوبی نظری برای گزارشگری مالی بخش عمومی ، در سال ۸۸ پیش نویسی از مفاهیم نظری گزارشگری بخش عمومی با عنوان “بخش اول : اهداف گزارشگری مالی” جهت نظرخواهی توسط سازمان حسابرسی منتشر شد .
اگرچه ارائه این پیش نویس همراه با مسائل و مشکلاتی بوده اما به اعتقاد صاحب نظران گزارشگری بخش عمومی ، آغاز این حرکت و ادامه آن در مسیری همراه با آگاهی و شناخت کافی از ویژگی های محیطی و براساس مطالعات پذیرفتنی ، امری در خور و پسندیده می نماید . در بند ۲۳ این پیش نویس بیان می گردد که استفاده از مبنای تعهدی به منظور انعکاس تمام دارایی ها و بدهی ها و همه درآمدها و هزینه ها امری اجتناب ناپذیر می باشد . بنابراین می توان گفت که هدف اصلی این پیشنویس ایجاد تحول در نظام حسابداری و گزارشگری بخش عمومی می باشد و مرکز ثقل این تحول همان استفاده از مبنای تعهدی می باشد . همان موضوعی که در مفاهیم مدیریت مالی نوین بخش عمومی تبلور یافته است . (محمدی،۱۳۹۱، ۷۲)
با توجه به اقدامات بالا و در راستای اجرای تکالیف مقرر در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به تدوین و ابلاغ آئین نامه مالی و معاملاتی جدید دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و لزوم بکارگیری روش حسابداری تعهدی و ضرورت ساماندهی و تجانس بین فعالیت ها و لزوم رویکرد سیستمی و تعیین حدود اختیارات و تقسیم کار و مسئولیت در واحد امور مالی با ملحو ظ نمودن ماهیت و شرایط خاص هر فعالیت ، مجموعه ای تحت عنوان ” نظام نوین مالی” تدوین شده است . این مجموعه مشتمل بر روش های اجرائی ، مستندات و دستورالعمل های ذیل می باشد :
سازمان و تشکیلات امور مالی
در این بخش ساختار سازمانی امور مالی دانشگاه مناسب با حجم عملیات و کیفیت انجام امور در واحد ارائه گردیده است و وظایف هریک از مشاغل مربوطه تشریح و مشخص شده است .
روشهای گردش عملیات
در این بخش روش های صحیح گردش اطلاعات مالی در زمینه های تامین اعتبار ، گردش کالا، درخواست خرید ، انبارداری و مصرف کالا ، ایجاد دارایی های ثابت ، حقوق و دستمزد ، دریافت و پرداخت و مبانی ثبت و نگهداری آنها مطرح و ارائه شده است .
روش اجرایی نظام دفترداری (ساختار حساب ها)
ساختار حساب های دانشگاه هماهنگ با ارتباطات تبیین شده و در چارچوب مفروضات کلی به نحوی طراحی شده تا امکانات لازم را در رابطه با نیازهای مدیریت و مراجع بیرونی و استقرار حسابداری تعهدی کامل در بر داشته و از آن طریق بتوان کنترل های مالی لازم را نسبت به فعالیت های مجموعه دانشگاه اعمال نمود و علاوه بر تنظیم صورت های مالی اساسی ، امکان تنظیم انواع گزارش های مالی در ارتباط با فعالیت های دانشگاه به صورت تفکیکی (ترکیبی) و یا تلفیقی فراهم باشد .
ضمناً جدول” گروه حسابها” که به تفکیک حسابهای “ترازنامه” ، “در آمد و هزینه” و”حسابهای کنترلی” می باشد بشرح جدول ذیل است . (ابوالحلاج، ۱۳۸۹، ۴۷)
جدول شماره ۲- ۳ : گروه حسابها و حسابهای کل

حسابهای ترازنامه ای حسابهای درآمد و هزینه کنترلی
گروه

کل دارایی های جاری دارائیهای غیر جاری بدهیهای جاری بدهیهای غیر جاری خالص دارائیها درآمد های عملیاتی هزینه های عملیاتی درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی حسابهای بودجه ای و انتظامی
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰ موجودی نقد دارایی های مشهود حساب ها و اسناد پرداختنی شبه تجاری حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت خالص دارایی ها در ابتدای سال درآمد های شبه تجاری بیمارستانها
درآمد ها و هزینه های عیر عملیاتی حسابهای بودجه ای

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

(بدهکار )
۱ وجوه بانکی غیر قابل برداشت دارایی های ثابت در جریان ساخت/ایجاد سایر حساب ها و اسناد پرداختنی درآمد انتقالی به دوره های آتی تغییر در خالص دارایی های سال(شبه تجاری) درآمد های شبه تجاری مراکز بهداشت و شبکه های شهری جبران خدمت کارکنان
حسابهای بودجه ای
(بستانکار )
۲ حسابهای رابط بدهکار دارایی های ثابت در جریان تعمیرات اساسی حسابهای رابط بستانکار پیش دریافت های بلند مدت تغییر در خالص دارایی های سال(دولتی) درآمد های شبه تجاری مراکز بهداشت و شبکه های روستایی استفاده از کالا و خدمات
حساب تأمین اعتبار
۳ سرمایه گذاری کوتاه مدت سرمایه گذاری های بلند مدت پیش دریافت ها تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت خالص دارایی ها در پایان سال(انباشته) درآمد های شبه تجاری دانشکده ها،کلینیک ویژه و موسسات تحقیقاتی هزینه های اموال و دارایی
حساب ذخیره تأمین
اعتبار
۴ حساب ها و اسناد دریافتنی شبه تجاری
سپرده های دریافتی ذخیره بازخرید سنوات خدمت کارکنان
درآمد های شبه تجاری یارانه
حسابهای انتظامی
بدهکار
۵ سایر حساب ها و اسناد دریافتنی
تسهیلات مالی دریافتی (کوتاه مدت)
برگشت درآمد،فروش و تخفیفات کمک های بلا عوض
طرف حسابهای
انتظامی بدهکار

دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد مدیریت با فرمت ورد

۶ موجودی کالا دارایی های نامشهود

کمک های دریافتنی/ اعتبارات رفاه اجتماعی
حسابهای انتظامی
بستانکار
۷ سفارشات کالا سایر دارایی ها

کنترل درآمد سایر هزینه ها
طرف حسابهای
انتظامی بستانکار
۸ علی الحساب ها و پیش پرداخت ها

سایر کمک ها و هدایا هزینه استهلاک دارایی ها
تراز افتتاحیه
۹ خدمات در جریان استهلاک انباشته دارایی ها ذخائر ذخیره بازخرید سنوات خدمت کارکنان اندوخته تجدید ارزیابی دارایئها سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی کنترل هزینه ها کنترل هزینه ها تراز اختتامیه
مراکز هزینه (دستورالعمل کد گذاری مراکز هزینه)
به منظور کنترل هزینه ها و سنجش مسئولیت ضروری است بخش های مختلف دانشگاه بر اساس دستورالعمل مربوطه به مراکز هزینه متعدد تفکیک و کدگذاری گردد . این تفکیک ضمن ایجاد کنترل هزینه ها در مراکز هزینه امکان محاسبه قیمت تمام شده ارائه خدمات ارائه شده هر مرکز یا فعالیت را نیز فراهم می کند .
مراکز هزینه موسسه و واحدهای تابعه و زیر مجموعه به ۹ گروه اصلی شامل گروه درمان ، بهداشت ، آموزش ، دانشجویی ، غذا و دارو ، پژوهشی ، پشتیبانی ، خدمات عمومی ، اداری و تشکیلاتی و سایر تقسیم می شوند .
دستورالعمل رسیدگی به اسناد و مدارک مالی
جهت اعمال کنترل مناسب و به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به اسناد مالی و حصول اطمینان از گردش عملیات مالی انجام شده با مقررات و دستورالعمل های مربوطه و تشریح ماهیت و چگونگی بررسی اسناد و مدارک واصله به امور مالی دانشگاه و تاکید بر تقویت بخش رسیدگی واحد های تابعه ، دستورالعمل رسیدگی تدوین شده است .
دستورالعمل تنخواه گردان
به منظور تشریح ماهیت و کاربرد تنخواه و همچنین نحوه ایجاد ، استفاده و تسویه آن دستورالعمل تنخواه گردان تدوین شده است . این دستورالعمل ، پرداخت هزینه های جزئی و مستمر و خریدهای تا سقف تعیین شده را در بر می گیرد .
دستور العمل دارئیها (اموال ، ابنیه و سایر داراییها)
این دستورالعمل جهت دستیابی به کنترل های داخلی مطلوب در مورد کالاهای سرمایه ای (دارائیهای ثابت مشهود) و دستیابی به آمار و اطلاعات کافی در مورد وضعیت دارائی های ثابت و هم چنین فراهم نمودن شرایط لازم برای ثبت حسابداری اقلام مربوط به دارائی های ثابت خریداری یا ایجاد شده از محل اعتبارات طرح تملک سرمایه ای و یا سایر منابع تدوین شده است .
روش اجرائی شمارش کالا (انبار گردانی)
به منظور تشریح چگونگی شمارش موجودی کالا و با هدف اثبات وجود و تعیین مقدار موجودی ها از طریق شمارش این دستورالعمل تدوین شده است .
صورتهای مالی نمونه
این صورت ها به عنوان یک شخصیت حقوقی بایستی مشتمل بر کلیه فعالیت های آن اعم از ماموریتی و اقتصادی تنظیم گردد . دستیابی به این مهم می بایست در دو مرحله صورت گیرد ؛ بطوریکه ابتدا صورت های مالی اساسی بصورت دستی فقط در ستاد و درصورت استقرار نرم افزار حسابداری تعهدی برای تک تک واحد های تابعه نیز تهیه و سپس با صورت های مالی ستاد تجمیع یا تلفیق شود .
طبقه بندی کالا و اموال
به منظور اعمال وحدت رویه و تسهیل در تفکیک اقلام مصرفی از سرمایه ای شیوه کدگذاری کالا از منطقی پویا برخوردار شده است . بر اساس این دستورالعمل برای اقلام موجودی کالا که مصرف آن ماهیت هزینه ای دارد پیش کد «۱» و برای اقلام اموالی پیش کد «۲» لحاظ شده است . (ابوالحلاج، ۱۳۸۹، ۴۹)

۲-۲-۲ : پیشینه مطالعاتی پژوهش در ایران
در تحقیق وکیلی و نظری (۱۳۹۱) با عنوان “عوامل موثر بر پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی در موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی” به بررسی مزایا و معایب حسابداری تعهدی و عوامل موثر بر پیاده سازی آن می پردازد . نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده این است که عوامل مدیریت ، نیروی انسانی متخصص ، قوانین و مقررات ، چارچوب نظری و فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی بر بکارگیری حسابداری تعهدی در بخش دولتی تاثیر گذار است . در بین این عوامل مدیریت بیشترین و چارچوب نظری کمترین میزان تاثیر را دارد .
در مطالعه طالب نیا و همکاران (۱۳۹۰) با عنوان “ارائه الگوی اقتضایی برای فرآیند انتقال از مبنای نقدی به تعهدی در حسابداری دولتی” به ارائه یک چارچوب نظری به منظور توضیح و پیش بینی اصلاحات حسابداری دولتی پرداخته است . یافته های این تحقیق نشان دهنده این است که حسابداری دولتی در ایران در آستانه تحول بنیادین و انتقال از مبنای نقدی به تعهدی قرار دارد و محرک اصلی این تحول افزایش تقاضا برای اطلاعات بیشتر به دنبال اصلاحات مطرح شده در مدیریت بخش عمومی ایران از جمله الزامات قانونی در مورد عملیاتی شدن بودجه است .
در مطالعه خواجوی در سال ۱۳۸۹ با عنوان “بررسی عوامل مؤثر بر پیاده سازی موفق سیستم های اطلاعاتی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” یافته های پژوهش نشان داد که تمام عوامل مطرح شده در این تحقیق ، به عنوان عوامل تأثیر گذار در پیاده سازی موفق سیستم های اطلاعات حسابداری هستند و در این میان ، منابع انسانی ، استراتژی های مدیریتی و مشخصات فنی سیستم های اطلاعات حسابداری به ترتیب دارای بیشترین تأثیر هستند . از میان عوامل فرعی مطرح شده نیز دانش و درک کاربران از سیستم های اطلاعات حسابداری ، تجربه قبلی پرسنل ، مشارکت کاربران ، تعهد و التزام مدیریت ، مدیریت پروژه ، مقاومت کاربران در برابر تغییر ، کیفیت آموزش ، بودجه زمانی ، انعطاف پذیری سیستم با نیازهای سازمان و زیر ساخت مناسب سخت افزاری ، به ترتیب دارای بیشترین تأثیر در پیاده سازی موفق سیستم های اطلاعات حسابداری بودند .
در پژوهش ایرانشاهی و کردستانی با عنوان “بررسی عوامل موثر در بکارگیری حسابداری تعهدی در بخش دولتی” نشان می دهد که مدیریت ، نیروی انسانی متخصص ، قوانین و مقررات ، چارچوب نظری ، درآمدهای دولت و فرهنگ پاسخگویی در بکارگیری حسابداری تعهدی در بخش دولتی تاثیر گذار هستند . بنابراین با هدف ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی در بخش دولتی و در نظر گرفتن این عوامل از الزامات بکارگیری مبنای تعهدی به شمار می رود .

۲- ۳ : مبانی نظری پژوهش
۲-۳-۱ : دانش و سیستم حسابداری
حسابداری به مفهوم عام فرآیند شناسایی ، اندازه گیری ، طبقه بندی و گزارش رویدادهای مالی است که امکان اتخاذ تصمیمات عقلایی را برای مدیران فراهم می کند . لکن چنین فرآیندی تابع اصول و مقررات خود می باشد و این اصول مرتبط است که حسابداری را به صورت فن مطرح می کند . (ابوالحلاج،۱۳۷۹،۵) در تعریفی دیگر حسابداری دانشی توصیفی تحلیلی است که معاملات و رویدادهای دارای اثر مالی بر واحد را توصیف و تحلیل می‌کند .
بکارگیری دانش حسابداری در عمل ، سیستم حسابداری واحدهای مختلف را پدید می‌آورد . هر سیستم حسابداری سه عملکرد اطلاعاتی ، کنترلی و خدماتی دارد . مهم‌ترین عملکرد سیستم حسابداری ، یا عملکرد مسلط آن اطلاعاتی است ؛ به این دلیل حسابداری اساساً سیستمی اطلاعاتی محسوب می‌شود . سیستم حسابداری ، اطلاعات مالی مبتنی بر اسناد و مدارک اولیه را به عنوان داده یا ورودی می‌پذیرد ، پردازش می‌کند و نهایتاً به شکل گزارش‌های مختلف ارائهمی کند که خروجی یا ستانده سیستم محسوب می‌شوند . به بیانی دیگر ، سیستم حسابداری ، انبوه معاملات و آثار مالی رویدادهای مؤثر بر واحدها را شناسایی و بر اساس روش‌های منطقی و