دانلود پایان نامه مدیریت : تحلیل اطلاعات

عبدالوهابی و همکاران (۱۳۹۰)، تحت عنوان” بررسی آمادگی دبیرستان‌های دخترانه اهواز” برای استقرار مدارس هوشمند و به امکان‌سنجی استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه معلمان و مدیران در چارچوب مؤلفه‌های نگرش، دانش، مهارت معلمان و مدیران و منابع مالی، زیرساخت و تجهیزات، فرهنگ و عملکرد اداری مدرسه پرداخته اند .
نتایج تحقیق نشان داد در دیدگاه مدیران ومعلمان در ابعاد مالی ودانش تفاوت وجود دارد.

مقدمه
از اصطلاح روش پژوهش معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می شود که یکی از تعاریف جامع بصورت زیر است:
روش پژوهش مجموعه‌هایی از قواعد، ابزار وراه های معتبر (قابل اطمینان و نظام یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است(خاکی،۱۳۸۲: ۶۷).
برای اجرای هر‌نوع مطالعه پژوهشی داده‌هایی جمع آوری می‌شوند که با استفاده از آنها می‌توان آن مطالعه پژوهشی را به انجام رساند. برای جمع آوری داده‌ها ابزارها و روش‌‌های مشخص از نظر کمی و کیفی ارائه می‌دهند تا به‌گونه‌ای مؤثر مورد استفاده قرار گیرد. سپس روشها و تکنیکها‌ی کمی وکیفی مناسب جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها به‌کار گرفته می‌شود.با هر پژوهش،تلاشی سیستماتیک و روشمند به‌منظور دست‌یافتن به پاسخ یک پرسش یا راه‍ ‌حلی برای یک مسئله است، که بر این اساس پژوهش‌های صورت گرفته را بر اساس هدف از انجام پژوهش می توان طبقه‌بندی نمود. این پژوهش برمبنای هدف جزء پژوهش‌های کاربردی است.دراین فصل خلاصه‌ای از روش پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری، روش جمع‌آوری اطلاعات، پایایی وروایی ابزار تحقیق و روش‌های آماری مورد استفاده دراین پژوهش آورده شده است.
۳-۱.روش تحقیق

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به روشها یا تکنیک‌هایی که از طریق آن محقق به جمع‌آوری اطلاعات می‌پردازد، روش تحقیق گفته می‌شود. روش هر پژوهش به اعتقادات نظری خاص محقق و شیوه نگرش او به واقعیات اجتماعی همراه با مقتضیات خاص هر موضوع متکی است.(سرمد،۱۳۸۳: ۷۳).
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی می باشد.زیرا پشتوانه نظری دارد ، تحقیق کاربردی با استفاده از روشها و تئوریها و مدلهای موجود تحقیق انجام می شود و به یک نتیجه کاربردی منجر می شودبه این معنی که درزمینه رفع مسائل و مشکلات و گرفتاریهای سازمان بطورخاص موثر باشد .

طرح انجام این تحقیق به صورت پیمایشی می باشد که شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط پدیده های مورد بررسی، بدون تلاش در جهت تغییر و یا تاثیر در وضعیت موجود و مورد مطالعه می باشد. در روش پیمایشی پژوهشگر با حضور در محل تحقیق به جمع آوری اطلاعات می پردازد.در پیمایش هدف محقق آزمون فرضیه های تحقیق می باشد که از پیش بر اساس شواهد و اطلاعات خود ارائه نموده و در نهایت تعمیم نتایج بدست آمده به کل جامعه آماری می باشد و از نظر هدف تحقیق، تحقیق کاربردی می باشد.
۳-۲.جامعه آماری
جامعه آماری عبارت از مجموعه ای از افراد اعم حقیقی یا حقوقی یا اشیاء یا پدیده هایی هستند که بر مبنای صفات مشترک مورد مطالعه قرار می گیرند .
جامعه آماری این تحقیق طبق آمار آموزش وپرورش در سال ۱۳۹۳ شامل کلیه مدیران و دانش آموزان مدارس هوشمند در مقطع دوم متوسطه کاشان و آران وبیدگل می باشند.درجدول ۳-۱ و ۳-۲ آمار مربوطه گزارش شده است.
جدول۳-۱.جامعه آماری
جامعه تعداد مدرسه کلاس
کاشان ۱۳ ۷۰
آران وبیدگل ۱۲ ۱۲
کل ۲۵ ۸۲
جدول۳-۲.جامعه آماری
جامعه تعداد
مدیران ۲۵
دانش آموزان ۱۳۵
کل ۱۶۰

۳-۳.حجم نمونه
در هر جامعه به آن بخشی نمونه گفته می‌شود که معرف جامعه باشد. یعنی در آن همه صفات جامعه، خاصه آن صفاتی که از لحاظ موضوع تحقیق دارای اهمیت است، به تناسب در نمونه وجود داشته باشد. انتخاب هر یک از این روشها، به ماهیت مسئله تحقیق، در دسترس بودن چارچوب مناسب نمونه‌گیری و روش گردآوری داده‌ها بستگی دارد.
برای تعیین حجم نمونه در این تحقیق برای بالا بردن اعتبار تحقیق از روش سرشماری استفاده می شود.در این روش به فرمول نیازی نمی باشد زیرا حجم نمونه برابر با جامعه آماری است.حجم نمونه تحقیق حاضر۱۶۰ نفر شامل ۲۵ مدیر و۱۳۵ دانش آموز مقطع دوم متوسطه کاشان وآران وبیدگل می باشد .
۳-۴.روش گردآوری اطلاعات
برای تکمیل و تنظیم مبانی نظری و تئوریکی از مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است. و برای آزمون فرضیات نیزاز روش میدانی پرسشنامه ای از نوع بسته استفاده خواهد شد.که پس از تأئید روایی پرسشنامه به تعداد جامعه آماری تکثیر و بین آنها توزیع گردید. ابتدا به صورت حضوری توضیحات لازم دررابطه با پاسخگویی به پرسشنامه به آزمودنی ها داده شد و از آنها خواسته شده که سؤالات را با دقت خوانده و به آنها پاسخ دهند، سپس پژوهشگر به جمع آوری پرسشنامه می پردازد.
۳-۵.ابزار گردآوری اطلاعات
در این تحقیق اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه ها از طریق پرسشنامه کتبی بدست خواهد آمد که از طریق سوالاتی که در پرسشنامه مطرح می گردند سعی می شود تا دانش، علایق و نگرش و عقاید افراد مورد ارزیابی قرار گیرد و به تجربیات قبلی وی پی برده و همچنین به آنچه در حال حاضر انجام می دهد آگاهی یافت.ابزار انداز ه گیری تحقیق پرسشنامه استاندارد با۲۸ گویه در طیف لیکرت است .بطوری که جهت نمره گذاری کاملا موافقم=۵، موافقم=۴، تاحدودی=۳،مخالفم=۲، کاملا مخالفم=۱ می باشد.

پرسشنامه تحقیق برگرفته از فناوری اطلاعات و شیوه نامه هوشمند سازی مدارس وزارت آموش و پرورش (۱۳۹۱) از بهناز مهاجران و علیرضا قلعه ای تهیه شده است.در جدول ۳-۳ شماره گویه های هر متغیر عنوان شده است.با توجه به هماهنگی پرسشنامه با فرضیه ها ومدل مفهومی تحقیق به منظور سنجش وضعیت مطلوب ،پرسشنامه ها هم در اختیار مدیران مدارس هوشمند و برای سنجش وضعیت موجود پرسشنامه ها در اختیار دانش آموزان مقطع دوم متوسطه قرار گرفته است.
جدول۳-۳. شماره گویه های پرسشنامه
متغیرها شماره گویه ها
زیرساخت توسعه فناوری اطلاعات ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸
محیط یاددهی-یادگیری ۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶
معلمان توانمند ۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱
ارتباط رایانه ای بادیگرمدارس ۲۲-۲۳-۲۴-۲۵
مدیریت مدرسه ۲۶-۲۷-۲۸

۳-۶.روایی و پایایی پرسشنامه
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار گردآوری اطلاعات دقیقا متغیر ها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد؛ یعنی این که داده های گردآوری شده عین واقعیت را نشان دهد (حافظ نیا،۱۸۲:۱۳۸۹)
جهت تایید روایی قبل از پخش پرسشنامه ، از اعتبار صوری استفاده شد بگونه ای که نسخه ای از پرسشنامه به چند نفر ازصاحبنظران فن پرسشنامه و استاد راهنما قرار داده شد و بعد از تایید به بوته آزمایش گذاشته شد. مقصود از پایایی این است که ابزار اندازهگیری تا چه حد در شرایط یکسان نتایج مشابهای را بدست میدهد.در این تحقیق برای اندازه گیری پایائی از روش آلفای کرونباخ استفاده میشود. در ابتدا ۳۰ نفر از جامعه آماری به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه برای اولین مرتبه میان آنان توزیع شده است. سپس ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه شد که درجدول مشاهده می شود. از آنجایی که ضریب آلفا از ۷۰% بیشتر می باشد می توان اعتماد قابل قبولی برای پرسشنامه باشد.

جدول۳-۴.پایایی پرسشنامه بااستفاده ازآلفا کرونباخ
تعداد آیتم α
۲۸ ۸۴%

۳-۷.روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در فرآیند تحقیق، پس از گردآوری داده‌ها، گام بعدی شامل تجزیه و تحلیل داده‌ها است.
برخی روش‌پژوهان، تجزیه ‌و تحلیل کمّی را به تحلیل توصیفی و تحلیل تبیینی (یا علّی) طبقه‌بندی کرده‌اند. در سطح تحلیل کمی توصیفی چگونگی توزیع داده‌های تجربی هر یک از متغیرهای مستقل و وابسته از طریق شاخص‌های آماری مناسب بیان می‌شود. در سطح تحلیل تبیینی با علت‌کاوی سروکار داریم و رابطه علّی میان متغیرها جستجو می‌شود.
البته برخی دیگر، تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای را هم به انواع تجزیه و تحلیل کمّی اضافه کرده‌اند.در کلیه‌ی مراحل تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS کمک گرفته شد. همان طوریکه در فصل چهارم به تفصیل به‌این موضوع خواهیم پرداخت اطلاعات در دو بخش توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل می شود. در قسمت آمار توصیفی داده‌های بدست آمده به صورت جداول و نمودارهاییارائه گردیده است.همچنین میانگین،درصد،فراوانی،انحراف استاندارد متغیرها را محاسبه می شود. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از روش های آماری زیر استفاده می شود:
آزمون همبستگی پیرسون:از این آزمون جهت همبستگی ابعاد مدرسه هوشمند استفاده می شود.
آزمون تی مستقل:از این آزمون برای تعیین میانگین هریک از ابعاد مدرسه هوشمند و مقایسه بین دو وضعیت مطلوب وموجود استفاده می شود.
آزمون اسمیرنوف کلوگروف:از این آزمون برای تعیین استفاده از آزمون های پارا/ناپارامتریک استفاده می شود.